Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Project _ Ng Van Vien

Huong Dan Project _ Ng Van Vien

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: បុរស ចិត្ត ស្មោះ on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2011

pdf

text

original

 
chuyªn ®Ò khoa häc n¨m häc 2007 - 2008
 
NguyÔn v¨n viªn
2
H
íng dÉn lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph
¬ng ph¸p s¬ ®å ngang víiphÇn mÒm Microsoft Project
A. Lý do chän chuyªn ®Ò
LËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo ph
− 
¬ng ph¸p s¬ ®å ngang®
− 
îc ¸p dông hÇu hÕt cho ®å ¸n m«n häc, ®å ¸n tèt nghiÖp cña sinh viªn vµtrªn thùc tÕ h¬n 90% c«ng tr×nh x©y dùng ë ViÖt Nam ®Òu ¸p dông ph
− 
¬ngph¸p nµy. Víi tÝnh chÊt phæ th«ng nh
− 
vËy nã ®ßi hái cã mét phÇn mÒm hç trî ®Ó gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau:- DÔ lËp vµ dÔ qu¶n lý;- M« t¶ mèi quan hÖ ®¸p øng ®
− 
îc tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng(mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng viÖc, tµi nguyªn...);- Gi¶m bít ®
− 
îc khèi l
− 
îng tÝnh to¸n khi tÝnh chÊt c«ng viÖc t
− 
¬ng tù nhau;- DÔ dµng chØnh söa nÕu cã mét sè yÕu tè thay ®æi trong qu¸ tr×nh thic«ng;- Tù tÝnh ®
− 
îc mét sè th«ng sè do yªu cÇu cña c«ng viÖc (biÓu ®å nh©nlùc, tæng nh©n c«ng, tæng thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh...);- §¸p øng ®
− 
îc tÝnh chuyªn nghiÖp ho¸ cña c«ng nghÖ x©y dùng ®
− 
¬ng®¹i.PhÇn mÒm Microsoft Project ®¸p øng ®
− 
îc c¸c yªu cÇu ®ã.
B. Ph¹m vi, ®èi t
îng vµ ph
¬ng ph¸p nghiªn cøu
* Ph¹m vi:
ChØ xÐt vÊn ®Ò qu¶n lý nh©n lùc trong qu¸ tr×nh lËp tiÕn ®éthi c«ng.
* §èi t
− 
îng:
C«ng tr×nh x©y dùng ®¬n vÞ (d©n dông vµ c«ng nghiÖp).
* Ph
− 
¬ng ph¸p:
Nghiªn cøu lý thuyÕt kÕt hîp víi thùc tÕ thi c«ng.
C. Néi dung cña chuyªn ®Ò
* Nghiªn cøu tæng quan vÒ c¸c ph
− 
¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é thi c«ng.* Tr×nh tù lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph
− 
¬ng ph¸p s¬ ®å ngang.* Sö dông phÇn mÒm Microsoft Project trong qu¸ tr×nh lËp tiÕn ®é thic«ng theo ph
− 
¬ng ph¸p s¬ ®å ngang.
 
chuyªn ®Ò khoa häc n¨m häc 2007 - 2008
 
I. Tæng quan
1. C¸c ph
− 
¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é thi c«ng
X©y dùng còng nh
− 
c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c muèn ®¹t ®
− 
îc môc ®Ých ®Òra ph¶i cã mét kÕ ho¹ch cô thÓ. Trong kÕ ho¹ch ph¶i x¸c ®Þnh ®
− 
îc cô thÓ c¸cc«ng viÖc, tr×nh tù c¸c c«ng viÖc, thêi gian thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc, tµi nguyªnsö dông cho mçi lo¹i c«ng viÖc. Khi mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®
− 
îc g¾n liÒn víitrôc thêi gian ®
− 
îc gäi lµ kÕ ho¹ch lÞch hay tiÕn ®é.Khi x©y dùng mét c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn rÊt nhiÒu c¸c qu¸ tr×nh x©yl¾p liªn quan chÆt chÏ víi nhau trong mét kh«ng gian vµ thêi gian x¸c ®Þnh víitµi nguyªn cã giíi h¹n. Môc ®Ých cña viÖc lËp tiÕn ®é lµ thµnh lËp mét m«h×nh s¶n xuÊt trong ®ã s¾p xÕp viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sao cho ®¶m b¶ox©y dùng c«ng tr×nh trong thêi gian ng¾n nhÊt, gi¸ thµnh h¹ vµ chÊt l
− 
îng cao.Cã nhiÒu ph
− 
¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é thi c«ng tr×nh nh
− 
lËp tiÕn ®é theoph
− 
¬ng ph¸p s¬ ®å ngang (S§N - C¸c c«ng viÖc ®
− 
îc thÓ hiÖn b»ng c¸c nÐtngang), s¬ ®å xiªn (S§X - C¸c c«ng viÖc ®
− 
îc thÓ hiÖn b»ng c¸c ®
− 
êng xiªn),s¬ ®å m¹ng (S§M - BiÓu diÔn mèi quan hÖ l«gic gi÷a c«ng viÖc vµ sù kiÖn -CPM, ®
− 
îc x©y dùng trªn m« h×nh to¸n häc lµ lý thuyÕt ®å thÞ).S§M cho biÕt ®
− 
îc c«ng viÖc nµo lµ chÝnh vµ c«ng viÖc nµo lµ phô(H×nh 1)
128 29 30 31 32133 34343121151677 78 79 8000111918 810101111121271173151518919241924825207212620252126242979182838293918173040373343
 
H×nh 1.
TiÕn ®é thi c«ng thÓ hiÖn theo s¬ ®å m¹ng 
S§N dÔ lËp vµ dÔ sö dông (H×nh 2).S§X thÓ hiÖn tiÕn ®é theo c¶ kh«ng gian lÉn thêi gian (H×nh 3).Trong ba lo¹i s¬ ®å trªn lo¹i S§N vÉn ®
− 
îc dïng phæ biÕn h¬n c¶.
NguyÔn v¨n viªn
3
 
chuyªn ®Ò khoa häc n¨m häc 2007 - 2008
 
STT Tªn c«ng viÖc ThêigianKhèil
− 
îng§¬n §ÞnhmøcNhu
 
cÇuB¾t®Çu1
tæng tiÕn ®é
161 d 21/10
2 C«ng t¸c chuÈn bÞ 1 d 20 21/103 Thi c«ng Ðp cäc 20 d 61.71 100m 12.5 772 22/104 §µo ®Êt b»ng m¸y 1 d 3.95 100m3 4.75 1 ca 11/115 §µo ®Êt thñ c«ng 4 d 180.3 m3 0.56 100.97 12/116 §Ëp bªt«ng ®Çu cäc 1 d 9.65 m3 0.6 5.79 15/117 §æ ng t ng, gi»ng 1 d 30.9 m3 1.03 31.83 16/118 Gia ng p ng t thÐp ®µi 6 d 36.25 n 8.34 302.32 17/119 Gia c«ng l¾p dùng cèppha ®µi, gi»ng (75%) 6 d 5.175 100m2 28.71148.57 17/1110 §æ bªt«ng ®µi gi»ng 1 d 164.85m3 25C/ 1ca 23/1111 Bo d
− 
ìng bªt«ng 2 d 4 23/1112 Th¸o cèppha ®µi, gi»ng (25%) 1 d 5.175 100m2 9.57 49.52 24/1113 X©y t
− 
êng d
− 
íi t thn nhn 2 d 41.78 m3 1.92 80.22 25/1114 LÊp ®Êt vµ t«n nÒn 1 d 787 m3 450m 2ca 27/1115 C«ng t¸c kh¸c 10 d 11/1116
TÇng 1
 
0 d 27/1117 p ng t thÐp cét i 2 d 4.87 n 8.48 41.3 28/1118 p ng ppha t i (75%) 2 d 2.663 100m2 28.71 76.45 28/1119 §æ bªt«ng cét, lâi 2 d 18.544m3 3.49 64.72 29/1120 Th¸o ppha t, i (25%) 1 d 2.663 100m2 9.57 25.2 1/1221 GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) 5 d 7.374 100m2 24.38179.74 2/1222 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang 5 d 10.297TÊn 14.63150.65 2/1223 §æ ng m, sµn, cÇu thang 1 d 63.3 m3 20c/c 7/1224 Bo d
− 
ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang 8 d 29/1125 Th¸o cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) 2 d 7.374 100m2 8.125 59.91 30/1226 X©y t
− 
êng chÌn 10 d 32 m3 1.97 63.04 1/127 Tr¸t trong + tr¸t trÇn 10 d 837.6 m2 0.2 167.52 7/128 L¾p cöa 10 d 172.16m2 0.4 68.86 1/129 L¸t g¹ch 3 d 429.55m2 0.09 39.09 26/330 C«ng t¸c kh¸c 10 d 28/1131
TÇng 2
 
0 d 7/1232 p ng t thÐp cét i 2 d 4.87 n 8.85 43.1 8/1233 p ng ppha t i (75%) 2 d 2.66 100m2 28.71 76.45 8/1234 §æ bªt«ng cét, lâi 2 d 18.54 m3 3.81 70.65 9/1235 Th¸o ppha t, i (25%) 1 d 2.63 100m2 9.57 25.2 11/1236 GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) 5 d 7.37 100m2 24.38179.74 12/1237 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang 5 d 10.3 TÊn 14.63150.65 12/1238 §æ ng m, n, u thang 1 d 63.3 m3 20c/c 17/1239 Bo d
− 
ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang 8 d 9/1240 Th¸o cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) 2 d 7.37 100m2 8.125 59.91 9/141 X©y t
− 
êng chÌn 10 d 32 m3 1.97 63.04 11/142 Tr¸t trong + tr¸t trÇn 10 d 837.6 m2 0.2 167.52 17/143 L¾p cöa 10 d 172.16m2 0.4 68.86 11/144 L¸t g¹ch 3 d 429.55m2 0.09 39.09 23/345 C«ng t¸c kh¸c 10 d 8/1246
TÇng 3
 
0 d 17/1247 p ng t thÐp cét i 2 d 4.87 n 8.85 43.1 18/1248 p ng ppha t i (75%) 2 d 2.66 100m2 28.71 76.45 18/1249 §æ bªt«ng cét, lâi 2 d 18.54 m3 3.81 70.65 19/1250 Th¸o ppha t, i (25%) 1 d 2.63 100m2 9.57 25.2 21/1251 GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) 5 d 7.37 100m2 24.38179.74 22/1252 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang 5 d 10.3 TÊn 14.63150.65 22/1253 §æ ng m, n, u thang 1 d 63.3 m3 20c/c 27/1254 Bo d
− 
ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang 8 d 19/1255 Th¸o cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) 2 d 7.37 100m2 8.125 59.91 19/156 X©y t
− 
êng chÌn 10 d 32 m3 1.97 63.04 21/157 Tr¸t trong + tr¸t trÇn 10 d 837.6 m2 0.2 167.52 27/158 L¾p cöa 10 d 172.16m2 0.4 68.86 21/159 L¸t g¹ch 3 d 429.55m2 0.09 39.09 20/360 C«ng t¸c kh¸c 10 d 18/1261
TÇng 4
 
0 d 27/1262 p ng t thÐp cét i 2 d 4.87 n 8.85 43.1 28/1263 p ng ppha t i (75%) 2 d 2.66 100m2 28.71 76.45 28/1264 §æ bªt«ng cét, lâi 2 d 18.54 m3 3.81 70.65 29/1265 Th¸o ppha t, i (25%) 1 d 2.63 100m2 9.57 25.2 31/1266 GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) 5 d 7.37 100m2 24.38179.74 1/167 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang 5 d 10.3 TÊn 14.63150.65 1/168 §æ ng m, sµn, cÇu thang 1 d 63.3 m3 20c/c 6/169 Bo d
− 
ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang 8 d 29/1270 Th¸o cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) 2 d 7.37 100m2 8.125 59.91 29/171 X©y t
− 
êng chÌn 10 d 32 m3 1.97 63.04 31/172 Tr¸t trong + tr¸t trÇn 10 d 837.6 m2 0.2 167.52 6/273 L¾p cöa 10 d 172.16m2 0.4 68.86 31/174 L¸t g¹ch 3 d 429.55m2 0.09 39.09 17/375 C«ng t¸c kh¸c 10 d 28/1276
TÇng 5
 
0 d 6/177 p ng t thÐp cét i 2 d 4.87 n 9.74 47.43 7/178 p ng ppha t i (75%) 2 d 2.66 100m2 30 79.89 7/179 §æ bªt«ng cét, lâi 2 d 18.54 m3 4.19 77.7 8/180 Th¸o ppha t, i (25%) 1 d 2.63 100m2 10 26.33 10/181 GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) 5 d 7.37 100m2 25.13185.27 11/182 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang 5 d 10.3 TÊn 14.63150.65 11/183 §æ ng m, sµn, cÇu thang 1 d 63.3 m3 20c/c 16/184 Bo d
− 
ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang 8 d 8/185 Th¸o cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) 3 d 7.37 100m2 8.125 59.91 7/286 X©y t
− 
êng chÌn 10 d 32 m3 1.97 63.04 10/287 Tr¸t trong + tr¸t trÇn 10 d 837.6 m2 0.2 167.52 16/288 L¾p cöa 10 d 172.16m2 0.4 68.86 10/289 L¸t g¹ch 3 d 429.55m2 0.09 39.09 14/390 C«ng t¸c kh¸c 12 d 9/191
TÇng 6
 
0 d 16/192 p ng t thÐp cét i 2 d 4.87 n 9.74 47.43 17/193 p ng ppha t i (75%) 2 d 2.66 100m2 30 79.89 17/194 §æ bªt«ng cét, lâi 2 d 18.54 m3 4.19 77.7 18/195 Th¸o ppha t, i (25%) 1 d 2.63 100m2 10 26.33 20/196 GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) 5 d 7.37 100m2 25.13185.27 21/197 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang 5 d 10.3 TÊn 14.63150.65 21/198 §æ ng m, sµn, cÇu thang 1 d 63.3 m3 20c/c 26/199 Bo d
− 
ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang 8 d 18/1100 Th¸o cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) 4 d 7.37 100m2 8.125 59.91 16/2101 y t
− 
êng chÌn 6 d 32 m3 1.97 63.04 20/2102 Tr¸t trong + tr¸t trÇn 5 d 837.6 m2 0.2 167.52 26/2103 L¾p cöa 6 d 172.16m2 0.4 68.86 20/2104 L¸t g¹ch 3 d 429.55m2 0.09 39.09 11/3105 C«ng t¸c kh¸c 10 d 29/1106
TÇng 7
 
0 d 26/1107 p ng t thÐp t i 2 d 4.87 n 9.74 47.43 27/1108 p ng ppha t i (75%) 2 d 2.66 100m2 30 79.89 27/1109 §æ bªt«ng cét, lâi 2 d 18.54 m3 4.19 77.7 28/1110 Th¸o ppha t, i (25%) 1 d 2.63 100m2 10 26.33 30/1111 GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) 5 d 7.37 100m2 25.13185.27 31/1112 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang 5 d 10.3 TÊn 14.63150.65 31/1113 §æ ng m, sµn, cÇu thang 1 d 63.3 m3 20c/c 5/2114 o d
− 
ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang 8 d 29/1115 Th¸o cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) 2 d 7.37 100m2 8.125 59.91 25/2116 y t
− 
êng chÌn 6 d 32 m3 1.97 63.04 27/2117 Tr¸t trong + tr¸t trÇn 6 d 837.6 m2 0.2 167.52 2/3118 L¾p cöa 6 d 172.16m2 0.4 68.86 27/2119 L¸t g¹ch 3 d 429.55m2 0.09 39.09 8/3120 C«ng t¸c kh¸c 11 d 6/2121
TÇng m¸i
 
0 d 11/2122 §æ ng chèng thÊm y 4 cm 1 d 27.8 m3 1.02 28.49 12/2123 L¸t g¹ch l¸ nem 5 d 697 m2 0.17 120.58 13/2124 C«ng t¸c kh¸c 10 d 13/2125
hoµn thiÖn
 
0 d 3/3126 Tr¸t ngoµi tn bé 17 d 2121.3m2 0.22 466.69 4/3127 n trong, ngi + trÇn 22 d 7490.4m2 0.06 449.43 4/3128 L¾p ®Æt thiÕt ®iÖn n
− 
íc 7 d 21/3129 C«ng t¸c kh¸c 20 d 8/3130 Thu dän vÖ sinh bµn giao c«ng tr×nh 1 d 29/3131 KÕt thóc 0 d 29/3
NC[20]NC[40]NC[10]NC[25]NC[6]NC[25]NC[50]NC[24]NC[25]NC[2]NC[50]NC[40]NC[50]NC[20]27/11NC[21]NC[38]NC[15]NC[25]NC[36]NC[30]NC[20]NC[2]NC[30]NC[7]NC[17]NC[7]NC[13]NC[8]7/12NC[22]NC[38]NC[15]NC[25]NC[36]NC[30]NC[20]NC[2]NC[30]NC[7]NC[17]NC[7]NC[13]NC[8]17/12NC[22]NC[38]NC[15]NC[25]NC[36]NC[30]NC[20]NC[2]NC[30]NC[7]NC[17]NC[7]NC[13]NC[8]27/12NC[22]NC[38]NC[15]NC[25]NC[36]NC[30]NC[20]NC[2]NC[30]NC[7]NC[17]NC[7]NC[13]NC[20]6/1NC[24]NC[40]NC[15]NC[27]NC[38]NC[30]NC[20]NC[2]NC[20]NC[7]NC[17]NC[7]NC[13]NC[12]16/1NC[24]NC[40]NC[15]NC[27]NC[38]NC[30]NC[20]NC[2]NC[15]NC[11]NC[34]NC[11]NC[13]NC[20]26/1NC[24]NC[40]NC[15]NC[27]NC[38]NC[30]NC[20]NC[2]NC[30]NC[11]NC[28]NC[11]NC[13]NC[20]11/2NC[20]NC[24]NC[15]3/3NC[26]NC[15]NC[5]NC[8]NC[10]29/3
 
18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 311/07 12/07 1/08 2/08 3/08
 
H×nh 2.
TiÕn ®é thÓ hiÖn theo s¬ ®å ngang 
NguyÔn v¨n viªn
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->