Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ozn

ozn

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by alexaalinadrian

More info:

Published by: alexaalinadrian on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
 
OZN-URILE, PRIETEN, PERICOLSAU PLĂSMUIRE?Cîteva personalităţi din domeniul cercetăriifenomenului OZNcare susţin că OZN-urile sînt manifestăriocultice şi/sau demonice
Un fapt regretabil este că cei mai mulţicercetători OZN nu înţeleg, sau nu vor să înţeleagăîncă adevărata natură a OZN-urilor şi implicaţiile pecare acestea le ridică. Teoria spirituală, explicaţiacea mai rezonabilă a fenomenul incontestabil alOZN-urilor, este respinsă fie din cauza unor concepţii materialiste preconcepute, fie ascepticismului, fie din cauza atrăgătoarei speranţe aunui autentic contact cu forme avansate de viaţăextraterestră.Spre exemplu, munca de iniţiere a lui JohnKeel, a dr.Jacques Vallee şi a altora, a fost adeseaignorată de către serioşi cercetători OZN. Referitor la propria lui lucrare, Vallee se plînge spund:“faptul că nimic din acest material nu a fostvreodată serios examinat...este stupefiant....Ceea cepublicul află despre fenomen provine de la micileporţiuni de realitate ce au fost preselectate deadepţi pentru a promova un sprijin entuziast alteoriei extraterestre”
1
Trebuie de asemenea menţionat că unnumăr destul de mare de cercetători iniţial devotaţiipotezei extraterestre, s-au convins de dovada căOZN-urile au o natură supranaturală sau ocultică
2
.De exemplu, Raymond Fowler autorul a cinci cărţidespre OZN-uri, mărturiseşte. “Am privit cu ruşinecum un număr de respectaţi cercetători OZN autrecut de la interpretarea
fizică 
la cea
parapsihologică 
a bizarului fenomen OZN...Acumşi eu sînt forţat să reexaminez fenomenul OZN înlumina evidentei lui naturi supranaturale”
3
.O autoritate ca dr.Vallee a concluzionat:Avem de-a face cu un nivel de conştienţăîncă nedescoperit, independent de om dar îndeaproape legat de pămînt...Nu mai creddeloc că OZN-urile sînt pur şi simplu niştenave spaţiale ale vreunei rase de vizitatoriextratereştri. Ideea este prea simplistă casă explice înfăţişarea lor, frecvenţamanifestărilor lor în toată istoriacunoscută şi forma informaţiei schimbatecu ei în timpul contactului.
4
În continuare vom prezenta o listă cuproeminenţi cercetători care au concluzionat OZN-urile reprezintă un fenomen ocultic şi/saudemonic.
Lynn E.Catoe
.
În 1969 tipografiaguvernului Statelor Unite o lansat pentru Biroul deCercetare Ştiinţifică a Forţelor Aeriene a S.U.A. opublicaţie întocmită de Biblioteca Congresuluiintitulată
OZN-urile şi Subiectele Asociate cu Ele:O Bibliografie Anotată (UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography)
. Înşiruindpeste 1600 de cărţi şi de articole, ea a fost cea maicuprinzătoare bibliografie a vremii. Bibliograful eiprincipal a fost Lynn Catoe. Studierea de către ea aliteraturii a necesitat doi ani pentru a citi mii decărţi, articole şi publicaţii în vederea pregătiriivolumului de peste 400 de pagini. În prefaţa lui, eaobserva următoarele:O mare parte a literaturii OZN disponibileeste strîns legată de misticism şimetafizică. Se adresează unor subiecte ca,telepatia mintală, scrierea automată (întran- n.tr.) şi vorbeşte despre fiinţeinvizibile şi despre un fenomen asemănător cu arătările de stafii (“poltergeist”) şi“posesiunea”. Multe din rapoartele OZNcare sînt astăzi publicate în presa popularărelatează presupuse incidente care sîntizbitor de asenătoare posesiuniidemonice şi spiritismului...
5
Dr.Pierre Guerin
.
Dr. Guerin este un eminent omde ştiinţă asociat Consiliului Naţional Francezpentru Cercetare Ştiinţifică. După examinarea şidiscreditarea oricărei speranţe a ipotezeiextraterestre şi respingînd ca neplauzibile teoriileumane (şi psihologice), el concluzionează spunînd:“Comportamentul OZN-urilor este mult mai înrudit
1
 
cu magia decît cu fizica pe care o cunoaştem”
6
.După aceea el subliniază că, “Ozenauţii moderni şidemonii din trecut sînt probabil identici”
7
. Deşi erar ca vreun savant şi expert OZN de statura luiGuerin să fie dispus să admită că legăturademonologică are relevanţă pentru subiectul OZN,vederile sale materialiste se impun atunci cînd elconchide că manifestările supranaturale ale OZN-urilor sînt o consecinţă a propriei lor “supertehnologii”.
8
Cu toate acestea chiar şi Guerincrede că “ceea ce-i foarte cert este că fenomenuleste activ aici pe planeta noastră şi activează ca şi
stăpîn
, al ei”.
9
John A.Keel 
.
John A.Keel este considerat de uniica fiind printre cei mai informaţi oameni din lumedespre OZN-uri. Timp de zeci de ani a cutcercetări pe teren printre oamenii care au avut totfelul de întîlniri cu OZN-urile, dar în special printreaceia care au avut contacte apropiate. El cunoaştedomeniul mai bine decît mulţi şi a scris numeroasecărţi asupra subiectului, printre care se includ deacum faimoasa,
OZN-urile: Operaţiunea Calul Troian
, cît şi
Profeţiile Omului-Molie
(
TheMothman Prophecies
),
Cel de-al Optulea Turn
şi
Bîntuita noastră Planetă 
. Aceste cărţi ale lui,precum şi altele sînt un filon preţios dedocumentie ce dezluie naturademonică/ocultică a fenomenului OZN. Dupăstudierea literaturii demonologiei, el observă:“Manifestările şi întîmplările descrise în aceastăliteratuimputoare nt similare danu cudesăvîrşire identice fenomenului OZN”.
 Putemrezuma cercetările lui Keel cu această afirmaţiefăcută de el. “Manifestările OZN par să fie în maredoar minore variaţii ale străvechiului fenomendemonic”.
De aceea, un alt veteran al cercetăriiOZN, Trevor James face această observaţie: “Ocunoaştere vastă a ştiinţei ocultului...esteindispensabilă investigării OZN-urilor”.
Încuvintele sociologiilor Stupple şi McNeece,“studiile cultelor farfuriilor zburătoare ne arată înrepetate rînduri că acestea sînt parte a mai mariilumii a ocultului”.
Jacques Vallee
.
Dr.Vallee este de asemeneaconsiderat de mulţi ca fiind printre cei mai de seamăinvestigatori ai fenomenului OZN, din lume, fiindautorul a opt cărţi asupra subiectului. În cea de-atreia sa carte,
Paşaport pentru Magonia
, el descrie923 de aterizări ce au avut loc între 1868 şi 1968.Din nou descoperim referinţe la o mare varietatede fenomene ocultice iar natura demonică a OZN-urilor este evidentă la toate. În
Mesageri aiAmăgirii
el observa că, “poate fi făcută oimpresionantă paralelă între ocupanţii OZN-urilor şiconcepţiile populare despre demoni”
,şi că OZN-urile pot “proiecta imagini sau scene plăsmuite(false) destinate să ne schimbe sistemele noastre decrezuri”.
În
Colegiul Invizibil 
el susţine că sursaputerii din spatele OZN-urilor constituie oputernică forţă mondiala care a influenţat de-alungul istoriei modelarea crezurilor oamenilor.“Credinţa oamenilor... este controlată şicondiţionată”, “Conceptele oamenilor ntrearanjate” noi îndreptîndu-ne spre “o masivăschimbare a atitudinilor oamenilor faţă de puterileparanormale şi viaţa extraterestră”.
În cartea
Confrontations,
el scoate înevidenţă:“Examinarea medicală” la care se spune cănt supuşi cei ce sînt piţi la bordulOZN-urilor, este adesea însoţită de actesexuale sadice ce ne aduc aminte dedescrierile medievale ale întîlnirilor cudemoni. Acestea nu ar avea nici un sensîntr-un sofisticat cadru tehnic sau biologic.Orice fiinţă inteligentă echipată cuminunile ştiinţifice pe care le posedăOZN-urile ar putea să atingă oricare dintreacele pretinse obiective ştiinţifice într-untimp mai scurt şi cu riscuri mai puţine.
 Citînd vasta lucrare a lui Bertrand Meheust(
Science-Fiction et Soucoupes Volantes
- Paris,1978;
Soucoupes Volantes et Folklore
- Paris,1985), Vallee revelează că “simbolurile observatede contactaţi nt identice celor din ritualul deiniţiere sau voiajului astral care se găsesc intradiţiile (ocultice) ale fiecărei culturi”.
Astfel că,“descrierile de răpiri (la bordul OZN-urilor - n.tr.)sînt identice ritualurilor de iniţiere în ocult”.
Maicontinuă spunînd că, ”ocupanţii de astăzi ai OZN-urilor aparţin aceleiaşi clase de manifestări ca şientităţiile (oculte) descrise în secolele trecute...”
20 
Într-un alt loc el observă că în lumina profunduluilor efect asupra noastră, noi sîntem aparentneputincioşi în a-l preveni, încît la urma urmei, “nucontează de unde vin”.
Ivar Mackay
.
E.A.I.Mackay este fostpreşedinte al respectabilei Asociaţii Britanice pentruCercetarea OZN, petrecîndu-şi jumătate din viaţăcercetînd ocultul şi parapsihologia. La examinareafiinţelor ce se găsesc în ocultism el face observaţiicu privire la natura lor paralelă cu entităţiileasociate fenomenului OZN:În plus, dacineva compacele treigrupe ale ocultului cu cele trei clase de
2
 
entităţi OZN, cu caracteristicile lor, estefoarte surprinzător cît de complementarepot să pară, nu doar prin înfăţişarea,activităţiile şi felul lor de comportament cişi prin felul de reacţie mintală şi îndeosebiemoţională care s-a remarcat în cazulcontactului.
Un studiu din doi efectuat de elintitulat “OZN-urile şi Ocultul” descrie un număr mare de similarităţi dintre OZN-uri şi fenomeneleocultice, studiu care este inspirat în cea mai mareparte din apariţiile OZN, fară
contactaţi
. Multe dincorelările evidenţiate se găsesc şi în literaturamediumismului şi a şedinţelor de spiritism.
Kenneth Ring şi alţii.
 
Experienţele OZN seaseamănă multor experienţe ale ocultismului, cumar fi călătoria astrală sau chiar rudenia ei, “Near Death Experience” (“Experienţă Aproape deMoarte”). În cartea noastră,
Adevărul despre viaţade apoi
, am documentat natura tipic ocultă aExperienţelor Aproape de Moarte.În
Jurnalul Analizelor OZN 
, Vol.2, din1990 cercetătorii “experienţelor aproape demoarte”, Kenneth Ring şi Christopher J.Rosing dela Departamentul de Psihologie al UniversităţiiConnecticut, sugerează că experienţele OZN(UFOE) şi “experienţele aproape de moarte”(NDE) sînt în multe feluri “echivalente din punct devedere funcţional”.
De exemplu, aceştia afirmă căindivizii care experimentează întîlniri cu OZN-urilesau au experienţe aproape de moarte ca şi adulţi, audevenit adesea sensibili faţă de realităţile lumiiocultului încă de pe vremea cînd erau copii.
Ceidoi mai observă că, “fie în urma unei experienţeOZN sau experienţe aproape de moarte existăputernice şi profunde schimbări fizice şi psihice”.
26 
Printre consecinţele obişnuite experimentate înambele categorii (UFO sau NDE) se numărăcreşterea curenţilor de energie din corp,expansiunea minţii, inundarea cu informaţie şiputerile psihice.
Ei concluzionează spunînd că, înmod vizibil “schimbările psiho-fizice raportate înasociere cu UFO-urile sau NDE (deci, experienţeleNear Death), reflectează unele schimbăripsihobiologice” şi indică ocultica energie
kundalini
ca fiind posibila şi probabila explicaţie. Adică,“activarea energiei kundalini este mult maiprobabil...să fie raportată după participarea învreuna din experienţe, fie că e vorba de NDE sauUFO (respectiv, OZN)”.
Participanţii atît în experienţe OZN cît şi înexperienţe NDE confirmă acestea nt parteintegrantă a unei dramatice transformări evolutive aNew Age-ului ce are loc acum în umanitate:“...aceste experienţe reflectă un plan bineorientat...ele nt parte a unui accelerat curentevolutiv care propulsează rasa umană înspre osuperioară conştiinţă (ocultică) şi o exacerbatăspiritualitate”.
 Aceşti autori conchid cu următoarele:Ceea ce ne-a surprins cel mai mult a fost
similaritatea
indiscutabilă dintre cele douăgrupuri experimentale, ale participanţilor în experienţe OZN şi experienţe ND(Aproape de Moarte).... Ar trebui să negîndim că în ciuda diferenţelor în naturaacestor experienţe, acestea ar putea aibe o sursă comună care să le stea la bază- oricare ar fi aceasta.
Nimeni nu poate nega că şi mulţi cercetătorinecreştini au concluzionat că fenomenul OZN esteocultic. Iar dacă este suficient de clar că lumeaocultului este o lucrare a biblicului Satan şi ademonilor lui, atunci este logic să concluzionăm şinoi că OZN-urile constituie un fenomen demoniccare are o agendă ascunsă.
Impactul OZN-urilor asupra omenirii
Puţini înţeleg impactul colectiv pe careOZN-urile îl au nu doar asupra Americii ci asupralumii întregi. De exemplu, la puţin timp după ce în1947 au început primele apariţii moderne de OZN-uri, s-au cut programe de televiziune care popularizeze OZN-urile, extratereştrii, călătoriileinterstelare, etc. Printre zecile de seriale deteleviziune celebre se pot număra, “Aventurile luiSuperman“, “Zona Crepusculară“, “Marţianul meuFavorit“, “Star Trek“, “Morky şi Mindy“, “Buck Rogers“, “Alien Nation“, şi altele.Chiar şi în desenele animate (de exemplu,“Stăpînii Universului“, “Captain Planet şIPlanetarii“, etc.), temele spaţiului extraterestru şiale contactului cu viaţa extraterestră au produsfascinaţia a milioane de copii din întreaga lume.Luaţi în considerare generaţia de dinainte deprimele observaţii de OZN-uri, din perioada dintre1920 şi 1947. În această perioadă existau mai puţinde o duzină de filme ştiinţifico-fantastice avînd cateme OZN-urile şi extratereştrii. Însă, începînd din1950 şi pînă în 1980, s-au produs mai bine de peste100 de astfel de filme. Printre acestea se numărăcunoscutele, “Ziua în care ntul s-a oprit“,“Războiul Lumilor“, “Odiseea Spaţială, 2001“,“Sindromul Andromeda“, “Războiul Stelelor“,“Înlnire de gradul III“, “Alien“, “Eti,Extraterestrul“ şi “Cocoon“.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->