Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subiecte CADASTRU GENERAL_Functia tehnica_2010

Subiecte CADASTRU GENERAL_Functia tehnica_2010

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,224|Likes:

More info:

Published by: Stremțan Adrian Mihai on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
SUBIECTE CADASTRU GENERAL 2010
1. Ce este cadastrul general ?
a. Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin carese realizează identificarea, înregistrarea, descrierea pe hărţi topografice şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şide proprietar. (prima definişie din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1976)b. Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării. (definiţia actuală conform cu Legea 247/2005 de modificare a Legiinr. 7/1996)
2. Care sunt entităţile de bază ale cadastrului general ?
a. Entităţile de bază ale cadastrului general sunt: parcela, construcţia şi proprietarul. Prin imobil seînţelege parcela de teren, cu sau fără construcţii. (Legea 7/1976)b. Entităţile de bază ale cadastrului general sunt parcela, construcţia şi proprietarul. Prin imobil se înţelegeuna sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar. Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de folosinţă. (Legea 247/2005)
3. Care sunt unităţile teritoriale pentru care se organizează cadastrul general ?
Cadastrul general se organizeala nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş,municipiu, judeţ şi la nivelul întregii ţări.
4. Care este obiectul cadastrului general ?
Obiectul cadastrului general îl constituie fondul funciar al întregii ţări, adică totalitatea terenurilor dinunităţile administrativ-teritoriale comunale, orăşeneşti sau municipale, în limitele teritoriului de stat,indiferent de categoria de folosinţă, de destinaţia economică sau de domeniul public sau privat din care facparte şi de proprietarii acestora.
5. Din ce este constituit fondul funciar al României ?
Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul publicsau privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.
6. Care este finalitatea cadastrului general ?
Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobilară bazat cartea funciară.
 
7. Care este legea care reglementează activitatea de cadastru în România ?
Leg ea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată şi republicată , crează premizele unuicadastru nou, modern, unitar, informatizat, cu un sistem de publicitate imobiliară bazat pe cartea funciară,care garantează şi face opozabil faţă de terţi dreptul real de proprietate al tuturor persoanelor fizice saujuridice care deţin proprietăţi imobiliare în România.
8. Care sunt domeniile de bază care contribuie la realizarea cadastrului ?
Domeniile de bază sau de sprijin care contribuie la realizarea cadastrului sunt : geodezia, topografia,fotogrammetria, cartografia.- geodezia asigurealizarea reţelei geodezice de sprijin pentru întocmirea şi actualizarea planuluicadastral intr-un sistem unitar de coordonate;- topografia şi fotogrammetria asigură realizarea planului topografic care. după echiparea cu datelespecifice cadastrului. devine plan cadastral;- cartografia asigură cartoeditarea şi cartoreproducerea planurilor cadastrale.
9. Care sunt categoriile de cadastru care se pot realiza ?
Categoriile cadastrului sunt: cadastrul general şi cadastrele de specialitate sau sistemele informaţionalespecifice domeniilor de activitate.
 
 
2
Cadastrul general inventariază toate terenurile de pe întreg teritoriul ţării. Datele cadastrului general au uncaracter general, în sensul se rezumă la poziţia, întinderea, categoria de folosinţă, suprafaţa şiproprietarul imobilului.În funcţie de interesele generale ale statului şi de nevoile specifice ale agenţilor economici, care deţin înproprietate sau în administrare suprafeţe de teren, ministerele, instituţiile centrale de stat, regiile autonomeşi alte persoane juridice pot organiza cadastre de specialitate sau sisteme informaţionale specificedomeniilor de activitate care aprofundează din punctul de vedere al specialităţii domeniului respectivinformaţiile la nivelul unor detalii stabilite în mod specific.
 
Cadastrele de specialitate sunt subsisteme de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile subaspect tehnic şi economic, cu respectarea normelor tehnice elaborate de A.N.C.P.I. şi a datelor de bază din cadastrul general, privind suprafaţa, categoria de folosinţă şi proprietarul.Astfel, potrivit destinaţiei economice a terenurilor, pot fi întocmite cadastre de specialitate (sistemeinformaţionale specifice) pentru domenii cum sunt:- fondul terenurilor cu destinaţie agricolă;- fondul terenurilor cu destinaţie forestieră;- fondul terenurilor cu ape;- fondul terenurilor din intravilan;- fondul terenurilor cu reţele şi instalaţii edilitare;- fondul terenurilor cu destinaţie specială;- fondul terenurilor cu exploataţii miniere;- fondul terenurilor cu caracter industrial;- fondul terenurilor destinate transporturilor;- fondul terenurilor destinate nevoilor de apărare naţională;- alte fonduri de terenuri.
10. Care sunt funcţiile cadastrului general ?
Funcţia tehnică a cadastrului are un aspect cantitativ, în sensul imobilele, terenuri cu sau faraconstrucţii, sunt definite prin amplasare, formă, dimensiuni şi suprafaţă;Funcţia economică a cadastrului are un aspect calitativ, prin care terenurile şi construcţiile sunt apreciatecalitativ după potenţialul economic, stabilindu-se valorile economice cadastrale pe care aceste bunuri le pot produce, pe baza cărora se stabilesc valorile taxelor şi impozitelor datorate de proprietari către stat,potrivit legislaţiei fiscale în vigoare la o anumită dată;Funcţia juridică a cadastrului general in cadrul careia se identifică proprietarii şi titlurile de drept deproprietate, posesie, folosinţă sau administrare asupra imobilelor.
11. Cum se realizează funcţia tehnică a cadastrului ?
Funcţia tehnică se realizează prin operaţiuni geodezice, topografice, fotogrammetrice şi cartografice care,prin metode specifice, stabilesc cu precizie amplasamentul, forma, poziţia, dimensiunile şi întindereaimobilelor şi ale parcelelor de teren, cu sau fără construcţii edificate pe ele. Rezultatele operaţiunilor geodezice, topografice, fotogrammetrice şi cartografice sunt concretizate în planuri cadastrale care sesprijină, în realizarea lor, pe reţeaua geodezică a ţării, şi în registre cadastrale specifice cadastrului.Planul cadastral este un derivat din planul topografic de bază având aceleaşi scări uzuale, dar conţinenumai elementele planimetriei şi este echipat cu atributele specifice cadastrului.În realizarea funcţiei tehnice a cadastrului, pe lângă lucrările specifice geodeziei, topografiei şifotogrammetriei, apar probleme tehnice specifice cadastrului, cum sunt:- calculul suprafeţelor;- detaşarea sau parcelarea suprafeţelor;- rectificări de hotare;- intersecţii de drepte;- drepte paralele si drepte perpendiculare;- puncte de segment.
12. Cum se realizeaza funcţia economică a cadastrului ?
În cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază valoarea economică cadastrală a imobilelor,potrivit legii. Valoarea economică a terenurilor şi construcţiilor se stabileşte prin metode specifice fiecăreicategorii de cadastru, prin aprecierea lor economică, care pune în evidenţă diferenţierea capacităţii de aproduce venit economic a terenurilor sau construcţiilor, arătând, spre exemplu, de câte ori un teren arabil este mai bun decât altul în funcţie de fertilitatea solului, de poziţia sa în teritoriul administrativ, de accesul 
 
3
la drumuri de diverse categorii şi calităţi, de poziţia faţă de localitate, de centrul gospodăresc, de centrelede aprovizionare şi de desfacere a produselor etc.Potenţialul de fertilitate a solurilor şi pretabilitatea lor pentru anumite culturi se determină prin bonitareapedologică a terenurilor agricole, pe bază de lucrări de cartare pedologică, care reprezintă un ansamblucomplex de lucrări de teren, de laborator şi de birou care au ca rezultat stabilerea claselor de calitate aterenurilor agricole.În mod similar, dar cu alte criterii şi metode, se face evaluarea economică a terenurilor cu alte categorii defolosinţă, precum şi a construcţiilor.
13. Cum se realizează funcţia juridică a cadastrului ?
În cadrul lucrărilor de cadastru general se identifică proprietarii imobilelor inventariate. Pe baza lucrărilor cadastrului general, cu laturile sale tehnică şi economică, se întocmesc cărţile funciare, care reprezintă unsistem real de publicitate imobiliară, în care se înscriu drepturile reale de proprietate şi sarcinileproprietarului în legătură cu imobilul în cauză.Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 defineşte evidenţa cadastrală juridică astfel:“Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca obiect înscriereaîn cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi localitate.”Cărţile funciare reprezintă un sistem de publicitate real, întrucât se bazează pe identitatea topografică abunurilor funciare în planuri cadastrale şi, de asemenea, reprezintă un sistem de publicitate complet,întrucât realizează publicitatea intregrală a transmisiunilor imobiliare, prin înregistrări succesive,cronologice ale transmiterii legale a dreptului de proprietate imobiliară.În principiu, prin funcţia juridică a cărţilor funciare se fac opozabile tuturor terţilor, inclusiv statului,drepturile reale imobiliare, care se transmit, se modifică, se sting sau se radiază prin sistemul publicităţiiimobiliare, adică al intabulării în cartea funciară.
14. Care sunt bunurile cu care operează cadastrul ?
Bunurile sunt formate din tot ce este folositor omului şi este apt de a fi stăpânit.Bunurile imobile, în sens larg, sunt acelea care prin destinaţie nu pot fi mutate dintr-un loc în altul fără a fidistruse. Bunurile pot fi imobile prin natura lor, prin destinaţia lor sau prin obiectul la care ele se aplică.Cadastrul general operează cu bunurile imobile prin natura lor. Art. 463 Cod civil arată că “fondurile de pământ şi clădirile sunt imobile prin natura lor”.
15. Ce reprezintă categoria de folosinţ
 
ă a terenului ?
Categoria de folosinţă a terenului, naturală sau artificială (determinată de acţiunea omului), este principalaunitate de clasificare a folosinţelor terenurilor, individualizată printr-un cod. Este unul dintre atributelecadastrale ale parcelei
.
16. Care sunt categoriile de folosinăţ a terenurilor ?
Există două grupe de folosinţe, fiecare cu câte cinci categorii de folosinţe
 
, astfel:- Grupa folosinţelor agricole care cuprinde terenurile agricole cu categoriile de folosinţă: arabil, păşuni,fâneţe, vii, livezi.- Grupa folosinţelor neagricole care cuprinde terenurile neagricole: păduri şi alte terenuri cu vegetaţieforestieră, terenuri cu ape şi ape cu stuf, drumuri şi căi ferate, terenuri cu construcţii curţi şi alte folosinţe,terenuri neproductive şi degradate.Terenuri arabile
 
sunt terenurile care se ară în fiecare an sau la mai mulţi ani şi se cultivă cu plante anualesau perene. Cod A.ăşunireprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau regenerată prinînsămânţare la interval de maximum 15-20 de ani, destinate păşunatului animalelor.
 
Cod P.Fâneţe reprezintă terenurile cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau regenerată prinînsămânţare la interval de maximum 15-20 de ani, destinată recoltării pentru obţinerea de fân.
 
Cod F.Vii reprezină terenurile plantate cu viţă de vie, hamei, pepinierele viticole şi terenurile în pregătire pentruvii. Cod V.Livezi reprezintă terenurile cu plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi, pepinierele pomicole şi terenurile înpregătire pentru livezi. Cod L.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Voiculescu Nicoleta liked this
paraschiv54 liked this
Adinacatalina Ciobanu liked this
Adinacatalina Ciobanu liked this
Andreea Roxana liked this
Andreea Roxana liked this
Roxanne ROx liked this
valentintr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->