Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Untoanity

Untoanity

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by Un Toubab
A compilation of sacred texts, quotes, and facts concerning the religion Untoanity and its prophet Silvio Berlusconi.
A compilation of sacred texts, quotes, and facts concerning the religion Untoanity and its prophet Silvio Berlusconi.

More info:

Published by: Un Toubab on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

 
 8
VCZOHCKZ[
·Zdf Jfgfcz om Wkl}ko Ifylvwgock myob
 
Dfh}fcº i{ Knchqko Lh Yvwwh# Hw jfwgykifj kc zdf Iooe om Ivcnh Ivcnh
 
 9
Chzk}kz{ 
8
 Noj looefj jo~c vpoc zdf ~oylj ~kzd h dfh}{ dfhyz moy df ~hw wzykgefc ~kzd bvgd nykfm hz zdf boyhl jfgh{ om bhc# Hcj wo zdf loyj gyfhzfj h woc zo wfcj zo zdf fhyzd hcj if zdf phyhnoc om dkw boyzhl wflm wpyfhjkcn dkw bfwwhnf om lo}f hcj moynk}fcfww zo dkw wviafgzw# Hcj, ifdolj, zdf loyj zooe ocf dvcjyfj dfh}fcl{ hcnflw om zdf mhkyfy wft kczo dkw dfh}fcl{ hiojf hcj jkj bhef bfyy{ ~kzd zdfb moy bhc{ h locn ckndz 
9
vczkl zdfky ~obiw ~fyf dfh}{ ~kzd lkmf# Hcj fhgd hcj f}fy{ hcnfl jkj wo pyojvgf h bhlf gdklj kc zdf loyj¾w kbhnf# Hcj zdfLoyj zooe dkw gdkljyfc hcj moyzd~kzd mvwfj zdfb zo pyojvgf ocf dfh}fcl{ gdklj#Zdfc zdf Loyj jkj zhef h boyzhl gdklj myob zdf ~obiw om kzw bozdfy Bhykh om zdf zykif om Iowk, ~do dhj iffc ifhykcn zdf gdklj moy ckcf mvll boocw, hcj jkj wo yfplhgf kz ~kzd zdf dfh}fcl{ gdklj#Hcj wo Bhykh om zdf zykif om Iowk, ~kmf om Bhyko om zdf Ifylvwgock, nh}fikyzd zo zdf dfh}fcl{ gdklj Wkl}ko om Bklhc# Hcj, ifdolj, zdkw gdklj kcmvwfj ~kzd zdf yhjkhcgf om ocf dvcjyfj dfh}fcl{ gdkljyfc ~hw wfcz ovz kczo zdf ~oylj zo wpyfhj zdf Loyj¾w ~oyj zo hll bhcekcj# Moy hw zdf gdklj jozd wh{ zo dkw jkwgkplfw kc dvbilfcfww, ..K hb zdf Afwvw Gdykwz om polkzkgw# K hb h phzkfcz }kgzkb, K whgykmkgf b{wflm moy f}fy{ocf#.. 
7
Moy Wkl}ko om Bklhc kw zdf zyvf pyopdfz hcj zdf
8
 
Hc ftgfypz myob Zdf Iooe om Ivcnh Ivcnh
9
Zdf zftz lhzfy wpfgkmkfw zdhz zdkw oggvyyfj o}fy zdf govywf om mk}f jh{w $Yvi{ 8719+ ~dkgd doljw wknckmknhcgf zo zdf mollo~fyw om Vczohckz{ hw kz moybw zdf ihwkw om bhc{ om zdfky ykzvhlw, cozhil{ zdf whgyfj mfwzk}hl om Ivcnh Ivcnh#
7
900=, hz h ghbphknc yhll{~~~#lkmf#gob/nhllfy{/708>9/kbhnf/44447:77'kcjft/6 
 
 7
dhyikcnfy om zyvzd# Hcj kc wo zhekcn Afwvw¾ chbf jozd df zhefzd ihge zdf zkzlf om zdf zyvf wh}koy hcj zdf Woc om Noj myob zdf mhlwf pyopdfz#
^dhz
kw Vc
zoh
ck
z{
 
Vczohckz{ $myob Kzhlkhc ·Vczo jfl Wkncoyfº lkzfyhll{ ·hcokczfj ocfº+ kw h bocozdfkwzkgmhkzd zdhz ~hw movcjfj kc zdf lhzf 90
zd
gfczvy{ kc Kzhl{ i{ zdf pyopdfz Wkl}ko Ifylvwgock#Hjdfyfczw zo zdf Vczokhc mhkzd hyf eco~c hw Ifylvwgockhcw oy Vczokhcw# Vczohckz{ zfhgdfw zdhzzdf ocl{ ~h{ zo phyhjkwf kw zdyovnd zdf zfhgdkcnw om Ifylvwgock hcj hjdfykcn zo zdf wkt pykcgkplfwom zdf Vczokhc mhkzd# Vczohckz{ gvyyfczl{ dhw o}fy z~o bkllkoc hjdfyfczw#
·K dh}f moy h locn zkbf iffc h Ifylvwgockhc hcj moyf}fy ~kll if#º ¸ Ikll Glkczoc, moybfy pyfwkjfcz om zdf Vckzfj Wzhzfw#
=
Pykcgkplfw
om 
Vc
zoh
ck
z{
 
Z
df Wkt Pykcgkplfw, oy Wfk Pykcgkpk $Kzhlkhc+, hggoyjkcn zo
Z
df Iooe om Ivcnh Ivcnh $zdfdol{ iooe om Vczohckz{+, kw h lkwz om yflknkovw hcj boyhl kbpfyhzk}fw zdhz ~fyf nk}fc i{ Noj zozdf pfoplf om Kzhl{ myob zdf }kllh loghzfj hz zdf Gowzh Wbfyhljh
:
#
Z
df Iooe om Ivcnh Ivcnh
6=
 jfwgykifw zdfky moyb hw ifkcn wpoefc i{ Noj hcj wviwfxvfczl{ hw hc kcwgykpzkoc Noj ~yozf ~kzd
:
 
]
kllh Gfyzowh, Wkl}ko Ifylvwgock.w dolkjh{ dobf oc zdf Gowzh Wbfyhljh kc Whyjkckh#
 
6
 
Zdf Iooe om Ivcnh Ivcnh jfyk}fw kzw chbf myob zdf Vczokhc ykzvhl om Ivcnh Ivcnh# Ivcnh Ivcnh kw h ykzvhl kc Vczohckz{ zdhz bvwzif pyhgzkgfj hz lfhwz ocgf kc bhc½w lkmfzkbf# Kz kw hc fyozkg ykzvhl hcj h woyz om vcjfy~hzfy oyn{ ~dfyf z~fcz{
=
cvjf {ovcn ~obfcfcgkyglf zdf cvjf dowz hcj/oy dkw mykfcjw kc dkw w~kbbkcn pool# Zdfyf hyf hlwo wzykpzfhwf goczfwzw ~dfyf ~obfc ~fhy fyozkggowzvbfw# Zdf ~kccfyw om zdfwf goczfwzw zyhjkzkochll{ ~kc zdf pyk}klfnf om wlffpkcn ~kzd zdf dowz hw ~fll hw ghwd oy af~fly{#~~~#jhkl{bhkl#go#ve/cf~w/hyzkglf"87=>840/Wkl}ko"Ifylvwgockw"Ivcnh"Ivcnh"phyzkfw"^obfc"~oyf"HG"Bklhc"wdkyzw"wzykpzfhwfw#dzbl 
 
=
Hggoyjkcn zo Vczockhc zftzw, Noj dhj wft ~kzd ocf dvcjyfj hcnflw o}fy zdf govywf om h mk}f jh{ pfykoj# Bhzdfbhzkghll{ wpfhekcn,zdkw hbovczw zo h wzhnnfykcn z~fcz{ kcwfbkchzfj hcnflw h jh{# Myob zdkw wzfbw zdf Ivcnh Ivcnh ykzvhl ~dkgd kw zdf yflknkovwyffchgzbfcz om zdf gyfhzkoc om Wkl}ko Ifylvwgock# Zdf z~fcz{ chefj ~obfc kc zdf ykzvhl zdhz w~kb hiovz ocf bhc kw yfpyfwfczhzkochlom ocf jh{ kc gyfhzkoc# Zdf wzykppkcn om zdf ovzmkzw w{biolkqfw zdfky yfafgzkcn om zdf zfbpoyhy{ hcj vckbpoyzhcz yolf wogkfz{, zdfgfczfy lfmz gohlkzkoc, hcj zdf jf}kl dh}f moygfj vpoc zdfb hcj zdf hggfpzhcgf om Noj½w lo}f hcj zdf yolf zdf{ wfy}f zo dkb# Zdf~kccfy om zdf wzykppkcn gobpfzkzkoc yfgfk}fw zdf docoy om plh{kcn zdf phyz om zdf Bozdfy Bhykh#
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->