Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Day Them Hoa 11

Giao an Day Them Hoa 11

Ratings: (0)|Views: 613|Likes:
Published by 265987

More info:

Published by: 265987 on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
Gi¸o ¸n d¹y thªm 11 – Hoµng V¨n Tr êng
PhÇn
 
I
Hîp chÊt hi®rocacbon
Bµi 1
.
Thùc hiÖn d·y biÕn ho¸ sau.
1.
Ankan
t
0
t
0
t
o
BDEPoli Propylen
Cao su thiªn nhiªn
C CHCH
3
CH
3
CH
3
n
 2.
A + HCl
    
 B + CB + H
2
O
          
 HgSO
04
80,
DD + O
2
 
      
xt  pto
,,
EE + NaOH
    
 G + HG + NaOH
    
t o
I + J 
I
B
Cao su cloprenTNBZ
 
FYPoli vinyl axetatX
 
3.
A
      
0
600
B + CB + H
2
O
  →  
D2D
    
?
E + F + H
2
OF + F
    
AnE
      
xt  pto
,,
Cao su Buna.
4.
C
x
H
y
(A)
          
33
,
 NH  AgNO
BA + HCl
    
C (tØ lÖ 1:4 t¹o s¶n phÈm duy nhÊt)C + Br
2
 
    
a s
2 s¶n phÈm thÕ.BiÕt r»ng trong A cã m
C
: m
H
lµ 21:2 vµ M
B
– M
A
= 214. A cã c«ngthøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n.5.
A
+ Br 
2
xt
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
 NaOH
 p
H
2
SO
4
t
0
cao
A
3
xt
H
2
O+ H
2
Cao su Buna-SCao su Buna-N
6.
B + dung dÞch KMnO
4
 
    
E + …B + H
2
 
    
FF + dung dÞch KMnO
4
 
    
G + …
7.
A
      
42
SO H 
C + H
2
OC + Br
2
 
    
DD
        
ROH  KOH 
/
HH + KMnO
4
+ H
2
SO
4
 
    
CH
3
COOH + CO
2
+
2
SO
4
+ MnSO
4
+H
2
O
8.
A
    
B + CA
    
D + ED
  →  
F + C
1
 
Gi¸o ¸n d¹y thªm 11 – Hoµng V¨n Tr êng
F + Br
2
    
GG
        
ROH  KOH 
/
J + … J
    
BB + Cl
2
 
  →  
6.6.6 J + C
    
D.
9.
Al
4
C
3
+ L
  →  
E + XE
      
0
1500
Y + ZCH
3
COOH + Y
      
xt  pto
,,
AnA
      
xt  pto
,,
BB + nNaOH
    
C + DC + NaOH
      
o
CaO
,
E + FF + X + ?
    
 
+
+ ?A + NaOH
    
t o
? + ?.
10.
A + dd KOH
      
 R O H 
B + KCl + H
2
OB + HCl
    
CC + dd KOH
  →  
Propanol-2 + KCl.
Bµi 2.
 
Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
 
1.
CH
4
 
      
0
1500
? + ?
 2.
CH
4
 
      
o
1000
? + ? 
3.
C + H
2
 
      
o
500
? 
4.
CH
4
+ O
2 (thiÕu)
 
    
t o
? + ? 
5.
CH
4
+ H
2
O
        
Ni
,500
0
? + ? 
6.
CH
4
+ O
2 kk
 
            
Cuatm
o
,200,300
? + ? 
7.
C
4
H
10
+ 5/2O
2
 
        
+
o
Mn
,
2
? + ? 
8.
C
n
H
2n+2
+ Cl
2
 
    
t o
? + ? 
9.
C
2
H
4
+ O
2
 
        
o
 PdCl 
,
2
? + ? 
10.
C
2
H
4
+ dd KMnO
4
 
    
? + ? + ? 
11.
C
2
H
2
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
 
    
? + ? + ? + ? 
12.
C
3
H
4
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
 
  →  
? + ? + ? + ? + ? 
13.
n-C
4
H
10
 
          
OCr 
o
650,
32
? + ? 
14.
C
2
H
5
OH
            
MgO Zn
o
500,/
? + ? + ? 
15.
C
2
H
2
 
          
Cl  NH CuCl 
4
,
? 
16.
C
2
H
2
 
        
o
,600
? 
17.
C
2
H
2
+ Na
    
? + ? 
18.
C
2
HNa + RCl
    
t o
? + ? 
19.
C + H
2
 
      
o
3000
? 
20.
C
6
H
6
+ C
3
H
6
 
    
t o
? + ? 
21.
C
6
H
6
+ C
3
H
4
 
    
t o
? + ? 
22.
C
6
H
5
CH
3
+ H
2
 
      
o
 Ni
,
? 
23.
C
6
H
6
+ C
2
H
4
 
      
xt  pto
,,
? 
24.
C
6
H
6
+ C
2
H
2
 
      
xt  pto
,,
? 
25.
C
6
H
5
OH
 
+ Zn
      
xt 
o
,
? + ? 
26.
C
3
H
4
 
        
o
,600
?2
7.
C
3
H
4
+ CuCl
      
3
 N H 
? + ? 
28
. C
6
H
6
+ RBr
      
3
 A lB r 
? + ? 
29.
C
3
H
4
+ AgNO
3
 
      
3
 N H 
? + ?
30.
n-Heptan
                
atmO AOC
o
760,30,/
3232
? + ?
2
 
Gi¸o ¸n d¹y thªm 11 – Hoµng V¨n Tr êng31
.
 
n-Hexan
                
atmO AOC
o
760,30,/
3232
? + ? 
32.
C
6
H
5
CH
3
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
 
    
t o
? + ? + ? + ?
33.
C
6
H
5
C
2
H
5
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
 
    
t o
? + ? + ? + ?+ ? 
34.
C
6
H
5
CH
2
CH
2
C
n
H
2n+1
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
 
    
t o
? + ? + ? + ? + ? 
Bµi 3.
 
ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn l¹i cho ®óng nÕu cÇn.
* 2,3-®imetyl buten-2* 2-clo-3,4-®imetyl penten-2* 2,2,4-trimetyl penten* 3-brom-3-metyl penten-1* 1-clo-3-etyl-1,2-®imetyl buten-1* 4-clo-2-isopropyl-4-metyl buten-2ChÊt nµo trong sè c¸c chÊt trªn cã thÓ cã ®ång ph©n h×nh häc,viÕt c¸c c«ng thøc lËp thÓ cña chóng nÕu cã.
Bµi 4. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
 
1. §iÒu chÕ cao su-Buna tõ 4 nguån nguyªn liÖu cã s½n trong tùnhiªn.2. Tõ khÝ thiªn nhiªn viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ:* Cao su isopren.* Cao su clopren.* Cao su Buna-N.* Cao su Buna-S.* Iso-butan.C¸c chÊt v« c¬ vµ ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm coi nh cã ®ñ.3. Tõ Benzen viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ:* Octo-brom nitrobenzen vµ Meta-brom nitrobenzen.* Octo-amino phenol vµ Meta-amino phenol.4. Tõ ®¸ v«i viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ:* Thuèc trõ s©u 6.6.6.* Thuèc næ TNT, TNB.* Thuèc diÖt cá DDT.5. Tõ tinh bét viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ:* Cao su Buna.* Cao su clopren.* Cao su isopren.6. Ba ®ång ph©n A, B, C cã c«ng thøc C
5
H
11
Br lÇn lît ®un nãng víidung dÞch KOH trong C
2
H
5
OH, chÊt A kh«ng ph¶n øng, chÊt B vµ C chocïng mét s¶n phÈm lµ D cã c«ng thøc C
5
H
10
, chÊt nµy bÞ oxi ho¸ bëidung dÞch KMnO
4
®Æc nãng cho mét axit cacboxylic vµ mét xeton.LËp luËn ®Ó t×m CTCT cña A, B, C, D.
Bµi 5
.
Gi¶i thÝch- chøng minh.
1.
§iÒu kiÖn ®Ó mét hîp chÊt m¹ch hë cã ®ång ph©n cis- trans lµg×? ViÕt tÊt c¶ c¸c ®ång ph©n cis- trans cña c¸c chÊt cã CTPT: R-CH=CH-CH=CH-R’, C
6
H
12
, C
3
H
4
BrCl vµ isopren.2.i sao nãi benzen võa cã tÝnh ct cña hi®rocacbon no võa cãtÝnh chÊt cña hi®rocacbon kh«ng no? LÊy vÝ dô chøng minh.
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hang Pham liked this
hangngamanh liked this
tienthanhqg liked this
huudungqn liked this
huudungqn liked this
khongkhuatphuc liked this
ngocthien12 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->