Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ccm cfr calatori 2011

ccm cfr calatori 2011

Ratings:
(0)
|Views: 6,542|Likes:
Published by Ioan
Contractul colectiv de munca CFR CALATORI pentru 2011-2012 [www.frlr.ro]
Contractul colectiv de munca CFR CALATORI pentru 2011-2012 [www.frlr.ro]

More info:

Published by: Ioan on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
PROCESVERBAL
Incheiatazi23.03.2011ReprezentantiiadrninistratieiSNTFC"CFRCalatori"-SA
~i
reprezentantiifederatiilorsindicalereprezentativelaniveldeunitate"CFRCalatori"-SAs-autntalnit
ln
zilelede14,15
§i
23martie2011pentrucontinuarea
discutiitor
privindIncheiereaContractuluicolectivdemuncaalSNTFCpeanuI2011-2012.
Reprezentan(iiadministra(iei;;ireprezentantii
teoereiiilot
sindicale
auconvenitcatextulnouluicontractcolectivdernuncapeanul2011-2012sacuprindaurrnatoarelernodificarisicompletarifatadetextulCCMalSNTFC"CFRCalatori"-SApeanul2009-2010:
Art.1-sasacornpletezecuunnouallneattz),eursnumerotareaalineatelordin
continutulacestuiarticol:
,
.Liderfsindicatelordindomeniucereprezintainterese!eanqajatilor,semnatariaiacestuicontract,sanufieimplicatiInrelatiicomercialecuunitatiledindomeniultransporturilor".
Art.3
B
sa
sa
cornpletezeeuunnou
altneattz),
curonumerotareaallneatelordincontinutulacestulartlcol:
,
""SalariatiiSNTFC"CFRCalatori"-SA,trnpreunacuparteneriisociali(administratis
~i
sindicate),prinactivitatealorvorcontribuilaeficientizareaserviciuluidetransportferoviardecalatori,carevaaveacascopreducereapierderilorsocietatii
~i
imbunatatireaniveluluideveniturialesocietatii,mentionateInacordulcuFondulMonetarInternational".
,
,
,
Art.31-
sa
albaurrnatoarea
formulate:
"StabilireaclaseidesalarizareIncadruiaceleasifuncttisaualteiaechivalente,cuocaziaaplicariinouluicontractcolectivdemunca,sauaunuiactaditionaldeprelungireavalabilitatiiacestuiapeoperioadadecelputinunan,sevafaceprinnegociereindivlduala
lntre
ccnducatorulunitatlisausubunitatiicucompetentadeangajare§isalariat,avandInvederepropunereaconducatoruluiloculuidemunca,Inprezentareprezentantuluiorqanizatieisindicale."
Art.32-
sa
semodlflceavandurrnatorulcontinut:
,
"Pentruevitareaevenimentelordecaleterata,prelntarnpinareaproduceriipagubeloretc,dinveniturilerealizate,seconstituielunar,incadrulfonduluidesalarii,unfond,depanala0,01lasuta,carepoatefiutilizatpentruacordareadesalariisuplimentareInsurnadeeelmultzecesalariidebazalunarecorespunzatoareclasei1desalarizare.Acestesalariisupiimentareseacordalapropunereasubunitatii,cuaprobareadirectoruluigeneralalSNTFC."
Art.33
-sa
seelirninedincontinutulCap.ll-SISTEMULDESALARIZARE-
~i
sa
,
seintroducalaCAP.XI-capitolnou.Art.51-
sa
sacompletezecuunnoualineat(7)euurmatorulcontlnut:
"Incazulincaresalariatiisuntinincapacitatetemporarademunca,saucontracteleindividualedemuncaIesuntsuspendateinconformitatecuart.52alin.1litd)dinLegeanr.53/2003-Codulmuncii,durataconcediuluideodihnanuesteafect
 
Art.55(3)-
sa
seeliminedincontinutulCAP.V
§ii
sa
seintroducalaCAP.XI-capitolnou,Art.55(4)-sasereformulezeastfel:
"Pentruceiincadraticufractiunidenorma,indernnizatiadeconcediusecalculeazaavandu-seinvedereveniturileprevazutelaalineatul(1)cuvenitepentrufractiuneasaufractiuniledenormacareseiauIncalcul."
Art.55(5)-sasereforrnulezeastfel:
"Lasolicitareasalariatu!ui,indemnizatladeconcediudeodihnaseplatestecucelmult5zileTnainteaplecariiInconcediu."
Art,56(1)-sasereforrnulezeastfel:
"CompensareaInbaniaconcediuluideodihnaneefectuatestepermisanumaiIncazullncetariicontractuluiindividualdernunca."
Art56(2)-
sa
sareformulezeastfel:
"IncazurileIncare,dupacesalariatulaefectuatconcediuldeodihna,contractulsaudernuncaatncetatdinmotiveleprevazutelaart.art.55litb,61lit.bsid,art.79siart.264lit.fdinCodulmuncii,acestaesteobligatsarestituteunitatiiparteadinindernnizatiadeconcediucorespunzatoareperioadeinelucratedinanulpentrucare
i
s-aacordatacestconcediu."
Art,66-
sa
secompletezecuurmatoarelealineate:
"Alineatnou-Persoanaconcediatabeneficiaza,deladatalncetarhcontractuluiindividualdemunca,caurmareaconcedieriicolective,de
0
sumalunarabrutaegalacusumaprevazutainart.1dinHGnr.1193/14.11.2010,pe
0
perioadadesaseluni."Alineatnou-Incazullntreruperiitemporare,totalesaupartiale,inclusivdereducereternporaraaactivitatiisocietatii,Inconditilleprevederilorart.52alin.(1)lit.d)dinLegeanr.53i2003-Codulmuncii,curnodificarlle~icornpletarileulterioaresiacelorlaiteprevederilegale,contractulindividualdernuncapoatefisuspendatdininltiativaangajatorului.Alineatnou-PedurataTntreruperiitemporare,totalesaupartiale,inclusivdereduceretemporaraaactivitatiisocietatii,faraincetarearaportuluidemunca,inspecialpentrumotiveeconomice,tehnologice,structuralesausimilare,salariatii"CFRCalatori"-SAalecarercontracteindividualedemuncasuntastfelsuspendate,beneficiaza,inconditiilelegii,de
0
indemnizatie,platitadinfonduldesalarii,de75%dinsalariuldebazacorespunzatorloculuidernuncaocupat.Allneatnou-Pelangaindernnizatiade75%dinsalariuldebaza,salariatii"CFRCalatori"-SAbeneficiaza$idedrepturileprevazutedecelelaltedispozitiilegalecereglementeazasuspendareacontractuluiindividualdernuncaIncazulTntreruperiitemporare,totalesaupartiale,inclusivdereducereternporaraaactlvitatiisoctetatii,Invigoareinmomentu!aplicariiefectiveaacestormasuri.Alineatnou-PedurataIntreruperiitemporare,totalesaupartials.inclusivdereducereternporaraaactivitatiisocietatiiconformalineatului(21),salariatii"CFRCalatori"-SAalecarercontracteindividualedemuncaaufostsuspendate,sevoraflaladispozitiaconduceriisocietatii,aceastaavandoricandposibilitateasadispunareincepereaactivitatil."
Art.S9-
sa
seeliminelit.a)
~i
b)dincontinutulCAP.VI-PROTECTIASALARIATULUI
~i
sa
selntroducaincontlnutulCAP.XI-capitolnouArt.69-
sa
sereformulezetextulparaqrafului12astfel:
«
PentrusalariatiicareTf?ivorpetrececoncediuldeodihna,sautimpulliber,impreunacufamilialnunitatilehoteliereSNTFC,sevaacorda
0
reducerede50%dintarifulaprobat,Inlimitalocurilordisponibile,diferentarezultatafiindsuportatadecatreSNTFC.
»
Art75(2)
sa
seellmineparagraful"dinacelasifondvasuportapentrumaxim50%dinpersonal,odatapean,lncuantumde50%dincontravaloareaunuibiletdetratament~iodihna,familistsauindividual,darnumaimultde800lei,procuratprintr
0
aqentiedeturismsauunitatehoteliera"din
contlnutulCAP'v1
~i
sa
sa
ijdUCii
in
conlinululCAP.XI-
~In~..
~t{.,<.-
 
Art.75(2)-
sa
sereformulezeastfel:
"Incadrulacelelasilimiteprevazutelaalineatul(1)SNTFCpoatealocasumepentru:acoperireapartialsacostuluitransportuluilasidelaloculdemuncaalsalariatilor;suportareapartialaacostuluiaferentserviciilordetratament:;;iodihnapentrusalariatiiproprii
:;;i
pentrumembriidefamilieaiacestora,inclusivaltransportului;acordareadeajutoarepentrulnmormantare:acordareadeajutoareunorsalariaticareausuferitpierderilnsernnateIngospodariilepropriicaurmareacalamitatilornaturale,pentruacoperireauneipariidincheltuieliincazulunorboligravesauincurabile:;;iproteze,pentrusalariatisaumembriidefamilieaiacestora(sot,sotie,copiiminori).Dinfondulastfelconstituit,SNTFCvacontribuilacurnparareacadouriloroferitecopiilorcuocaziaCraciunului.Deacestdreptbeneficiaza
tof
salariatiiSNTFCcareaucopiiinvarstadepanala18aniIrnplinititncursulanuluicalendaristicrespectiv.Sumaceseacordavafistabilitacu30dezilelnalntedeCraciun.Moduldeutilizareafonduluide2lasuta,constituitlanivelulSNTFC,sevastabiliprintr-unprotocolincheiatlntreadrninistratie:;;ireprezentantiifederatillorsindicale,semnatarealecontractuluicolectivdernunca,carevafisupusaprobarilConsiliuluideAdministratiealSNTFCinprimasedintaaacestuia."
Art.81-
sa
seeliminedincontinutulCAP.VI-PROTECTIASALARIATULUI
.
,
Art.97-
sa
sereformulezeastfel:
"Inanui2011salariatiiSNTFC"CFRCalatori"-SAvorbeneficiadeautorizatiidecalatoriedeclasaaII-a.Pentrumembriidefamilieseelibereazapermisedecaiatorievalabilelaaceeasiclasadecalatoriecasiatitularuluidreptuluidecalatorie."
arT
"I
IIII{"I'_
e>"""",..............,...........
1...""..
...l::SUt::I;
U/J\.\...Jlllilli..:lt.1
ca
t
lce,
vao.;:)IUUI
a
Ut;::IIII
Udl';UVILr.!1I:-"._............__
1-_.
~I"AI
d.r....C,.,IjPHVI.;:.t"luh....
alc;
I
CfJl
t;LtllldllVt:,
semnatarealecontractuluicolectivdemunca,laniveldesooietateurrnatoarele:a)inBucuresti,spatiudotatcurnobilierdebirou,telefonCFR,telefonPTT§imobil(2buc.FNFMC,sicate
1
buc.FMLR,FSRV~iFSTFR),cuplataabonamentelor,fax,copiator,calculatorcuacceslaretea
:;;i
autoturisme(farasofer§icu
0
cotalunatade250litribenzina"premium"pentrulideriicentraluluifederatiilor
~i
150litribenzina"premium"pentrulideriiregionali),astfel:8pentruFederatiaNationalsFeroviaraMiscareComercial;3pentruFederatlaMecanicilordel.ocomotivadinRomania;4pentruFederatiaSindicatelorRarnuriiVagoane;3pentruFederatiaSindicatelorTransportatorilorFeroviaridinRomania.
Art.108(2)-
sa
sareformulezeastfel:
Membriialesiinorgane!edeconducerealesindicatelor,carelucreazaInunitatesausubunitateincalitatedesalariati,audreptullareducereaprogramuluilunarcu3zile,pentruactivitatisindicale,dupacumurrneaza:
8
membriaicomitetelordirectoareaiuniunilor,sindicatregionallanivelderarnuraMC8membriaicomitetuluidirectoralFederatieiSindicatelorRamuriiVagoane;8membriaicomitetuluidirectoralFederatieiSindicatelorTransportatoriiorFeroviaridinRomania.4membriaiorqanizatillorsindicaleregionalepentruFederatiaMecanicilordeLocomotivedinRomania;PersonalulmentionatInalineatul(1)
§i
(2)beneficiazapeperioadarespectivadeurmatoareledrepturisalariale:a)salariuldebaza;b)unsporde50%aplicatlasalariuldebaza,carefacepartedinacesta;c)sporuldevechime
ln
rnunca:"\d)sporulpentruconditlidemuncaferoviara.
/,.;I
'~.~...J
-===T-
v~~

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laura Munteanu liked this
Cornelia Ene-dinu liked this
Alex Pasca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->