Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Da Hoa HSG2011 Ngay1

Da Hoa HSG2011 Ngay1

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
HSG
HSG

More info:

Published by: Đặng Công Anh Tuấn on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
 
Trang 1/6
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
 
THI CH
N H
C SINH GI
I QU
C GIAL
Ớ 
P 12 THPT N
Ă
M 2011
Đ
ÁP ÁN
ĐỀ
THI CHÍNH TH
Ứ 
CMôn: HOÁ H
CNgày thi th
ứ 
nh
t: 11/01/2011
(G
m 06 trang)
Câu 1
 1
(
2,0
đ 
i
ể 
m
)a) Công th
c các h
ợ 
p ch
t XF
m
:X là Cl có ClF; ClF
3
; ClF
5
(a); X là Br có BrF; BrF
3
; BrF
5
(b);X là I có IF; IF
3
; IF
5
; IF
7
(c).b) Các h
ợ 
p ch
t trên
đề
u có liên k 
ế
t c
ng hóa tr 
, m
i liên k 
ế
t
đượ 
c t
o thành do 2electron có spin
đố
i song song c
a 2 nguyên t
góp chung.
*
F (Z = 9; n = 2) có 4 AO hóa tr 
, vì v
y c
u hình ch
có 1 electron
độ
c thân:
*
Cl (Z = 17; n = 3), Br (Z = 35; 9n = 4), I (Z = 53; n = 5) gi
ng nhau
đề
u có 9 AOhóa tr 
, có th
có:1 electron
độ
c thân:ho
c 3 electron
độ
c thân:5 electron
độ
c thân:7 electron
độ
c thân:- H
ợ 
p ch
t ClF
7
không t
n t
i vì th
tích nguyên t
clo r 
t nh
, l
c
đẩ
y c
a các v
 nguyên t
flo s
phá v
ỡ 
liên k 
ế
t trong phân t
. H
ợ 
p ch
t BrF
7
t
ươ 
ng t
h
ợ 
p ch
t ClF
7
(h
ợ 
p ch
t BrF
7
hi
n nay ch
ư
a
đ
i
u ch
ế
 
đượ 
c).- H
ợ 
p ch
t IF
7
t
n t
i vì th
tích nguyên t
iot r 
t l
ớ 
n so v
ớ 
i th
tích nguyên t
flo, l
c
đẩ
y c
a các v
nguyên t
flo không phá v
ỡ 
 
đượ 
c các liên k 
ế
t trong phân t
.
2
(
1,5
đ 
i
ể 
m
)
a)
 
Ph
ươ 
ng trình ph
n
ng h
t nhân
đ
i
u ch
ế
 
32
P:
1632
S +
01
n
 
1532
P +
11
pvà phân rã phóng x
c
a
32
P:
1532
P
 
1632
S +
β
-
 b)
0
AA=
1/2
t/t-1
5.10
μ
Ci 1 12
μ
Ci 4 2
= =
t/t
1/2
= 2
t = 2.t
1/2
. V
y th
ờ 
i gian
đ
ã l
ư
u gi
là 2chu kì bán hu
.T
c
độ
phân rã phóng x
không ph
thu
c vào n
ng
độ
 
đầ
u và nhi
t
độ
, nên sauth
ờ 
i gian
đ
ó l
ượ 
ng
32
P c
a m
u I c
ũ
ng ch
còn l
i 1/4 so v
ớ 
i lúc
đầ
u
 
độ
gi
m ho
t
độ
 phóng x
trong m
u I là:3204mCi =15 mCi = 15.10
-3
.3,7.10
10
Bq = 15.3,7.10
7
Bq.S
h
t nhân
đ
ã bi
ế
n
đổ
i phóng x
là:N =
71/2
A.tA 15.3,7.10 .14,28.24.3600
λ 
ln2 0,693
= =
= 9,9.10
14
nguyên t
 Kh
i l
ượ 
ng
32
P
đ
ã phân rã là:
32
P
m =
1423
32.9,9.106,02.10= 5,3.10
-8
(g) = 5,3.10
-2
(
μ
g)Khi b
qua s
h
t kh
i c
a phân rã phóng x
, kh
i l
ượ 
ng
32
S t
o thành
đ
úng b
ngkh
i l
ượ 
ng
32
P
đ
ã phân rã: m(
32
S) = 5,3.10
-2
μ
g.
 
 
Trang 2/6
Câu 2
 
1(
1,0
đ 
i
ể 
m
)
Ph
n
ng là b
c 1 nên: [X] = [X]
0
.e
-kt
(1)
v = k[X] = k.[X]
0
.e
-kt
 
lnv = ln(k[X]
0
) - kt (2) Hay: lnv = lnv
0
- kt (3) (v
0
là t
c
độ
 
đầ
u c
a ph
n
ng)
lgv = lgv
0
– kt/2,303.k =
00
v[X]= 4.10
-4
/2.10
-2
= 2.10
-2
(phút
-1
)
lgv = -3,4 - 8,7.10
-3
t(t: phút; v: mol.L
-1
.phút
-1
).(Nh
ng bi
u th
c trong
đ
ó lgv là hàm c
a m
t bi
ế
n s
 
độ
c l
p t
đề
u coi là
đ
úng).
2(
0,75
đ 
i
ể 
m
)
Đố
i v
ớ 
i ph
n
ng b
c 1:
1/2-2 1
ln2 0,693t = = = 34,7k 2.10 (phút)
(phút)
3(
1,75
đ 
i
ể 
m
)
Ph
n
ng 2NO
 
(k)
 
+ 2H
2
 
(k)
 
N
2
(k)
 
+ 2H
2
O
 
(k) tuân theo quy lu
t
độ
ngh
c th
c nghi
m: v = k[NO]
2
[H
2
].C
ơ 
ch
ế
1:2NO (k)
1
N
2
O
2
(k) (nhanh) (1)N
2
O
2
(k) + H
2
(k)
2
2HON (k) (nhanh) (2)HON (k) + H
2
(k)
3
H
2
O (k) +HN (k) (ch
m) (3)HN (k) + HON (k)
4
⎯⎯
N
2
(k) + H
2
O (k) (nhanh) (4)
Ch
p nh
n g
n
đ
úng r 
ng giai
đ
o
n quy
ế
t
đị
nh t
c
độ
ph
n
ng là giai
đ
o
nch
m nh
t.* Trong c
ơ 
ch
ế
 
đ
ã cho, giai
đ
o
n
3
ch
m, quy
ế
t
đị
nh t
c
độ
ph
n
ng, nên:v = k 
3
.[HON][H
2
] (5)Khi n
ng
độ
các s
n ph
m trung gian
đạ
t
đượ 
c tr 
ng thái d
ng
2 2
d[N O ]dt=12
1
[NO]
2
– k 
2
[H
2
][N
2
O
2
] = 0 (6)
[N
2
O
2
] =
212 2
k [NO]2k [H ](7)d[HON]dt= 2k 
2
[H
2
][N
2
O
2
] - k 
3
.[HON][H
2
] – k 
4
[HON][HN] = 0 (8)d[HN]dt= k 
3
.[HON][H
2
] – k 
4
[HON][HN] = 0 (9)L
y (8) tr 
(9) và bi
ế
n
đổ
i
đơ 
n gi
n, ta có: [HON] =
2 2 23
k [N O ](10)Thay (7) vào (10) rút ra: [HON] =
213 2
k [NO]2k [H ](11)Thay (11) vào (5) thu
đượ 
c: v =
21
k [NO]2= k[NO]
2
.
ế
t qu
này không phù h
ợ 
pv
ớ 
i
đ
inh lu
t t
c
độ
th
c nghi
m. C
ơ 
ch
ế
1 là không có kh
n
ă
ng.C
ơ 
ch
ế
2:2NO N
2
O
2
cb
(nhanh) (12)N
2
O
2
+ H
2
 
5
N
2
O + H
2
O (ch
m) (13)N
2
O + H
2
 
6
N
2
+ H
2
O (nhanh) (14)T
c
độ
ph
n
ng
đượ 
c quy
ế
t
đị
nh b
ở 
i (13), nên: v = k 
5
[N
2
O
2
].[H
2
] (15)D
a vào cân b
ng 2 NO N
2
O
2
, rút ra: [N
2
O
2
] =
cb
.[NO]
2
(16)Thay (16) vào (15) thu
đượ 
c: v = K 
cb
.k 
5
[NO]
2
.[H
2
] = k[NO]
2
.[H
2
].
ế
t lu
n:
 
C
ơ 
ch
ế
2 cho phép rút ra bi
u th
c c
a
đị
nh lu
t t
c
độ
th
c nghi
m. C
ơ 
 ch
ế
này là có kh
n
ă
ng.
 
 
Trang 3/6
Câu 31(
0,75
đ 
i
ể 
m
)
N
2
+ 3H
2
 
2NH
3
(1)
298K,
 
0
Δ
H = - 91,8 kJ.mol
-1
;
0
Δ
S = -198,1 J.mol
-1
.K 
-1
;
0
Δ
G=
0
Δ
H– 298.
0
Δ
S= -32,8 (kJ.mol
-1
);
0
Δ
G = -R.T.lnK 
lnK = -
0
Δ
G (R.T)
-1
= 13,24
K = 5,62.10
5
.
2(
1,5
đ 
i
ể 
m
)
a) Tính h
ng s
cân b
ng K c
a ph
n
ng
ở 
T = 773 K:
773K:
 
0
Δ
G(773 K) =
0
Δ
H- T.
0
Δ
S
- 91,8 + 773.198,1.10
-3
= 61,3 (kJ.mol
-1
)
lnK = - 61,3.10
3
.(8,314.773)
-1
= - 9,54
K = e
-9,54
= 7,2.10
-5
.b)
298 K, h
ng s
cân b
ng K >> 1. Ph
n
ng (1) di
n ra
ư
u tiên theo chi
u thu
n.
773 K, h
ng s
cân b
ng K << 1. Ph
n
ng (1) di
n ra
ư
u tiên theo chi
u ngh
ch.M
c
ở 
nhi
t
độ
cao (773K), ph
n
ng (1) di
n ra
ư
u tiên theo chi
u ngh
ch,nh
ư
ng t
c
độ
ph
n
ng l
ớ 
n, còn t
c
độ
ph
n
ng
ở 
298 K quá nh
.
Để
t
ă
ng t
c
độ
ph
n
ng, làm h
nhanh
đạ
t
đế
n cân b
ng, ng
ườ 
i ta bu
c ph
i ti
ế
n hành ph
n
ng
ở 
nhi
t
độ
 cao.
Để
t
ă
ng hi
u su
t t
ng h
ợ 
p amoniac trong công nghi
p:- Ph
n
ng (1) gi
m s
mol khí.
Để
cân b
ng chuy
n d
ch theo chi
u thu
n, t
ă
ng hi
usu
t t
ng h
ợ 
p amoniac c
n th
c hi
n ph
n
ng
ở 
áp su
t cao.- Hi
u su
t t
o thành amoniac là c
c
đạ
i khi t
l
c
a khí H
2
và khí N
2
 
đượ 
c l
y
đ
úngb
ng t
l
các h
s
c
a chúng
ở 
trong ph
ươ 
ng trình ph
n
ng, ngh
ĩ 
a là H
2
: N
2
là 3 : 1.
3(
0,5
đ 
i
ể 
m
)
Tính bi
ế
n thiên entanpi phân li liên k 
ế
t
0
Δ
H c
a m
t liên k 
ế
t N-H trong phân t
amoniac:N
2
+ 3H
2
2NH
3
2
H
1
= 2.(-45,9) kJ.mol
-1
(1)N
2
 
2N
i
 
H
2
= 945 kJ.mol
-1
(2)
 
3H
2
 
6H
i
3
H
3
= 3.436 kJ.mol
-1
(3)
 
T
(1), (2), (3), ta có: 2N
i
+ 6H
i
2NH
3
6
0(N-H)
Δ
H6
0(N-H)
Δ
H = -2.45,9 945 3.436 = - 2344,8 (kJ.mol
-1
)
 
0(N-H)
Δ
H = 390,8 kJ.mol
-1
 4(
0,75
đ 
i
ể 
m
)
Tính bi
ế
n thiên entanpi hình thành tiêu chu
n
0
Δ
H c
a g
c
·
NH
2
:N
2
+ 3H
2
2NH
3
2
H
1
= 2.(-45,9) kJ.mol
-1
(1)H
2
 
2
H
i
 
H
3
= 436 kJ.mol
-1
(3)
 
2NH
3
 
2
2
NH
i
+ 2H
i
2
H
4
= 2.380 kJ.mol
-1
(4)T
(1), (3), (4), có: N
2
+ 2H
2
2
2
NH
i
2
2
0f( NH )
Δ
H
i
 2
2
0f( NH )
Δ
H
i
= - 2.45,9 – 436 + 2.380 = 232,2 (kJ/mol)
 
2
0f( NH )
Δ
H
i
= 116,1 kJ/mol
Câu 41(
1,0
đ 
i
ể 
m
)
Sau khi tr 
n:
-4
MnO
C = 0,0040 M;
2 2 4
H C O
C = 0,050 M ;
+
H
C = 0,20 MPh
n
ng: 2×
-4
MnO + 8H
+
+ 5e
Mn
2+
+ 4H
2
OH
2
C
2
O
4 
2CO
2
+ 2H
+
+ 2e2
-4
MnO + 5H
2
C
2
O
4 
+ 6H
+
2Mn
2+
+ 10CO
2
+ 8H
2
O K = 10
337,84
 0,0040 0,050 0,20- 0,040 0,188 0,0040 0,020TPGH: H
2
C
2
O
4
0,040 M; H
+
0,188 M; CO
2
0,020 M (<
2
CO
L = 0,030 M); Mn
2+
0,0040 M.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->