Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Da Hoa HSG2011 Ngay2

Da Hoa HSG2011 Ngay2

Ratings: (0)|Views: 1,071|Likes:
HSG
HSG

More info:

Published by: Đặng Công Anh Tuấn on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
Trang 1/6
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
THI CH
N H
C SINH GI
I QU
C GIAL
Ớ 
P 12 THPT N
Ă
M 2011
Đ
ÁP ÁN
ĐỀ
THI CHÍNH TH
Ứ 
CMôn: HOÁ H
CNgày thi th
ứ 
hai: 12/01/2011
(G
m 06 trang)
Câu 1
 
1(
2,25
đ 
i
ể 
m
)
a) - C
u t
o phân t
xitral tuân theo qui t
c isoprenoit:CH
3
-C=CH-CH
2
-CH
2
-C=CH-CH=OCH
3
CH
3
 - Hai
đồ
ng phân c
a xitral là:
Đồ
ng phân a(
 E 
)-3,7-
Đ
imetylocta-2,6-
đ
ienal
Đồ
ng phân b(
 Z 
)-3,7-
Đ
imetylocta-2,6-
đ
ienala và b là hai
đồ
ng phân hình h
c (cis/trans). b) Tách riêng hai
đồ
ng phân a và b:c) Công th
c c
u t
o c
a
A
,
B
,
C
. Gi
i thích quá trình chuy
n hóa t
o thành
C
:
LiAlH
4
H
+
-H
2
O
Xitral
A
CH
2
OHCH
2+
 
B
123456712567
C
- H
+
 
2(
1,5
đ 
i
ể 
m
)
S
ơ 
 
đồ
các ph
n
ng chuy
n hóa t
 
A
 
đế
n
I
và g
i tên các h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
:
B
CH
3
OCH
2
CH
2
CH
2
CH
3
 
HI
CH
3
I + CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
I + H
2
O
A
 
Xitral-aXitral-bXitral-a + Xitral-b
H
2
 NCONHNH
2
 NNHCONH
2
 NNHCONH
2
+Xitral-a semicacbazonXitral-b semicacbazonXitral-b semicacbazonXitral-a semicacbazonH
3
O
+
H
3
O
+
Õt tinh ph©n ®o¹n
OO
OO
 
 Trang 2/6CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
I
 NaOC
2
H
5
CH
3
CH
2
CH=CH
2
+ HI
BCCDEGHFI
(C
11
H
24
O)
KMnO
4
HBr MgH
3
O
+
 CH
3
CH
2
CH=CH
2
 
H
3
O
+
CH
3
CH
2
CH(OH)CH
3
D
CH
3
CH
2
CH=CH
2
 
KMnO
4
CH
3
CH
2
COOH + HCOOHCH
3
CH
2
CH(OH)CH
3
+ CH
3
CH
2
COOHCH
3
CH
2
COOCH(CH
3
)C
2
H
5
H
+
EF
CH
3
CH
2
CH=CH
2
 
HBr 
CH
3
CH
2
CHBrCH
3
Mg
C
2
H
5
CH(CH
3
)MgBr CH
3
CH
2
C(OH)[CH(CH
3
)C
2
H
5
]
2
 
I
(C
11
H
24
O)
+ F
HG
ete khan
H
1.2. H
2
O, H
+
 
A
: Metyl io
đ
ua,
B
:
n
-Butyl io
đ
ua,
C
: But-1-en,
D
:
 sec
-Butanol,
E
: Axit propionic,
F
:
 sec
-Butyl propionat,
G
: 2-Brombutan,
H
:
 sec
-Butylmagie bromua,
I
: Etyl
đ
i-
 sec
-butyl cacbinol.
Chú ý:
N
ế
u
ở 
giai
đ
o
n t
o
G
s
d
ng HBr/peoxit (hi
u
ng Kharat) thì các s
n ph
m s
là:
G
:
n
-BuBr,
H
:
n
-BuMgBr,
I
: EtC(OH)(
n
-Bu)
2
.
3(
0,75
đ 
i
ể 
m
)
4-Metylxiclohexanon: không quang ho
tCH
3
HO CH
3
OH 3-Metylxiclohexanon: quang ho
tOCH
3
H OHCH
3
 2-Metylxiclohexanon: quang ho
tOCH
3
H* OHCH
3
* Trong môi tr 
ườ 
ng baz
ơ 
tính quang ho
t c
a 2-metylxiclohexanon s
m
t
đ
i do s
 raxemic hóa theo c
ơ 
ch
ế
sau
đ
ây:
HCH
3
OHCH
3
O
OH
-
- H
2
O
OH
-
O
-
CH
3
H-OH
 
Câu 21(
1,5
đ 
i
ể 
m
)
S
ơ 
 
đồ
chuy
n hóa:
C
2
H
4
/ H
+
t
o
1. KMnO
4
/ H
2
O, t
o
2. H
3
O
+
HNO
3
H
2
SO
4
Fe / HClH
2
/ Ni
t
o
ABCD
C
2
H
5
COOHCOOH NO
2
COOH NH
2
COO
-
 NH
3+
 So sánh nhi
t
độ
nóng ch
y và so sánh l
c axit c
a các ch
t
A
,
B
,
C
,
D
. Gi
i thích:L
c axit:
B
>
A
>
C
>
D
(
C
không
ở 
d
ng ion l
ưỡ 
ng c
c, ch
D
 
ở 
d
ng ion l
ưỡ 
ngc
c). Nhi
t
độ
nóng ch
y:
D
>
C
>
B
>
A
.
D
 
ở 
d
ng ion l
ưỡ 
ng c
c, b
phân h
y tr 
ướ 
c khi
 
 Trang 3/6nóng ch
y
ở 
nhi
t
độ
> 200
o
C;
B
C
 
đề
u có kh
i l
ượ 
ng l
ớ 
n h
ơ 
n và nhi
u liên k 
ế
thi
đ
ro liên phân t
h
ơ 
n
A
nên t
onc
c
a
C
,
B
cao h
ơ 
n c
a
A.
M
t khác,
 
nhóm NH
2
 
ở 
 
C
v
alàm t
ă
ng momen l
ưỡ 
ng c
c, v
a t
o liên k 
ế
t hi
đ
ro liên phân t
nhi
u h
ơ 
n so v
ớ 
i nhóm NO
2
 
ở 
 
B
vì v
y t
onc
c
a
C
(178-180
o
C) cao h
ơ 
n c
a
B
(139-141
o
C).
2(
1,5
đ 
i
ể 
m
)
a) Công th
c các
đồ
ng phân l
 p th
c
a
cis
-1-
Đ
ecyl-2-(5-metylhexyl)etilenoxit (haydisparlure):
HCH
2
[CH
2
]
3
CH(CH
3
)
2
CH
3
[CH
2
]
8
CH
2
HOHCH
2
[CH
2
]
8
CH
3
(CH
3
)
2
CH[CH
2
]
3
CH
2
HO
 (
Đầ
u bài cho
đồ
ng phân
cis
nên ch
v
2
đố
i quang c
a nó nh
ư
trên). b) S
ơ 
 
đồ
t
ng h
ợ 
 p dispalure t
axetilen, các ch
t vô c
ơ 
, h
u c
ơ 
(ch
a không quá 5cacbon):
CH
3
[CH
2
]
3
CH
2
MgBr 
BrCH
2
CH
2
CH
2
CH=CH
2
eteCH
3
[CH
2
]
7
CH=CH
2
HBr Peoxit
CH
3
[CH
2
]
8
CH
2
Br (
A
)(CH
3
)
2
CHCH
2
MgBr 
BrCH
2
CH=CH
2
(CH
3
)
2
CHCH
2
CH
2
CH=CH
2
 
HBr Peoxit
(CH
3
)
2
CH[CH
2
]
3
CH
2
Br (
B
) NaC
A
C
 NaNH
2
D
B
E
H
2
/Pd, PbCO
3
CCHCH
3
[CH
2
]
8
CH
2
CH
2
[CH
2
]
3
CH(CH
3
)
2
H
RCOOOH
DisparlureCH
 
3(
1,5
đ 
i
ể 
m
)X
ác
đị
nh công th
c l
 p th
c
a
,
M
,
N
và v
c
u d
ng b
n c
a
:D
ki
n c
a
đầ
u bài cho phép xác
đị
nh
đượ 
c c
u trúc c
a
M
, r 
i suy ra c
u trúc c
a h
ợ 
 p ph
n gluxit trong
;
N
ph
i là m
t anken c
u hình
trans
vì ph
n
ng v
ớ 
i KMnO
4
chos
n ph
m là m
t c
 p
threo
:
OOHOHOHMeOHOOMeMeOHOMeOMe
M
 
CCC
6
H
5
HCOOHH
KMnO
4
/H
2
O
CCHCOOHHOHC
6
H
5
HO
N
(
cÆp
threo
, C
9
H
10
O
4
)
CCC
6
H
5
HCOOHOHHHO+
 Công th
c l
 p th
c
a
:
OOHOHOHMeOCOCCHC
6
H
5
H
α
 C
u d
ng b
n c
a
:
OOOHHOMeHOCOCHCHC
6
H
5
α
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->