Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Hoa HSG2011 Ngay2

De Hoa HSG2011 Ngay2

Ratings: (0)|Views: 112 |Likes:
HSG
HSG

More info:

Published by: Đặng Công Anh Tuấn on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
 
ĐỀ
THI CHÍNH TH
Ứ 
C
THI CH
N H
C SINH GI
I QU
C GIAL
Ớ 
P 12 THPT N
Ă
M 2011
Môn:
HOÁ H
C
Th
ờ 
i gian:
180
phút (
không k 
ể 
th
ờ 
i gian giao
đề 
)
Ngày thi th
hai:
12/01/2011
 
Đề
thi có 02 trang, g
m 05 câu
 Câu 1.
 
(4,5
đ 
i
ể 
m)
1. 
Xitral (CH
3
)
2
C=CHCH
2
CH
2
C(CH
3
)=CHCH=O có trong tinh d
u chanh, g
m 2
đồ
ng phân a và b.a) C
u t
o phân t
xitral có tuân theo qui t
c isoprenoit hay không? Hai ch
t a và b thu
c lo
i
đồ
ngphân nào? Hãy vi
ế
t công th
c c
u trúc và g
i tên h
th
ng hai
đồ
ng phân
đ
ó.b)
Để
tách riêng hai
đồ
ng phân a và b, ng
ườ 
i ta s
d
ng semicacbazit và axit vô c
ơ 
. Hãy nêu v
n t
tquá trình th
c nghi
m
đ
ó.c) Kh
xitral r 
i chuy
n hoá s
n ph
m
A
theo s
ơ 
 
đồ
:
t
o
Xitral
LiAlH
4
A
(C
10
H
18
O)
B
(C
10
H
16
,
d¹ng m¹ch hë 
)
H
+
C
2,5,5-Trimetylbixiclo[4.1.0]hept-2-en
 Vi
ế
t công th
c c
u t
o c
a
A
,
B
,
C
và hoàn thành s
ơ 
 
đồ
các ph
n
ng. Gi
i thích quá trìnhchuy
n hóa t
o thành
C
.
2.
Cho
n
-butylmetylete ph
n
ng v
ớ 
i dung d
ch HI (
đặ
c), ng
ườ 
i ta nh
n
đượ 
c hai s
n ph
m
A
B
.Khi cho m
t trong hai s
n ph
m
đ
ó ph
n
ng v
ớ 
i baz
ơ 
m
nh thì thu
đượ 
c
C
. Thu
phân
C
trong môitr 
ườ 
ng axit,
đượ 
c
D
. Oxi hoá
C
b
ng KMnO
4
, ch
n l
y s
n ph
m
E
t
o thành cho ph
n
ng v
ớ 
i
D
,
đượ 
c
F
(có 7 cacbon). M
t khác, chuy
n hóa
C
thành
G
, sau
đ
ó
G
thành
H
. N
ế
u cho
H
ph
n
ng v
ớ 
i
F
i th
y phân s
thu
đượ 
c
I
(C
11
H
24
O). Vi
ế
t s
ơ 
 
đồ
các ph
n
ng chuy
n hóa t
 
A
 
đế
n
I
(d
ng côngth
c c
u t
o) và g
i tên các h
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
này.
3.
Vi
ế
t các
đồ
ng phân l
p th
c
a metylxiclohexanon.
Đồ
ng phân nào có tính quang ho
t? Gi
i thíchvì sao d
ướ 
i tác d
ng c
a baz
ơ 
, xeton quang ho
t b
raxemic hoá?
Câu 2.
 
(4,5
đ 
i
ể 
m)
 
1.
Vi
ế
t tác nhân,
đ
i
u ki
n ph
n
ng (n
ế
u có) thay cho d
u ch
m h
i (?) và công th
c c
u t
o c
a cách
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
 
A
,
B
,
C
,
D
 
để
hoàn thành s
ơ 
 
đồ
ph
n
ng sau:C
6
H
6
 C
6
H
5
C
2
H
5
2. H
3
O
+
A
HNO
3
/ H
2
SO
4
t
o
B
 
Fe / HCl
t
o
C
H
2
/ Ni
t
o
D
?
1. KMnO
4
, H
2
O, t
o
 Hãy so sánh nhi
t
độ
nóng ch
y và so sánh l
c axit c
a các ch
t
A
,
B
,
C
,
D
. Gi
i thích.
2
.
cis
-1-
Đ
ecyl-2-(5-metylhexyl)etilenoxit (hay disparlure) là m
t pheromon c
a m
t loài b
ướ 
m. Hãy:a) V
công th
c các
đồ
ng phân l
p th
c
a dispalure.b) Vi
ế
t s
ơ 
 
đồ
t
ng h
ợ 
p dispalure t
axetilen, các ch
t vô c
ơ 
, h
u c
ơ 
(ch
a không quá 5 cacbon).
3. 
T
qu
b
ế
t, ng
ườ 
i ta tách
đượ 
c h
ợ 
p ch
t
(C
15
H
18
O
6
). Khi cho
tác d
ng v
ớ 
i CH
3
I/Ag
2
O (d
ư
)
i thu
phân v
ớ 
i xúc tác
α
-glycozidaza thì thu
đượ 
c
M
(C
9
H
18
O
5
) và
N
. H
ợ 
p ch
t
M
thu
c dãy L v
ớ 
ic
u hình tuy
t
đố
i c
a C2 gi
ng C3 nh
ư
ng khác C4 và C5. N
ế
u oxi hoá
M
b
ng axit nitric thì trongh
n h
ợ 
p s
n ph
m có axit axetic mà không có axit propionic ho
c d
n xu
t c
a nó. Khi cho
N
tácd
ng v
ớ 
i dung d
ch KMnO
4
thì t
o thành m
t c
p
đồ
ng phân
threo
có cùng công th
c phân t
 C
9
H
10
O
4
 
đề
u không làm m
t màu n
ướ 
c brom. Hãy xác
đị
nh công th
c l
p th
c
a
,
M
,
N
và v
c
ud
ng b
n c
a
.
Câu 3.
 
(3,5
đ 
i
ể 
m)
1.
Vi
ế
t các tác nhân,
đ
i
u ki
n ph
n
ng (n
ế
u có) thay cho d
u ch
m h
i (?) và vi
ế
t công th
c c
u t
o c
acác h
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
 
F
,
G
,
H
,
I
,
J
để
hoàn thành s
ơ 
 
đồ
chuy
n hóa sau:Trang 1/2
1 : 12. OH
-
 A
NO
2
O
2
NNO
2
HONO
2
H
2
NNO
2
NNNH
2
HO
J
(C
9
H
13
ON)
HFEDCB
?
E
O
(CH
3
CO)
2
O
G
Zn(Hg) / HCl
I
CH
3
I1. H
+
/ H
2
O???
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->