Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PERKEMBANGAN RUMAH JAWA - HAMAH SAGRIM-SAFCOM

PERKEMBANGAN RUMAH JAWA - HAMAH SAGRIM-SAFCOM

Ratings:
(0)
|Views: 401|Likes:
Published by Hamah Sagrim

More info:

Published by: Hamah Sagrim on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
rsitekturTradisionalJawaDalamPerkembanganSosialBudayaModeren
PERKEMBANGANRUMAHJAWA
(HamahSagrim)
A.PERJALANANRUMAHJAWA-
TinjauanHistors
1.AsalmuasalRumahJawa
Dariasalusulnya,paraahlisejarahbelummempunyaikesatuanpendapattentanghalini.SebagianriwayatmeneeriterakanbahwabetapasukamyamenentukanwujudbentukrumahorangJawapadamulanya.AdayangmengatakanbahwaperkembanganrumahorangJawahanyadieeriterakandarimulutkemulut(lisan),darikakekkeeueu,eieit,dansterusnya.AkantetapiadapulayangmengatakanbahwarumahorangJawapadamulanyadibuatdaribahanbatu.Daripendapatyangbermaeam-maeamitu,dapatdiambilkesimpulanbahwahalitumasihgelapdanbelumberhasilditemukanbentuknya.DalamriwayatlaindikatakanbahwabeberapaorangyangahlitelahmembuktikanbahwateknikpenyusunanrumahJawasepertiteknikmenyususnanbatu-batueandiyangeukupbanyak.Tetapimenurutparaahli,bukanrumahorangJawayangmenirubentukeandi,melainkaneandiyangmenirurumahorangJawa.Mengapademikian?KarenaeandiyangkitasaksikansekaranginisepertieandiDieng,Borobudur,Pawon,Mendut,Gedongsongo,danlain-lainpadaumumnyaberdiripadaabadke-18,sedangkansebelumagamaHindudanBudhamasukkeJawa,sebenamyanenekmoyangorangJawapastisudahmempunyaitempattinggalyangeukumpermanenuntukmelindungidiridankeluarganya.Tidakadaorangyangmengetahuidenganpastitentanghal-haltersebutdiatasdenganpasti,danyangmenjadisaksibisupastilahrelief-reliefyangterdapatpadabatueandi.Tapidugaanyangpalingkuatdiperolehdarisebuahnaskahkunoyangditulisdengantangan,yangmenyebutkanbahwarumahorangJawaterbuatdaribahankayu,sertadimulaidarijamanPrabuJayabayaberkuasadiMemenangibukotaKediri.Sekitarabadke-ll,baikadipatiHaryaSantangmaupunPrabuJayabaya,sendirimenyetujuiuntukmembuatrumahdaribahankayu.Danorangtidakusahkhawatirlagibahwarumahbatumerekaakandikikishabisolehairhujan,atauolehsebab-sebabyanglain.Tetapikalaudibuatdaribahankayu,halinidikarenakanbahankayumerupakanbahanyangringan,mudahdikerjakan,mudahdiearidankalaurusakmudahuntukmenggantikannya.DiistanaRaja,barisanpekerjayangberadadiwilayahpimpinganAdipatiHaryaSantangjugamendapatordermemperbaikiistanaraja.Menuruttulisanyangsarna,padajamanPrabuWijayakaberkuasadimedangkemulan,iatelahmelakukanberbagaiperubahanterutamapadadepartemenperumahanyangsejaksaatitudiurusolehpejabatperumahanyangberpangkatBupati.Merekaterdiridari:1.BupatiKalangBlandhong-ahlimenebangpohon2.BupatiKalangObong-ahlipembersihanhutan
Craatodwlth
nit!ro
PDF'
professianal
download
thefreetrialonline
at
nitrcpdf.ecmzprofeesiona
I
 
rsitekturTradisionalJawaDalamPerkembanganSosialBudayaModeren
3.BupatiKalangAdeg-ahliperencanabangunan4.BupatiKalangAbrekSemuapembangunanrumahJawa,disesuaikandenganbudayaJawa.
2.BagaimanaTempatTinggalNenekMoyangOrangJawaDahulu?
DiatastelahdisebutkanbahwarumahleluhurorangJawaterbuatdaribahanbatu.Namunhalituhanyaperkiraansemata,dansejaksemula,orangberanggapanbahwarumahbatutersebutbaruadasekitarabadke-lOdanitupunterbataspadatempat-tempattertentu.Tapi,padajamansebelumnya,orang-orangjugamembutuhkantempattinggaluntukmenanggulangidiridankeluarganyadarihujandanpanas.Mautidakmaumerekaberpikirpraktissehinggadenganberbagaiusahatelahditempuhuntukmempertahankanhidup.Olehkarenaitu,makapadajamankuno,orang-orangmemanfaatkangua-gua
"abrissousroche".
Gua-guaitusebenamyalebihmiribdenganceruk-cerukdidalambatukarangyangdapatdipakaiuntukberteduh.Kinipenelitianterhadapgua-guasemacamituterusditingkatkan.Limapuluhtahunyanglalu,tepatnyaantaratahun1928-1931,seorangpenelitiyangpertamamelakukanpenelitiandigua-guatersebutadalahVanSteinCallenfels,didaerahGualawadekatSampungPonorogo,Madiun.Lambatlaunberkembangmenjadisemacamekspedisi,yaitugabungandaripuluhanorangyangmasing-masingmemilikikeahliankhusus(spesialis)disampingdidukungolehdanayangbesar.Banyakbenda-bendaunikyangditemukandisana.BagiparapenelitiyangberasaldarinegeribaratsepertiBelanda,InggrismaupunorangEropalainnya,cukupmengencangkanalat-alatbatu,ujungpanahdanflakes(kepingansenjatatajam),batu,penggalian,kapak-kapakyangsudahdiasah(neolithikum),alat-alatdaritulangdantandukrusa.Disampingitujugaditemukanalat-alatperunggudanbesi.Selaintemuan-temuantersebutyangdiiedntifikasikan,termasukidentifikasibendatersebutmenunjukkanbahwamanusiayangpertamahidupdiJawadalahjenismanusiaPapua-melanesoid.Sehinggadipastikanbahwaceruk-ceruktersebuttelahlamaditempatiolehnenekmoyang.Setelahmembuktikansecarailmiahkapanbenda-bendatersebutmulaiadadisana,makamuncullahistilah"sampungbone-culture"yangberartialat-alattukangdarisampung.
3.PopulasiJenis-JenisArsitekturRumahAdatJawa
ArsitekturatauSeniBangunanyangterdapatdidaerahProvinsiJawaTengahdikelompokkanmenjadidua,yaitu:a.ArsitekturTradisional,yaituSeniBangunanJawaasliyanghinggakinimasihtetaphidupdanberkembangpadamasyarakatJawa.IlmuyangmempelajarisenibangunanolehmasyarakatJawabiasadisebutIlmuKalangataudisebutjugaWongKalang.YangmerupakanbangunanpokokdalamsenibangunanJawaada5(lima)macam,ialah:Panggang-pe,yaitubangunanhanyadenganatapsebelahsisi.Kampung,yaitubangunandenganatap2belahsisi,sebuahbubunganditengahsaja.Limasan,yaitubangunandenganatap4belahsisi,sebuahbubungandetengahnya.JogloatauTikelan,yaitubangunandenganSokoGurudanatap4belah
SISI,
sebuahbubunganditengahnya.
Craatodwlth
nit!ro
PDF'
professianal
download
thefreetrialonline
at
nitrcpdf.ecmzprofeesiona
I
 
rsitekturTradisionalJawaDalamPerkembanganSosialBudayaModeren
TajugatauMasjid,yaitubangunandenganSokoGuruatap4belahsisi,tanpabubungan,jadimeruncmg.Masing-masingbentukberkembangmenjadiberanekajenisdanvariasiyangbukanhanyaberkaitandenganperbedaanukurannyasaja,melainkanjugadengansituasidankondisidaerahsetempat.DarikelimamacambangunanpokokrumahJawaini,apabiladiadakanpenggabunganantara5macambangunanmakaterjadiberbagaimacambentukrumahJawa.Sebagaicontoh:gedangselirang,gedangsetangkep,ceregencet,sinomjoglolambanggantung,danlain-lain.MenurutpandanganhidupmasyarakatJawa,bentnk-bentnkrumahitumempunyaisifatdanpenggunaantersendiri.MisalnyabentukTajug,ituselaluhanyadigunakanuntukbangunanyangbersifatsuci,umpamanyauntnkbangunanMasjid,makam,dantempatrajabertahta,sehinggamasyarakatJawatidakmungkinrumahtempattinggalnyadibuatberbentukTajug.Rumahyanglengkapseringmemilikibentuk-bentnksertapenggunaanyangtertentu,antaralain:Pintugerbang:bentukkampongPendopo:bentukjogloPringgitan:bentnklimasanDalem:bentukjogloGandhok(kiri-kanan):bentukpaculgowangDapur:bentukkampong,dll.Tetapibagiorangyangtidakmamputidaklahmungkinakandemikian.Dengansendirinyarumahyangberbentnkdorogepak(atapbangunanyangberbentnkmiripburungdarayangsedangterbangmengepakkansayapnya)misalnyabagian-bagiannyadipergunakanuntukkegunaanyangtertentu,misalnya:-emperdepan:untnkPendopo-ruangtengah:untuktempatpertemuankeluarga-emperkanan-kiri:untuksenthongtengahdansenthongkirikanan-emperyanglain:untnkgudangdandapur.Dibeberapadaerahpantaiterdapatpularumah-rumahyangberkolong.Haltersebutdimaksudkanuntukberjaga-jagabilaadabanjir.DalamSeniBangunanJawakarenatelahbegitumaju,makasemuabagiankerangkarumahtelahdiberinama-namatertentu,seperti:ander,dudur,brunjung,usukpeniyung,usukri-gereh,reng,blandar,pengeret,sakaguru,sakapenanggap,umpak,dansebagainya.BahanbangunanrumahJawaialahterutamadarikayujati.ArsitekturtradisionalJawaterbuktisangatpopulertidakhanyadiJawasendiritetapisampaimenjangkaumancanegara.KedutaanBesarIndonesiadiSingapuradanMalaysiajugaBandarUdaraSoekamo-HattamempunyaiarsitekturtradisionalJawa.ArsitekturtradisionalJawaharusdilihatsebagaitotalitaspemyataanhidupyangbertolakdaritatakramameletakkandiri,normadantatanilaimanusiaJawadengansegalakondisialamlingkungannya.Arsitekturinipadagalibnyamenampilkankarya"swadayadalamkebersamaan"yangsecaraarifmemanfaatkansetiappotensidansumberdayasetempatsertamenciptakankeselarasanyangharmonisantara"jagadcilik"(mikrokosmos)dan"jagadgedhe"(makrokosmos).PadadasamyaarsitekturtradisonalJawa-sebagaimanahalnyaBalidandaerahlain-adalaharsitekturhalamanyangdikelilingiolehpagar.Yangdisebutrumahyangutuhseringkalibukanlahsatubangunandengandindingyangpejalmelainkanhalamanyangberisisekelompokunitbangunan
U,IOllliiu;militl!lllNtmnl
Craatodwlth
nit!ro
PDF'
professianal
download
thefreetrialonline
at
nitrcpdf.ecmzprofeesiona
I

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
Companheiro Ṽêrdîál Ălmeîdá Žén-Láy added this note
PERKEMBANGAN RUMAH JAWA - HAMAH SAGRIM-SAFCOM
1 thousand reads
1 hundred reads
Yusnia Satyawati Hardiningtyas liked this
amelia_fegi liked this
DhiKa Novita Sari liked this
Hamah Sagrim liked this
Windha Sukmanindya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->