Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
125Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept-Penal-Partea-Generala

Drept-Penal-Partea-Generala

Ratings: (0)|Views: 5,566|Likes:
Published by Isabella Iacob

More info:

Published by: Isabella Iacob on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

 
ABREVIERI
 
Titluri de lucr
ă
ri citate frecvent:
 
Basarab
 Comentariu
Prof. dr. Matei Basarab,
Drept penal (Partea general 
ă 
),
Bucure
ş
ti, Editura Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
, 1983.
 
Teodor Vasiliu, George Antoniu,
Ş
tefan Dane
ş
,Gheorghe D
ă
râng
ă
, Dumitru Lucinescu, VasilePapadopol, Doru Pavel, Dumitru Popescu, Virgil
ă
mureanu,
Codul penal al R. S. R. Comentat 
ş
iadnotat: I: Partea general 
ă 
,
Bucure
ş
ti, Editura
Ş
tiin
ţ
ific
ă
, 1972;
II: Partea special 
ă 
,
Voi. I, Editura
Ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i Enciclopedic
ă
, 1975; ///:
Partea special 
ă 
,
voi. II, Bucure
ş
ti, Editura
Ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i Enciclopedic
ă
,1977.
 
oroz, Tratat oroz,I, II, III, IV
 
Vintil
ă
Dongoroz, Drept penal, Bucure
ş
ti, 1939.
 
Vintil
ă
Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, losif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, RodicaSt
ă
noiu,
Explica
ţ 
ii teoretice ale Codului penal român I:Partea general 
ă 
,
voi. I, Bucure
ş
ti, Editura AcademieiR.S.R., 1969; //:
Partea general 
ă 
,
voi. II, Bucure
ş
ti,Editura Academiei R.S.R., 1970;
III: Partea special 
ă 
,
voi. III, Bucure
ş
ti, Editura Academiei R.S.R., 1971;
IV:Partea special 
ă 
,
voi. IV, Editura Academiei R.S.R.,Bucure
ş
ti, 1972 în prima edi
ţ
ie sau edi
ţ
ia a Il-a, EdituraAcademiei Române
ş
i Editura All-Beck, Bucure
ş
ti,2003.
 
Ion Oancea,
Drept penal, partea general 
ă 
,
Bucure
ş
ti,Editura Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
, 1971.
 
ca judiciar 
ă
, I, II
 
George Antoniu, Constantin Bulai, Rodica MihaelaSt
ă
noiu, Avram Filipa
ş
, Constantin Mitrache, VasilePapadopol, Cristiana Fili
ş
anu,
Practica judiciar 
ă 
 penal 
ă 
:
I: voi. I, Editura Academiei R.S.R., 1988; II:voi. II, Editura Academiei Române, 1990.
 
Vasile Papadopol, Mihai Popovici,
Repertoriu alfabeticde practic
ă 
judiciar 
ă 
în materie penal 
ă 
:
l -
pe anii1969 - 1975,
Bucure
ş
ti, Editura
Ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
iEnciclopedic
ă
, 1977; 2
-pe anii 1976 - 1980,
Bucure
ş
ti,Editura
Ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i Enciclopedic
ă
, 1982.
 
 
MANUAL DE DREPT PENAL
 
Tanoviceanu-Dongoroz Ion Tanoviceanu,
Tratat de drept 
ş
i procedur 
ă 
penal 
ă 
 
I, II, III în 5 volume. Edi
ţ
ia a doua a cursului publicat de autor 
 
în 1912 în 3 volume. Doctrina de Vintil
ă
Dongoroz.Referiri la legisla
ţ
iile din Bucovina
ş
i Ardeal de
 
Corneliu Chis
ă
li
ţă
 
ş
i
Ş
tefan Laday. Jurispruden
ţ
a deEugen C. Decusar 
ă
: I; voi. I, Tipografia Curieruljudiciar, 1924; II: voi. II, 1925
ş
i III: voi. III, 1927.
 
M
ă
ria Zolyneak,
Drept penal, partea general 
ă 
,
EdituraFunda
ţ
iei „Chemarea", Ia
ş
i,: I: voi. I, 1992; II: voi. II,1992; III: voi. III, 1993.
 
Zolyneak I, II, III
 
II. Titluri de periodice:
 
Analele Universit
ăţ
ii Bucure
ş
ti, Seria
Ş
tiin
ţ
e Juridice
 
A.U.B.J.N.R.R.D.
S.CJ.
Revista Justi
ţ
ia Nou
ă
 
Revista Român
ă
de Drept
 
Revista de Studii
ş
i Cercet
ă
ri Juridice
 
III Referiri la practica judiciar
ă
, denumiri de acte normative, hot
ă
rârijudec
ă
tore
ş
ti:
 
Colegiu penal
 
Col. p.
 
C.D.
 
C.p.
 
C.p.p.
 
D.
 
d.
 
D.î.
 
d.p.
 
J.
 
L.
 
n.n.
 
s.p.
 
st.p.
 
Culegere de decizii ale Tribunalului SupremCod penal
 
Cod de procedur 
ă
penal
ă
 Decret Decizie
 
Decizie de îndrumare a Plenului Tribunalului SupremDecizie penal
ă
Judec
ă
toria Lege
 
Nota noastr 
ă
(a autorilor)Sec
ţ
ie penal
ă
Sentin
ţă
 penal
ă
Tribunalul jude
ţ
eanTribunalul municipalTribunalul Suprem
 
Tribunalul Suprem în compunerea prev
ă
zut
ă
în art. 39alin. (2)
ş
i (3) din Legea pentru organizarea judec
ă
-toreasc
ă
(1968)
 
Tj.
 
T.M.
 
T.S.
 
T.S.,c.7
 
Capitolul INO
Ţ
IUNI GENERALE
 
Sec
ţ
iunea I
 
DREPTUL PENAL CA RAMUR 
Ă
A DREPTULUI
 
§1. Generalit
ăţ
i privind dreptul penal
 
1. Dreptul penal ca ramur
ă
a dreptului
ş
i dreptul penal ca
ş
tiin
ţă
.
 
 
Termenul „drept penal" este folosit pentru a denumi atât dreptul penal, cauna din ramurile sistemului de drept, cât
ş
i
ş
tiin
ţ
a dreptului penal, ca una
 
din ramurile
ş
tiin
ţ
elor juridice care studiaz
ă
respectiva ramur 
ă
a dreptului.
 
 
Cele dou
ă
no
ţ
iuni desemnate prin aceea
ş
i denumire nu sunt identice
ş
i
 
deci nu trebuie s
ă
fie confundate. Prima se raporteaz
ă
la ansamblul normelor 
ş
iinstitu
ţ
iilor dreptului privite în evolu
ţ
ia lor de-a lungul istoriei societ
ăţ
ii ori ca
 
drept pozitiv, în vigoare la un moment determinat
ş
i într-o societate dat
ă
. Adoua cuprinde în con
ţ
inutul s
ă
u concep
ţ
iile, ideile, teoriile privitoare ladreptul penal ca ramur 
ă
a dreptului, adic
ă
„doctrina" dreptului penal.
 
între dreptul penal ca ramur 
ă
a dreptului
ş
i
ş
tiin
ţ
a dreptului penal ca
 
ramur 
ă
a
ş
tiin
ţ
elor juridice exist
ă
o leg
ă
tur 
ă
organic
ă
 
ş
i ca atare indisolubil
ă
.Normele
ş
i institu
ţ
iile dreptului penal, în vigoare la un moment dat, reflect
ă
în
 
general nivelul de dezvoltare a
ş
tiin
ţ
ei dreptului penal.
 
2. Defini
ţ
ia dreptului penal ca ramur
ă
a dreptului.
Ca ramur 
ă
a
 
sistemului dreptului, dreptul penal este acea ramur 
ă
a dreptului public,format
ă
din ansamblul normelor juridice care reglementeaz
ă
rela
ţ
iile de
 
ap
ă
rare social
ă
prin incriminarea ca infrac
ţ
iuni, sub sanc
ţ
iuni specifice
 
denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, în scopulap
ă
ă
rii acestor valori, fie prin prevenirea infrac
ţ
iunilor, fie prin aplicarea
 
pedepsei persoanelor care le s
ă
vâr 
ş
esc. Intr-o formulare sintetic
ă
, dreptulpenal a fost definit de Ion Tanoviceanu ca „acea ramur 
ă
a dreptului publicintern care se ocup
ă
de infrac
ţ
iuni
ş
i de pedepsele ce trebuiesc aplicate
 
acelor care le comit".
1
Marele nostru penalist scotea în eviden
ţă
cele dou
ă
 
 
institu
ţ
ii fundamentale ale dreptului penal, infrac
ţ
iunea
ş
i pedeapsa, de la
 
1
ION TANOVICEANU,
TRATAT,
voi. I, p. 13.