Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phân biệt giữa Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực

Phân biệt giữa Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực

Ratings: (0)|Views: 2,995 |Likes:
Published by duc_truong_6

More info:

Published by: duc_truong_6 on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

 
Phân bi
t gi
ữ 
a Qu
n tr
nhân s
ự 
qu
n tr
ngu
n nhân l
ự 
c
Qu
n tr 
Nhân s
khác gì so v
ớ 
i Qu
n tr 
ngu
n nhân l
c?Mình xin m
o m
i nói lên nh
n xét k 
u conbo.
Th
ứ 
nh
t v
m
t t
ừ 
ng
ữ 
:
D
ĩ 
nhiên là khác nhau xa r 
i.
Nhân s
ự 
 
v
ớ 
i
ngu
n nhân l
ự 
c
đ
âu có gi
ng nhau. Nh
ư
ng cái conbo nói
ở 
 
đ
ây chính là s
hi
ut
ng
 
đ
ó vào
ng d
ng th
c t
ế
thì có s
khác bi
t. M
t ng
ườ 
i
đề
u hành v
nhâns
s
khác m
t ng
ườ 
i
đề
u hành v
ngu
n nhân l
c. Human resources: Ti
ế
ng Anh
 
d
ch sang thì là ngu
n nhân l
c. Nh
ư
ng theo mô hình qu
n tr 
trung Hoa thì
đượ 
cd
ch là Nhân s
. Tr 
ướ 
c
đ
ây, ch
ư
a có s
ti
ế
p c
n khoa h
c qu
n tr 
ph
ươ 
ng Tây thìh
u h
ế
t các công ty Vi
t Nam
đề
u ch
có 1 ch
c danh
đ
ó là Nhân s
. Nh
ư
ng khiti
ế
p c
n Cách qu
n tr 
ph
ươ 
ng Tây thì t
 
đượ 
c hi
u
đ
úng ngh
ĩ 
a h
ơ 
n và sát v
ớ 
icông vi
c h
ơ 
n nên nhi
u công ty
đ
ã
đổ
i tên thành Ngu
n nhân l
c.
Th
ứ 
hai v
m
t n
i dung:
Th
c ch
t Hai mà là m
t, hai ch
c danh
đề
ulàm m
t n
i dung công vi
c. Có th
công ty này dùng t
nhân s
và công ty kiadùng t
ngu
n nhân l
c. Nh
ư
tác gi
N
i ti
ế
ng v
Sách Qu
n tr 
Ngu
n nhân l
c :Nguy
n H
u Thân tr 
ướ 
c
đ
ây c
ũ
ng s
d
ng t
a
đề
sách là "Qu
n Tr 
Nhân S
"nh
ư
ng xu
t b
n g
n
đ
ây thì
đổ
i tên thành "Qu
n Tr 
Ngu
n Nhân L
c" cùng tácgi
và cùng n
i dung.Tuy nhiên do cách hi
u t
ng
 
để
 
v
n d
ng vào th
ự 
c t
ế
 
thì s
xu
t hi
n s
 khác bi
t. N
ế
u hi
u theo ngh
ĩ 
a Nhân S
thì s
có quan
đ
i
m ôn hòa, con ng
ườ 
i làtrung tâm c
a s
vi
c; Qu
n tr 
theo mô hình tình c
m và hòa thu
n,
độ
ng viên vàkhuy
ế
n khích làm vi
c t
p th
; Gi
i quy
ế
t mâu thu
n gi
a con ng
ườ 
i v
ớ 
i conng
ườ 
i.Còn hi
u theo t
Qu
n tr 
Ngu
n nhân l
c thì rõ ràng s
qu
n lý v
 
độ
i ng
ũ
 nhân viên,
độ
i ng
ũ
lao
độ
ng.
Đề
cao tinh th
n trách nhi
m gi
a nhân viên v
ớ 
i côngty. Mang tính ch
t
đ
i
u hành nhân viên và th
y
đượ 
c Con ng
ườ 
i là Tài S
n c
aCông ty. Con ng
ườ 
i
M
t Ngu
n l
ự 
c
c
a Doanh nghi
p c
n ph
i ch
ă
m sóc vàb
o v
.
 
 
S
ự 
khác bi
t gi
ữ 
a qu
n tr
nhân s
ự 
(QTNS) và qu
n tr
ngu
n nhân l
ự 
c(QT NNL).
 1.
Quan ni
m QTNS t
i các n
ướ 
c có n
n kinh t
ế
ế
ho
ch hóa t
ptrung:
 a.
Quan
đ 
i
ể 
m, tri
ế 
t lý v
ề 
nhân viên trong DN:
nhân viên là ch
nhân c
aDNb.
c tiêu quan tâm hàng 
đầ
u:
ý ngh
ĩ 
a, l
ợ 
i ích chính tr 
trong các ho
t
độ
ng s
n xu
t, d
ch v
.c.
Quan h
gi
ữ 
a nhân viên và ch
doanh nghi
p:
không rõ ràngd.
ơ 
s
ở 
c
a n
ă 
ng su
ấ 
t, ch
ấ 
t l 
ượ 
ng:
T
ch
c + công ngh
, k 
thu
te.
Quy
ề 
n thi
ế 
t l 
p các chính sách, th
c cán b
:
Nhà n
ướ 
cf.
Đị
nh h
ướ 
ng ho
độ
ng:
Dài h
nh.
ố 
i quan h
gi
ữ 
a chi
ế 
n
ượ 
c, chính sách qu
n tr 
con ng 
ườ 
i v
ớ 
i chi
ế 
n
ượ 
c, chính sách kinh doanh c
a t 
ổ 
ch
ứ 
c:
Tách r 
ờ 
i2.
Quan ni
m QTNS t
i các n
ướ 
c khác:
 
Quan
đ 
i
ể 
m, tri
ế 
t lý v
ề 
nhân viên trong DN:
lao
độ
ng là y
ế
u t
chi phí
đầ
uvàob.
c tiêu quan tâm hàng 
đầ
u:
l
ợ 
i ích c
a t
ch
c, doanh nghi
p.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->