Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
GEOMETRI AKSIOMATIS

GEOMETRI AKSIOMATIS

Ratings:
(0)
|Views: 316|Likes:
Ciri khas paling utama yang membedakan matematika dari berbagai cabang sains empiris dan yang bertanggung jawab akan kemasyurannya sebagai ratunya sains. Tidak meragukan adalah keistimewaannya pada hasilnya yang perlu dan pasti. Suatu hipotesis yang berkaitan dengan “materi fakta empiris” dapat mencapai paling baik seperti yang biasa disebut memiliki probabilitas tinggi atau mempunyai derajat konfirmasi tinggi atas dasar bukti relevan yang tersedia.
Untuk mendownload silahkan kunjungi http://bit.ly/h3Eh2c
Ciri khas paling utama yang membedakan matematika dari berbagai cabang sains empiris dan yang bertanggung jawab akan kemasyurannya sebagai ratunya sains. Tidak meragukan adalah keistimewaannya pada hasilnya yang perlu dan pasti. Suatu hipotesis yang berkaitan dengan “materi fakta empiris” dapat mencapai paling baik seperti yang biasa disebut memiliki probabilitas tinggi atau mempunyai derajat konfirmasi tinggi atas dasar bukti relevan yang tersedia.
Untuk mendownload silahkan kunjungi http://bit.ly/h3Eh2c

More info:

Published by: iyandri tiluk wahyono on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

 
Mklwhmhz Pfcjkjkehc Bhzfbhzkeh Phnf 8
BHEHLHDMKLWHMHZ PFCJKJKEHC BHZFBHZKEHNFOBFZYK HEWKOBHZKW
 
Jkwvwvc Olfd1YFZCO WHYK $0400=0>8+CVYVL EVYKHZK BHDBVJHD $0400=0;0+FPH [VLKHCH $0400=88=+P#BHZ 6JMHEVLZHW EFNVYVHC JHC KLBV PFCJKJKEHCVCK]FYWKZHW HDBHJ JHDLHC[ON[HEHYZH9080/9088
 
Mklwhmhz Pfcjkjkehc Bhzfbhzkeh Phnf
NFOBFZYK HEWKOBHZKW
Gkyk edhw phlkcn vzhbh {hcn bfbifjhehc bhzfbhzkeh jhyk ifyihnhk ghihcn whkcwfbpkykw jhc {hcn ifyzhcnnvcn ah~hi hehc efbhw{vyhcc{h wfihnhk yhzvc{h whkcw# Zkjhe bfyhnvehc hjhlhd efkwzkbf~hhcc{h phjh dhwklc{h {hcn pfylv jhc phwzk# Wvhzv dkpozfwkw {hcnifyehkzhc jfcnhc ·bhzfyk mhezh fbpkykwº jhphz bfcghphk phlkcn ihke wfpfyzk {hcn ikhwhjkwfivz bfbklkek pyoihiklkzhw zkcnnk hzhv bfbpvc{hk jfyhahz eocmkybhwk zkcnnk hzhw jhwhy ivezk yflf}hc {hcn zfywfjkh# Zfzhpk, ihnhkbhchpvc ihkec{h dkpozfwkw kzv zflhdjkeocmkybhwkehc jfcnhc vak {hcn dhzk"dhzk, pyoihiklkzhw {hcn zkcnnk zfywfivz zkjhe hehc pfychdbfcfpkw hzhw pfcolhehc ihd~h dkpozfwkw kzv eflhe jk efbvjkhc dhyk ifyjhwhyehc ivezkefzkjhegogoehcc{h hzhw bfzojf vak {hcn ihyv# Ahjk, wfbvh zfoyk jhc dkpozfwkw whkcw fbpkykwzvcjve phjh gkyk edhw ·vczve wfbfczhyh ~hezvº {hcn zflhd jkihcnvc jhc jkzfykbh ·whbphkghzhzhc wflhcavzc{hº# Wfbfczhyh zfoyfbh"zfoyfbh bhzfbhzkeh wfehlk jkivezkehc, wfehlkjkihcnvc, vczve wflhbh"lhbhc{h#Wkmhz efifchyhc bhzfbhzkeh jhphz jkphdhbk bflhlvk hchlkwkw bfzojf jfcnhc ghyhihnhkbhch kh jkihcnvc# Jk wkck jfcnhc wkcnehz jhphz jkwfivzehc 1 ghyh kck hjhlhd bfzojfjfbocwzyhwk bhzfbhzkw {hcn zfyjkyk hzhw jfjvewk lonkw pyopoywkwk"pyopoywkwk {hcn hehcjkivezkehc jhyk pyopoywkwk"pyopoywkwk lhkcc{h, {hcn zflhd zfylfikd jhdvlv jkivezkehc# Nfobfzykwfghyh dkwzoykw bfyvphehc goczod pfyzhbh ehlk jhyk jkwkplkc bhzfbhzkeh {hcn jkwhakehc wfghyhhewkobhzkw# Wfpfyhcnehz powzvlhz elhwke, ihnhkbhchpvc, jk bhch Fvglkj bhcjhwhyehcwkwzfbc{h, zflhd zfyivezk efzhegvevphcc{h vczve jfjvewk jk hzhw zfoyfbh"zfoyfbh zfyefchljhlhb hph {hcn jkwfivz jfcnhc nobfzyk"fvglkj, bheh powzvlhz"powzvlhz elhwke kck zflhdjkyf}kwk jhc jkzhbihdehc jhlhb qhbhc bojfyc kck, jhc wfehyhcn ifyihnhk powzvlhz {hcngvevp bfbhjhk vczve nfobfzyk Fvglkj, zflhd zfywfjkh# Oyhcn {hcn whcnhz jfehz dvivcnhcc{hjfcnhc w{wzfb Fvglkj ihyhcnehlk hjhlhd Dkliyfz#
Efzkjhegvevphcc{h Powzvlhz"Powzvlhz Fvglkj
Zhe gvevpc{h pfyhcnehz powzvlhz"powzvlhz bklke Fvglkj hjhlhd pfcnnhbihyhc wvhzvzkzke {hcn eyvwkhl ihnk bfzojf hewkobhzkw jhlhb bhzfbhzkeh bojfyc# Wfzflhd powzvlhz"powzvlhz wvhzv zfoyk jkzfzhpehc, wfzkhp pyopoywkwk wflhcavzc{h jhlhb zfoyk kzv dhyvw jkivezkehcwfghyh fewelvwkm jfcnhc bfzojf jfjvewk lonkw jhyk powzvlhz"powzvlhz# Wfzkhp efkcnkchc,fewplkwkz hzhv kbplkgkz, zfydhjhp wfbhghb pfyhwhhc hzhv wflm"f}kjfcgf, hzhv zfydhjhp gkyykedhw nhbihy"nhbihy nfobfzyk , hzhv zfydhjhp pfcnhlhbhc ekzh zfydhjhp ifcjh"ifcjh ehevjhlhb yvhcn mkwke hzhv wfahckw, hbhz whcnhz jklhyhcn# Ghyh"ghyh jfbkekhc iolfd bfbpvc{hk
 
Mklwhmhz Pfcjkjkehc Bhzfbhzkeh Phnf 7
cklhk dfvykwzkg $bfcflkzk wfcjkyk+ jhlhb bfbikbikcn vwhdh ekzh vczve bfcghphk ivezklhcnwvcn zfoyk"zfoyk kzv, hehc zfzhpk ivezk kzv wfcjkyk dhyvw whbh wfehlk zkjhe bfbvhz hgvhc{hcn jfbkekhc wfihnhk hlhz ihczv# Dhl kck pfczkcn vzhbhc{h jhlhb nfobfzyk, jkbhch hph{hcn ikhwh ekzh wfivz kczvkwk dvivcnhc nfobfzyk ekzh, jkihczv olfd hgvhc nhbihy"nhbihy hzhvpfcnhlhbhc mkwke zfyjhdvlv, jhphz jfcnhc jkhb"jkhb bfbpfcnhyvdk pfcnnvchhc hwvbwk"hwvbwk {hbn zkjhe jkyvbvwehc jk jhlhb powzvlhz"powzvlhz hzhv zkjhe jhphz jkivezkehcjfcnhcc{h#
Efphwzkhc Bhzfbhzkeh
Gkyk edhw jfjvewk bvyck jhlhb pfbivezkhc bhzfbhzkeh kcklhd {hcn bfbifczve jhwhy efphwzkhc bhzfbhzkeh# Hph {hcn jkihcnvc olfd ivezk bhzfbhzkw {hcn yknoy $vbphbhc{hpyopoywkwk zfczhcn avblhd wvjvz"wvjvz wvhzv wfnkzknh+ ivehclhd efifchyhc pyopoywkwk jhlhbpfybhwhlhdhc kzv bflhkcehc pfbhdhbhc wvhzv
eocjkwkochl 
{hcn ifyhyzk ihd~h pyopoywkwk kzvphwzk ifchy hwhlehc whah powzvlhz"powzvlhz kzv ifchy# Jfcnhc ehzh lhkc, ivezk pyopowkwkbhzfbhzkeh bfbihcnvc mhezh ihd~h {hcn zfyhedky kzv hjhlhd kbplkehwk lonkw jhyk powzvlhz"powzvlhz zfoyk {hcn {hcn jkpfybhwhlhdehc# Ahjk, wfzkhp zfoyfbh bhzfbhzkeh jhphz jkwvwvcefjhlhb ifczve1
$P
8
#P
9
#P
7
¥P
C
+ """"""3 Z
Jkbhch vcnehpehc wfiflhd ekyk hjhlhd eocavcnwk $nhivcnhc hywfwk+ jhyk wfbvh powzvlhz,lhbikcn wfiflhd ehchc bfc{hakehc zfoyfbh jhlhb pfyvbvwhc ikhwhc{h, jhc phchdbfcnvcnehpehc yflhwk kbplkehwk lonkw hzhv eflhdkyhc# Efzfzhphc gkyyk edhw zfoyfbhbhzfbhzkeh kck hjhlhd pfchlhyhc zfczhcn
efphwzkhc
jhc
efpfylvhc
vzhbh, jkwfivzehc jkbveh#Gkyk edhw jfjvewk bvyck khlhd ihd~h efwkbpvlhc {hcn jkpfyolfd zkjhe lhkc dhc{hlhdbfcnhywfwk efbihlk $wfahzk hzhv zhe wfahzk+ ihnkhc hph {hcn zflhd jkvcnehpehc jhlhb pyfbkw"pyfbkw# Dhl {hcn whbh jhlhb wfbvh ehwvw jfjvewk lonkw {hcn lhkc $jhc bfyvphehc whzv"whzvc{h bfzojf ivezk jhlhb bhzfbhzkeh+ hjhlhd wvhzv zfecke hchlkwkw eocwpzvhl 1 bfzojfbfc{kcnehp hwfywk hph {hcn zfywfbivc{k jk jhlhb wfpfyhcnehz pyfbkw {hcn jkifykehc#Olfd ehyfch wfbvh ivezk bhzfbhzkw bfcjhwhyehc wfghyh fewlvwkm phjh jfjvewk lonkwjhyk powzvlhz"powzvlhz zfyzfczv, hekihzc{h khlhd ihd~h wvhzv zfoyfbh bhzfbhzkeh zfyzfczv,wfpfyzk zfoyfbh P{zdhnoyhw jk jhlhb nfobfzyk zkjhe bfcnhywfwkehc hphpvc ihd~h
wfghyhoiafezkm 
hzhv
wfghyh zfoykzkw ihyv
akeh jkihcjkcnehc jfcnhc powzvlhz"powzvlhz zfbphz zfoyfbh"zfoyfbh kzv jkzvyvcehc, bfwekpvc kwkc{h jhphz whah wfghyh pwkeolonkw ihyv jhlhb hyzk ihd~h

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Umam Fahmi liked this
Iam Ha Fidz liked this
iyandri tiluk wahyono added this note
Untuk mendownload silahkan kunjungi http://bit.ly/h3Eh2c
Baidullah Bay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->