Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23079, 25.3.2011]

Oslobođenje [broj 23079, 25.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 349 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
RAT
U LIBIJI
Milorad Novkovi},
predsjednik VSTV-a BiH
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 25. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.079Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Preduga istraga
o Dobrovolja~koj
5. strana
DANAS PRILOG
Sa 
OSLOBO\ENJEM
na koncer
DALMACIJA iSEVDAH
Iz du{e za du{u...
25.3.2011.
VI[E NA STRANICAMA KULTURE
KUPON
Su{i} o sutra{njoj utakmiciprotivRumunije
Borbenost
mo`eodlu~iti
Znam da }emoimati podr{kuod prve minute.Pozvao bihnavija~e samoda budu strpljivi,ka`e selektor BiH
42-43. strana
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
GADAFIJEVITENKOVI UMISRATI
21. strana
 
Neprofesionalni i bez nadle`nosti
LidijaKora}, ~lanPredsjedni{tva SDP- a BiH u sino}njojemisiji BHT Temadana, istakla je da jeCentralnaizbornakomisi- ja BiH grubo prekr{ila nekoliko odredbi Izbornogzakonakada je donijelaodluku o poni{tavanjuizbora~elnikaFBiH. - U SDP-u BiH u ovomslu~ajuospora-vajunadle`nosti CIK-a sa pozicijeUsta- vaFBiH i sa pozicijeodredbiIzbornogza- kona BiH. Prijesvegaiznenadila me ko- li~inaneprofesionalnosti i neznanjako- je je pokazao CIK u ovomslu~aju. Naime, CIK uop}e nije imao nadle`nost da rje- {ava ulo`ene prigovore. Za{to? ^lanom 6. ta~ka2. Izbornogzakona BiHje preci- znoutvr|eno da svakibira~i politi~kisu- bjekt ima pravo da ulo`i prigovor ako smatra da je do{lo do povredeIzbornog zakona u provedbi izbora ali samo u izbornom periodu i to u roku od 48 sati od danau~injenepovrede. Nagla{avam, u izbornomperiodu(~lanom 1.a ta~ka12) nedvosmislenoje utvr|eno da izbornipe- riodtrajeod danaraspisivanjaizbora do danapotvr|ivanjarezultataizbora, odno- sno, (u ovom slu~aju) do 3. novembra2010. Taj rok koji je imao CIK kao prvos-tepenakomisija je do danasistekao. CIK  se apsolutno morao proglasiti nena- dle`nim za rje{avanjeulo`enihprigovo- ra, istakla je Lidija Kora}. Reagirala je i SDA u svomsaop}enjuu kojem smatra da CIK BiH nije nadle`an da vr{iispitivanjezakonitostikonstituira- nja Doma naroda i izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. - Sto- gasmatramo da njihovaposljednjaodlu- kakojomponi{tavakonstituiranjeDoma naroda i izbor rukovodstva FBiH nije pravnovaljana jer su iza{li iz okvirasvo- jihnadle`nosti, zbog~ega}e SDA ulo`iti`albu Sudu BiH, navode u SDA.
OSLOBO\ENJE
petak, 25. mart 2011. godine
U @I@I
2
UstavnomsuduFBiHju~er je iz Doma naroda Parlamenta FBiHupu}enakompletnadoku- mentacija uvezi s odr`avanjem konstituiraju}esjednice tog do- mapro{lesedmice i odlukama koje su donesene na njoj.
Izja{njenje
Iz Domanaroda je, uz doku- mentaciju, upu}eno i popra- tnopismonovepredsjedavaju}e Karoline Pavlovi} u kojem je jo{ jednomiznesenstavkako je konstituiraju}a sjednica odr- `ana 17. marta ove godine “odr`anasukladnoUstavuFBiH i Poslovniku o raduDomanaro- daParlamentaFBiH“, kao i da su sve odluke na toj sjednici“doni- jetesukladnova`e}impropisi- ma i ranije datim pravnim tu- ma~enjimauredavisokogpred- stavnika u BiH.- Slijedom iznijetog, pre- dla`em Ustavnom sudu FBiH da zahtjev za utvr|ivanjeusta- vnosti i izdavanje privremene mjere podnijet od gospo|e BorjaneKri{toodbaci kao ne- dopu{ten iz razloga predvi- |enih Zakonom o postupku predUstavnimsudomFBiH, ili, u protivnom, isti odbije kao neutemeljen, navodi predsje- davaju}aDomanaroda. U Ustavni sud FBiH, kako je navedeno u popratnompismu, proslije|en je transkriptkonsti- tuiraju}esjedniceDomanaroda Parlamenta FBiH od 17. marta ove godine, odluka o izboru predsjedavaju}e i dopredsjeda- vaju}egDomanaroda, odluka o izborupredsjednika i dopredsje- dnikaFBiH, kao i mi{ljenja OHR- a objav ljena na slu`benojstrani- ci OHR-a od 24. februara2001. i15. januara2007.
Tuma~enja OHR-a
Naime, u spomenutimmi{lje- njima OHR-a, u kojima su pro- tuma~ene relevantne odredbe UstavaFBiH, uz ostalo, navede- no je da je konstituiranjeDoma narodamogu}e i u slu~ajevima kad nisuizabrani svi delegati uz uvjet da je osiguranoprisustvo ve}ine, odnosnonajmanje 30 od ukupno58 delegata tog doma. Sjednica Ustavnog suda na kojoj}e bitizakazanarasprava po zahtjevu za ocjenu usta- vnostinavedenihodluka, kako su ju~erinformirali u Sudu, jo{ nijezakazana.
S. [e.
Neutemeljenzahtjev
BorjaneKri{to
Ustavnom sudu FBiH upu}eni dokumenti
Predsjedavaju}a Doma naroda predlo`ila Ustavnom sudu da odbaci kao nedopu{ten ili odbije kao neutemeljen zahtjev biv{e predsjednice FBiH
Pavlovi}: 17. martnijesporan
[ta tra`i Bevanda
SekretarijatDomanarodaParlamentaFBiHju~er je do- bio i novizahtjevUstavnogsudaFBiH za dostav ljanjemdo- kumentacije, a u vezi sa zahtjevom za davanjemmi{ljenja UstavnogsudaFBiH, koji je toj institucijiuputiobiv {idopre- mijerFBiHVjekoslavBevanda. - U tom zahtjevutra`i se vi{edokumenatanego u pretho- dnom, kao {to su stenogrami i zapisnici sa konstituraju}ihsje- dnicanovog i starogsazivaDomanaroda, kao i onog iz 2002. godine, preciznipodaci o sastavuDomanaroda u tim man- datima, sada{njemsastavu, kao i pravnatuma~enja OHR-a, kazao je sekretarDomanarodaIzmirHad`iav di}. On je nagla- siokako}e za dostav ljanje ove dokumentacijeDomunaroda bitipotrebnomalovi{evremena. Izbor predsjednika i dopredsje- dnika Federacije BiH obav ljen u Predstavni~kom i DomunarodaPar- lamentaFBiH“nijeproveden u skla- du sa odredbamaIzbornogzakona BiH te se njihovizborponi{tava“. Odluka je to koja je ve}inomgla- sova ~etiri za (Irena Had`iabdi}, BrankoPetri}, StjepanMiki} i Tiho- mirVuji~i}) i jedanprotiv(MileKu- di}) usvojena na ju~era{njojdrugoj, hitnojsjedniciCentralneizborneko- misije BiH.
Umjestoklubova- delegati
Predsjednica CIK-a IrenaHad`iab- di}navela je kako se rukovodstvoDo- manaroda“oglu{ilo o odredbeIzbor- nogzakona BiH te je izbjeglosvojuza- konskuobavezu da poma`eorgani- ma za provo|enjeizbora“.- Iz odlukePredstavni~kogdoma ParlamentaFBiHvidljivo je da su za kandidacijskeliste za predsjednika i dopredsjednike FBiH one pre- dlo`ene od delegataDomanaroda, {to otvarasumnju da klubovinaro- dakoji su jediniovla{teni to da ~ine nisuformirani, navela je Had`iabdi}. A, {ef sektora u CIK-u Radoje[u- peta naglasio je kako je procedura glasanja za predsjednika i dopred- sjednike kod rezultatapokazala da su oni “obav ljenimimodvijetre}ine glasovaizaslanika iz redahrvatskog naroda i jedne tre}ine delegata srpskognaroda te da je takvostanje moglouticati na kona~anishod“. No, zaklju~eno je i da je sve bilouredu, “Dom naroda Parlamenta FBiHnapravio je povreduodredbi Izbornogzakona BiH,jer CIK-u BiH na provjeru i ovjeru nije dostavio kandidacijskeliste za predsjednika i dopredsjednikeFBiH“. Prostom ve}inom donesena je i odlukakojom se utvr|uje da izbo- ri delegata za Dom naroda Parla- mentaFBiHnisuprovedeniu svih desetkantona, te da se “nisuispuni- liuslovi za odr`avanjekonstituira- ju}esjedniceodr`ane17. marta“. Konstatirano je da u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH CIK“nakonokon~anjaprocesaizbo- radelegata/izaslanika u svimkan- tonimadonosiodluku o potvr|iva- nju rezultata posrednih izbora za Dom narodaParlamentaFBiH, do- djelimandata, vr{injihovuobjavu u Slu`benom glasniku BiH te izda uvjerenja imenovanim delegati- ma/izaslanicima od kada im i te~e mandat“.- Obavijestili smo predsjedava- ju}egDomanaroda u dosada{njem sazivuStjepanaKre{i}a jo{ 8. mar- ta, a nakon{to smo dan ranijepri- milikovertu sa hitnimaktom o sa- zivanju konstituiraju}e sjednice dostav ljenimnovoizabranimdele- gatima da se nisustekliuvjeti za to, naglasio je [upeta.
Nalozikantonima
No, ni s ovim se nijeslo`io~lanMi-leKudi}, koji je istakaokako su “pi- smapisali oni oko predsjednice te da Kolegij te dr`avne institucije ne mo`e na svojimsastancimadono- sitiodluke“.- Uvukli ste nas u ~itavovajbelajbespotrebno. Mi nemamo na- dle`nosti da cijenimokonstituiranje Domanaroda i odlukekojedonosi, isto kao ni izborizvr{nevlasti,u {to spadaju i predsjednik i dopredsje- dnici, naveo je Kudi}. Kao dodatnunepravilnost u radu Domanaroda, CIKBiH je konstato - vao i u~e{}edelegata iz HNK-aVesne Sarad`i} i ZijataMu{i}a i to u vrijeme kadaodluka o utvr|ivanjurezultata izboranijepostala ni pravomo}na. CIKBiH je ve}inomglasovausvo- jioi zaklju~akkojim se Posav skom, Zapadnohercegova~kom i kantonu 10 (Livanjskom) “nala`e da odmah pristupeizborudelegata/izaslanika u Dom narodaParlamenta FBiH“.
A. TERZI]
Dvije hitne sjednice CIK-a BiH
CIKBiH: Osporilifederalne~elnike i sjednicuDomanarodaParlamentaFBiH
Poni{tenizbor
~elnikaFBiH
Navedeno da je “izbor obavljen mimo dvije tre}ine izaslanika hrvatskog i jedne tre}ine delegata srpskog naroda, te da klubovi naroda nisu formirani
BELAJUvukli ste nas u ~itavovaj belaj bespotrebno. Mi nemamonadle`nosti da cijenimo konstituiranje Doma naroda i odluke koje donosi, isto kao ni izbor izvr{ne vlasti,naveo je Kudi}
 
SDP o odluci CIK-a BiH
VIJESTI
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 25. mart 2011. godine
3
Alkalaj - Countryman MVPBiHInzko u Srebrenici Propali pregovori
[to prije formirati vlast
Ministarvanjskihposlova BiHSvenAlka- laj sastao se sa zamjenikom pomo}nika dr`avnog sekretara SAD-a za evropske i evroazijske poslove Tomasom Coun- trymanom, na marginamaAmeri~ko-bal- kanskogposlovnogsamita, koji se u orga- nizacijiameri~kesaveznedr`aveMaryland i US- BalkansBusinessAllianceaodr`ava u Baltimoru. Razgovarano je o aktuelnojpo- liti~kojsituaciji u BiH. Sagovornici su se sa- glasili o potrebi{to skorijegokon~avanjaor- miranjavlasti na svimnivoima. Glavnate- marazgovora je bio nastavakevroatlantskih integracija BiH.
U Japanu 30 bh.gra|ana
Ambasadorna{ezemlje u JapanuPeroMa- ti} je dobro i radisvojposao, a sa njim je i sa- vjetnik MVP-a, potvrdio je ju~er sekretar MVP-a BiH Zoran Perkovi}. “Ministarstvo ima redovankontakt s njima. [to se ti~ena- {ihdr`av ljana, mi imamoevidenciju da ih je u Japanu oko 30 i to su ljudikoji su do daljeg odlu~ilitamoostati. Ina~e, sve komunikaci- jerade, pa svako ko promijeniodluku}e ima- timogu}nost da komercijalnimletovima ili na drugina~innapustiJapan. Postojineka na~elna suglasnost u slu~aju potrebe iz- mje{tanjaAmbasade, ali za sada ne vidimo potrebu za tim“, rekao je Perkovi}.
J. F.
Projektzapo{ljavanja
Valentin Inzko, visoki predstavnik u BiH, ju~er se u Srebrenicisastao sa studen- timaPravnogakulteta iz Sarajeva i Isto~nog Sarajeva, ocijeniv {ipozitivnimsaradnju na {kolovanju visokih kadrova. Polo`io je cvije}e na spomen-obilje`jeMemorijalnog centraPoto~ari i odaopo~ast`rtvamage- nocida. Razgovaraoje i s majkamaSrebre- nice. Kada je u pitanjuzapo{ljavanje, In- zko je uliodjeli}nadeSrebreni~anima. “U toku su pregovori s kompanijom Megle i vjerujem da }emouspjetirealiziratiprojekt na razvojumljekarstva i proizvodnjemli- je~nihproizvoda.“
Policajci ZDK-a od danas {trajkuju
Pregovori predstavnika Vlade ZDK-a i KantonalnogodboraSavezasamostalnih sindikata ZDK-a oko osnovicepla}a, kao i o zahtjevima Sindikata policije, nisu urodiliplodom, pa }e oko 1.500 policijskih slu`benika u ZDK-u, danas u 10 satistu- piti u {trajk. Premijer ZDK-aFikretPlev - ljak,s jedne, i predsjednik KO-aSSSZDK  MirnesIsakovi}, SindikatapolicijeElve- dinMio~ i Sindikatazaposlenih u organi- ma uprave Esad Grahi}, s druge strane, potvrdili su da nijedo{lo do pribli`avanja u stavovimao pitanjupobolj{anjamate- rijalnog polo`aja njihovih ~lanova.
U @I@I
Uz manjetehni~keizmjene, e- deralna Vlada je na ju~era{njoj drugojredovnojsjednici u novom mandatuutvrdilaprijedlogbud`- etaFBiH za 2011. godinu i uputi- la ga u parlamentarnuproceduru. Prijedlogbud`eta za 2011. danas bi na vanrednojsjednici u Saraje- vutrebaorazmatratiPredstavni~ki dom Parlamenta FBiH po hitnoj proceduri, a ve} sutra, 26. marta, trebao bi se na}i i preddelegatima Doma naroda Parlamenta FBiH.
Tehni~keizmjene
U prijedlogbud`eta su u skladu sa zaklju~cimaVlade s prethodne sjednice ugra|ene tehni~ke iz- mjene u oblikuamandmana, ko- jiovimpostajusastavni dio tog do- kumenta. Ovo se, uz ostalo, odno- si na sredstva za odr`ivipovratak  izbjeglih i raseljenih, djelovanje udru`enjaosoba s invaliditetom, kao i za{titukulturno-historijskog naslije|a, te unutra{njupreraspo- djelu sredstava predvi|enih na odre|enim bud`etskim stav ka- ma, saop}eno je iz Vlade.Ukoliko bude potvr|en na sje- dnicama oba doma Parlamenta kako je predvi|eno, bud`etFBiH}e stupiti na snaguprije31. marta, kad isti~eodluka o privremenom fnansiranjuFBiHkoju je progla- siovisokipredstavnik u BiH Valen- tinInzko.Istovremeno, Vlada i njenami- nistarstva i drugibud`etskikorisni- ci}e odmah po usvajanjubud`etapo~etiraditi na njegovimizmjena- ma idopunama, koje se, kako je to za Oslobo|enjekazaoministarf- nansijaAnteKrajina, moguo~eki- vati u drugojpolovinigodine. Ovogodi{njibud`etFBiH, kako je prvobitnoi predlo`iostarisazive- deralneVlade, iznosi oko 1,7 mili- jardi KM. Uodnosu na pro{logodi{- nji, bud`et za 2011. je manji za 164milionaKM, a u odnosu na njego- voizvr{enje za 35 miliona KM. Pri izradi bud`eta, kako je sa- op}eno, Vlada je uzela u obzir odredbe sporazuma o stand by  aran`manu s Me|unarodnimmo- netarnim ondom, kao i obveze preuzetepismomnamjere. Prije- dlogbud`eta je usagla{en s ede- ralnim zakonima o ostvarivanju u{teda, pla}ama i naknadama u or- ganimavlasti ipla}ama i naknada- ma policijskih slu`benika FBiH. Od ukupnoprojiciranogiznosa, na porezne i neporezneprihode se odnosi oko 1,446 milijardi KM. Manjak od 252,9 milionaKM Vla- da namjerava nadoknaditi iz bud`etskih primitaka koji }e biti osiguranikreditimaEvropskeko- misije(58,7 milionaKM) i MMF- a (194,2 miliona KM kroz dvije tran{e). Uvjet za dobijanje ovih sredstava je ispunjenjesvihobve- za iz pismanamjere MMF-u. Prijedlogombud`etaplanirani su prihodi od indiretnihporeza u iznosu milijardu i 113,4 miliona KM, {to je u odnosu na izvr{enje pro{logodi{njeg bud`eta vi{e za 22,1 milionKM.
Socijalnikarakter
Iz Vlade je saop}enokakoovo- godi{njibud`etprevashodno ima socijalnikarakter, dok bi se prilikom izraderebalansatrebaloosigurati ne{to vi{e sredstava za razvojne projekte.Prate}im dokumentom bud`- eta, prijedlogomzakona o njego- vomizvr{enju, utvr|enisu priori- teti, odnosnoredoslijed u izmire- njubud`etskihobveza, me|uko- jima su vra}anje vanjskog duga FBiH, realizacijatransera za bra- niteljskeinvalidnine, drugabrani- teljskadavanja i invalidnine za ne- ratneinvalide i civilne`rtverata, tepoljoprivredu i razvojneproje- kte, a potom za raseljene i izbje- gleosobe, tepla}e i naknadetro- {kovazaposlenih. Prijedlogom ovog zakona ut- vr|eno je da su potpisnicinaloga platnihtransakcijaederalniminis- tar fnancija, kao prvi, i premijer FBiH ili jedan od zamjenikapremi- jeraFBiH, kao drugipotpisnik.
S. [e.
Na raspolaganju
1,7 milijardi KM
Vladautvrdilaprijedlogbud`eta iuputila ga uParlament
Glavne stavke bud`eta nova Vlada zadr`ala na razini koju su predlo`ili njihovi prethodnici
U drugojpolovini godine slijedi rebalans
Deficit }e biti pokriven sredstvima MMF-a i EC-a
 
U cilju za{tite penzionera, ~iji je iznos pen- zijaostvaren pod povoljnijimuvjetima u ispla- ti manji od najni`e penzije po Zakonu o pen- zijsko-invalidskomosiguranju, Vlada je doni- jelaodlukukojomje za njihovosufnansiranje osigurano311.344 KM. Pravo na razlikusred- stavaimajupenzioneri~iji je iznospenzijeos- tvarene pod povoljnijim uvjetima u isplati u aprilu2011. manji od iznosanajni`epenzijeos- tvarene po Zakonu o PIO. Razlika }e biti is- pla}ena uz redovnupenziju za mart, a sredstva za ovu namjenu osigurana su odlukom o pri- vremenomfnansiranju. Vlada je uputilapoziv  kantonalnimskup{tinama da u {to prijeodre- depredstavnike u UpravnomodboruZavoda PIO kako bi mogla imenovati ovo tijelo.
Sufinansiranje najni`ih povla{tenih penzija
HITNA PROCEDURAPrijedlog bud`eta za2011. danas bi navanrednoj sjednici trebao razmatrati Predstavni~ki dompo hitnoj proceduri, a ve} sutra, 26.marta, trebao bi sena}i i pred Domomnaroda

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->