Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5590, 25.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5590, 25.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,518|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
16GODINANAJTlRAZNIJANOVINAUBOSNIIHERCEGOVINI
Onniavaz
Nezavisnibh..politickidnevnik-petak,25.3.2011.-Sarajevo-GodinaXVI-Broj5590-1KM,6kn,40din,0,70
(1]1].1):i~
UlvrdenudaDumnarudanijezakonilokonsliluiran
IzborBudimira,KebeiPudaricaponisten,.stoimpliciraidajenelegalnoim.enovanaVladaFBiH,alikonacnuodlukudonijetceSudBiH
C
entralnaizbornako-deracijeBiH.dnika
i
porpredsiednikaFBiHmisiia(CIK)BiH,do-Nairne,urvrdenoiedanisunijeprovedenuskladusIzbor-nij.:laj~[ucer.o~luke?ili~spunieniuvjetizakonstitu-nimzakono,?,te
j~
d~I.J.esenako]!rn.ie,fakticki,po-iranjeDornanarodaParlamentaodluka
0
poriistavanjunjihovognistilanovcizabranuvlastFe-FBiH,zatirndaizborpredsje-izbora:2.
i
3.
SlTI>I,"
Rasle
lempera.turap,.
Poiticar·suseogrijeS·li
0
narod
33.
srr,
lEnAGDDlnAMA
LEZALAMRTUA
USUOMSTAno~
Nijerjepo:Zakljucali~,~.~Djeyojcicu~
pobUedni~,stanarei~~~naOeraoda
ga.~
slavljenikazapalili
:kuCD
USTEOA~EfiERG,JE
oralnozadovoUI
~~.
VAHIlIlIAlIlHDIlZle
BANJAlUKASUDEN
J
EPEDOFllU
 
ReakcijenaodlukuCIK-a
2
OnBvniavaz.pelak,
a..
k
tuelno
25
m,rtlolujal<
2011.
DollazdasezaBiHurlledi
borm
Celnik
HDZ-aBiHDraganCovicistakaojeciaiejuceras
n]
a
0
dl
uka
CIK-.ocekivana,jerjeIzborni
7.,-
kenBiH
prilikom
formiranjafede-
ralnevladegrubo
prekrsea.Gin-
[enicada
i
eCIKostaodosl[edanzasritnikUstavaFederaciie
l3iH
i
lzbornog
zakonaBiH,uprkosne-
videnimpriuscima
i
iorrurama,
p
remaGovi
c
u,jes
te
razlog
"za
sto
sezanasu
B
iHtrebaivri
j
edi
bo
ri-
ri~.
-Porvrdeno
ie
daseradilo
00
baha-IOHii
ustavnornteroru-kaze
Covic,
L;ubii::LegalnavlarJa
ODLUKEelKutvrdiadaDamnaradanije
nellaminIstarsllaOdilela
CUUa]U
zaBairamIBoilC
r-----::~.....-------____,
Odluka
CI
K-a"premapredsje-dnikuHDZ-a1990
Bozi
Liubicu,
dokaziedaiesve
lito
ieuradcnonaformiraniufederalnevlastibi-10nelegalno
i
neustavno.
-Naiboljebibile
da
osobekojesu
1I
ezaken
i
tousleukabinetemini-
Slam
i
Federaln
e
v
lade
ne
ko
nzu-
mirajutefunkcije
i
cia
ill
prepu-
stelegalnoizabrano]
vladi
daradi
te
k
ueepo.1ove,
Ovi
kojisukup
iIi
odijelazapredsjedn
i
leovan[e
i
rninistrovnnie,nekaihkorisrezaBajraIll,Bozio.";Uskrs-rekaoje
Ljubic,
GIK
Ie
zasllliozaMonltost
OdlazecapredsjednicaFederacijeBiB
r''11!:~~;:~
BorjanaKriitosrnatrada
je
CIKsame
dokazaokakoje
p
rilikom
[0
rmiranja
federalnevlastiizvrsenonasiljeuadUstavom
FB.iH.i
Izbornim
ZaKO.IlOI1l
FBiH
-Iakosamvidieledasuvrsenipriti-sci,nisamnijednogmornema
dvoiiladacebitiovakvaodlukaCl
K-a.Ovdje
nisamhilaupitanjuja,meniiedrsgo
~tQ
elK
hilizakonitost,Ovimejevracenopuvjerenieucijelisustav-
ka-,...._.....__
....:...0_-
zaia
i
e
Kris
to,
OdlullanileObaueZU)Uca
Nalogkant.onima
Takoder,donesen
i
e
i
zakljucak
koi
irn
senalaJ"kilntonalnimskupsri-namakojenisuoroveleizbore
7."
Dumnaroda
cia
toodmahurade,Odlukeeedan3sbitiupueene
SIr-
,------=1£"-------,
PorpredsjednikSDP'a
upitao
SO!
na
osnovucegajeCIKdeniosvoje
jUoera!illje
odluke,Vierujeda
SU(0
ucinilisamonatrsgugledanja11'1.,.
vizije
i
ellonjanovina,-Nisudobilinikakvu
dokumenta-
ciju.Nisubiliustaniuraspolagati
objekri
vnim
tinjeniCl'lma.
Donijeli
suodlukukojaieustvaripoli
li.~klinstrument
oba
HDZ-a.Sdruge
srranke,
cdluka
CIK-ani]eobvezu-
rut".
Onanemoze
i
matinikakvih
posljedics.Miocekujemoodluku
Usiavnogsuda
FBiH
i
povinovar
<"emosenjihovoisvskoiodluci-
IV
rdi
Hadzi
t.
GIKradiuinteresuduaHDZ-a
Porpredsi
ednik
Nsrcdnestranke
Ra-
RI""""'rTt'I...........
domza
boll
i
~k(N
S
R.7.B)
J
erkoIva-
nkovicLijanovicsrnatra
cia
jeCIK
samonastavioradi
ti
!I
interesudva
HDZ-"uBiH,~!oie
i
dosadaollio.-HDZzeliVls;!i
blokadu
vlasriu
FBiRCI1<
ga
ieovimepodrzao.
Ilmjestodadeblokiraprocres
!
daosiguradaizsvih
illpanija
buduizabranldelegatiza
Dom
narcda
FElH,eIK
sebavionime
~IO
nije
!I
ajegovo]nadleznosr
-tvrdi
Iva-
nkovicLijanovic.
PORTAL-
:ko.mentardana
Naprvcjtjetblici
NiMiceva
vladasebi
71Q;InI'J1<,lapa
dodalnih1.500
l<M
-ZamsusO!
tak\!bOIllid.a
sj
&!nil
UIeSIO-
lice.•Sa
cia,
kad.su
nelegaln:i.uzimaj
U
Ol'oJi-ko.S!amisElekollk'Ob
i
uz.imall
dl!
:5u.
S,VlI-
rnoizabraniuskladusamkQDqm?Uovoj
.i-
luatiii.
<10k
jQ5
msu
.i:g\lmi
dBceOSUlti
n.lI
ovim
po~icijam!l;
ovako:re
ponabju.
Ne
till)
BJl7.eda
i
mar
upiavu
v:!aSt
u
I"U
k~ma,
Olima-
Ii'bi
nam
i~
unaUlloglljeda~ebi
POVl:taju
primallia.Ba~menestil
~nim"
koli~i
im
j~
!!Ipli
Obroll,
(oprrolfWiapa.1JlrnJi)
PonlstenaodlukaalzboruBudimira,Kebe
i
Pudartca5toimpllclra
i
da
le
Centralna,zbOTIlHknmiaija(ClK)Bj}f,ndlucufu6prosrom
vecinom,odnosnosaceti,rigilisala
i
[ednimprotiv,douijelaie
iuEe~
odluke
kojima
je,
faj<liokj,
punisti-
la
0
ovoizabranu
vl...
sFederac
ij
e
BiH.
Urvrdeuo[edanis",hillispu-nieniuvieu
Z~
kOJ1S!
ituiranie
00-
rna
naroda
ParlamenraPBiH~[erizborixa
ra]
dornnisu
pruvedeni
U
svi
bdesetkaruona
U
skladus
IzburnimzakouomBiH,zatim
daizborpredsjednika
i
potpre-
dsjednikaFederaciie
(ZivkoBudi-
mir,
M
irsadKebo
i
Sveiozar
p~-
dariel
nijeprcveden
u
sklad
us
lzhornimzakonorn,teiedonese-nacdluka
0
panjslavanjunjihcvogizboral
HadiiabdiC:
'HOrae
imaDOlilicltiinteres
IrenaHadziabdic
po,novjia
jecia.
lzbomi.zakonnema
)lI,CnanlZme1I~
OSIlOVUk.ujibbiCIRmOg"~o'b~ni-
ti
onekniiopsmliraiui7.bQrdd~-ta.uDumrlarudaFBLlIN~nQvirnl-n,ki
lJ.pil
bkokomendmizjaveLidijeKorat,biv""
prcd~iecfnjce
elK-a,
asaMvisokefunkciO.nerk:e
SDJ'..a,
ell!
TI.isu
talln;
navodiciaClKnematemel1allilmle,)iadzia-bi;l.ie:
je
llotcrudada.je"CIKobavl-
jao;!sve
s
m
jeuebap
usi<;1~du
sna-
dldllustimaizcjana~.9.
Izli,bmog
.zakl'!'lla".
-Razmamllismo
i
mt'gucnO~l
poClno§enja
kti
ViUlillprii
3V:J;
ali
ne-
m
amI!nlkHkvemtlgucnooli
7.~
[Q.
S
10
~e
uoe
izjaVe.n1!~e
bi
vse
pre&~i~dnice,
sada
ill
l11ornnl(rg!ed_au
'iz
dr-
ugog
u
gl~
".lI11!
stu
kH1J'njene
i
1.ja-
Vl:nedv6jbemrdo
izra?1l
dobr.i
J?\1"
Jirii"lki
irllereo.Zai,tu
liDm
hm!>
nadena.
i
izjavamaKojima~ei~vno-
sloll!Danjuied~
SJ1l0
roi
nacJ1ezDi
~amozaizbQrlakunod~"vni.h
tijelu.
Volj;!labihdaprQEitale'61an
Ul,
kojikaiecinsmo
nadl~h!l~,ve
pnsredne,
nepo~redneizbQr~obu-hv~('eneovim
:zakonom,dulde
ne
~mo,
11lkon",d~v"ih""go
i
izvlilnih
rijeJa,
!)Q]lutPredsjednisrvlJBiB,IW-
edsiednika
i
pOlr1:Ilds)edniklt
FBiH
-hiavib
ieHadziubdill.
 
aktuelno
Onevni
3val.
petak,
2.5.martlozujak2a11.
zakonlto
konstituiran
SUdbina
nlHsiCeueUlade
Hadziahdie
i
eu
izjav
inovinarimaiasis
ural
adase
saceka
ko-naenaodlukaSudaBiH,kojimozepervrditionosro
je
CIKre-kao,ali
i
ponistiti
iii
vratitipestupaknanovoodlucivanieCIl(-u.Ona
je
izrazilauvierenostdace
zalbe
naodluke
CIJ<..a
bitipo-dnesene,AIm
ih
Sud
porvrdi,onecebitiobjavljeneu
"S!uzbe.nimnevina-
rna"
i
teknakontogamoguseprovesti.Zbogtoga
elK
ju&:r
niiemogaokonkretnokazati
IIi
kakvacebitisudbinaodluke
II
izberu
VladeF'BlH_
ne!egalno
lrnenovanavlada
FBiH,ali
konacnuodluku
d'onijet
ce
SudBiH
anarnauposrupku,keieirnaiudva
d.onod
Q
i
i
hQ
Vflg
,jl
rijernadaseZale
ApelacionornodieluSudaBilLaon
ce
POIOmu
rokucdnidanaodluciti
d.
1i
jeeJKupravu.Akoodluke
GJK-abuduporvrdene,toceirnpli-
cirari
i'
da
ienelegalnoizabrana
Vlada
PBiH,sNerminomNilclieem
na~eJu,lerjeonalmenovanana
pr-
ijedlogBudirnira,KebeiPudariea..
J
ucems-o,joj
hiinojsiedniciCIK"anisuprisusrvovaliclanoviSuadAr~
'Q"
U
(Ovie
i
Vedran
Hadsovic,ap
re-
ostalihpel
elano""n
ije
bilojellno-glasn
0
uovirno(i:\~kama,T~i'!t:Iije,pr-
orivnjihbio
ie
MHeKndic,
kojiieupornorvrdiodaC1K
nij
enadIeZall
daodlucuje.
0
ovim
pi!aoiima.
Kal;,o
elK,
premaPQslovllikuu
fllOU,
malle
zakazali
novu
sjednicu
~istimdnevnim
redum
i
n~
nioj
udlu6ivaci
prosmml'eCinom
(4d),
StO
nijeprvipmda.
se
desHo,
w
ie
iuesr
i
u~Inj..
oo,
Ie
~uudlukedone-sene
gl~.ovimllpredsieeln;~e
r
rene
KudiCbezolblouora
Mile
Ku
die
i
j
utarjesjedni-
ell
CI
K-II
Liuyodiona
ruo
inci-
'!ienrnih
siruacija.
No.-novlaa-rimakeii
£II
gu
pitalinasrupa
li
on
k-a./JneaavisnlNanCIK-D
iii
I.-Ilsmplliknekeud
pnlii.icldh
PIln:ij~
]JQl]lisniq.
platferrne,
ni-
[eiclio&v.~!i'nlkakve
kame-
mare,
Hadziabdic
i
"lanov,
BrankaPetrica,
Sriepana
Mi
ki6ltiTihorniraVu-
ii1:i€a.
nesene
17.
martanasparnimsjedni-camaDornaoared.
i
Predsravnickog
doma
FederaLnog
parl"menta.
N1l
slednid
eIK-"
potvrdeno
ie
da
Ie
!r~zenudokumeIllacijudieli-mii'n~do"tav;osarnoPredst"vn.icki
dam,ada
jeDomnarodaodbiopo"slat;ovoj
drzavnojinstituciji
zapi-
snikc,r-ramkripte,.
odluke
i
osta.lc1Ikle
Sll
sporne
kons!;tuirajuce
sje-
dnlce,M.
KUKAN
Jasne
odredbe
Premodno~unadlezl1e.sluib~
CI
K
-ad
eralj
nonh
rozlo;;;il
e
i
7.jns
n
jc-
nje
i
prijedloge
odluka
priprernlie-nihna11
PQdlles~ka
prisiigllh.u
[0"
rmi
prigovor.a
i
tulbi
naodluk<,
0
lzhor/J
v
las!
i
F~d
eradJe,
koie
su
do.
:Piie:
TankLAZOVlC(larikl@1tvaz.ba.)
ZrtuoUanJ8drZaU8
BezdrZavnihvlasti,entitetimogupostojatisamokaobastioninacionalniholigarhako]zasvojinteresgazdujunarodnimparama
i
resursima
3
EMi
se
kra]
sesiurn
mjeseeu
etkakoBiBnemanovudr7.:lVIIUvias
1_
Svagoruca
piranjaiz
njene
nadl"zJ]o,Ii,3njihnijemalo,na
cekall
j
U
suo
Koliko
ged
ra-
zv]ali-ceua,vlastipak
odiucuje
II
najvaznijirnpitanjimasudbinedrzave
i
njenihgradana,
Celnik
Parlamentame
skupstineViiecaEvropeMevlu
i
Qwusolu
(Cavuooglu)upowriolejuC'er.samona[ednuposljedicu
odgadanjausposiaveParlame-ntaBlH;ViiecaministaraDrzavabimoglaizgublumjesto
uViiecLl
Evrope,Osim
toga,
prijeti
i
suspenzi-
jatrgovinskog
sporazuffia
saEU,integracijskiprocesvedjezausta-vljen,"slijedi
i
blokadaevro-
pskih
fondova.Zsimovifinansi-
jsk
i
b
i
1)S
tituci[a
ae
moguse
rati-
fici
I'll
ri,panovac
j
ill
yes
Ii
cije
cekaju.Pi
tanje
i
e
danakadace"z3stckari"
i
radmocnihekono-msko-finansijskihrijelanadrzavnorunivou-'UpravnogodboraUpraveaaindirektnooporezivanje
i
Fiskalnogvijeca
SiH.Takveckolnostidr-~avi;
grsdanimananosenepopra
v
IjivuSle[Ll,cak
i
akopostoiientiretskavlast,
FederacijaBiH
i
Republika
Srpska
ne
moguupunornkapa-
ciretufunkcion
i
ra
ti
bezd
1'71lvn
e
vlasti..Stoga
i
cud
i
pristupplaifo-
rmaskepo
litii'!.ke
opeiie.Nacinom
nakojisupokusal!uspostavi
ti
1'1
as
l
u
FB
i
H,
7.rrvovaHsusvaku
mogucnostformiranjaeflkasnedrzavnevlasii.
A
=0
fa
vias!
mmlcrealizir-
auzajednicke.ambicije
i
cilievesva
tri
nsmdatesaeuvati
drzavotvo-
mostzernllekolajekrvljuodbr-
anjenaodagresi]e
i
nestanka
Bezdrzave,enriietirnogu
postojari
samekaobastioninacionalniholi-
garhakoji
ZlIS\10;
interesgazdu-
i
UD
arodnimparama
i
res
ursima
Akosebezdogovorapredsta-
vnikasvihnarodau
BiH
mazenapravitientiterskavlada,
W7,avruJnecemoo.
A
kakonakon
teskih
ri
j
eei
izmeduplarforrnasa
i
dvaHDZ-a,opruzbizadrzavniudar,proruustavnodielovanje
i
rnajorizaciiuoceki",uibilekakav
dogovormeduniima
na
dna"vnornnivou?
fJokoNINKOVlc/ro
JETO
---

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Darko Junuzovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->