Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghien Cuu Ve Hung Vuong

Nghien Cuu Ve Hung Vuong

Ratings:
(0)
|Views: 415|Likes:
Published by Quang-Dung

More info:

Published by: Quang-Dung on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2011

pdf

text

original

 
THaI'.D~l
H.U)NG
VUONG
.T.RONG.THU·
TlcH
.XU·A·
fIOANGlJUNG
...f-
THO
NGrlmg
cuoc
ditim
diu
,,~t
xira
CUR
Ioai
nguo-i,
nhf1ng
toi
li~u
gJli
cheptronq
tlur
tichxua
vAn
IA
.nhuIlg
rhtlllg
eli'
Cr:1
ban,.
Isnhilng
cho
dua
chuyen
cho
cac
nhasJ.lt
hoc,...
(y
Vi~tNam,
~cac
nha
sir
hoc
dii
ttin·cir
vao'tAi
li~u:ghi
chep
trongl~tr.t!ch
chirHanlitnhfhig
tili
li~uxira
11htil
i
dilng
thai"
kct"hvp
·vui
'·vi~c
khaiquOt
trong
long
dal.
lien
hanhdieu
Ira,
nghlen,~iru
~~i,8oDg
cun
cdc
dan
t¢e
milhl,
l1Ui
d~khOi
phuc
l~i
Iich
8lr"t~
,lien
chung
-fa.,
Cap
.nganh
T~k~~o·cli
hoc,
dan
(Ie
hocVi~tNam
tuy
dii
C6,.nbi,~,t1~~,l1g~ien.dimgk~j,C~O.8J!:hQc,Dllt~ng;b~y
con
trong-Inroc
dauxfty
dllng,
ClIO.
nen,tail~~u.
.ghi.
ch~p;:~_ng)
,cprt
·JI4H.
trong
tplt
.tlchxira
vAn
con
chiem
1116t'vj"lr~:quantf9.ng
trong
cOng'
\liec
nghlen
Ctru'
Iich
stt
nuoc
nha.
".~f..'"..__.-,.-
~.Bah'r
Ian..
~~U'6c
khi
~o~
ngA~b,
k~o~,
~QI(:p.gbie~.cU:,u
I!~~
8lf
10M
~gU'("i
pha~trI~~.
bAl~g,vito'n~tl~gh\!
,heugh~,cheR.tr~,ng..
~~,tJ~~!!~Y~'f,~'q!nh~str~Qc
phOD~
~len·
Vl¢t
Narn'
dukh9~
ph\l~
)l}.l
t~~l,
141~
,.H~~?~.yR'<{~,~
,~~t,
,lh?:t:
~~!
,/;I
vitograi
doan
dBn:
d~~
l~ong
Iich
su'
,ll';l:'!C
(a.,(.",;
i',;
1;"':
i:'.".'
...Van
d~.th(yr_~~i,'~Iilng
Vuong
laO
mc)t-
vand~
quun
trongtroug
ljch
sir
dan
IOcVi~tNam,
cacfnh~:s·ir
hocphong
kien
khivi~tItchsir
dftlllt)~.fa,kh611g
th~
])u
qua
dtrqc
thai
d~i
HungVirong.:
Viin·d~,·thui
:d~i
J::I.ltIlgJVlla~g
<du'
haunhtr
tl~ltthnnhcai
ntit
cua
-lich
sir
.c~
d~i
Vf~t
iNam_t,"lthe.ng
':c,bi
dtr~c
cai
.nnt
uy-
thl
that
kh6ma
gilti
quycl
thoa~
dOllg
cac..
"iin
d~"khac
'frongtIich
sir"
~l>
;tl~r
cua
dan
t<)c
Viet
Nom.Do
d6,:
thol
ky,
'nAy
dii
dtr'lO
;·-nbAh·:~
dAp~
·ta~
xac''"djnh'Jir'·lfiU.·Ngay"
nay,
cAe
nganh
khoa
hoc
phdt
trj~n
·dii.~c6':nhieu\·~·chiritg!cti\ba'sttng\-cho
nh&ng
nhan
djnh
vethaid,i
.flilllg1-.Vucrng
truce
day::~v8
"d~
~th6a:'-
nh~Ji.
vi¢c
~khOi
phuc
thai
dai
HUIlg.
VU(yl1g
cau
Ctl
v8o·titi]i~itghl1'chep
·trong".'thU'~
"ttch'
chlt
Hantxtra
1A
dung
din...
Talli~ughichepv~
thai
dlJ-iHung
Vuongtrong
nbitng
sach
chirHan
xtra,
ngoai
nhfrng
sach
docacnha
sir
h9C.
phong
kii!n
Vi~r
Naill
vi@'t,chung
fa
con
 
81
,
.
!hly'
mtOt
-"6··t6{
Iltti·,·liAm
lJ4jtrjc1ti'OniJ1b'C}8'Ch;mflf
H'D~~ua
cac,-hQc~.giA·
phong
ki~n:ffiungQ1J6e.~vJ(ti!.f
\!'f\,:lt~',j:-~J))l)ttidJl~IJ~~)~.~11+..
dn·}.p(>u{\:·':h
1f
;·a.,
H>J·:>;:~
~~.j:.'.,'
.1;
f:',';·~;
:."",!
l~'f~~'
:1'l1'Vij;i-~:U1.
tSl.~
'C~~,(,'li~~g~'1~hl;~
'·,n:i,i·"'~'\f
"li~hJ
y'l\!'
ttO.,~,
c:l41,h',.,,"
4.f~~
it<
m
.J~
'~~~lah,
1'1.
:1'11:~~
.J!I
Ed
',11,
~'tl.
.,.)1
Iai
r~-p.
,iAn
I
r(t~"
,"f"
D-
V
qn
:.J
'c1jCS'tb,'
'\~f'h-a"18'
db-i'L6'MIn
,....,J~Jt.;"(_.
"_I~S
J'.,~~
s~P'9:
t
ftp
II..
If.,
It
",If\;\.:.
"J)',~~
'b't;
cYi"'uA'\'-,',
.~~,:JZ&7..TJ.1I\~),\:!,~
'A~~
~f;'1.,A~~At}rqpfliiW
,r.~
I'
~~.f
,A
I...
i~'
~n
.~';bh'o~
chlnh
4u<tl
.ltiti
p.
fDgng.ki(n'.
Q1'P~,fA·,
BO.-aA~hl'~onb
1J
nmy01
a~,n
frong
n
icu
'~lu\-mb(Ji~~'t4~p~tb~~i~liJd
'~~~:;;'i1Jl;"',J~'d'Kit-
JRil
,:ipbFioiiill~·'Tuy
b6'
sAch
.(be'"'.'.
l~"
}'">..
ir,f'
"l
V"
·fnT,
"t.
t
~hhu.)l·
~hfD·
t
l
f
11
u
ti'-'.
"s
u.."ci·
v~t,t
q,
qll.
q.A"~
tpl",
>~.
p..J.¥m'l.~"tl;
't
"s~
ij'l.8
.,~~J'ii.,~,,
'I
~g
t~o.n!bb~
I'I.~~~~~~~:~~~
·,:t~I:~~~.;~~~~fi·~:18~~
L~..
It",..":"'_
~,u,,,"'~
I.'
'>J
IP,
'~"f
L,';
,"',j~
~i~".'
i.'"
II';
lll\5t,
tt!.,'"'.\
t,\\
I:1J
'lt~,'\lIliJ
lj'JI
t.:
~I
!lA
alin
n
r111
~H"'.
H.
Ii'U
~,td
I;dfl'~i\•.
'.!.)
l;;
,.il';
.;,',!,.'
.::"..B4..a.o(Iichq\f
sda~·:him~·BO··.·'cli~kl'Ir6n
··lit
bOo
irr.
}P9f
Vi~t~lit
ky;todn,-
thu
cua
Na6Sl~
Li~i1hi~ttvaoltb(ritJihk;lJell'l'~c~~8iA~.
~Ol~"cJ~~'~pa·Y·-idl;
tU'.o~_
.bb
nb&ng
'phln
boaJ1g
·duVnS·
doic8Ct
,hge'
lIiJ.r1cj1~.g·bllcl;lepJI
ehf1;lh)thWo.
gJii_
,~'Yi.o:Iieh
SIr..
thai
-Hnng
·:Vvanllil~\dlQ
;chQ,'
)jCh··"·8~'ldAq
itOc~·V:i~tNam.'·Ng6Sf
·~Li4D;
1cAn
cu·
vao~hai,taoi:pbalQi~I>'Vi#tt·tm"kgovA1.Si{~g~:,,,~~biln,
ctj.e:lLe~:.YAnLHllu=:va
Phan
~hll
Ti~n;
tb6.philn
·Ng~;-Jc!J
dA.i:cberunbtul
truyh.
th·uy'tyc6tJh~
tin
.ciy
v~ngu~D.
g6c'
Ijch
Itl
noac
ta,
.t;4t)..
MOb
"dll~\Iioa~l
t·hanlJ\.tvlto·
.m·
.1479.
u:.,
f':'.
!
f;
i~.._;"~
s'•,
..Ngolll
haibQ~h,n~:'8ikAJr~li.'cluy~n.B~i.V;~t
mlup.clabc)
bi~D
hien:~n~.
itHt
nhlt
'c6.~,'
~tf(;9it~tcbjt;~~diti1iy~d''d«WD§a~riay..
lUirhjl',Ii~
ti~
gil
It,'at
sacb
cling
hi
plitt
Chi'C6*
11lu
l
~roDI·fjt·..
~h~1·tddW
J
tlhl
Of
~rilbg.q·u6C.;
sachghi.
tcliep'
·ttt
tblJiHUDg
V\tang
d~n
nbA.:t1:{~h\mg
.'ciiAthay'b9
~',,~Il
h~N'gtiy!ni
i
S"
(hay
dbi
nly.
cb-~8t
let
~t1i~lIq
i~bJ',
ifa.qfi'ln
1'801Jll~'.
bqllivl;
:1)8.p~.'khi
Dbll
r
Tr1tncuap
,~6i\
ubll!~"'lctl
p~tl~Jlf,CIU\ll
~'Jihltrl.t.t
·c.t~i\··Fa
'h9\Ngu.yl~
}1Jh~DgLdtrQ'c'.8ia:
h9
I
cli.
~che6·11.
d~fl.'r.)"itd·~·\kholiig)
~Int..,
~13?V•.tl,.....
1
.b~1l1Ph\l~I~QJ~ong,Bach
.nien
bi~u
1
ma·
TrAil
cQ6i'
ceng
··,Ji~~
ill~it~
hiOu.
c~a~
Trin~
1)5Nghl~D~
rb'eo
t8\1:\
k~Ao,cliu
I
cua
.oacl
)U)Ci
gil-nooc,a'tht~
(q~~~nj.i~~il8y<c6t
thA
IIA,cjuyan~,;
Vi~t
j
chi_
cti.a,;Tr~n
Phli
I
s04D;aau
ct6,~~
.VlnHiru
Ina'
1,1
~thAnb··B{fi
,Vi4t
.a
kg.
r2ii
b!
thtit
14c
m(tt
thqi
.sian
d8j~a~i""~'I~~~!,u.~(1.~IP;t.~~y.
Y~I~"9'R
~~P;Y~P.I~~k
k~6.t?lm
tJur
m~ng
JqD~·.i~,
Vi't.}~,
tluv.qd."'b~~Bfrp-.f~'(8!P~)i'c\1~~.cJ~9'Jt!T!~~.rJfll~r~Jdbi~rhanh
J
h1eU
~lnb;i,~o~rl),o.(1i91Ij~'II~~,p-.;fcl
~q..
I,~
Y~~1fP.'ql~i;i~~Jt;~ic~n.",~_l)t_,~6
J~.il
b~nh
)pt
n:
4u9"~(c~»
~.l;
'!~rs,~~~qj~/?fi4/j~~~b·}~O"fJ.~th~
'cua
t:lg
O,
~t,
Lien,:..
1..'
,I;'
":.:'.':;'.:NgOA'iibtlig
I
b~:~~kA
:1~~t
f~~"e?,i
1h~,iq6Sr!li'sich'
lttiatiJrn!
eil
va
ding!
chd·t'l~
quyiill'VI,'
'·ilild
41~
r,~lqual~f
Tf
'1td,Ali
vf~
vAo
'ri.~
lS29lv..
1
qiiy~Unh.
jr{a~j''7'~~~'
,~,~d~'.~Q~J'~!~:
~~~;r~egj~~~:.~~~'~~~
}b·~:~t·~ti~~'
·1~;..~~~nll:~
·;14.~~~
'":,..l:',i!
,l,-irtf.t
,Uill!:):i(;,i~lhi)jdV'-.\,i;liJ'(i'
"".,1'........;~.,;::
.!.;;,
8..~'·HYDN
.·~:l·.
;;~·1
,.~f
~j{t·Yt'}:.iJ(t··~tf~rl'
l~:·iL~;
:1'·
l.).
·u.'
.1.1-,~:.~
,.t·i·..,.
..
 
11
U
NG'VU(1NG
I
DtlNG~N
uoc
i
(I)
:1493
VO
Quynhvn
Ki~u
Pbubien
.soen
l'J~'T
,Tic,
gilt
I
V.l~t~
tf;~n',1J
linl:
d~'
dVa.vito
nbfhig
sach
mangay
nay
kbonR
COlI
nhtr
Giao
ChI
kg
(kh6ng
ito
(toc,
Qi~).
,Bdo
eve
tl't'y~n:
,(k~OI1~'I~O.,t~C,
gH?
qi~o"fl*du;~g
c?a
Tfl~~
~O~lgVa
T!'?g
~bn
dal
B~i1Dg(lh~
ky
lhll,9)
lA.~gU:O:l
~run~q~~cdA
'~ng~ang
'yl~t
N~tn
loeb,
Ngofl.,i
$~
kg
~u,o,
,B6,T~~~n
:~~~j~
~t
Jlbf'~t
;,th~~12rh,d.nll~~.
~Ii'
~,~a'
vitti
11hihig
Iru~I~~
I
Iinh
lhl~ng
trong
dAn
glan
C1
ntrac
ta.
LY
T~
~by~n
dft
top
hQ'p
~1trli},~t1
(~8~1'v,
tb~n
tho~
'mi~u/:'d~nClitr.nC1(:lrb~~"lltt6-Cf."ttong8li('h,f'tltr~Cd~'muc
Tan'\'i~n
huu
tllunll'khlldllg'
quae
hi~Ji.
~tng'.,I#rO'I,g;
t
Li,t~
"Ujt~n"dil
19bI'
th~p
'(~Au
chu)tellt
cAn
bo~
CUR
,San,Tinh
'~it"thuy:'fiti~"ti'lhc1r
l-Iuhg1\~udll·g:,'tpb.
tthh
!/:alit
chlch1qdal,
tu
y
I
'n6i
r~l1
g
-:d~:
1:r~ti.,~
h~
t,
phil
p,l:
~o.h!
I
nhttl','
qu'd(t~c
'trl
e'il'~
Ijl'\
btJi
t~~~
'd
Be6
nhl~u'
hoc
gia
80\1,11:
lfji
\it
I
bb'
sung'
ii:uyfn'
hib-I(Vl"
v6y:
;ng~yllnay'j
'chong
lit
'da'co
nhi~u
bon
k~I'ilc
;::hbau.
'~il!ifng:
trUY~'l'
bh~p
't~o~l'g~
Lthll
q
N
li.n~:·
.chldh'
qildlllJ'
nhithJ.!
truy
~n
dii,
'.1
trve:
ll"oYi!.u
'k~llr
~u'u
'd9'i
tro~K
'4AO19ian/
cae'
hQC
19i1
ph()llg'
kl~.li
r
dll
'still
t6p'thAnh.
NgoAi
lihilng
11~uy~n'
c6
'ngubn
glSc
lrong
dab'
glatt;;
lhed
~i\c
bhlt
'nghl~n
crru
co
mOl
so
truyen
bAt
ngu~ntrong
nhil-ng
sach
xuanhtr
Tffi
quy
/(g
ell'"
Tl·tl-'j;tJg
QuAn'PhOJ1g
'doi
/·rCSng;f"Nant
IHdi
;clJ
!llch"'ky
cua,NgO:,Lai
·(10)(
NgUY~11
'V'\r•••
NQ\
dung
lai'
Jj~t1'
ve
';tllai·~ld,t~1
Hung
V~aDgrtrobg"
hai
cquyAn;
Bacli
lkA
tren:
cop
mang
11hieu
tmh
cho~'
huang
"tltiapg';
:nhtrilg
,c6bg,p~lnl'l1Aor!
phan
anl1,
(ttrffc
tluh
bll1h
'kfi
h(li
t~'
tien
'chung'
ta:b,thbi
X8:
xtr~:
id6.
i
Hitn'tnay,
'lfhh
;Nabt'
c/llchqud;,
c6nhleu
ban
'kha~
nhau,
t
nhtrng
~·truy~n
trong'¢8~,
,bAn:
kbOtJ8
hoA~
I"loan
'gitSl1gf
nhau.;
C6
'ball
gum
nhi~u
itruy~n,
'c6
·,ban.
it
<
hart;
'ubttng'!c6'
m~t
41~u,khi~Jlchung
tll
chu~.
la
cac
ban
do
d~ughi!chep
Tfuy~nH~t''B6.i1g
thl!
la'lruyerli
hol,ve'
thai:llu~g
V".'.'"
:~Si'".'
I",',
.uoug.'.,
I",.\
t",'"~:"',"".,.
"f
rr:
I:'
,I
"i'.'
r','.\
I'\,.'~•'I
I'/••
J..
r
f'
I",
i;
i
!
j,,
I,
1',
!,
I
I,'•I.,,
,I'
.:Co
thA,
nol,
ngAy,pay.
C'Q1~h~
8~,
119C,
n~"c
t~I~~~
~Jl1a,vi.p
U!,~Iig
~~~i
lieu
(Zbi.ch!p,~~,lho:i,
HU~~~fY,l1i~~lg
,~~ngil~J1~~g
;'~'~~H~~I~!~~~l~~,ft~~j~~',~
!r~ng
thill
~a
l:t~l,~J1ai:,
dQt
,fI'~
:i.1
'.HI
"(",dt
(~~ij
~)i"
~tfr~~tf"'t~~j)J;:'itHt
Hli',,'~~fti'·'l.
41!t
r
f,'
i,
.,:"'I:.
Ngoni
ra,trong~'nh(lng
'fC8Ch:
)xtra'i'llhlr';;~c,~)'Tral(>a/d'4p,{'lDlr:~
dfachi'
cuaNguy~n;:51
i
d(Yi"L~J(143{j),.
,Vdn"itai'
lo~1
hiJtt{eua~~t~t'Qu,B6nt"'Vi~1
,glant
1
lhdng
khao
tlJnglu"n
cua
i
L~
'Tung(.
1514),.
'Li~h;
~J:l2u
~/~jr
~hlrC1ng
lo(it
«;hlr~ud:'
Phan
Huy
Chit~'!Su
llpc'
bl
khao'cua
etng~XuAn'llAn'gl
B.pi'¥i"J,r1t~/(lj:cuaINgb
ffhl"SftV4v.l.
lit
nhuong'sach
Xll8',c6.'gia'
trjtiv~
Imft
:khiOf.ct)-u~d~ul.'!co,,~Bht(~h~p
v~j~tbbl'd'Jl
~tIlti1R
Vucng.
I'/,'~
:,I!..:
i
o
',,\>,'('.~'\)/','
'!~~,
(1.i;hiIPf,I);;n!l;l·f~iJ:"'!'li'~i,
''d
/>i'
IIIi1
''',')0'
"",:''2.
Nblt
~Oy~
,ch~,tlg
tal
~c6
lh~
~biy
Ih\~h'
'g~'
'bb~p',~~,
~'h~i
'~unR
ytrdng'lt.ltB·
llhiit'cua
mrccta
la'hbrr1ig'8'chjvi~~lvAo:l~Mlnhit"rr~nl~ho~iiglh,~'lt'
,thti"'13.
l
htl'14):Cachoc"i.til'
phong
ki~rl
r
IUlaC
i
ta,
dli
,dila
't1o\
'tli'li~
nil
t'~b~g'
nb
fl
ng'
gli~h
Trung
Quoe;
XU'8
han)
va!
d118
'v.6d
J
trtiy~n'
thiJytil
t
Ittd~
·tfdy~ti'~lrdri"dA~'
glfllf
tt~
''\itr't
l~iljch
,8tl
,thai
Hung.y~ang.l;~~6Af
.tlm
1"
:"tUd'~
,~h~i
~.i,
fJP'~g
Vtt<1Dg
trong
.,nhiing-(btl.
li~hxua.hon~~~,
,~h~ng.~,
~h~
.c~~.th~;~lm".~~Iy,
tt9ng1,nh(l~gr~O
~aob
xua
cua
Trung
Quae.
,NhtiDg,~+~~
l~':l'"
bh~Jghif'~~~P
'~~~i~i~J;l,d(t:b80
g(j~
~l~tlNam
ciiaTrung
QU()C
IA
nhtrngbf)
8ath
vj~l
V80
thbl
XUnn
'Th~
--.Chien
QU()C
(lh~
ky
tbtl5d,i:n.lhlr3truecC6ng
nsuyen),Nh~n~
l1<-i'dungtAl
li~u
chua
duoc
to
rang.Sl1vj~cgbichep
con"~It)n
1
vai
~~~n',,~f,t
QuJ~g
tJ6,ng"QU8ng
,ToYiJDgay

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->