Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
martie2011 v3

martie2011 v3

Ratings: (0)|Views: 242|Likes:
Published by Zecheru
Oil and Gas Monitor
Oil and Gas Monitor

More info:

Published by: Zecheru on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

 
Forum 
2
2
Aspecte privind impactul gazelor naturale neconven
ţ
ionale asupra sectorului energetic la nivel mondial –
Dr.ing. Gheorghe RADU, Dr.ing. Valentin SANDU 
6
6
Evaluarea calit
ăţ
ii conductelor pentru transportul gazelor naturale la presiune înalt
ă
(I) –
Dr.ing. Ion Irimia ZECHERU 
11
11
Investigarea geologic
ă
 
ş
i hidrogeologic
ă
a amplasamentului depozitului de de
ş
euri urbane din comuna Vidra, jud.Ilfov –
Alexandru GHEORGHE, Mihaela ST 
Ă 
NCIUCU, Giuliano TEVI 
20
20 
Recunoa
ş
terea faliilor în imagini satelitare de teledetec
ţ
ie. Studiu de caz –
Drd. mat. Manuel VAIS
LEX 
24
ORDIN Nr. 15 din 25 februarie 2011 privind aprobarea tarifelor
ş
i contribu
ţ
iilor b
ă
ne
ş
ti percepute deAutoritatea Na
ţ
ional
ă
de Reglementare în Domeniul Energiei
Evenimente – Via 
ţ 
ş
tiin 
ţ 
fi 
ă
32
32
Anul
nanciar-bancar 2011 –
Ing. Mihai OLTENEANU 
34
34
În memoria înainta
ş
ilor
Ing. Mihai OLTENEANU 
34
34
E
cien
ţ
a energetic
ă
, condi
ţ
ie esen
ţ
ial
ă
pentru o dezvoltare durabil
ă
 
Ing. Mihai OLTENEANU 
Personalit 
ăţ 
37
37 
Profesorul Ion B
Ă
NCIL
Ă
– un OM pentru eternitate
Ing. Justin ANDREI 
Info 
41
41
Pia
ţ
a petrolului la cote elevate, pro
turi m
ă
rite –
Ing. Constantin C 
Ă 
PRARU 
 
48
48
Banatul seismic –
Dr.ing. Florin A. R
Ă 
DULESCU, Ing. Zina MALI 
Ţ 
A
 
52
52
Dinamica actual
ă
a suprafe
ţ
ei scoar
ţ
ei din România –
Dr.ing. Florin A. R
Ă 
DULESCU,Ing. Miron N. POPESCU 
56
56
Plani
carea
ş
i dezvoltarea urban
ă
– necesitate a lumii moderne –
Conf.univ.dr.ec.ing. Daniela EN 
Ă 
CHESCU,Prof.univ.dr.ing. Marian RIZEA
49
49 
Ar asigura dezvoltarea credit
ă
rii în moneda local
ă
o cre
ş
teremai viguroas
ă
 
ș
i mai pu
ţ
in volatil
ă
a economiei României? –
Dr.ing. Mircea H 
Ă 
L
Ă 
CIUG
Ă 
61
61
Pie
ţ
ele de capital
ş
i perspectivele de ie
ş
ire din criz
ă
aleRomâniei –
Dr.ing. Mircea H 
Ă 
L
Ă 
CIUG
Ă 
63
63
Evolu
ţ
ia cota
ţ
iilor în 2008-2010 la principalele produse petroliere.
64
64
Cursul leului
ş
i rata dobânzii în 2008-2010.Pre
ţ
urile produselor petroliere la distribu
ţ
ie.Pre
ţ
urile principalelor produse alimentare în Bucure
ş
ti.
Revist
ă
editat
ă
de Asocia
ţ 
ia„Societatea Inginerilor de Petrol
ş
i Gaze“
Redac 
ţ 
ia 
CP 200 OP 22 Bucurestitel. 0372.160.5990741.08.64.00fax 0318.174.420e-mail:
violeta.dumitriu@petrom.com Director fondator Director executiv 
Gheorghe BULIGA Violeta
Ş
UFAN-DUMITRIU
Tehnoredactare: 
Alexandru FLOAREA
www.est-cardinal.ro
Tipar: 
S.C. COPERTEX S.R.L.ISSN 1583 - 0322
NOTA REDAC 
Ţ 
IEI:Responsabilitatea materialelor publicate apar 
ţ 
ine în exclusivitate autorilor.Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast 
ă 
publica
ţ 
ie nu poate
 reprodus
ă 
, utilizat 
ă 
, stocat 
ă 
în diferite sisteme sau transmis
ă 
electronic,mecanic etc., f 
ă 
ă 
permisiunea prealabil
ă 
scris
ă 
a SIPG, proprietaruldreptului de copyright.
CUPRINS 
 
2
Forum
Criza economic
ă
mondial
ă
, cre
ș
 terea specta-culoas
ă
a produc
ț
iei gazelor naturale din
ș
isturiîn Statele Unite în ultimul deceniu, darea înfolosin
ță
 
ș
i construc
ț
ia de noi uzine de prelucrarea gazelor liche
ate au bulversat pia
ț
a mondial
ă
agazelor naturale.
Conform ultimelor analize, gazeleneconven
ț 
ionale vor deveni urm
ă 
torul combustibilfosil mondial
ș
i vor înregistra o cre
ș
tere de pân
ă 
 la 71% pân
ă 
în anul 2030.
O prim
ă
consecin
ță
apromov
ă
rii acestor resurse va
sc
ă
derea inevitabil
ă
 a pre
ț
ului la gazul metan
ș
i decuplarea pre
ț
uluiacestuia de evolu
ț
ia pre
ț
ului petrolului.Acumul
ă
rile de gaze neconven
ț
ionale suntde
nite, pe plan interna
ț
ional, ca
ind aceleacumul
ă
ri de gaze care nu pot
exploatate cutehnologia conven
ț
ional
ă
, necesitând tehnologiinoi, echipamente
ş
i complet
ă
ri speciale mult maicomplexe decât cele conven
ţ
ionale.Aceste acumulari de gaze neconven
ț
ionale nuau caracteristicile „conven
ţ
ionale” geologice, carede
nesc un z
ă
c
ă
mânt conven
ţ
ional (roca-mam
ă
,roca-rezervor, capcana, roca izolatoare, etan
ş
eitateetc.).Exemple de acumulari de gaze neconven-
ţ
ionale:
Tight gas” („TG”)
: gaz „cantonat” înroci cu permeabilitate extrem de redus
ă
;necesit
ă
sonde orizontale
ş
i fractur
ă
rihidraulice masive, complexe;
„Shale gas” („SG”)
: gaz „cantonat” înmarne
ş
i argile cu porozitate
ş
i permeabi-litate extrem de sc
ă
zute, gazul
ind„adsorbit” în matricea marnelor; necesit
ă
 fractur
ă
ri hidraulice masive, complexe.Gazul este produs întâi din spa
ţ
iul poros,prin fracturi, presiunea scade
ş
i gazul se„desoarbe” din matrice rezultând
Coal Bed Methane („CBM”)
, similar cu „shale gas”,dar gazul se g
ă
se
ş
te „
adsorbit 
” în carbune.Este evident a
ş
adar c
ă
tehnologiile decompletare a sondelor
ş
i de fracturare joac
ă
rolulcrucial în promovarea
ş
i exploatarea economic
ă
 a acestor acumul
ă
ri, odat
ă
ce acestea au fostpuse în eviden
ţă
 
ş
i evaluate ca resurse poten
ţ
ialeprin cercet
ă
ri geologice, tehnologii speciale, noi,neconven
ţ
ionale.Practica interna
ţ
ional
ă
din ultimii 25 de ani ademonstrat c
ă
nu toate rocile (marnele în special)sunt similare, iar în
ţ
elegerea clar
ă
a diferen
ţ
elor
ş
iasem
ă
n
ă
rilor (pe baza unor evalu
ă
ri complexe
ş
i de
Abstract:
Tight gas refers to natural gas in underground reservoirs with low permeability. Agenerally accepted industry de
nition is reservoirs that do not produce economic volumesof natural gas without assistance from massive stimulation treatments or special recoveryprocesses and technologies, such as horizontal wells. Low permeability is primarily due to the
ne-grained nature of the sediments, compacion, or in
lling of pore spaces by carbonate or silicate cements.
Aspecte privind impactul gazelor
Aspecte privind impactul gazelor
naturale neconven
ţ
ionale asupra
naturale neconven
ţ
ionale asupra
sectorului energetic la nivel mondial
sectorului energetic la nivel mondial
Dr.ing. Gheorghe RADU
 Director Romgaz S.A.
Dr.ing. Valentin SANDU
 Romgaz S.A.Cadru didactic asociatU.L.B. Sibiu
 
Monitorul de petrol 
ş
i gaze 
 
3(109) Martie 2011
Forum
3
Figura nr. 1:
Prezentare schematic
ă
a tipurilor de acumul
ă
ri geologice de gaze naturale.
durat
ă
) este crucial
ă
în determinarea comercializ
ă
rii.În sintez
ă
, necesit
ăţ
ile de evaluare a rocilor
ş
i acon
ţ
inutului de gaze sunt urm
ă
toarele:delimitarea pe orizontal
ă
a suprafe
ţ
ei
extinderii acumul
ă
rilor de GNN;delimitarea pe vertical
ă
a extinderii
acumul
ă
rilor de GNN (de pild
ă
, la un cap
ă
tal acumul
ă
rilor pot
100 m marne, lacel
ă
lalt 400 m);estimarea cantit
ăţ
ilor de gaze (rezerva
geologic
ă
): gaze „libere” în porozitate,gaze „adsorbite” în matrice;estimarea debitelor poten
ţ
iale ini
ţ
iale
ş
i
declinul probabil;permeabilitatea sistemului poros
ş
i a
matricei;tipul
ş
i frecven
ţ
a fracturilor
ş
i tipul de
tehnologii de fracturare de testat/deaplicat;presiunea.
Pentru a
atractive din punct de vedereeconomic, exploat
ă
rile de gaze neconven
ţ
ionale(indiferent de natura lor) necesit
ă
suprafe
ţ
e/grosimisemni
cative.Indiferent de experien
ţ
ele unei companii îndiferite areale geologice,
ecare nou
ă
acumulare deGNN într-o regiune geologic
ă
necesit
ă
o evaluarespeci
c
ă
adecvat
ă
, detaliat
ă
 
ş
i cât mai riguroas
ă
 din punct de vedere geologic
ş
i al ingineriei dez
ă
c
ă
mânt a caracteristicilor petro-
 zice a rocilor:prelevarea unor cantit
ăţ
i mari de carote
mecanice pentru analize speciale;determinarea Con
ţ
inutului Organic Total
(COT);determinarea con
ţ
inutului de gaz în roc
ă
 
(curbe Langmuir);evaluarea rezervei geologice în matrice
ş
i a
factorului de recuperare;evaluarea propriet
ăţ
ilor mecanice ale
rocilor;selectarea unui minimum de tipuri de
tehnologii de fracturare;determinarea a cel pu
ţ
in dou
ă
„strategii” de
a folosi fractur
ă
ri pe vertical
ă
în „trepte”.Comportarea în exploatare a sondelor: debitulacestora scade in
ţ
ial vertiginos (declinul în primulan poate
de 60-80%), apoi se aplatizeaz
ă
la debiteeconomice
ş
i produc
ţ
ia dureaz
ă
25-30 ani sau maimult.Îmbun
ă
t
ăţ
irile aduse în ultimul deceniu îndomeniul tehnologiilor
ş
i echipamentelor, precum
ş
i lec
ţ
iile înv
ăţ
ate din analize complexe
ş
i analogiicu z
ă
c
ă
mintele care au avut succes, au determinatcre
ş
terea rapid
ă
a produc
ţ
iei în bazine geologice noi.Agen
ţ
ia Interna
ţ
ional
ă
pentru Energie (AIE)preconizeaz
ă
o cre
ş
tere a produc
ţ
iei din rezervede gaze neconven
ţ
ionale de 71% pân
ă
în anul2030. A
ş
adar, acest segment ar deveni sursa deenergie cu cea mai rapid
ă
cre
ş
tere în urm
ă
toareledecenii. Chiar dac
ă
gazele naturale nu vor puteasuplini sc
ă
derea produc
ţ
iei de petrol, gazeleneconven
ţ
ionale ar trebui s
ă
joace un rol tot maiimportant, în special în SUA
ş
i în Europa (caurmare a unui „na
ţ
ionalism al resurselor”). Datorit
ă
 gazelor neconven
ţ
ionale, SUA devin independentedin punct de vedere energetic aproape peste noapte.Conform unui studiu realizat de Universitatea Rice,gazele neconven
ţ
ionale ar putea reduce dramatic
ş
idependen
ţ
a Europei de Rusia
ş
i de
ţă
rile din Golf.Prin urmare, se prevede c
ă
explorarea
ş
i evaluarearezervelor de gaze neconven
ţ
ionale în Europa vadeveni extrem de important
ă
.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dinculescu Ioana liked this
Gabrielle Moi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->