Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tratat de Criminologie - Partea II

Tratat de Criminologie - Partea II

Ratings: (0)|Views: 238|Likes:
Published by phenomenon_cr

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: phenomenon_cr on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

 
25. Cadrul tactic general al cercetării la fa a locului
ț
Cercetarea propriu-zisă la fa a locului presupune respectarea unor reguli tactice cu caracter general,
ț
 aplicabile în întreaga cercetare, astfel încât să se ajungă la scopul propus. Principalele elemente tactice, denatură să orienteze activitatea echipei de cercetare la fa a locului sunt:
ț
Cercetarea la faţa locului se efectuează cu maximă urgenţă
- cercetarea la faţa locului trebuie săfie făcută cu maximă urgenţă, practic, imediat după ce organul de urmărire penală a fost sesizat despresăvârşirea unei infracţiuni. Această cerinţă, de o importanţă deosebită, este obligatorie cel puţin sub 2aspecte:
a)
prin scurgerea timpului există pericolul producerii unor modificări la locul faptei i al dispari iei
ș ț
 sau degradării urmelor. Asemenea modificări pot fi determinate nu numai de ac iunea autorului, ci i de
ț ș
 ac iunea unor factori neutri: condi iile meteorologice, caracterul perisabil al unor urme (în special cele
ț ț
 biologice), interven ia unor persoane care caută să restabilească ordinea sau să afle ce s-a întâmplat
ț
b
) prin prezen a imediată a organului de UP la fa a locului se creează posibilitatea identificării unor 
ț ț
 martori, fără a se exclude chiar surprinderea autorului la locul infrac iunii (urgen a cfl este, în fond, o
ț ț
 reflectare a principiului operativită ii aplicat la întregul proces, dar i la activită ile de cercetare
ț ș ț
 criminalistică).
Cercetarea la fa a locului
ț
 
se efectuează complet i detaliat
ș
– această cerinţă trebuie dublată de
obiectivitate
şi
conştiinciozitate
, astfel încât locul faptei să fie cercetat sub toate aspectele, indiferent deversiunea pe care echipa de cercetare este tentată să o atribuie evenimentului cercetat.Cercetarea minu ioasă a întregului loc al faptei impune echipei de cercetare să- i focalizeze aten ia în
ț ș ț
 2 direc ii principale:
ț
a)
descoperirea i cercetarea minu ioasă a urmelor urme latente, microurme, urme biologice,
ș ț
 precum i a microurmelor care sunt, de regulă, imposibil de evitat de către infractor 
ș
b)
clarificarea împrejurărilor negative, respectiv a neconcordan ei dintre starea locului faptei i fapta
ț ș
 ori împrejurările ca atare (de ex. – lipsa urmelor de sânge, care normal ar fi trebuit să existe) este mai multdecât importantă, deseori acestea reprezentând încercări de simulare sau disimulare a unor fapte penale.
Conducerea i organizarea competentă a cfl
ș
– constituie o condi ie esenţială pentru realizarea
ț
 sarcinilor specifice actului procedural analizat. Tactic, această cerin ă se materializează prin:
ț
a)
cercetarea în echipă, ce presupune, în primul rând, o conducere unică
. De ex., în ipoteza cfla unei omucideri, echipa de cercetare este alcătuită din procuror, inspectori i agen i de poli ie din
ș ț ț
 forma iile de criminalistii judiciare, precum i medicul legist. Potrivit prevederilor legii,
ț ș ș
 conducerea echipei revine procurorului.Conducerea unitară se supune următoarelor cerin e:
ț
conlucrarea fără rezerve, pe toate planurile, între membrii echipei de cercetare sau de investiga ie
ț
informarea permanentă a conducătorului cercetării, care va centraliza toate datele ob inute.
ț
Anchetatorii orgolio i, vanito i trebuie facă un efort, să- i controleze aceste trăsături de
ș ș ș
 personalitate. În fond, este o regulă elementară de deontologie profesională
.
b) organizarea activită ii:
ț
fiecare dintre membrii echipei de cercetare va avea de îndeplinit sarcini concrete i precise, potrivit
ș
 atribu iilor sale în cadrul echipei, sarcini ce se cer rezolvate integral i cât mai operativ posibil
ț ș
organizarea desfă urării activită ilor de investigare trebuie să se facă într-o ordine bine stabilită:
ș ț
 orientarea în zona în care se află situat locul faptei; determinarea i examinarea în ansamblu a locului
ș
 faptei; căutarea, descoperirea i ridicarea urmelor sau a probelor materiale; fixarea rezultatelor cfl.
ș
c)
luarea unor măsuri de ordine la fa a locului – acestor măsuri trebuie să li se supună inclusiv
ț
 membrii echipei i chiar superiorii acestora, care, fără a participa efectiv la cercetare, vin să
ș
 informeze asupra celor întâmplate sau să dea anumite indica ii, cu toate că nu întotdeauna sunt
ț
 specializa i în domeniu.
ț
d)
evitarea pătrunderii la locul faptei a persoanelor neautorizate sau neavenite (diverse persoane,ziari ti). Reprezentan ii presei sau televiziunii pot să asiste, în acelea i condi ii de ordine i
ș ț ș ț ș
 corectitudine la actele de investiga ie, dar în afara perimetrului scenei infrac iunii. Fa ă de ace tia,
ț ț ț ș
 magistratul i membrii echipei de cercetare trebuie să dea dovadă de sobrietate, de o anumită
ș
 fermitate dacă jurnali tii sunt excesiv de curio i, furnizându-le date care pot face obiectul
ș ș
 
1
 
publicării în faza ini ială a anchetei, fără să influen eze negativ evolu ia investiga iilor, să
ț ț ț ț
 trezească anumite ecouri nedorite în opinia publică, prin exagerări, afirma ii neconforme cu
ț
 realitatea sau care, pur i simplu, să servească făptuitorilor.
ș
Fixarea integrală i obiectivă a rezultatelor cercetării
ș
= este o cerin ă de maximă importan ă în
ț ț
 efectuarea unei cfl de bună calitate. Potrivit art. 131 CPP, după efectuarea cfl, se încheie un proces-verbal,principalul mijloc procedural de fixare a celor constatate de către organul judiciar. Este descrisă amănun it i
ț ș
 cu precizie situa ia locului faptei, a urmelor descoperite, a obiectelor examinate i a celor ridicate în vederea
ț ș
 cercetării, a pozi iei i stării celorlalte mijloace materiale de probă, etc.
ț ș
În pr-vb se vor folosi formulări clare, precise, concise, din care să rezulte că nu a fost omis niciunamănunt, niciun element util stabilirii adevărului, evitându-se expresiile ambigue sau echivoce, de natură săconducă la confuzii sau alte interpretări.Consemnările se vor limita strict la constatările făcute direct de organul de UP în timpul cercetării.Nu este permisă consemnarea unor stări de fapt inexistente în momentul cercetării, chiar dacă martoriioculari indică schimbarea pozi iei unor obiecte, a cadavrului. Aceste aspecte vor fi men ionate separat,
ț ț
 urmând să se analizeze în cadrul UP, pe baza declara iilor martorilor, învinuitului, victimei.
ț
26.
Reguli tactice specifice efectuării cercetării propriu-zise la fa a locului
ț
 (farafixare, fara schite)
1.
Primele măsuri luate de organul competent să efectueze cercetarea:
Odată sosită echipa însărcinată să efectueze cfl, conducătorul acesteia are obligaţia să iniţieze câtevamăsuri destinate pregătirii cercetării propriu-zise. Aceste măsuri vor fi diferen iate în func ie de natura
ț ț
 cazului cercetat, precum i de eventuala prezen ă la locul faptei a unui organ de UP care a întreprins deja
ș ț
 unele activită i cu caracter preliminar, înaintea sosirii echipei.
ț
a)
în situa ia în care cercetarea propriu-zisă a fost precedată de ac iuni premergătoare, atunci
ț ț
 pregătirea cercetării efective va consta în:
completarea măsurilor vizând
salvarea victimelor, înlăturarea pericolelor şi conservarea urmelor 
examinarea rapidă a locului faptei 
, delimitarea sa exactă şi întărirea măsurilor de pază
îndepărtarea tuturor persoanelor inutile
i re inerea celor care au făcut sesizarea, a martorilor, a
ș ț
 persoanelor suspecte, precum i a tuturor celor care pot fi selec iona i în calitate de martori asisten i
ș ț ț ț
stabilirea precisă a sarcinilor ce revin fiecărui membru al echipei 
i indicarea ordinii în care vor fi
ș
 îndeplinite activită ile de cercetare
ț
ob inerea unor prime informa ii referitoare la faptă
ț ț 
, la locul în care a fost săvâr i, ca i la
ș ș
 persoanele antrenate în comiterea ei, inclusiv cu privire la identitatea celor re inu i la fa a locului,
ț ț ț
 indiferent de calitatea lor 
b)
cercetarea propriu-zisă la locul faptei se va face cu respectarea strictă a regulilor tactice generale.Bineînţeles, aplicarea regulilor în discuţie se face şi în funcţie de specificul zonei cercetate (locuriînchise sau deschise), de modificările aduse.Reguli tactice specifice cercetării ca atare:
limitarea numărului de persoane care pătrund în zona cercetată la strictul necesar 
prevenirea oricărei modificări în starea sau pozi ia lucrurilor, paralel cu conservarea urmelor i
ț ș
 evitarea creării altor urme care pot dezorienta cercetarea
fixarea căilor de acces i de deplasare a membrilor echipei în perimetrul locului faptei, precum i în
ș ș
 locul care urmează să fie depozitate mijloacele materiale de probă descoperite, a altor obiecte ceurmează să fie ridicate i transportate la laboratoarele de specialitate
ș
purtarea echipamentului de protec ie (costum, mănu i, mască) pentru protejarea urmelor i
ț ș ș
 prevenirea contaminării acestora, mai ales în cazul urmelor biologice
interzicerea comentariilor, aprecierilor sau discu iilor privind natura faptei, împrejurările în care a
ț
 fost săvâr ită, starea urmelor, etc. pentru a nu influen a, într-un mod sau altul, desfă urarea cercetării,
ș ț ș
 ca i pe martorii prezen i la fa a locului.
ș ț ț
2.
Cercetarea în faza statică
– în această fază se procedează la o examinare atentă a locului faptei, atâtîn ansamblul său, cât şi pe zonele mai importante, fără a se aduce nici o modificare acestuia.
2
 
Dintre activită ile mai importante în această fază, men ionăm următoarele:
ț ț
a)
stabilirea stării i pozi iei mijloacelor materiale de probă, a urmelor vizibile, a urmelor materie, etc.,
ș ț
 a a cum au fost găsite de echipa de cercetare
ș
b) măsurarea distan ei dintre obiectele principale, dintre acestea i urme sau locuri de acces, aspect de
ț ș
 natură să servească la clarificarea unor împrejurări ale cauzeic) executarea de fotografii de orientare, schi ă i fotografii ale obiectelor principale, precum i fixarea
ț ș ș
 prin înregistrare videomagneticăd) determinarea eventualelor modificări survenite anterior sosirii echipei de cercetare
3.
Cercetarea în fază dinamică
- este cea mai complexă şi laborioasă etapă a cfl, întrucât presupuneparticiparea tuturor membrilor echipei la efectuarea investigaţiilor şi folosirea integrală a mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice aflate la dispoziţia lor.Acest moment al cercetării presupune:a) examinarea amănun ită a corpului victimelor, a fiecărui obiect presupus purtător de urme sau care a servit la
ț
 săvâr irea infrac iunii, fiind permisă atingerea/schimbarea pozi iei lor 
ș ț ț
b) în executarea fotografiilor i înregistrărilor video de detaliu, a măsurătorilor fotografice bidimensionale, se
ș
 finalizează schi a locului faptei i se începe redactarea pr-vb + realizarea de investiga ii pentru ob inerea de
ț ș ț ț
 date cât mai complete
c)
se iau primele declara ii martorilor i victimei, dacă mai este la fa a locului, inclusiv persoanelor suspecte
ț ș ț
 (declara iile se iau separat)
ț
d) clarificarea împrejurărilor negative determinate de neconcordan a dintre situa ia de fapt i evenimentul
ț ț ș
 presupus că s-ar fi produs, de absen a unor urme sau obiecte care, în mod normal, ar fi trebuit să existe la
ț
 fa a locului.
ț
27. Reguli tactice aplicate în dispunerea constatărilor tehnico- tiin ifice i a experizelor
ș ț ș
 criminalistice
1.
Oportunitatea expertizei
- asigurarea oportunităţii expertizei constituie o primă cerinţă ce trebuieavută în vedere de către organele judiciare.În func ie de probele, datele sau materialele existente în cauză, este necesar să se aprecieze dacă i în
ț ș
 ce măsură o expertiză este utilă, astfel încât nici să nu întârzie efectuarea unei expertize indispensabilesolu ionării cazului.
ț
Oportunitatea expertizei se raportează i la momentul dispunerii acesteia, mai ales în ideea că o
ș
 dispunere prematură, ca i întârzierea acesteia, pot avea consecin e negative asupra solu ionării cauzei. În
ș ț ț
 prima ipoteză, obiectele sau materialele trimise expertului pot suferi modificări, degradări, etc. Iar în a 2aipoteză, datele sau urmele sunt insuficiente pentru realizarea cercetării.
2.
Stabilirea corectă a obiectului expertizei
- cerinţa privind stabilirea corectă a obiectului expertizeicriminalistice are implicaţii directe asupra modului de valorificare judiciară a acestui mijloc deprobă. Delimitarea strictă a aspectelor de clarificat este de natură să influen eze pozitiv însă i
ț ș
 cercetarea fondului problemelor ce constituie obiectul expertizei.Obiectul expertizei judiciare constă în lămurirea unor fapte/împrejurări de fapt ce reclamă cuno tin e
ș ț
 speciale din diverse domenii. Art. 116 CPP – în vederea aflării adevărului, pentru lămurirea unor fapte sauîmprejurări ale cauzei se apelează la cuno tin ele unui expert. Art. 201 CPP – instan a poate recurge la
ș ț ț
 părerea unor speciali ti pentru lămurirea unor împrejurări de fapt.
ș
Organele judiciare au datoria să vegheze la respectarea cerin ei de limitare a obiectului expertizei
ț
 criminalistice, în exclusivitate, la ceea ce legea define te generic ”fapte sau împrejurări”, nu la probleme de
ș
 drept, cum ar fi stabilirea vinovă iei sau nevinovă iei unei persoanei, ori precizarea naturii juridice a unei
ț ț
 fapte sau a unui aspect, reglementate prin acte normative.
3.
Formularea clară a întrebărilor adresate expertului
– una din cauzele principale ale ajungerii laconcluzii eronate sau nefundamentate tiin ific o reprezintă superficialitatea în fixarea obiectivelor 
ș ț
 expertizei, fără a mai men iona situa iile în care aceste obiective sunt lăsate la aprecierea expertului.
ț ț
Pornind de la faptul că întrebările circumstan iază direct obiectul expertizei, acestea vor trebui
ț
 formulate cu claritate, concis i precis, evitându-se exprimările generale, echivoce, confuze, gre ite, care îi
ș ș
 determină pe unii exper i să procedeze la reformulări, cu riscul apari iei de neconcordan e între ceea ce a
ț ț ț
 
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Simona Florescu liked this
oanamc89 liked this
lily liked this
lily liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->