Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TS 18001 Türkçe (23)

TS 18001 Türkçe (23)

Ratings:
(0)
|Views: 1,562|Likes:
Published by Salih Ünal
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ -
ŞARTLAR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ -
ŞARTLAR

More info:

Published by: Salih Ünal on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
ICS 03.100.01; 13.100 TÜRK STANDARDI TS 18001/Nisan 2008
 
TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
 
TS 18001
Nisan 2008
ICS
03.100.01; 13.100
 
İŞ
SA
Ğ
LI
Ğ
I VE GÜVENL
İĞİ
YÖNET
İ
M S
İ
STEMLER
İ
-
Ş
ARTLAR
Occupational health and safety management systems -Requirements
 TÜRK STANDARDLARI ENST
İ
TÜSÜNecatibey Caddesi No.112 Bakanl
ı
klar/ANKARA
 
 
Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan
ı
larak haz
ı
rlanm
ı
ş
olan bu standard
ı
n, zamanla ortaya ç
ı
kacakgeli
ş
me ve de
ğ
i
ş
ikliklere uydurulmas
ı
mümkün oldu
ğ
undan ilgililerin yay
ı
nlar 
ı
izlemelerini ve standard
ı
nuygulanmas
ı
nda kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
klar 
ı
aksakl
ı
klar 
ı
Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.
Bu standard
ı
olu
ş
turan Haz
ı
rl
ı
k Grubu üyesi de
ğ
erli uzmanlar 
ı
n emeklerini; tasar 
ı
lar üzerinde görü
ş
lerinibildirmek suretiyle yard
ı
mc
ı
olan bilim, kamu ve özel sektör kurulu
ş
lar 
ı
ile ki
ş
ilerin de
ğ
erli katk
ı
lar 
ı
n
ı
 
ş
ükranla anar 
ı
z.
Kalite Sistem Belgesi
İ
malât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu
ş
lar 
ı
n sistemlerini TS EN ISO 9000 KaliteStandardlar 
ı
na uygun olarak kurmalar 
ı
durumunda TSE taraf 
ı
ndan verilen belgedir.
Türk Standardlar 
ı
na Uygunluk Markas
ı
(TSE Markas
ı
)
TSE Markas
ı
, üzerine veya ambalâj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin ilgili Türk Standard
ı
na uygunoldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü’nüngarantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
TSEK
 
Kalite Uygunluk Markas
ı
(TSEK Markas
ı
)
TSEK Markas
ı
, üzerine veya ambalâj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin henüz Türk Standard
ı
 olmad
ı
ğ
ı
ndan ilgili milletleraras
ı
veya di
ğ
er ülkelerin standardlar 
ı
na veya Enstitü taraf 
ı
ndan kabul edilenteknik özelliklere uygun oldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda TürkStandardlar 
ı
Enstitüsü’nün garantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
D
İ
KKAT!
TS i
ş
areti ve yan
ı
nda yer alan say
ı
tek ba
ş
ı
na iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standard
ı
na uygunüretildi
ğ
ine dair üreticinin beyan
ı
n
ı
ifade eder.
Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü taraf 
ı
ndan herhangi bir garanti söz konusu de
ğ
ildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geni 
ş
bilgi Enstitümüzden sa
ğ 
lanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
T
 
ICS 03.100.01; 13.100 TÜRK STANDARDI TS 18001/Nisan 2008
Ön söz
Bu standard, BSI taraf 
ı
ndan kabul edilen BS-OHSAS 18001 (2007) standard
ı
esas al
ı
narak, TSEMühendislik Hizmetleri
İ
htisas Grubu’nca TS 18001 (2.Bask
ı
): 2004' ün revizyonu olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
veTSE Teknik Kurulu’nun 03 Nisan 2008 tarihli toplant
ı
s
ı
nda Türk Standard
ı
olarak kabul edilerek yay
ı
m
ı
nakarar verilmi
ş
tir.
 
Bu standard
ı
n daha önce yay
ı
mlanm
ı
ş
olan bask
ı
lar 
ı
geçersizdir.
 
Bu standardda kullan
ı
lan baz
ı
kelime ve/veya ifadeler patent haklar 
ı
na konu olabilir. Böyle bir patenthakk
ı
n
ı
n belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
me128 liked this
flamencoooo liked this
flamencoooo liked this
Fuat Aras liked this
Ismail Uğurdan liked this
mehmetozer1905 liked this
Mehmet Bal liked this
Volkan Erdem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->