Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TS ISO-TS 16949 Türkçe (38)

TS ISO-TS 16949 Türkçe (38)

Ratings: (0)|Views: 1,531|Likes:
Published by Salih Ünal
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - OTOMOTİV ÜRETİMİ VE
İLGİLİ YEDEK PARÇA ÜRETİCİSİ KURULUŞLAR İÇİN
ISO 9001:2000’İN UYGULANMASINA DAİR ÖZEL
ŞARTLAR
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - OTOMOTİV ÜRETİMİ VE
İLGİLİ YEDEK PARÇA ÜRETİCİSİ KURULUŞLAR İÇİN
ISO 9001:2000’İN UYGULANMASINA DAİR ÖZEL
ŞARTLAR

More info:

Published by: Salih Ünal on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
 
TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
 
TS ISO/TS 16949
Ekim 2005
 
ICS
03.120.10; 43.020
 
KAL
İ
TE YÖNET
İ
M S
İ
STEMLER
İ
- OTOMOT
İ
V ÜRET
İ
M
İ
VE
İ
LG
İ
L
İ
YEDEK PARÇA ÜRET
İ
C
İ
S
İ
KURULU
Ş
LAR
İ
Ç
İ
NISO
 
9001:2000’
İ
N UYGULANMASINA DA
İ
R ÖZEL
Ş
ARTLAR
Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive productionand relevant service part organizations
TÜRK STANDARDLARI ENST
İ
TÜSÜNecatibey Caddesi No.112 Bakanl
ı
klar/ANKARA
 
 
Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan
ı
larak haz
ı
rlanm
ı
ş
olan bu standard
ı
n, zamanla ortaya ç
ı
kacakgeli
ş
me ve de
ğ
i
ş
ikliklere uydurulmas
ı
mümkün oldu
ğ
undan ilgililerin yay
ı
nlar 
ı
izlemelerini ve standard
ı
nuygulanmas
ı
nda kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
klar 
ı
aksakl
ı
klar 
ı
Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.
Bu standard
ı
olu
ş
turan Haz
ı
rl
ı
k Grubu üyesi de
ğ
erli uzmanlar 
ı
n emeklerini; tasar 
ı
lar üzerinde görü
ş
lerinibildirmek suretiyle yard
ı
mc
ı
olan bilim, kamu ve özel sektör kurulu
ş
lar 
ı
ile ki
ş
ilerin de
ğ
erli katk
ı
lar 
ı
n
ı
 
ş
ükranla anar 
ı
z.
Kalite Sistem Belgesi
İ
malât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu
ş
lar 
ı
n sistemlerini TS EN ISO 9000 KaliteStandardlar 
ı
na uygun olarak kurmalar 
ı
durumunda TSE taraf 
ı
ndan verilen belgedir.
Türk Standardlar 
ı
na Uygunluk Markas
ı
(TSE Markas
ı
)
TSE Markas
ı
, üzerine veya ambalâj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin ilgili Türk Standard
ı
na uygunoldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü’nüngarantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
TSEK
 
Kalite Uygunluk Markas
ı
(TSEK Markas
ı
)
TSEK Markas
ı
, üzerine veya ambalâj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin henüz Türk Standard
ı
 olmad
ı
ğ
ı
ndan ilgili milletleraras
ı
veya di
ğ
er ülkelerin standardlar 
ı
na veya Enstitü taraf 
ı
ndan kabul edilenteknik özelliklere uygun oldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda TürkStandardlar 
ı
Enstitüsü’nün garantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
D
İ
KKAT!
TS i
ş
areti ve yan
ı
nda yer alan say
ı
tek ba
ş
ı
na iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standard
ı
na uygunüretildi
ğ
ine dair üreticinin beyan
ı
n
ı
ifade eder.
Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü taraf 
ı
ndan herhangi bir garanti söz konusu de
ğ
ildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geni 
ş
bilgi Enstitümüzden sa
ğ 
lanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
 
ICS 03.120.10; 43.020 TÜRK STANDARDI TS ISO/TS 16949/Ekim 2005
Ön söz
Bu teknik
ş
artname, ISO taraf 
ı
ndan kabul edilen ISO/TS 16949:2002’nin 2003-12-15 tarihli düzeltilmi
ş
 versiyonu esas al
ı
narak TSE Mühendislik Hizmetleri
İ
htisas Grubuna ba
ğ
l
ı
Akreditasyon ve BelgelendirmeÖzel Daimî Komitesince haz
ı
rlanm
ı
ş
ve TSE Teknik Kurulu’nun 13 Ekim 2005 tarihli toplant
ı
s
ı
nda TürkStandard
ı
olarak kabul edilerek yay
ı
m
ı
na karar verilmi
ş
tir.Bu dokümanda kutu içinde verilen metinler ISO 9001:2000 standard
ı
ndan al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Bu doküman
ı
n kutud
ı
ş
ı
nda kalan k
ı
sm
ı
Uluslararas
ı
Otomotiv Görev Gücü (IATF) taraf 
ı
ndan olu
ş
turulmu
ş
tur. Kutu d
ı
ş
ı
ndaverilen bölümlerin telif hakk
ı
ise ANFIA , CCFA/FIEV, SMMT, VDA ve otomobil üreticileri-Daimler Chrysler,Ford Motor Company, General Motor Corp.
Ş
irketlerine aittir.-Belgelendirme
İ
çin Aç
ı
klamalar Bu Teknik
Ş
artnameye göre belgelendirme, IATF belgelendirme program
ı
na göre belgelendirmetamamland
ı
ğ
ı
takdirde, e
ğ
er varsa mü
ş
teriye – özgü
ş
artlarda dahil olmak üzere, IATF mü
ş
teri üyeleritaraf 
ı
ndan da kabul edilir. (Bak
ı
n
ı
z, “IATF tan
ı
nmas
ı
n
ı
sa
ğ
lama Kurallar 
ı
Detayl
ı
bilgi IATF’nin a
ş
a
ğ
ı
da adresleri verilen yerel organlar 
ı
ndan edinilebilir:International Automotive Oversight Bureau (IAOB/USA)Web adresi:www.iaob e-posta: quality@aiag.orgAssociazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA/Italy)Web adresi:www.anfia.ite-posta:anfia@anfia.it  Federation des Industries des Equipments pour Vehicules (FIEV/France)Comite des Constructeurs Francais d’Automobiles (CCFA/France)Web adresi:www.iatf-france.com e-posta: iatf@iatf-France.comSociety of Motor Manufacturers and Traders (SMMT/UK)Web adresi:www.smmt.co.uk e-posta: quality@smmt.co.ukVerband der Automobilindustrie- Qualitatsmanagement Center (VDA-QMC/Germany)Web adresi:www.vda-qmc.de e-posta: info@vda-qmc.deISO/TS 16949:2002 standard
ı
n
ı
n bu düzeltilmi
ş
versiyonu 2003-12-15 tarihinde yap
ı
lan a
ş
a
ğ
ı
dakidüzeltmeleri içermektedir:- bu sayfada IAOB’nin e-posta adresi düzeltilmi
ş
tir;- 0.3.1 maddesinde yay
ı
n y
ı
l
ı
düzeltilmi
ş
tir;-7.6.3.1 maddesinde Not’ta “tedarikçi” kelimesi “kurulu
ş
” kelimesiyle de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir;-8.3.4. maddesinde “mutabakat” kelimesi “onaylanmal
ı
d
ı
r” kelimesiyle de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir.- Bu standardda kullan
ı
lan baz
ı
kelime ve/veya ifadeler patent haklar 
ı
na konu olabilir. Böyle bir patenthakk
ı
n
ı
n belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fatma Dura liked this
me128 liked this
mehmetozer1905 liked this
Verim Kepekci liked this
metmlzmuh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->