Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
37Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia copilului pt parinti

Psihologia copilului pt parinti

Ratings: (0)|Views: 1,309|Likes:
Published by riana 77

More info:

Published by: riana 77 on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 Psihologia copilului
- note de curs -
 
 
1
Introducere
Complexitatea rela
iilor umane este un incontestabil
ă
.Nimeni nu poate ignora dificult
ă
ile care apar în comunicarea cuceilal
i, în
a în
 
elege
ş
i
a se face în
 
eles
.În rela
ia adult-copil aceast
ă
complexitate este accentuat
ă
deîns
ăş
i faptul c
ă
, din punct de vedere psihologic, cei doi parteneride comunicare func
ioneaz
ă
în mod diferit. De multe ori p
ă
rintelesau educatorul este derutat de atitudinea copilului
ş
i nu în
elegede ce acesta arunc
ă
sistematic juc
ă
riile din p
ă
tu
, de ce plângepentru a fi luat în bra
e
ş
i apoi imediat vrea sa fie l
ă
sat jos, de cevrea s
ă
i spun
ă
mereu acea
ş
i poveste, sau de ce nu respect
ă
 regulile jocului. La rândul s
ă
u, nici copilul nu reu
ş
este s
ă
 în
eleag
ă
solicit
ă
rile adultului: de ce p
ă
rin
ii îl las
ă
în grijabunicilor sau a unei bone; de ce trebuie s
ă
mearg
ă
la cre
şă
; de cetrebuie s
ă
m
ă
nânce sau s
ă
mearg
ă
la culcare atunci când eldore
ş
te s
ă
se joace; de este amenin
at c
ă
va fi l
ă
sat singur sau c
ă
 mama nu o s
ă
-l mai iubeasc
ă
; de ce trebuie s
ă
îi iubeasc
ă
pefr
ă
iorul mai mic; de ce p
ă
rin
ii se ceart
ă
; de ce ace
ş
tia nu îiîn
eleg dorin
ele sau angoasele.Copilul are un mod specific de a în
elege
ş
i de a intra înrela
ie cu lumea. Numai atunci când adultul este capabil s
ă
 în
eleag
ă
 
ş
i
şă
recunoasc
ă
particularit
ă
ile psihologice
ş
icomportamentale ale copilului, aceste dileme rela
ionale pot firezolvate în mod pozitiv.Pe de alt
ă
parte, nu exist
ă
situa
ii ideale
ş
i nici re
ete care s
ă
 fie aplicabile în orice situa
ie. Fiecare copil este unic: ceea ce estepotrivi într-un anumit caz („nu trebuie luat în bra
e când plânge”,„trebuie hr
ă
nit doar la ore fixe” etc.), se poate dovedi nepotrivit,chiar catastrofal, pentru rela
ia cu un alt copil, într-o alt
ă
situa
ie.Aplicarea sistematic
ă
a acelora
ş
i principii indiferent de context,adoptarea constant
ă
de atitudini „recomandate” etc. este ometod
ă
util
ă
de a simplifica lucrurile; îns
ă
, în acela
ş
i timp, unastfel de comportament înseamn
ă
negarea individualit
ă
iicopilului
ş
i, implicit, cre
ş
terea riscului de e
ş
ec.Dac
ă
accept
ă
m faptul c
ă
nu exist
ă
re
ete clare pentru aasigura succesul rela
iei adult-copil, admitem implicit faptul c
ă
 adultul este pus în fa
a unei sarcini extrem de complexe.
 
 
2
Pentru realizarea cu succes a acestei sarcini complexe,str
ă
duin
a adultului de a se deveni un p
ă
rinte sau educator “ideal”prin conformarea la reguli precrise este mai pu
in important
ă
. Înschimb, conteaz
ă
mai mult str
ă
dania acestuia de a gestiona câtmai bine situa
iile particulare în care este pus atunci cândinterac
ioneaz
ă
cu copilul
ş
i, mai ales, capacitatea de a-
ş
irecunoa
ş
te
ş
i de a-
ş
i asuma responsabilitatea pentru propriileerori.Omul înva
ă
din propriile gre
ş
eli (sau ale altora). Aceast
ă
 regul
ă
se dovede
ş
te adev
ă
rat
ă
mai ales atunci când adultultrebuie s
ă
î 
ş
i asume rolul de p
ă
rinte
ş
i/sau de educator. Pe m
ă
sur
ă
 ce copilul se cre
ş
te
ş
i se dezvolt
ă
, adultul la rândul s
ă
u este într-un proces de înv
ă
are continu
ă
. Cre
ş
terea
ş
i educarea unui copilînseamn
ă
 
ş
i un important proces de transformare a proprieipersoane:
p
ă 
rin
 
ii î 
ş
i cresc copilul în acea
ş
i m
ă 
sur 
ă 
în care sunt crescu
 
i de c
ă 
tre copil
! Altfel spus, într-o rela
ie reu
ş
it
ă
, p
ă
rintelesau educatorul cre
ş
te, se dezvolt
ă
odat
ă
cu copilul
ş
i impulsionatde evolu
ia copilului. Atunci când î 
ş
i pune întreb
ă
ri, când caut
ă
 r
ă
spunsuri, când face efortul de a se adapta la solicit
ă
rilecopilului, adultul este obligat s
ă
reflecteze asupra propriuluicomportament, s
ă
î 
ş
i regândeasc
ă
func
ionarea în general, s
ă
secunoasc
ă
pe sine în primul rând, s
ă
evolueze
ş
i s
ă
se schimbe.Exist
ă
p
ă
rin
i
ş
i educatori foarte bine informa
i care, totu
ş
i,e
ş
ueaz
ă
lamentabil în rela
ia cu copilul. Aceasta deoareceîn
elegerea
ş
i cunoa
ş
terea de tip
ş
tiin
ific nu dau roadele a
ş
teptatedecât atunci când sunt înso
ite de sentimente de
dragoste
autentic
ă
. Cunoa
ş
terea
ş
i în
elegerea copilului reprezint
ă
 fundamentul necesar pentru o educa
ie pozitiv
ă
 
ş
i o rela
ies
ă
n
ă
toas
ă
. Îns
ă
, absen
a dragostei nu poate fi suplinit
ă
prinaplicarea de teorii nici în planul practic al educa
iei (îngrijire,achizi
ii fundamentale)
ş
i nici în plan afectiv: calitateaschimburilor emo
ionale, afec
iune
ş
i tandre
e.

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ada f liked this
iuliana_reky5229 liked this
coregraf liked this
Anca Niculae liked this
victoriacazacliu liked this
Flo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->