Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AbeViet TSL Lazer MUC_LUC

AbeViet TSL Lazer MUC_LUC

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by AbeViet

More info:

Published by: AbeViet on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
 
Môc lôc
Néi dung
 Trang
Ch
− 
¬ng I
Giíi thiÖu Hîp kim khã gia c«ng
1.1 Kim lo¹i khã ch¶y1.2 ThÐp hîp kim1.3 Hîp kim ®Æc biÖt1.4 Hîp kim cã tû bÒn cao1.5 TÝnh chÊt cña mét sè kim lo¹i1.6 VËt liÖu bét1.7 Mét sè nhãm vËt liÖu kh¸c
Ch
− 
¬ng 2
giíi thiÖu mét sè ph
− 
¬ng ph¸pgia c«ng ®Æc biÖt
2.1 Giíi thiÖu2.2 Ph©n lo¹i mét ssã ph
− 
¬ng ph¸p gia c«ng ®Æc biÖt2.3 §Æc ®iÓm cña c¸c ph
− 
¬ng ph¸p gia c«ng ®Æc biÖt2.4 C¸c ph
− 
¬ng ph¸p gia c«ng ®iÖn xãi mßn2.5 C¸c ph
− 
¬ng ph¸p gia c«ng b»ng siªu ©m2.6 C¸c ph
− 
¬ng ph¸p gia c«ng b»ng ®iÖn ho¸ - bét mµi2.7 Ph
− 
¬ng ph¸p gia c«ng b»ng hå quang plasma2.8 Ph
− 
¬ng ph¸p gGia c«ng b»ng chïm tia ®iÖn tö 
Ch
− 
¬ng 3
: C«ng nghÖ laser
 
3.1 Më ®Çu3.2 Mét sè ph
− 
¬ng ph¸p t¹o nghÞch ®¶o ®é tÝch luü3.3 S¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o cña m¸y ph¸t laser3.4 C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y ph¸t laser3.5 Ph©n lo¹i laser3.6 §Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng øng dông cña laser
 
3.6.1 §Æc ®iÓm cña laser3.6.2 Kh¶ n¨ng øng dông cña laser
111236810
10101111181919212525263031
31
343436
83

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->