Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5592, 27.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5592, 27.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,065|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
N
i
kid
n.
Sd·M'hdi
Hdzi~
Kd·
·b··
.aspsunemaegenarogenaa.enao
nea.
00
Ijestatus,doblia
i
naknadu,kazeSead
Alie
iz
Sarajeva
li·~
1'>1
'"
;~
t
lI'
,
"
~
.,
 
2
One.niavaz,nediella,
a'
k
tuelno
27marVol,vjaJ<2011.
POKRETACIOTPORA
Neprestaiureakcilenafamoznispisak,kokriiepraveheroje
AkoSenadanemamedupokretacimaotpora,ondasvakicestitiboracstakvogspiskatrebabjezatiglavombezobzira,kaleEthemOmerovitTito
Inforrnacijakoja
je
ovih
dana
potresla
mnoge
bh.
pa-trio
te
i
prvo
b
orceiztuzla-nskeregije[esreonakojagovoridanaspisku
IZV,
po-kretacaotporanernaheroja
oslobodilackcgrataSenadaMehdinaHodzica,poznati-jegkao
"erni
labud",
Nemadileme
Nairne,rneduimenirnakojasudosada[avnoobja-vljivanaimeSenadaMebdi-naHodzicanigdjesenespo-
minje,anikoneznaizkojih
razloga.-Nicemuseuovakvoidr~vinecudim,panilomedajenekoizvrhadrzave,kojecijelira
I
~vercovaooruiie
i
cigarete,sadasjeo
i
precrtaoSenadovo
ime
dabinapravio
rnjes
III
za
svoj
usvercerskuve-
licinu.RahmetliSenad
i
ka-
petanHairesusinonirnotpo-
.faU
tuzlanskoi
regiji.Tamo
,gdjesuonipo-
cetkomaprilanapravilibari-
kaducernickanoganikad
ill-
jepresla,Ako
~-;":":'~.......Senadanernarnedupckre-
tacimaotpora,
ondasvakicestitihoraes
ta-
hogspiskatrebabiezatigla-
vornbezobzira-cgorcenje
HUIBOOUiC::PilaoiBSUrhB
-MiuTuzliodlicnoznamokojebioSenadMehdinHodzicinematekomi-sijeuddavikojanjegamoieskinuosaspiskapokreLacaolpora,Dogodi
Ii
se
10,
ondajepitanjesvrheposlojanjatakvogspiskaiKomisijekojag.auspOSlavlja-hzezanaslistdr.SalihKulenovic,pr-edsjedn
i
kSavezabo
raCll
PL"aTu.zl
Kulena
vic:
nskogkanmna.
Odlic.I1Dz.I1amo
Nicemuse
lie
cudimKOllaclla
verziia
EthernOrnerovicTito,ie-
danodprvaka
0
rporaspo-druciaZvornikaiSapne,gdjejeSenad
i
poginuourna-ju1992.godine.:
Omerovicnekrijezapre-
pastenje
podatkorndase
meduroboznjimpokre-
tacirnaotporanaslooko3.500irnena,Sarkasticnoko-nstatirakakose,dain
i
eza-istabiloIOliko,"cetnicinebidoRumez:austavili",
Historijskilakti
ZageneralaVahidaKar-aveJica,komandamastab.PalfiOlskeJige(PL)sjevem-il;tocneBosne,ukojemjeSe-nadMehdinHodz.icbioko-mandantspecijalnihjedinica,nemadilemeda"Senadovo
Zastosuspiskoviizazvaliburumeduborcima
OrganlzatorlmaotporadOzluotnaPlaca
Mnogipraviotporasizatebeneficije.ineznaju,kaleSeadAlit
SeadAUf
il-
Sarajeva,ramikomandanatjediniceKoSe-vskoBrd.o,
sal!l0
iejedan
il-
vo-jskenezadovoljnihbiIISihb
0-
meakoj
i
suogoreenilistomkojujenaprovilaKomisijaFederalneviade
z:a
verifikaci-justatus:aiu
Nrdi
vanjaspiskaorganiz:atoro
0
!pora.Alitisticedasujedanodrazloga
za!:10
semnogjneosn
VallO
Zele»ugllrati"naspisak,beneficijekoje
Ce
pOKretacimaorpornpripasti,azakojemno·gipraviborei
i
nemaiu..Upravilniku
0
krirerij,i-rna,uclanu4.,navedenojeda
Ce
onima!cojimabudepriznalStatusorganizatorao!porabi-
t!
dodijeljenoprimani
e,
zlarnamedalja,uzredovnudozivo-
InU
mjeseCpunaklladuuvi-siniprosjecnemjese':neneroplaceuFB.iH.NakonsmrtinaknadasenasravliaispiaCiva-ticlanovimau.zeporo
di
ce-poja511
j
avaAli':.
Suerceri.HOS-DUCi.SDA-ouci
"0110
sto
SU
moje
DC
i
vi-
djele
rneducbjavljenim
imenima,
v
id
j
elesujednuogromnusmutnjuilaf.Mo-ramrecida
ta
1110
imadostaIjudikojizasluzujuirespe-kt
i
postovanje,ierznam!ienostasuuociramcinilidabin~asveopcaratnatragedijabilamanja,AlisepitamkakosuseramonaslinekipoliticlIri,zalimkoje-
kakvi
KOS-ovci
kojinikad
nisupresralibitiofici
riJNA,herce,i...OnoSIOme
ieposebnoiritiralojested.
sunaspiskuimenanekihbivsihisadasniihSDA-ova-cakoi
i
su,
am
jeprvirnetakopalio,obri]
ali
glave
i
sklo-niliseukojekakvelcgisti-ke
i
hurnanitameorganiza-
cije-
kaze
EthemOrnerovic
Tito.imemorastajatinaceluspi-skapokretacaorpora",=NeznarnstajeKornisi-
j
apriMinistarstvuza
boo
rackapitanja
FBiH
uradila,
aliznamdajeSenadMebdinHodzicbionaspisku
prije-
dlogakojijenadldDojFede-rainojkomisijiposiaoSavezboracaPL-aTuzlanskogka-mona.Tajspisaksu,osirnmene,po
ip
isalijo~
dr.
SalihKulenovic,Sali.hMalkic,EthemOmeIQvitTito,DzevadTosunbegovit,Ner-minDdagic,.SamirNislOv;ciSakibHalilovic.Nevjeru"jemdajenekoimaolOliko
drskos
ti
useb
ii
p
recrtao
Senadovoime,Trebasaceka-
(;konacnuverziiuspiska
i
onda
0
romedatimjerodavansud-kazeKaravel
ic.
Ion,kao
i
sviostalikojesrnokon
taktiral
i,
rvrdicianaspiskupokretaeaotpornkojisepojavioujavnostiimaionihkoiisuse"Bogznakojimpu-temuvuklimeaupokretace"Thkoderislicedaspis:ak,...bogizraZenihDas[Qjani~po-jedinaca
i
grupaza!cojellikouezna6mesuseurambavill,
(r-
ebasluZiti
hi£lOrijskimfuktima,aneprivilegijama,kako
to
nkipriZeljkuiu.
A,BADiU';
fllhoIlIIIU~orp:nMQ:.o,
tI..."..
~tlLia;;o.""!Iu
Faksimilpravilllika
sa
elanom4.
Isticedaporednjegovogimenana'spiskunemanimnogihnjegovihsaboraca.kojisuodigralikljucnuulo-guza
0
dbranuporodiIis
fa
naJezeru..MnogimojisaborcinisuviSemoou2ivimai
i
azelim
cia
podignemsvojglas
i
upjiho-voime.Sa.dailn
j
ispisakjesrammani
nanje,muse,-~
nalazeliudi
~plsakIe
adkojihjeu
sramolall
ramvisemetakaispalilamo-
i
azena-kazaoDamjeAiit.
M.AVDIC
Ukratko
SVjetskabanka
USDorenaDomoC
bh.bullielima
...SefUredaSvjetskeba-
nke
U
BiH
Marko
Manto-
vaneliizjaviojeza"Eu-roblic"ciajebudserska
podrska
Svj
etskebanke
zaRS
j
FBiHuiznosuod100rnilionadolarauspor-
ena
zbog
neformiranja
vlastinasvimnivoima,
-NepostojanjevlastiusporavaSvjetskubanku
i
uanalitici
i
uplanira-
DjUpornociBiHzaDare-
dne
celiri
godine-dodao
[e
Mamovaneli.
USirokomBrijegu
saJaminlormalihe
...Udrugazaprornocijuinformaciiskihtehnolo-gija
CUPIT)
organizirala
ieuSirokomBrijegu
dvodnevnisajaminfer-
rnatike,Fredavanjasu
odrfulivc
dec;
srrucniacijzHrvatske
i
Bosne
i
He-
rcegovine,prenosiFena,'Iemepredavania
bile
IOU
mobilneaplikacije,infer-matickoobrazovanie,on
lineoglasavanje,pristup
inrernetu,teposlovne
aplikacije,
ProtestiuRS
Siudenli.ipah.neOdUSlaJU
...Protestistudenara
UniverzitetauBanjo]
Luci,prernasvemusu-deci,bireeodrzani11.maja,saopeila[enefor-malnagmpagradana.,Glasnaroda".NakonobeeaojaVladeRSdalleeedoCidopo-vecanja-"kolarinaicijenaudomovima,kakopreno-siagencijaSma,intereszaprotesteipakpeopadaIesudolazakdosadapo-
Nrdile
2,204osobe.
Porezneutaje
PrinUdnanaDlata120milionaHM
...PoreskaupravaRSuproslojgodinijena-dlezuimlUzi!astvimapo-dn.ijela
16
izvjesrajapro-tiv23licauvezisuta-jomporez:a,dokieuku-pnobudzetuRSu2010.godiniuanesenosteleuiZf)oSUod2.898.000KM,
izj
aviajezaS
rn
udire-ktorPoreskeupraveRSMileBauika,.Uproslojgl)dinipokre-nutoje18.802postupkaprinudnenaplaleporeza
0.8.
ukupaniznosod120miliona.KM.
 
aktuelno
o
nBvniavaz,
nedjelja,
27.
marl/oiuj,~2011,
Ministarstvotransporta
BiH
utvrdilonepravilnosti
Prileu
z
iCilaz-rali
dollumenla
-I
Pokrenutaproceduraoduzimanjadozvolezamedunarodnitransportfirmi"AI.fa"Ovabimogaobitipocetakvelikeatere
"Avaz"otkriva
Ministarstvokornunikaciia
i
transporta(MKT)BiHpckrenu-10jeovesedmicepcstupakoduzi-
maniadozvoleza
niedunarodnitransport(CEMT)jednojkornpa-nijizakojuse,navodno,ustano-viledaiefalsificiraladokumenta-ciju,saznaje"Dnevniavaz",
Mnogoza.htjeva
Akopostupakbudeprovedendokraja,biobitoprviputdaje-
PrulPutCOlD
Izfirrne
,,,Alfa"
ucervrtak
sunamhatkokazalidaneIDajuinformacije
0
oduzi,manjudo-zl'oleIedaza
10
peviputcuju.btakEsudanelDagovora
0
biloka,kvomfalsifikam.Najavili
Sll
da
ce
naskontaklira
ti
cadipo-j
asn
jenja
d
jelesi
ttl
acije,alitonisuu6nili.dnojkornpanijibudeoduzeraovadozvola,kojabipotornbiladow-jeljenanarednojfirmislisre,BiH,prernaniedunarodnimpra-vilirna,irnapravododijeliti940ovihdozvola,abiloje
tri
putavise
zah
tj
eva.
Saznajernoda
je
pckrenuta
pr-oceduraoduzimanjadozvolefirmi"Alfa"
iz
Cazina,koja[e,kakotvr-diizvor"Avaza",falsificiralaba-nkovnuuplatnicu,Predsravniciovekornpanijenavodnosuuplati-
u
500KMuposlovniciUniCrewtbankeuCazinu,apotornsunauplatnicidodaliiedinicu
i
tacku,pajeiznosporastaona1.500,koli-kokostajudvijedozvole.Prema!)aiiiminfofrll3cijama,ovobimogaobitipocemkvelikeafere,sobzi.romna.todajeMi!li-
Sl3rstVQ
prvipUtpol:re!l1IioopseJI:nuprovjerudokumenmcijesvihprijevowii'kihkompanijakojesudobiledozvole.
Da
bidobioCEMTza.tekucugodinu,prrjevoznik
ie
bioduzandokazati
da
nemadugovaniaenti-retskimporeznirnupravama,pe-nzionirnfondovima
i
Upravizaindirektnooporezivan]e(UIO)BiHzakljucnosa31.junorn2010.
Osnovanasumnja
Postciiosnovanasurnnjadasupoiedinekompanijelaiiralenekedoovihdokumenatakakobipri-
kaza
le
dasuizmiriledugovedabi
moglenastavitiobavljatirranspo-rtuinozernsrvu.Dozvoletim
fir-
mamabitceoduzete,aposlacebiti
i
za
pravosudneinstitucije,IgorPejic,strucnisavjetnikuMKT-u,potvrdionamjedaMi-niSlarS(vOdetaljnoprovjeravado-kUmenL3cijuprijevoznickihko-mpa!lija
i
dajezahtjevezaprovje-ruupu!ilopore7.nimi!lS,;tucija-
rna.
POlvrdionamjeida
ie
pokre-nutaproceduraodu~irnanjaprvedozvo!e,
ali
nijewliokazati
0
ko-jojjekompa!lijifijet.
G_
MRKlC
UIOBiHotkrilacarinskeidrugeprevare
DrZaUni
bUdie1
oilecen
ZI
31.5minonaHM
IzvjeslajUprave
za
indirekrnooporezivanje
(VIO)
BiH,kojinijedobiopodr:lkuusposljednjoj
sje"
dniciVijecaministaraBiH,otkrvafrapa!l
me
podatke
0
novca!lojstetikojujeBiH,najviseputemcarinskihprevara,pretrpjelaprosl
e
godin
e,SSzn3
je"Avn".Premaizvjeiltaju,kojiiesvedosa.dabiovjestoskrivanodja"no-sti,akoj
i
jesredinomsedmicera-zmalraoUpravniodborUIO,budzetBiHpopodnesenimizv-jcltajimanadleli.nimtuzila,rvimau2010.godinioSlecenje
za
nevje-rovatnih31.496.049,90KM.
ZgradaUIDBiH:Izvjeslaj.bez
padrsk6
-Utoku2010.godineovlaste-!IeosobeUIOizdale
su
27.991
pr-ekdaj!lih!laloga,podnijelel.082zahtjev.azapohcmnjepre-kd.ajnogpostupka,te101izvjesce!ladle~!limmii!eljstvima
0
pocinjenimkaznenimdjelima-!lavowseuIz~jeiltajukojijep.re-trpiozesmkekri[ikedriavnihmi
ojSla.ra.
Uhvjeiilajunijepreci:wo
!IS"
vedeno
0
kojimkaznenimdjeli-rnaseradilo,alije!laslistobia-vljivaoda
SU,
izmeduostalog,!le-legalnouvozeniorasi,bademi,ljesnici,autoIDobili...S.
R.
3
Komentardana
Almasa
HADZIC
(almasahadzic@avaz..ba)
udzetsllastraniDutica
Staocekivatiocnudzetako]stedinaborcimadabinadolmioionakopreplacenu
enttetsku
administraciju
J
ucerusvoienifederalnibudzet,naravno,poduvietomdaienie-govousvajanjezakonito,veesadakodgradana
izaziva
strepnju
i
str-ahodstaniaukakvomcese,nakcnSlOsenjegoveparepocnukrcrniti,naciova]entitet,Ukriticiupucennjnaogrorunebudzetskenelogicnosti,nisusestedjeliniopozicijanipoziciia.NikonijernogaoponuditirazumancdgovornapitanjeIbrahirnaNadarevicakakotoda
je
budzetompr-edvidenopovecanieosnovicezaplaceentiretskeadrninistracijezasestposto,adajeizdvajanjezaborackekategorijesmanjenozaoko40milionaKM!Opoziciia,naravno,uizradibudzetaprernakojernseFederacijadodatno'z..duzujezaviseod250milionaKM,odceganijedanfeni-ngnecebitiusmjerennarazvoine
programs,
prepcznalajeernisee-narij,Radiodrzanjanavlastiaktuelnegarniture,onvodikasigur-!10mkr~mljenjuposljednjihfederalnihdobarakakvasu"BHTele-com"i"ElektroprivredaBiH".Odnjihoveprodaie,osimlienihprovizijasamihprodavaca,
0
koiirnaseveeuvelikogovori,Federaciiicepreostatitektolikodavratidugovezakoje[u[ezaduziostari
i
nestoza,,'.leka"zadugoveko]eceio]napravitinovousvoienibudzet,Sarno
0
OV3.kvojzernljientitetskiprernijermol:estaviIiprstuuho
i
zasvenelogicnostinakojejeprilikornusvajanja
budzera
upo-zorenkrivicuadresiratinagarnituruko]a[ebudzettehnickiizradi-la.anevlastikoiagajeprihvatila.AkoprernijerFederacijeproblembudzerskogmanjkazaborackaizdvaiania,problernenezaposlenostikoiialarmirajunahitnopokre-ranjejavnihradova
i
ulaganjaurazvojneprojekte,zakojenema
SEa"
vkiubudzeru,mislirjesavatitime510cekrivicuzanjihovonepo-stoianiesamosmjestirinakucnipragVladekoiajeotisla,auepla-nompokojerneeihrijesiri,ondasenipremijeru,anisvirnanamanepisedobra.PartneriSDP-ovogprernijera,predvodeniSulejrnanomTihicern
i
MirsadornKeborn,-dosadasubudzetskernanjkove
i
praznaobedanjasvoiihministararjesavalikrivicnimprijavarnaigumenimmecima,BarernodtogaNerminNikSicbisemogaosuzdrzati.
fk#JJIIIIIIWIllt/
TO
TO

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elvedin Sabanovic liked this
Miskovic Adrijana liked this
suadganic liked this
David Manasievski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->