Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ประชาธิปไตย...เข้าใจไหม? - บทนำ

ประชาธิปไตย...เข้าใจไหม? - บทนำ

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by Patcharee Sae-eaw

More info:

Published by: Patcharee Sae-eaw on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
บทนา
 
นับตังแต่การออกมาเรียกร้องขับไล่อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี
2548
ของกลุมผู้ชมรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร
(
ซึงภายหลังเปลียนชือใหม่ว่ากลุมพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย
)
จนนามาสูการรัฐประหารในวันที 
19
กันยายน
2549
และสร้างแรงกดดันให้เกิดการต่อต้านการรัฐประหาร รวมถึงก่อให้เกิ กลุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินามาซึงหลายสิงต่อสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิงต่อกระบวนการ การพัฒนาประชาธิปไตย
 
สิงแปลกใหม่อย่างหนึงทีการต่อสู้ขับเคียวกันระหว่างแต่ละฝ่ายได้นามาสูสังคมไทยคือการต่อสู้กันด้วยสิงที เรียกว่
 
วาทกรรม”
 
จากในอดีตทีการต่อสู้ทางการเมืองมักจะเป็นการชูเอาอุดมการณ์ทางการเมืองนาหน้า แต่ในขณะที การต่อสู้ทีดาเนินอยูในปัจจุบันนีทังสองฝ่ายต่างก็กล่าวอ้างว่าตนนันสู้เพืออุดมการณ์การเมืองแบบเสรีนิยม ประชาธิปไตย แต่ทีแตกต่างกันคือวาทกรรมทีทังแกนนาและมวลชนของแต่ละฝ่ายชูขึนมาเพือทีจะสร้างความชอบธรรมให้แก่การต่อสู ของตนเอง
 
ทางฝังของพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตยนัน ได้ชูและยึดถือเอาวาทกรรม
“การเมืองภาคประชาชน”
 
และ
“ธรรมาภิบาล”
 
ขึนมาเป็นหลักในการเคลือนไหว กล่าวคือกลุมพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตยได้นิยามกลุ ของตนเองว่าเป็นการเมืองภาคประชาชนทีคอยคานอานาจของรัฐบาลอดีตนายกฯทักษิณ อยูนอกสภา โดยชูกรณีการ คอรัปชัน การบริหารงานทีไม่โปร่งใส ความไม่มีธรรมาภิบาลของรัฐบาล และโดยเฉพาะอย่างยิงของตัวอดีตนายกฯ ทักษิณเองในขณะทีทางด้านของกลุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติจะหยิบยกเอาเรืองของ
“สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
 
รวมถึ
“นิติรัฐ”
 
ขึนมา โดยเน้นโจมตีเรืองของความเปนสองมาตรฐาน เรืองสิทธิ เรืองของ เสรีภาพในการแสดงออก
 
และมีการตังคาถามกับความเป็นนิติรัฐของรัฐไทยอันเนืองมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่ เป็นธรรม
 
ขึนมาเป็นประเด็นสาคัญในการเคลือนไหว
 
หากเราพิจารณาให้ดีใน
4
ประเด็นทีทังฝงเสือเหลืองและเสือแดงได้หยิบยกขึนมาใช้ขับเคลือนขบวนของตนเอง นัน จะพบว่าประเด็นทั
4
มีความเกียวพันกันอย่างแยกกันไม่ออก กล่าวคือหากขาดประเด็นใดประเด็นหนึงไป อี
3
ประเด็นทีเหลืออาจไม่สามารถเกิดขึนมาได้ ตัวอย่างเช่น หากประชาชนไร้ซึงสิทธิและเสรีภาพ ไม่มีสิทธิทีจะรวมตัวกัน การ ทีจะคานอานาจกับรัฐบาลเพือทีให้รัฐบาลมีการบริหารจัดการสาธารณะทีดี
 
หรือต้านกฎหมายทีลิดลอนสิทธิของประชาชน ก็เป็นเรืองทีเป็นไปไม่ไดส่งผลให้รัฐไม่เป็นนิติรัฐ หรือในทางกลับกันหากรัฐบาลนันเป็นรัฐบาลทีไร้ซึงธรรมาภิบาล ไม่มีการ ออกกฎหมายทีคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือกระทังออกกฎหมายทีละเมิดสิทธิของประชาชนเสียเอง แล้ว ขัวอานาจทีเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนก็คงไม่เกิด เป็นต้น ซึงประเด็นทั
4
นีนอกจากจะข้องเกียวสัมพันธ์กันเองแล้ว ยังคงสัมพันธ์กั
(
หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นพืนฐานของ
)
ประชาธิปไตยอีกด้วย
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->