Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled document

Untitled document

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Patcharee Sae-eaw
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Patcharee Sae-eaw on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

 
บทนำ
 
นับตั้งแต่การออกมาเรียกรองขับไล่อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
 
ออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี
2548
ของกล่มผชมรายการเมืองไทยราย
 
สัปดาห์สัญจร
(
ซึงภายหลังเปลียนชือใหม่ว่ากล่มพันธมิตรประชาชนเพื ประชาธิปไตย
)
จนนามาส่การรัฐประหารในวันที
19
กันยายน
2549
และสราง
 
แรงกดดันใหเกิดการต่อตานการรัฐประหาร รวมถึงก่อใหเกิดกล่มแนวร่วม
 
ประชาธิปไตยต่อตานเผด็จการแห่งชาติามาซึงหลายสิงต่อสังคมไทย โดย เฉพาะอย่างยิงต่อกระบวนการการพัฒนาประชาธิปไตย
 
สิงแปลกใหม่อย่างหนึงทีการต่อสขับเคียวกันระหว่างแต่ละฝ่ายได
ามาส่สังคมไทยคือการต่อสกันดวยสิงทีเรียกว่
วทกรรม
 
จากในอดีตที
 
การต่อสทางการเมืองมักจะเป นการชเอาอดมการณ์ทางการเมืองน าหนา แต่
 
ในขณะทีการต่อสทีดำาเนินอย่ในปัจจบันนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างก็กล่าวอางว่าตนนั้นส
 
เพืออดมการณ์การเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย แต่ทีแตกต่างกันคือวาท กรรมทีทั้งแกนนาและมวลชนของแต่ละฝ่ายชขึนมาเพือทีจะสรางความชอบ ธรรมใหแก่การต่อสของตนเอง
 
ทางฝังของพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตยนั้น ไดชและยึดถื
 
เอาวาทกรรม
กรเมืองภคประชชน
 
และ
ธรรมภิบล
 
ขึนมาเป
 
หลักในการเคลือนไหว กล่าวคือกล่มพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตยได นิยามกล่มของตนเองว่าเป นการเมืองภาคประชาชนทีคอยคานอำานาจของ
 
รัฐบาลอดีตนายกฯทักษิณ อย่นอกสภา โดยชกรณีการคอรัปชัน การบริหาร
 
งานทีไม่โปร่งใส ความไม่มีธรรมาภิบาลของรัฐบาล และโดยเฉพาะอย่างยิงของ
 
ตัวอดีตนายกฯ ทักษิณเอง
 
ในขณะทีทางดานของกล่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตานเผด็จการแห่
 
ชาติจะหยิบยกเอาเรืองของ
สิทธิเสรีภพ และควมเสมอภค
 
รวมถึ
 
นิติรั
 
ขึนมา โดยเนนโจมตีเรืองของความเป นสองมาตรฐาน เรืองสิทธิเรือง
 
ของเสรีภาพในการแสดงออก และมีการตั้งคำาถามกับความเปนนิติรัฐของรั
 
ไทยอันเนืองมาจากการบังคับใชกฎหมายอย่างไม่เป นธรรม ขึนมาเปนประเด็สำาคัญในการเคลือนไหว
 
 
 
หากเราพิจารณาใหดีใน
4
ประเด็นทีทั้งฝังเสื้อเหลืองและเสื้อแดง
 
ไดหยิบยกขึนมาใชขับเคลือนขบวนของตนเองนั้น จะพบว่าประเด็นทั้ง
4
มีความ
 
เกียวพันกันอย่างแยกกันไม่ออก กล่าวคือหากขาดประเด็นใดประเด็นหนึงไป
 
อี
3
ประเด็นทีเหลืออาจไม่สามารถเกิดขึนมาไดตัวอย่างเช่น หากประชาชนไร
 
ซึงสิทธิและเสรีภาพ ไม่มีสิทธิทีจะรวมตัวกัน การทีจะคานอำานาจกับรัฐบาลเพื
 
ทีใหรัฐบาลมีการบริหารจัดการสาธารณะทีดีหรือตานกฎหมายทีลิดลอนสิทธิ
 
ของประชาชนก็เปนเรืองทีเปนไปไม่ไดส่งผลใหรัฐไม่เปนนิติรัฐ หรือในทางกลั
 
กันหากรัฐบาลนั้นเป นรัฐบาลทีไรซึงธรรมาภิบาล ไม่มีการออกกฎหมายที
 
คมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือกระทังออกกฎหมายทีละเมิดสิทธิ
 
ของประชาชนเสียเองแลขั้วอำานาจทีเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนก็คงไม่
 
เกิด เปนตน ซึงประเด็นทั้ง
4
นี้ นอกจากจะของเกียวสัมพันธ์กันเองแลว ยังคง สัมพันธ์กั
(
หรือเรียกอีกอย่างว่าเป นพื้นฐานของ
)
ประชาธิปไตยอีกดวย
 
แต่ถึงแมว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะต่อสกันดวยการชประเด็นต่างๆ ดังที
 
กล่าวมา ในความเปนจริงเราจะพบว่าในระดับมวลชนเอง การใหความรความ
 
เขาใจกับประเด็นเหล่านั้นมีนอยเหลือเกิน อะไรคือนิติรั
?
อะไรคือธรรมาภิบาล
?
อะไรคือสิทธิเสรีภาพ
?
และ อะไรคือการเมืองภาคประชาชน
?
นอยคนนัทีจะสามารถอธิบายหรือเขาใจถ่องแทในสิงทีเปรียบเสมือนอาวธทีทั้งฝ่ายตน
 
และฝ่ายตรงขามหยิบยกขึนมาเพือต่อสคะคานกันและกัน แต่หากทั้งสองฝ่ายไม่
 
เขาใจอาวธทีต่างฝ่ายต่างใชการต่อส
(
ทางความคิ
)
นี้ย่อมไม่ าไปส่อะไรนอกจากหายนะ
 
ทางมลนิธิฯ และผจัดทำาโครงการฯ เห็นว่าควรทีจะมีการทำาความ
 
เขาใจในประเด็นทั้ง
4
คือ นิติรัสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
 
การเมืองภาคประชาชน และ ธรรมาภิบาล ในหม่มวลชน แต่คำาถามสำาคั
ในช่วงก่อนเริมโครงการทีเราขบคิดกันคือ ใคร
?
ทีจะเปนผสรางหรือใหความ เขาใจนี้ต่อประชาชน
?
เราเชือว่าในการพัฒนาประชาธิปไตยนั้น บทบาทที
 
สำาคัญในการพัฒนาอย่ทีประชาชนในสังคมนั้น หาใช่ทีผรหรือนักปราชญ์ใดไม่
 
หากเราจัดทำาโครงการโดยการหา ผร ลงไปสอน เราก็จะไดเพียงสอน แต่ไม่
 
สรางกระบวนการการพัฒนาใดใด เราจึงเลือกทีจะใชวิธีการสรางพื้นทีทีเปิดให
 
ประชาชนสามารถเขามาร่วมแลกเปลียนซึงกันและกัน เรียนรจากมมมองของ
 
กันและกัน และเชือมโยงเอาประสบการณ์ทีตนไดพบเจอในชีวิตประจำาวันเขามา
 
ทำาความเขาใจกับหลักการของประเด็นหลักทั้ง
4
หัวขอนี้ และแน่นอนว่ารวมไป
ถึงการทำาความเขาใจในความหมายของ ประชาธิปไตย ดวย
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->