Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5593, 28.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5593, 28.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,756|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
rekosulrauSara-evu
NeeehilizatvmenuskorijevriiemeUzrazgovoreopolitickoisituacijiuBiH,dostarijecihitee
i
0
statusuBrckogAmbasadaSAD:Siroka·koalicijazaprovodenjereformi
D
n.e...vni.f.edzas;e.d.an..]a.PIa
bit
ce
vise
nego
dinarnican.Dolaze
Kantrimen,Lambsd-
orfiMire!.
PIC
cesesuociti
kakosasta-
vovirnadrzavnihinstituciia,po-sebnoCentralneizbornekomisi-je,tako
i
sargumentima
"platfor·
masa",tenjihovihoponenata.
Malovjerovarnodacese
0
tome
donositibilokakvaodluka,
OHR
i
bonskeovlastiostaju
kaokrajnjesredstvo.tvrdinam
jedanoddiplomats.5.
stTa",~
UUoZIMoSUMnJIUoMESO
IO"lMna~
IlAKUUSA
Ozeki
ranazasivena~
~}JI'
naterenu~~~-
L~~~
 
Ukralko
SudenieParisicu
.zaursna
rUee
Iznoseniezavrsnihrijecinasudenjubiv~el!lnacelnikuGeneralstaba
Voiske
J
ugoslavije
Mom'::ilu
Perisicu(66)
I'
ocin
jedanasna
Meduuawdnomkri-vicnomsuduuHagu,ja-vlia]uagenciie,
Perisicjeopruzenza
prufanjelogistickepo-
drskesnagamakoiesu
odgovorne
Z<I
ubisrvauSrebrenici.opsadu
i
ter-orcivilauSarajevu
i
zaraketiranjeZagreba,
te
Z3
propuste
U
istragama
i
kai:njavanjuodgovornih,
UNmodel
DaCHerezolucile
U':erueidvadesetsre-d
n
j
ihskola
i~
svihdije-lovaBosne
i
Hercegovi-neteuceniciizItalije,Holandije
i
Norveskeuproteklatridanaraspra-vljalisu
0
najakruelnijimsvjetskirnproblemirnana
5,
kcnferencijiz'Mo·delUjedinjenibnaroda",
k
Oj3
jejucerza
Vise
nau
Mosraru,javljaOnasa,U
cesnicisu
izglasali
i
d
vlje
r~:1'.0
I
ucije,ajedna
odnjihticesepitanjanuklearnogoruija,
Debate
OaraDshom
SUlJetu
USaraj
evu
cedanasbiriodrzanForumBosnja.ckoginstituta
0
tern;"Stasezbivauara-pskornsvijetu",najavlje-no
ie
izInsti
ttl
ta,
Forum
j
eposvecenaktue-
Inoj
siruaciii
ipolitickimi
drusrvenimdesavaniimau
arapskomsviieru,abitce
razgovarano
0
karakteruzbivanja,n
j
ihovomporije"klu
i
uzrocima,te
0
pm·
Vno·politickomambijenru
u
kojemnarndzahtijevademokratskepromjene,
Invalidi
USDOreniZaMOn
Udrullenje
za
profesio"nalnureha
h
iii
tadiu,osposobljavanje
i
za·posliavanjeosoba
S
lova·lidiletomistiiSedajesporos[primjenezakollaoovojoblastidosligl
a
svojukulminaciju
i
danovisazivVladeFedera·cijeu.rgemnotrebapre-duzetimiere
i
radojeka·kohioveakrivnostibileubrtane,Briga
0
RVIsvodisenasocijaloadavaoja,oaji':e~cepakethraneuiznosuocllOOKM,kazepredsjednikUdru~enja.A:zizTairo,
2
Onevniavaz,pa~edjeljak.
aktuelno
28.
m3rVotujo
k2011..
Prica
0
skidanjuzastitesdokumenataVrhovnogsa-vjetacdbraue(VSO)bivseSrbije
i
erne
Gore,zapoceraprilikompcsljednjeposieteBecgraduhaskogtuziccaSerbBramerca(SergeBra-rnmertz),danasbi,navcdno,rrebalahitiokoncana.Takobaremstojiuinfo-rrnacijiHaskogrribunala,prernakoio]ieSudskoviiecekojesudigeneralubiv:leVo-jske[ugcslavijeMomciluPerisicuodluciloskinuti
oznaku
raj
nos
ti
sdokumeaa-
rakoristen
i
huprocesuSlo-b
0
dan
u
M
ilosevicu,akojisu
diodokaznogpostupka
II
slucaju"Peri~ic",
Necasnopoglavlje
Danasniimisrupom
ruzio-
caMarhHarmona,koiiee,kakoseocekuie,objelodani-ribroj
i
karaktersrbijanskih
dokumenata
koji
su
do
sadahili
podzastitom
Haskogsu-
da,trebalobi,premanekimprocienarna,bit;zatvoreno
nainecasnijepoglavljeuradu
TribunalauHagu,akc
i
eseodnosinaskrivanjedok
aza
kojiIe&koopru
fu
juSrbiju
za
umij
e&anOS!
uagres
ij
u
i
ge--
IlociduBiR.Hashzalitilasrbijanskogvojoogipolitickogzlocina
u
B
iHpoi'e1a
j
eu
mum
2003,
godi.!le,oeposr~dnonakonsmrtiZoranaI>indiea.Tadasekrenulo
u
realizacijura!li·jegdogovoraKarledelPonte(Carla)
s
I>indi6emclajojseusmpezapisnicisasjednica
piseuspisimask9~ih
se
skida~a5rana
i
ostalidokurnentiVSOka-kobibilikoristenikaodoka-ziuprccesuprotiv
Mi-
losevica,DokumenrisuustupljeniTuiiIasrvuneposredn
0
na-kenDindicevesrnrti,uzobecanjeDe.1Pontedanecebitikoristeniuprocesuko-ji[eBiHtadavodilapred
M
edunaro
d
nimsudompra-vde(MSP)uHaguprotivSr-bije
i
erne
Gore,
To
sekasni-
jepokazalotacnim.TokomodviianjaprocesaprotivMil~evicadokurnentisu(pretpostavljasedaihjevi~eadtrihiljade)unekoli-
kofaza
us
tupani
DelPo
nte
podbudnirnokomrninistara
1t8iasnoC8
...Neznasezastoje,TuzilasrvouHagu,odlucilodaskinezaStitu,sodreden
ih
srb
i
i
anskihdokurnenatabasnakrajusudeniaMornciluPe-risicu,kojijejedinivise-korangiranioficirVJko-
j
emse
suc!i
za
I'
0
maganje
U
genocidu.,a
da
ne.mapresudeonomekomejeE.0magao..NezuasesiajeDel:Pontestvarnodobilaod;Beogracla
i
cimesecuko-vodilauSkriV30jUogr:m!logbrojaopruzujucihdoka;:.apoSrbiju,kojajeupravozastitomdoku·me!laraspasenaodsigur-neo.udepredMSP.
DelPOQte.'Spomenagodbes8eogradoffl
uVladiSrbijeGoranaSvila-
novica
i
RasimaLiaiica.
Prividsaradnje
-Sra
god
da
u
ponedjeliak
(danas,op.a.)objelodanituzilacHarmon,
javnost
mer
ra
mati
cia
je
ovdjerlje(;
0
re-
alizacijivisemjesecnihra-
7.g0V0I3
srpskihzvanienikaihaskih
ruzilaca,
gdj
esesa-
glasnoscuBeograda
0
skids-n
j
II
;:.as
Ii
[ezelipostic;privido.saraclnjiSrbije
sa
Tribuna·lorn,
To
prvensrveno[rebaposluzitiizvjdlajll
0
saradnjikoj;BramercpodnosiUN·u,DrugirazlogstojeSrbijapr·istalanaskidanje
Z'I1ltiles
je-dnegbrojadokumenatajen
as
tojanjedasezacepeustasvimhitii'arimaprompra·vnihradnjibivseruzitefjieeDelPome,kojajesta
ja·
vnim,:ltomjnimdilovimasBeogradomizborilaskriva-njedokumenatacije,Javno-stlakodermorazllatidajeza~limski!lutasarnosje·dnogbrajadokumenatako-
ji,
na!alost,nemogumnogopomoCirevizijimzbeBiHprativSrbije.tvrdi"Ava·zov"izvorblizakTribuoa]uuHagu,kojijegovoriopoduvjewmanonimnosli,lnace,evenmalnaosuda
ltaiuaznij8,OStaj8sMriu8nOPOSMUPIl8niaUbrO)Mama
!anua,2Ul0./20H,
lebrua,
2Ul0J2011,
timugrupihrane
za
1,8po-sta(visi
h
cijenapovrCaza
7,7
pOSIO,
hljebaiziraricaza
2,5
posta...)
U
februamuodnosunaja-nuarnaivisesuporaslecijeneugrup;hrune,
Z<I].
,6
posco(zbogvi~ihcijenahljebaiZitarica
za4,3
posto,
povrCa
za
2,9POSIO",),
le
ugrupivodo,
NaSsagovornikupozor-
'Ivadasusvinajvaznijido-kumenti,cijuje.zastiruDelPontet:ra~ilauslucajevima
"Milosevie'~"PcrisiC'\
"Slanisic·
Simatovie"
idaliezastieeru,On,rakoder,istieedasudokumenrikojisvje-doCe
0
umije5anostiSrbije
Hrana
i.
bezalkohulnapica
6
posto
6,7
posto
4.6
posto
6
posta
ugenociduSrebren
ici,kao
i
svipersonalnidosjeiofici-
raVoiske
J
ugoslaviie,
i
slufbenikaDrzavnebezbje-dnostiSrbijekojisusebor-ilipod
zastavomVoiske
RS,rnedukojima
i
srebrenickogkrvnikaRatkaMladica,ta-koderostaliskriveni,Pe.ri1ii61necenaiikoditiSrbi·jiumogucojrevizi;iIUzbeBiHprotivSrbije,jeronni-jeopmZen
za
planiranjeiizvrsenjegenocida,asvido-kumemikodsteniunjego·yomslucaju,pa;oviskojihcebi
ti
skinutazahila,ostat
ce
iskljuCivodokazprotivovogoficira,aneprotivdr'l:avecijoj'jevojscipripa;dao,
A.HADZIC
StatisticariufebruaruzabiljeziUrastcijena
"aiUiSeDOSIIUDi,elibranaiIIO,mUnaliie
MjeseCnalnflaciia
II
janu·
a.rlI
2011.
godine
u
BiHbilaje
1,5
POSIO,
dok
j
emjesec
ka·
snijeiZllosila.
0,7
posto,PremapodacimaAgenci·je
za
stat.islikuBiH,rast
cj.
jenaujanuaruuodnosunadecembarrezulmtje
veli·
kimdijelomvisihcije.naul,'l1lpiduhanaza12.POSto,z
P.rilevoz
AJ
kohoIna
pica
I,duhanKomunik;lcije
6.4
posto
8.4
posto
5.9
posto
5.9
pust03snabdijevanje
i
drugekomu-nalneuslugeza
4,5
posro(zbogviSihcijenavodosnabdi,jevanja
za6,3
posta
i
komuna-
10
ihuslugaza
1,3
pOSta).Godisnjainflacijaujanu-aru
2011.
bilaje
2,7,
a
\l
fehr·uaru3,3posto,10:ma6
cia
su
za
talikoviSecijeoenegeuis-timperiodimalani,
B,
T.
 
aktuelno
Dnevni
aVill,
ponedjeljak,28.mart/oZuj.k2011.
"Avaz"saznaje
DoodlukeUstavnogsudaFederacijeBiH
Inc
0
SUSDBndir
Od_ullu
CIK-a
SinotuUreduvisokogpredstavnikaoko21.30odrtansastanakcelnihIjudiOHR~a
Visokipredstavnikmogaobidanasobjavitiodlukukcjornsu-spendirastavCentralneizbornekornisiie
0
zasiedaniuDomaria-rcdaParlamenraFederacijeBiHiizborpredsjednika
i
potpre-
dsjednikavecegbh.entiteta,
dokse
0
tomeneociruieUsravnisudFBiH,saznaje"Dnevni
avaz",
SincejeuUreduvisokogpre-
dstavn
i
kanesroiza21.30odrzan
sastanakcelnihliudiOHR-a.
ValentinIncko(Inzkco)se
upravobiovrariosputa
i
saSara-jevskogaerodromeodvezaose
II
Ured,gdjejerazgovaraosasvo-jimsaradnicima,na
eelu
sprvirnzamienikomRoderikornMurom(RoderickMoore).MogutejedaInckosvoiuodlukuobjaviveedanas.PredsjednicaCIK-aIrena
Hadziabdiesinceriije
hila
upc-
znatasmogucnoscudasesuspe-ndiracdlukaCIK-a,alisuriekidiplornarivetbiliinIormirani.nDnevniavaz"jesinceuspiodobitipotvrduiziednogdiplo-rnatskogizvorada
ce
Inckopose-gnutizabonskimovlastirnauovornslucaiu.
S.
N.
Hrvatilntelektualclprotivrnanipullranlanarodom
BOSnJaCMioartneriruseduhBiH
SDP~ovakoalicijabezobzmosepoigravashrvatskirnelementom,kazeseupismu
Zbogdesavanjanabosansko-hercegovackoipolitickc]sceniosmoricapcznatihbh.intelekru-alaca
h
rvatskenaci
0
nalnos
ti
jucersuuputilaotvorenopismoukoiernapelirajuprorivmanipulir-anjanarodom.Kako
preriosi
agencijaFena,kojojjepismodosmvljeno,porpsnidizrazavajuozbiljnuzabrinu-
toS!
politickomkrizomkojapOtr-esaBos!lUiHercegovi!lu,[epoli-rickomuLogomkojuakt.eritehi-zenamjenjujubosanskobercego-vackimHrvatima.
Grubonadglasavanje
KakoselIavodiupismukojel<10tpisujuVjekoslavDomljan,ZeljkoIvankovic,MiljenkoJer-govic,MileLa.sic,Iva.nLovreno-vic,MirkcMarjancvic,IlijaSimic,LukilaSolja!!,dogadajipo-kazujudasesvikoj;danasgovoreidjelujuuimei,navodno,ukori-
St
toganaroda,njimesluzemani-pllladvno,kaopolirickimsre-dstvomupostizanjunekihzsse-bnihpolitickihciljeva.-Kadadanasdvijestrankesna-jveeimizbornimlegitimiletorokodHrvam,HDZBiHiHDZ
1990,
ala-rmanmopostavljajupimnje
USIa-
vne
i
poli
ticke
nejednakostiHrvata,zatopostojemnogiopravdanica-zlozi,jerjepraksabezobzirnogana-dglassvanjsimar$inali<:acijeHrva-raodstranebosnja~kihpolitickihpa.rmera,osobitourazdobljuod
2006.
godine,pOSlalaevidemnainepodnoilljiva--smjiupismu.-DvaHDZ·a,medulim,ne-maj~nikakvupovijesnuvjerodo"slOjnostnipolitickikapita!kojimmogupOlrazivatipravonamono-pol2aStupanjahI"VaL5kihnaciona"Inihimeresa-procjenjujllosmar-ic..intelektuulaca,idodaju:-Bilancanjihovadvadeseto"godisnjegvladanjauimeHrvat3jeporazna,i
10
bailsastanovistakominuiranogauruhvanjausta-vnopolititkepozicijetoganuradauBos!!iiHercegovini.RezultatiHDZ-ovepolitikenatompoljuuRepubliciSrpskoj,pak,ravnisunarodnojkatastrofi.
lainozaklinjanje
Sdrugesirane,kakoisticupo-tpisnici,naCinnakojikoalicijako-jupredvodiSDPBiH,uzsekundir-anjeSDA,pokusavaciaobesnatihrvatskimO!lopoldvajuHDZ-ovanespojivjesdobI"imnamjeramai
RHUuSluibi
·SDP-a
AUlor;pismakritizirajui"neprimjen;nojavnodjelovanjenestranacke,alipolitiCkijaltoan-gaziraneoI"ganizacijeHrvatskoganarodnogvijeca(HNV)
i
njegovastaroga/novogapredsjednika:".-TaUS!llll(!vasarnajesebepo·niiitilaioduzelasimogucnos[aute-ntienogamiSljenja;govorauokvir-imapiuralistickogamodelagmda-IlSkekulture,je:rsesmvilu
U
OlVore-nudnevnopolitickusluzbuSDP-ovekoalicijeiopisaneasimilacijskepolitike,demo.n.izirnjuCionekoiimisledrlikcije-stO);
U
OlVorenompismll
brvatskib
intclekrualaca.pozilivnimdemokrntskimuzu.si-ma.OnjepotpunoprolivandubuBosneiHercegovine,upravoono-rneduhucavnopravnosti,llv2iava-nja
i
multiemicnostiukojise
i
La-gumdzija(SDP)iTihi"(SDA)de-ldaralivnozaklinjukllousvetubo-sanskutradiciju.-Kolikoisrinskidrzidoroga,Lagllmdzijajepokazaojosnaizborima
2006.
godine,kandidir"ajllCiZeljkaKomsica1.abrva-tskogaclanaPredsjednistvaBiH,ponovivili
10
i
2010.,
belimaloobaz.iranjanasveIdkenegativneposljedicekojesutimcinomveebileproizvedenekrozprviKomsicevbesplodnimandai-stojiuotvorenompismu.-Ovo
.SIO
sadaradiSDP-ovakoalicija-nasravljajuintelektua-lei-nije!!istadrtlgonegogruboihezobzimo,surovomakijaveli-sl.itkopoig-ravanjeshrvatskimeJeme!ltom,.kojiimjebiopone-bansarnozatosmniSDPniSDAnlsuimalidovoljnoizbornogaka-pacitetadavlastuFederacijifor"inirajusami.Potpil;.n.icinakrajupozivajusveonecijesemisljenjepodlldarasnji-hovim
cia
sepridruieovomeapeill,uzajednickompokusajudasepri-donesevracanjupolirickogadjeJo"vanjauracionalneitrezveneokvire.
3
SMupa
ns,oga
moglasrupitinaposaoteku1jerolZanailnogornetsvijet,izgle-
da,
imariesenie.Stranciceinstalirati
[ZV.
Korniret
za
nOT-
rnalizaciju,kaoneku
HSIU
fu-dbalskogprinudnogupravnika,
Ulikuvisokogpredstavnika
mi
rakvog
upra
vnikaupoli
ockim
po-
slovimaveeimamo,
No,
onoda-vnone
p
osezezasvoiimarbi-
uaznirn
ovlaSlenjim
a,
pogorovonezabuzdovanimaDomacim
akteri-
rnamedunarodnazajednicaprepu-
slilaje
cia
sarniuredesvoju
Kuru.
Kolikojeanauredna,vidi-roo
i
beznaocala.Nidomaciuaunioinema,akarnolitolikopo-trebnihreformskih,ekono-mskihidrugihakcija,Utolikoniintervencijarnedunarodnezaiednicenijenemoguca.
Da
libi
se
OM
oci
tovalaupoli-
tickimifinansiiskimsankcijarna,kojehinasukrizudodatnoprodu-bile,
iii,
pak,
umogucemvracan]u
visokogpredstavnikananjegoveizvornenadleznosti
i
prava,kojimhinesloznavias!hilaprinudenadaradi
efikasnije,nijenimalosve-
iedno.Prvavarijantapokazalabidaonidizurukeodnasedrzave,Drugabi,medutirn,porucilapoli-tickimkvarisamada,urniesto
drzave,posliedicetoralnogneredarreba
cia
snose
oni.Drugavarijantanesurnnjivohibilaipravedniia
i
efikasniia.
Osimupoliticldrnposlieoicarnasteteodkrizevlastivetseizrazavajuiunovcu
Susicevamorncaduljepsala
namjevikend,Utolikocenamtezepasti
"danZalosti"koj
i
ee,
izgleda,uslijeditikrajernovesedmice,kadmedunarodnakueafudbalaodredi
kaznu
ovdamj
ojnogometnojorga-
nizaciii,
U
igrije
Cak
i
izbacivanie
nasihklubova
i
reprezentacijeiz
evropskihnarjeeanja,
Sankciienam,medutim,pr-ijere
i
umnogovaznijimstvari-rna.Zbogdramaricnogkasnje-njauforrniranjunovedrzavnevlasti,nakrupnepoliticke,ali
i
materijalrie,unovcurnjerljiveposliedice,ovihdanagaz!ljusunarnskrenuliMevlutCavusolu
(Cavusoglu)
i
Marko
Man!Ova-neli(MarcoMantovanelli),
Prvi
nam
je,
u
imePari
arne-
ntarneskupstineVijetaEvrope,kojornpredsjedava,ukazaona
mogucnos
t
oduzirnan
ja
starusau
toiinstitucijiakovrlobrzoneiza-beremonovudelegacijukojacenasramopredstavljati,Drugirnedunarodnizvanicnik,kojivo-diUredSvjerskebankeuBiH,porucioje
cia
namje,zbognefor-
m
iran
jav
lastina
svirn
ni
voima,
usporena
budzerska
podrskaovesvjetskefinansijskeinstitucije
II
iznosu
od
oko
J
00
rnilionadolara
Neodgovomafudbalskavlastizgledadasenemisliuozbiljiti.Nisrabolja,medutirn,nijenipo-II
ticka:
kakosrvari
SIO
j
e,onab
i.
Gradani
0&
DodrZaUa)UDoUibUdzalFBiH
PodriavateIinovibudietFBiHkojipredvidapoveianjeplaiaadministracijizasestposto,asmanjivanjeizdvajanja.zaborackekategorijezaoko40milionaKM?
o
akllleinim
pi/aniirna
II
BiN
isvij'e/II
mQie/eglasali.$valrogdallana
www.dnevniavlJz.ba.Napor/ala"Dl1evnagavaza"ju{!erIe"Google
Allalylir:s"zabiljeiio
168.94(}
pos/eta.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anela Custovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->