Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
2010 - Estudio integrado del proceso de fangos activos I.

2010 - Estudio integrado del proceso de fangos activos I.

Ratings: (0)|Views: 290|Likes:
© VII Jornadas de Transferencia de Tecnología sobre Microbiología del Fango Activo (2010), Sevilla. Spain.
Asociación Científica Grupo Bioindicación de Sevilla
© VII Jornadas de Transferencia de Tecnología sobre Microbiología del Fango Activo (2010), Sevilla. Spain.
Asociación Científica Grupo Bioindicación de Sevilla

More info:

Published by: Aula Bioindicación Gonzalo Cuesta on Mar 28, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
 ¡ UAA @gvildl} dh Tvli}ehvhimal dh Thmigjgcïl }gfvh Oamvgfagjgcïl dhj Elicg Lmtaug "6><>!* ]huajjl) ]~lai)L}gmalmaýi Mahitïeaml Cvx~g Fagaidamlmaýi dh ]huajjl
H}txdag aithcvldg dhj ~vgmh}g dh elicg} lmtaug} A) Liìja}a} dh}mva~taugdh elmtgvh} eï}amg/|xïoamg} q fagjýcamg} ao~jamldg} hi }x daiìoaml)
Lidvá} Pgvigpl
<*6
* @g}á J) Ljgi}g
=
* ]x}lil ]hvvlig
4
* Uamhith El`lvdg
<
* Evlima}mg Pgvvajjl
<
*Acilmag Fhviìmhv
8
* @g}á @) Ogvhiajjl
8
<
Cvx~g Lcxl} dh Uljhimal* 45><4 Uljhimal* ]~lai)
6
 Lxjl dh Fagaidamlmaýi q Mgitvgj dh ^vgmh}g hi HDLV) Cvx~g Fagaidamlmaýi dh ]huajjl* ]~lai) "H/olaj0 lipgvpgvNx~u)h}!)
=
Ai}tatxtg Xiauhv}atlvag dh Aiuh}taclmaýi dh Aichiahvïl dhj Lcxl q Ohdag Lofahith) Xiauhv}atlt ^gjatâmiaml dh Uljâimal) Mloaig dhUhvl* }'i* 45>66 Uljhimal* ]~lai) "H/olaj0`ljgi}gNabdv)x~u)h}!)
 4
Dh~lvtlohitg dh Oamvgfagjgcïl AAA* Elmxjtld dh Fagjgcïl* Xiauhv}adld Mgo~jxthi}h* 62>4> Oldvad* ]~lai)"H/olaj0}x}hvvlNfag)xmo)h}!)
8
Hitadld ^ðfjaml dh ]lihloahitg dh Lcxl} Vh}adxljh} dh jl Mgoxiadld Uljhimalil "H^]LV!* 45><> Uljhimal* ]~lai)
<) AITVGDXMMAÝI
Oxmbg} h}txdag} mgaimadhi hi jl ao~gvtlimaldh jg} ~vgta}tl} hi jl} h}tlmagih} dh~xvldgvl}dh lcxl} vh}adxljh} xvflil} "HDLV! "Mxvd}*<126; Lj/]blbslia q Bgvli* <11<; Oldgia
ht lj 
)* <11=; Oldgia* <114; ]ljuldg
ht lj)
* <118!)Jl} ~gfjlmagih} dh ~vgta}tl} `xhcli xi ~l~hjexidlohitlj hi hj ~vgmh}g dh hjaoailmaýi dhmgitloailith} ~gv }x ~lvtama~lmaýi hi jl}mldhil} tvýeaml} q ~gv }x mgitvafxmaýi l jlfagejgmxjlmaýi "Mxvd}* <15=; Lvvhcxa
ht lj)
*6>>3* 6>>2!) Ldhoì}* jg} ~vgta}tl} tahihicvli vhjhulimal hi hj mgitvgj dhj ~vgmh}gdhfadg l |xh }gi xtajapldg} mgog aidamldgvh}fagjýcamg} dhj oa}og "Mxvd} q Mgmkfxvi*<13>l* f; Lj/]blbslia q Bgvli* <11<; Oldgia
ht lj 
)* <11=; ]ljuldg* <114; ]ljuldg
ht lj 
)*<118!)Dauhv}g} lxtgvh} bli dhog}tvldg |xh jl~vh}himal dh jg} ~vgta}tl} hi hj }a}thol~vg~gvmagil xil oh`gvl hi jl mljadld dhjhejxhith "Mxvd} q Mgmkfxvi* <13>f; Mxvd} qBlskh}* <12=; H}thfli
ht lj 
)* <11<; Lj]blbslia q Bgvli* <11<; Oldgia
ht lj 
)* <11=;]ljuldg
ht lj 
)* <118!) Hj olithiaoahitg dh xilhjhuldl lmtauadld ohtlfýjaml aimadh hi jlml~lmadld l}aoajltgval dh jl olthval gvcìiaml~gv jl} ~gfjlmagih} oamvgfalil}* ~gv jg |xh h}aida}~hi}lfjh ~lvl xi fxhi eximagiloahitg dhjl HDLV) L}ï ~xh}* dambl mgoxiadld dhfholithihv}h hi mvhmaoahitg lmtaug dxvlith hj~vgmh}g ~lvl g~taoaplv hj vhidaoahitg hi hjtvltloahitg }hmxidlvag)L ~h}lv dh |xh jg} ~vgta}tl} ~xhdhi h}tlvaiugjxmvldg} hi jl hjaoailmaýi dh jl olthvalgvcìiaml hi jg} ~vgmh}g} dh tvltloahitg"Mxvd} q Mgmkfxvi* <13>l*f; Mxvd}* <13=!*xil dh }x} eximagih} exidlohitljh} h} jldh~vhdlmaýi }gfvh jl} ~gfjlmagih} dhflmthval} jafvh}) Jl lmtauadld flmthvïugvl dh jg}~vgta}tl} mgitvafxqh l jl mjlvaeamlmaýi dhjhejxhith "Mxvd} q Blskh}* <12=!* l}ï mgog ljl hjaoailmaýi dh flmthval} ~ltýchil} dhtvli}oa}aýi ehmlj) Mxvd} "<116! dhog}tvý |xhhi ~vh}himal dh ~vgtgpgg} }h jjhcl l hjaoailvhj 18 ( dh
H) mgja 
* oahitvl} |xh hi lx}himaldh h}tg} gvclia}og} hj ~gvmhitl`h da}oaixqhbl}tl xi 8> ()Mgi vh}~hmtg l jl dhthvoailmaýi dh jl}h}~hmah} dh ~vgta}tl} fagaidamldgvl} dh mgitvgjdhj ~vgmh}g* }h bli jjhuldg l mlfg dauhv}g}h}txdag} xtajaplidg liìja}a} oxjtaulvalith ~lvl
 
6 H}txdag aithcvldg dhj ~vgmh}g dh elicg} lmtaug}
dhthvoailv jl vhjlmaýi hra}thith hitvh dauhv}l}h}~hmah} dh majaldg} mgi ~lvìohtvg} eï}amg/|xïoamg} q g~hvlmagiljh} hi ~jlitl} ~ajgtg ghi h}tlmagih} dh~xvldgvl} ~lvtamxjlvh}"H}thfli
ht lj 
)* <11<; ]lic`ai
ht lj 
)* 6>>4! q l~lvtav dh jg} dltg} gfthiadg} hi ulval}~jlitl} "Lj/]blbslia q Bgvli* <11<; Oldgia
ht lj 
)* <11=; Olvtïi/Mhvhmhdl
ht lj 
)* <115!)Oldgia hi <114 ~vg~x}g hj ‚Ïidamh Faýtamg dhElicg‟ "]jxdch fagtam aidhr/]FA!* xi ïidamhfagjýcamg dh mgitvgj dh jl olvmbl dhj ~vgmh}gfl}ldg hi jl dhthvoailmaýi dh jl lfxidlimaldh mahvtg} cvx~g} dh ~vgta}tl} mgog jg}ejlchjldg}* jl} lohfl} th}tìmhl} g dh}ixdl}q mahvtl} h}~hmah} dh majaldg} }á}ajh}*vh~tlith} g ildldgvh}; h}th ïidamh fagjýcamgh} hi jl lmtxljadld xig dh jg} oì} xtajapldg}hi hj mgitvgj vxtailvag dh jl} HDLV)Vhmahithohith jg} h}txdag} }gfvh jlmgoxiadld flmthvalil dhj elicg lmtaug bliadg himloaildg} }gfvhtgdg hi xil jïihlmjlvlohith tlrgiýoaml q ea}agjýcaml) Jl}aiuh}taclmagih} }gfvh }x hmgjgcïl hi elicg}lmtaug} }gi ohig} ixohvg}l} |xh hi hjml}g dh jg} ~vgta}tl}) H}tl} }h himxhitvli~vaima~ljohith vhmgcadl} hi @hikai}
ht lj)*
 6>>4* Hakhjfggo "6>>>* 6>>5! q ]huagxv
ht lj 
)* "6><>!) Lofl} mgoxiadldh}* |xhmgi}tatxqhi olqgvatlvalohith jl evlmmaýifaýtaml dhj jamgv ohpmjl* bli }adg h}txdaldl} dhegvol aidh~hidahith* `xitg mgi xil mlitadldjaoatldl dh ~lvìohtvg} g~hvlmagiljh}* eï}amg/|xïoamg} q ulvalfjh} dh ~jlitl) Jl mljadld dhh}tg} dltg} blmh aithvh}lith jl l~jamlmaýi dhtámiaml} h}tldï}taml} dh liìja}a} oxjtaulvalith~lvl mgigmhv jl vhjlmaýi hitvh jg} da}taitg}mgo~gihith} dhj }a}thol)Hj ~vgqhmtg H]TXDAG AITHCVLDG DHJ^VGMH]G DH ELICG] LMTAUG] tahihmgog gf`htaug chihvlj* dh}dh xil ua}aýiaithcvldl dhj }a}thol q tgolidg mgog fl}h jlohtgdgjgcïl dh jg} h}txdag} vhljapldg} hifagaidamlmaýi* luliplv hi hj mgigmaoahitg dhj~vgmh}g dh elicg} lmtaug}* |xh h} hj }a}tholoì} hrthidadg ~lvl hj tvltloahitg dh jl}lcxl} vh}adxljh} xvflil}* l~gvtlidg ixhug}dltg} ~lvl }x g~taoaplmaýi qfagogiatgvaplmaýi) ^lvl hjjg* }h bl vhljapldghi da}taitl} h}tlmagih} dh~xvldgvl} xi}hcxaoahitg dh jl mgoxiadld dh ~vgta}tl}*ohtlpgg} q flmthval} ohdalith támiaml}mgiuhimagiljh} q dh h~aejxghvh}mhimal*h}tvxmtxvl ejgmxjlv* }hdaohitlfajadld dhj elicglmtaug* olmvg}mg~ïl dh jl U=>* ~lvìohtvg}g~hvlmagiljh} q evlmmagiloahitg dh jg}~lvìohtvg} eï}amg/|xïoamg} dhj jamgv ohpmjl*lejxhith lj vhlmtgv q hejxhith dhj dhmlitldgv}hmxidlvag)Hj gf`htaug dh h}th lvtïmxjg h} jl~vh}hitlmaýi* dh}dh xi ~xitg dh ua}tldh}mva~taug* dh jg} vh}xjtldg} gfthiadg} bl}tlhj ogohitg |xh oxh}tvli ljcxig} elmtgvh}eï}amg/|xïoamg} q fagjýcamg} ao~jamldg} hi jldaiìoaml dhj ~vgmh}g dh elicg} lmtaug})
6) OLTHVALJ Q OÁTGDG]
6)<)
 
Tgol dh oxh}tvl}
]h bli h}txdaldg mxltvg HDLV jgmljapldl}hi jl Mgoxiadld Uljhimalil) H}tl}mgo~vhidhi xi tgtlj dh 5 jïihl} dhtvltloahitg aidh~hidahith}* jl} mxljh} }hbli igofvldg hi hj ~vh}hith h}txdag ltvluá} dh jl} }acxahith} lfvhualtxvl}0 \F*MT<* MT6* DH* MR< q MR6) Tgdl} tvltlilejxhith} xvflig}* }a fahi jl} jïihl} \F* MR<q MR6 vhmafhi ldhoì} lcxl} aidx}tvaljh}) ]hbli jjhuldg l mlfg mlo~lül} dh oxh}tvhghi mldl jïihl dxvlith < lüg mgi xilevhmxhimal |xaimhilj dh}dh damahofvh dh6>>2 bl}tl damahofvh dh 6>>1) Hi jl eacxvl <}h vh~vh}hitl xi h}|xhol dh mldl mlo~lülaidamìidg}h jl dxvlmaýi* gvachi q ta~g dhoxh}tvl) Jl mlo~lül bl thiadg xil dxvlmaýidh 4 dïl} vh~lvtadg} dh jl }acxahith egvol0 hijg} tvh} ~vaohvg} dïl} }h oxh}tvhý lejxhith
 
Pgvigpl
ht lj 
) =
lj vhlmtgv* q hi hj thvmhv dïl }h oxh}tvhý*ldhoì}* hejxhith dhj dhmlitldgv }hmxidlvag)Jl} oxh}tvl} exhvgi mgo~xh}tl}*gfthiaáidg}h l ~lvtav dh jl ohpmjl dhoxh}tvl} }ao~jh} bgvlval} hi vhjlmaýi ljmlxdlj) Hi hj mxlvtg dïl }h tgoý xil oxh}tvldh jamgv ohpmjl hi hj vhlmtgv fagjýcamg* }ahidgh}tl dh ta~g }ao~jh q dh mlvìmthv ~xitxlj l jl}ljadl dhj oa}og)Hi jl tlfjl < }h aidaml hj iðohvg dhoxh}tvl} ~gv ~xitg dh oxh}tvhg q HDLVtgoldl} l jg jlvcg dhj h}txdag)
Tlfjl <) I° dh oxh}tvl} tgoldl} ~gv ~xitg dh oxh}tvhgq HDLV)
HDLV
 
I° dh oxh}tvl}LejxhithvhlmtgvJamgv ohpmjlHejxhith dhm)]hmxidlvag\F 38 68 68MT< 51 6= 6=MT6 51 6= 6=DI 51 6= 6=MR< 51 6= 6=MR6 51 6= 6=Tgtlj 46> <4> <4>Dïl < 6 = 4Oxh}tvl Lejxhith lj vhlmtgvLejxhith lj vhlmtgv q hejxhithdhmlitldgv }hmxidlvagJamgv ohpmjlTa~g dh oxh}tvl Mgo~xh}tl "bgvlval! ]ao~jh "~xitxlj!
Eac) </ H}|xhol mlo~lül dh oxh}tvhg)
6)6)
 
^lvìohtvg} eï}amg/|xïoamg} q fagjýcamg}
Hi jl tlfjl 6 }h dhtljjli jg} ~lvìohtvg}eï}amg/|xïoamg} q fagjýcamg} dhthvoaildg} hijl} oxh}tvl}) Jg} dïl} < q 6 }h liljaplvgihi hj lejxhith lj vhlmtgv D\G tgtlj* D\G}gjxfjh q DFG
8
* oahitvl} |xh hj dïl = }h jjhuýl mlfg xi liìja}a} eï}amg/|xïoamg mgo~jhtgdhj lejxhith q hejxhith) Hj gf`htaug dhj ~vaohvliìja}a} h} h}txdalv jl aiejxhimal dh jl mlvclgvcìiaml q dhj }hcxidg h}tlfjhmhv hjvhidaoahitg dhj ~vgmh}g fagjýcamg) Hj dïl 4 }h~vgmhdaý lj liìja}a} dhj jamgv ohpmjl) Jg}~lvìohtvg} }h bli dhthvoaildg }acxahidg jg}~vgmhdaoahitg} igvoljapldg} "L^BL <112!) Jlevlmmaýi eajtvldl }h bl gfthiadg l tvluá} dh xieajtvg dh jlil dh uadvag "Sbltoli CE'M! mgi xi
tlolüg dh ~gvg dh <)6 κo* jl evlmmaýi }gjxfjh}h gftxug l tvluá} dh xi eajtvg dh >)48 κo
"Cvldq* <121!) Hj Ïidamh Ugjxoátvamg dh Elicg"AUE! q }x egvol dajxadl "AUED! }h blimljmxjldg }hcði hj ~vgmhdaoahitg dh}mvatg hi@hikai}
ht lj 
)* 6>>4)
6)=)
 
Adhitaeamlmaýi q vhmxhitg dh ~vgtgpgg} qohtlpgg}
Hj liìja}a} oamvg}mý~amg dh jl} oxh}tvl} }hvhljapý hi xi aithvuljg dh taho~g oìraog dh64 bgvl} dh}~xá} dh jl tgol dh oxh}tvl}*xtajaplidg xi oamvg}mg~ag dh mgitvl}th dhel}h} Pha}} "ogdhjg Lrag}tlv!) ^lvl jlh}taolmaýi dh jl dhi}adld dh ~vgta}tl}majaldg} q ohtlpgg} }h jjhuý l mlfg ~gvvhmxhitg davhmtg dg} ljïmxgtl} dh 68 ¸j"Oldgia* <122!; ~lvl hj vhmxhitg dh majaldg}}á}ajh} mgjgialjh} }h vhljaplvgi mxltvgvá~jaml} ldamagiljh}) Jl lfxidlimal }h blhr~vh}ldg hi vhjlmaýi l jg} ]]JO "aid'oc]]JO!) ^lvl jl h}taolmaýi dh jl dhi}adld dh~h|xhüg} ejlchjldg} }h hrloaili dg}vá~jaml}* tgolidg xi ugjxohi dh 68 ¸j* hi jldalcgilj dh jl mìolvl Exmb} Vg}hitblj"Oldgia* <122!) Jg} gvclia}og} exhvgiadhitaeamldg} hi uaug x}lidg jl} mjluh} dhEga}}ihv
ht lj)*
"<11<* <116* <114* <118*<115!* Vgdvïcxhp
ht lj)*
"6>>2! q ]hvvlig
ht 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
radulescu64 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->