Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekrem Eylisli

Ekrem Eylisli

Ratings:
(0)
|Views: 1,183|Likes:
Published by Mehmet Kayasar KAYA
Azerbaycan XX.yy Yakın Dönem Türk Edebiyatı
Azerbaycan XX.yy Yakın Dönem Türk Edebiyatı

More info:

Published by: Mehmet Kayasar KAYA on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
 Ekrem Eylisli
 
(Nahc
ı
van, Ordubad, 6 Aral
ı
k 1937)
Ekrem Naibov 6 Aral
ı
k 1937'de Naxc
ı
vanMuxtar vilayetinin Ordubad bölgesinin Eylis kö-yünde do
ğ
mu
ş
tur. Babas
ı
n
ı
n ad
ı
Neceftir. Yüksek tahsilini Moskova'da M.Qorki ad
ı
na kurulmu
ş
 Edebiyyat Enstitüsü'nde tamamlad
ı
ktan sonra,"Gençlik" ne
ş
riyat
ı
nda ba
ş
redaktör (1968-1970),mizahi karikatür dergisi "Mozalan"da ba
ş
re-daktör olarak çal
ı
ş
m
ı
ş
t
ı
r (1970-1971). AzerbaycanSSR Nazirler Soveti Devlet kinemato
ğ
rafiya Ko-mitesi'nin (1974-1978) ve "Azerbaycan" dergisinin(1978-1983) görevlerinde bulunmu
ş
tur. Pol
ş
a'mnPoznan
ş
ehrinin fahri vatanda
ş
ı
d
ı
r. Edebi ça-l
ı
ş
malar 
ı
na
ş
iirle ba
ş
lam
ı
ş
, ilk hikayesi "Qe
ş
em veOnun Kürekeni" 1959 y
ı
l
ı
nda "Azerbaycan" der-gisinin yedinci say
ı
s
ı
nda yay
ı
nlanm
ı
ş
t
ı
r. Eserlerieski SSR 
İ
ve bir çok dünya ülkelerinin dillerineçevrilmi
ş
tir. Onun edebi çal
ı
ş
malar 
ı
nda dram türüeserler önemli yer tutar. "Qu
ş
u Uçan Budaqlar","Menim Ne
ğ
mekar Bibim", "Ba
ğ
dada Putyovka
 
Var", "Vezife", "Anam
ı
n Pasportu", "Ata Mülkü"piyesleri Baku, Nahc
ı
van,
 
Gence ve Yerevan dramtiyatrolar 
ı
nda sahnelenmi
ş
tir.
 
Ba
ş
l
ı
ca eserleri:
Gilas A
ğ
ac
ı
,
B., 1961;
Da
ğ
lara
Çen Dü
ş
ende, B., 1963;
Atalar ve Atas
ı
zlar,
B.,1965;
Menim Ne
ğ
mekar Bibim,
B., 1968;
Adamlarve A
ğ
açlar,
B., 1970;
Kür K 
ı
ra
ğ
ı
n
ı
n Me
ş
eleri,
B.,1971;
Ürek Yaman
Ş
eydir,
B., 1973;
Bu KenddenBir Qatar Geçdi,
B., 1977;
Gilenar Çiçeyinin De-dikleri,
B., 1983;
Adamlar ve A
ğ
açlar, B., Gençlik,1985...
 
Kaynakça:
 
1.
 
Azerbaycan Sovet Edeb
İ
yyat
ı
Tarihi,
2 ciltte, cilt 2, Bak 
ı
, 1967.
 2.
 
Azerbaycan Sovet Edeb
İ
yyat
ı
Tarihi,
Bak 
ı
,1988.
3.
 
Edebi Proses -1976-1980,
B., 1990.
4.
 
Akif Hüseynov. Nesr ve Zaman,
Bak 
ı
, 1984.
 
 
KÜR QIRA
Ğ
ININ ME
Ş
ELER 
İ
 
(Ekran Eylbii. Bu kendden bir yatar keçdi Bak 
ı
, 1977, s. 6'1 -67)
 
I
 
Kendin
1
eteyindeki yol ayr 
ı
c
ı
ndan
2
evlerininqap
ı
s
ı
nacan
3
Qediri köhne tay-tu
ş
lar 
ı
ndan
4
birin
ı
ü
ş
ayiet eledi
5
, bir de yolda bir-iki u
ş
aq
6
tap
ı
ld
ı
7
-qapi-qap
ı
, ti
ıı
-tinS arta-arta
Q
onlar yeke bir deste ol-dular, gelib Qedirgilin qap
ı
s
ı
n
ı
n a
ğ
z
ı
na y
ı
ğ
ı
ş
d
ı
lar.
 
ı
q küçe
]
ı
J
qap
ı
s
ı
n
ı
Qedir ehmalea iteleyibheyete
11
girdi. Dehlizin qapis
ı
da açiq idi, demek,Sellenet evde idi. Dehliz qap
ı
s
ı
n
ı
n qaba
ğ
ı
ndaki
13
üçpillenin
14
üçünü de Qedir birden qalxd
ı
. Seltenetqap
ı
n
ı
açd
ı
ve onlar üz-üze geldiler.
 
Be
ş
-alh ilin ayr 
ı
l
ı
ğ
ı
ndan sonra bu, onlar 
ı
n bi-rinci görü
ş
ü
İ
di. Ancaq ne el verdiler, ne bir-birlerinin hal
ı
n
ı
soru
ş
dular. Dike-dik üz-üze da-yand
ı
lar: Se
İ
tenet astanan
ı
n
15
qaba
ğ
ı
nda, Qedir pil-lekenin ba
ş
ı
nda; biri divar kimi
10
, çeper kimi, o biriqurumu
ş
a
ğ
aç: kimi.
 
Az durdular, çox durdular, nehayet, Qedir dil-lene bildi:
 
- Salameleyküm, Seltenet, ~ dedi. - Menem,Seltenet, gelmi
ş
em...
 
Seltenetin ne hal
ı
nda bir deyi
ş
iklik oklu, nebax
ı
ş
ı
nda bir 
ş
ey tezelendi.
17
- Bah, - dedi, eleyksalam! Ye'ni gelmisenmi,gözümüz ayd
ı
n!
 
Yene Seltenet astanada
18
dayanm
ı
ş
d
ı
, yeneQcdir pillekemn
19
ba
ş
ı
nda durmu
ş
du. Elindekia
ğ
ı
r camadan
ı
-
0
Qedir hele
21
de yere qoymam
ı
ş
d
ı
 ve qeribedir, çox qeribedir ki, bu a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
o, qe-tiyyen hiss elemirdi.
 
Sonra Qedir a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
hiss eledi, camadan
ı
elin-den yere qoydu. Seltenet de astanadan çekildi,ancaq onda aradan xeyli vaxt keçmi
ş
di; qap
ı
ya y
ı
-
ğ
ı
ş
m
ı
ş
22
u
ş
aqlar 
ı
n
23
bir neçesi heyete
24
so-xulmu
ş
du, bir neçesi hasar 
ı
n
25
ba
ş
ı
na d
ı
rma
ş
m
ı
ş
d
ı
.Qedirin "geldi" xeberi de, yeqin
2h
ki, bütünkende
27
yay
ı
lm
ı
ş
d
ı
- onun köhne
20
 
ş
ofer dostuQas
ı
m indice
2
'
1
, bu saatca küçe
30
qap
ı
s
ı
n
ı
ı
b heyetegirmi
ş
di, elinde bir 
ş
ü
ş
e araq
31
, sevine-sevinedostunun üstüne gelirdi.
 
Qedir öz
32
köhne dostu ile qucaqla
ş
maq ba-y
ı
nda
33
deyildi. Köhne dostun özü Qediri qu-caqlad
ı
, berk-berk 
34
qucaqlad
ı
, döne-döne öpdü,hetta, a
ğ
lad
ı
da; emelli-ba
ş
l
ı
a
ğ
lad
ı
ve Qasim
ı
nya
ş
l
ı
, par 
ı
lt
ı
l
ı
gözleri sonra Seltenetin üzüne
35
zil-lendi
3
", çünki Qedir ona baxm
ı
rd
ı
, Seltenete ba-xird
ı
.
 
Sonra onlar qap
ı
n
ı
n qaba
ğ
ı
ndak 
ı
37
iri sal
38
da
ş
ı
 
altlar 
ı
na çekib oturdular. Ancaq Seltenet hele de,astanadan azca aral
ı
da, dehlizin divar 
ı
na söykenibdayanm
ı
ş
d
ı
. Onun iri gözleri, ele bil
3
'
1
, bir az da iri-le
ş
mi
ş
di ve bu iri gözler, ele bil, heyetde, qap
ı
da,yerde, yerdeki araq
ş
ü
ş
esinde, Qedirin ca-madan
ı
nda, buradan azca aral
ı
daki hasar 
ı
n üs-tünde ve basardan çox-çox uzaqdak 
ı
ucsuz-bucaqs
ı
z me
ş
elerde
40
ne
ş
e göze-görünmez, çox ba-laca, bambalaca
41
bir 
ş
ey gezirdi. Gözler sönük idi,bereketsiz idi ve o qeder sönük ve bereketsiz idi ki,Seltenet azca herekete gelib divardan aralananda,onun gözlerindeki par 
ı
lt
ı
n
ı
Qedir a
ş
kar 
42
görebildi. Seltenet dehlize girdi
43
, oradan kuzeni gö-türüb ç
ı
xd
ı
. "Gedirem bir kuze su getirim", - dedive ele getdi, ele getdi ki, ele bil, o bir kuze su ol-masayd
ı
, bu saat dünya al
ı
ş
ı
b-yanacaqd
ı
.
 
Seltenet gedenden sonra koline dost, gözlerii
ş
ara-i
ş
ara, bir müddet Qedirin üzüne baxd
ı
. Sonrayan
ı
ndaki araq
ş
ü
ş
esine göz vurub: "Ux!" - deyib,elini eline ç
ı
rpd
ı
, elini eline sürtdü. (Bir vaxt yolda,rastlar 
ı
na qe
ş
eng
44
q
ı
zlar ç
ı
xanda onlar eynen bucür göz vurard
ı
lar, eynen bu cür 
45
"ux" eleyerdiler,ellerini ellerine ç
ı
rpard
ı
lar, ellerini ellerine sür-terdiler...).
 
Sonra Qedirin köhne
411
dostu aya
ğ
a durdu,boylan
ı
b yan-yöresine baxd
ı
, ara
ğ
ı
47
töküb içmek üçün qab axtard
ı
48
; yax
ı
nl
ı
qda qab-qa
ş
ı
q gözünedeymedi, o yanda hasar 
ı
n
40
üstündeki, qapm
ı
n qa-ba
ğ
ı
ndak 
ı
50
u
ş
aqlar 
51
gözüne deydi. O
 
gedib u
ş
aq-lar 
ı
heyetden
52
ç
ı
xartd
ı
, hasardan dü
ş
ürtdü
53
, onlar 
ı
 bir xeyli de küçe ile qovub, bu hendeverden
54
lamam uzaqla
ş
d
ı
randan sonra, qay
ı
d
ı
b
:;;
ı
astana
56
dibindeki da
ş
ı
aya
ğ
ı
ile qap
ı
n
ı
n dal
ı
na
57
iteledi,gelib olurdu, gözlerini Qedirin üzüne zilleyib:
 
- E, niye belesen
58
? - dedi ve görünmemi
ş
bir teeccüble öz
?q
köhne dostuna bax
ı
b-bax
ı
b, elaveeledi: - Dur evden iki dene stekan^
0
getir.
 
Qedir yerinden terpenmedi
61
. Bir yar 
ı
mkiloluqbanka
h2
ile bir köhne demir parç
ı
dehlizden'
13
Qa-s
ı
m
ı
n özü getirmeli oldu. Qas
ı
m ara
ğ
ı
qablaratökdü, parç
ı
Qedirin qaba
ğ
ı
na qoyub, bankan
ı
yu-xar 
ı
qald
ı
rd
ı
:
 
- Götür iç, e!
İ
ç adam ol. Men bu saat ç
ı
x
ı
b ge-direm.
 
Ele bil, bu adam
ı
n bu saat ç
ı
xib getmeyi üçünQedir, ara
ğ
ı
birnefese ba
ş
ı
na çekib, Qas
ı
m
ı
n d-binden
64
ç
ı
xar 
ı
b verdiyi be
ş
-alt
ı
qoz lepesinin
65
ha-m
ı
s
ı
n
ı
66
birden a
ğ
z
ı
na ald
ı
. Dan
ı
ş
mad
ı
lar 
67
, din-
 
1. köyün 2. ayr 
ı
m
ı
nda», kav
ş
a
ğ
ı
ndan 3. kap
ı
s
ı
na kadar 4. yak 
ı
lar 
ı
ndan, akranlar 
ı
ndan 5. geçirdi, yola sald
ı
b. çocuk 7. bulundu 8. kö
ş
e-bucak 9. ço
ğ
ala ço
ğ
ala 10. sokak 11. bahçeye, avluya 12. koridorun 13. önündeki 14. basama
ğ
ı
n 15. merdiven boklu
ğ
unun 16-gibi 17.
 
yenilendi 18. merdiven bo
ş
lu
ğ
unda
\9^
merdivenin 20. çantay
ı
21. t
ı
nla, daha 22. toplanm
ı
ş
, birikmi
ş
23. çocuklar 
ı
n 24. avluya, bahçeye
 
25. duvar 
ı
n
2b.
muhakkak 27. köye 28. eski 2').
ş
imdi 30. sokak 31. içki 32. kendi 33. iste
ğ
inde, niyetinde 34. s
ı
ı
-s
ı
ı
 
35.
yüzüne 36.
 
dikildi, çak 
ı
ld
ı
37. önündeki 38. düz, yass
ı
3«. öyle 40. ormanlara 41. küçük, küçükçe 42. aç
ı
kça 43. testi 44. büyük, iri 45. tarz,
ş
ekil
4b.
 
eski 47. içkiyi 48. arad
ı
4<>. duvar 
ı
n 50. Önündeki 51. çocuklar 52. bahçeden, avludan 53. indirdi 54. merdiven, kap
ı
a
ğ
z
ı
ndan 55. geridönü
ş
5b. merdiven 57. arkas
ı
na 58. böylesin 5
C
>. kendi 60. bardak 61. k 
ı
p
ı
rdamad
ı
, hareket etmedi 62. büyük cam kâse 63. koridordan
 
64, cebinden 65. leblebisinin 66. hepsini, tümünü 67. konu
ş
mad
ı
lar 
 
 
mez-söylemez qoz lepesini çeynediler. Qas
ı
maya
ğ
a durdu. Pillekenin dibinden küçe
1
qa-p
ı
s
ı
nacan, uzun xiyaban
ı
da onlar sessiz-semirsizötüb
2
keçeliler ve yaln
ı
z qap
ı
n
ı
n qaba
ğ
ı
nda sohbeteba
ş
lad
ı
lar:
 
-Be niye bele, e?..
 
Bununla Qas
ı
m Qedirn gec gelmeyinin se-bebini soru
ş
nrdu. Qedir suali düz
3
ba
ş
a dü
ş
4
:
 
-
 
Gelmek fikrim yoxudu, - dedi.-
 
Bes bir qulaq ka
ğ
ı
za
5
ne gelmi
ş
di?Yene Qedir hemin
6
cavab
ı
verdi:-
 
Gelmek fikrim yoxudu.-
 
Harda
7
olurdun?-Belorusiyada.-
 
Evlenmi
ş
din?-
 
Evlenmi
ş
dim.-
 
U
ş
aq-zad
8
nece?-Var.-
 
Emelli qaçm
ı
san?-
 
Nece
g
ki?-
 
Deyirem, ye'ni adresim-zad
ı
n
ı
bilinirler ki?-
 
Bilirler.-
 
U
ş
aq
10
birdi?-
 
İ
kidi.-
 
Aliment vereceksen?-Bilmirem.Papa
ğ
ı
n
ı
11
ç
ı
xar 
ı
b, ba
ş
ı
n
ı
cani-dilden qa
ş
ı
ya-qa
ş
ı
ya Qas
ı
m evvel uzun müddet Qedirin ayaq-qabilar 
ı
na baxd
ı
, sonra ütülü
ş
alvar 
ı
na, temiz pen-ceyine, a
ğ
köyneyine
12
, qalslukuna
13
... sonra iseüzüne... üzüne
14
lap
15
sonra baxd
ı
, baxd
ı
ve dedi:
 
- Bura bax, Qedir, ele
10
bilme ki, men seni ba
ş
a
ş
mürem
17
. Yor 
ğ
unsan, yol gelmisen, gerek ya-tasan... Qürbetde iki u
ş
aq qoyub gelmisen, bunuda bilirem, e
şş
ek deyilem. Selteneti de gördüm: dil-xor 
18
idi, gelmeyine sevinmirdi, bu öz yerinde. Bular 
ı
n hamisi öz
ı
t!
yerinde, hamisi
20
keçer geder.Ancaq, Qedir, men ölüm, Qedir, men ölüm, qa
ğ
a
21
,incime menden... bele
22
birtehersen e.:., Lap bir-tehersen
23
... ele bil çastlar 
ı
m
24
deyi
ş
ibler.
 
Qas
ı
m besteboy
25
idi, Qedir ucaboy
26
idi. Qe-diri öpmek üçün gerek Qas
ı
m dikeleydi, çox di-keleydi. Dostunun öpü
ş
mek istediyini Qedir özüba
ş
a
ş
dü; ba
ş
ı
n
ı
eydi ve Qas
ı
m güle-güle onunboynuna sar 
ı
ld
ı
. Belece güle-güle Qas
ı
m a
ğ
layib,Qedirin de üz-gözünü islatdi ve güle-güle, a
ğ
laya-
 
a
ğ
laya da ç
ı
x
ı
b getdi.
 
*
*
*
 
Qas
ı
mdan qalm
ı
ş
araq
27
 
ş
ü
ş
esini Qedir, evvel,aya
ğ
ı
ile iteleyib, dehlizin
28
qap
ı
s
ı
ndan uzaq-la
ş
d
ı
rd
ı
; bir müddet eyvanda gezindi, sonra qa-y
ı
d
ı
b
20
,
ş
ü
ş
eni götürdü ve heyetin
30
lap o ba-
ş
ı
ndaki kol-kosun
31
arxas
ı
na tolazladi
32
.
 
Sonra Qedir bir-iki defe de eyvan
ı
n o ba
ş
bu
 
ba
ş
ı
na gedib geldi. Sonra banka
33
ile demir parç
ı
34
ayaq alt
ı
ndan götürüb, divar 
ı
n dibine qoydu, ca-madan
ı
n
ı
35
qira
ğ
a
3i
ı
çekdi, bayaq
37
Qas
ı
mla üstündeoturduqlar 
ı
, neheng
38
sal
39
da
ş
ı
evvelki yerinesürüdü, gözünü bankaya, bir de parçazilleyib
40
, bir müddet key-key baxd
ı
, sonra onlar 
ı
 götürdü, bankan
ı
da iyledi
41
, parç
ı
da iyledi, apa-
ı
b
42
a
ğ
z
ı
üste çevirib; pencerenin ç
ı
xanndak 
ı
 hisli
43
neft ç
ı
ra
ğ
ı
n
ı
n
44
yanma qoydu.
 
Yene Qedir eyvan
ı
n o ba
ş
-bu ba
ş
ı
na gedib ge-lirdi. Eyvan böyük idi, her terefden aç
ı
q idi, bir dehlizin
45
ve bir böyük ota
ğ
ı
n
40
qaba
ğ
ı
nca
47
uzan
ı
bgedirdi. Dehlizin qapis
ı
ve ota
ğ
ı
n böyük bir pen-ceresi bura bax
ı
rd
ı
. Qap
ı
açiq idi, pencere ba
ğ
l
ı
idi.Qedir, aln
ı
n
ı
pencerenin
ş
ü
ş
esine
48
söykeyib
40
, ota
ğ
ı
niçine baxd
ı
: otaq son derece temiz idi, seliqeli
50
idi;
ş
emenin yans
ı
na palaz
51
sal
ı
nm
ı
ş
d
ı
, yar 
ı
s
ı
na bozbrezent dö
ş
enmi
ş
di; köhne
52
demir çarpay
ı
53
,çarpayin
ı
n ba
ş
ı
nda iri, tox bal
ı
ndar 
54
- iki bal
ı
nc;bal
ı
nclar 
ı
n üstüne a
ğ
, sapdan
55
toxunma
56
üzlük 
57
sal
ı
nm
ı
ş
d
ı
ve o yanda, aç
ı
q taxçada
58
, aynan
ı
n ya-n
ı
ndaki samovar 
ı
n
5g
üstünde de buna ox
ş
ar 
60
to-xunma örrük 
61
vard
ı
. Günç
ı
xana aç
ı
lan o biripencerenin qaba
ğ
ı
na Seltenetin dibçekleri
62
dü-zülmü
ş
dü: etir 
ş
ah
63
, gülsabah
64
, s
ı
ğ
agülü
65
...
 
Pencereden aralanandan sonra Qedir gelibdehlizin aç
ı
q qap
ı
s
ı
qaba
ğ
ı
nda durdu. Dehliz ala-qaranl
ı
q oldu
ğ
undan buradaki
ş
eyler zorla se-çilirdi; çörek 
66
laxtas
ı
, do
ş
ab testi
67
, köhne küyüm,böyük vanna
68
... Ve bayaqdan
69
özünü
70
tox tutanQedir, nedense, mehz
71
bu
ş
eyleri görenden sonraqeherlendi, az qala a
ğ
laya-a
ğ
laya Seltenete demek istediyi sözleri dehlizdeki çörek taxtas
ı
na, do
ş
abtestine, köhne küyüme, böyük vannaya dedi:
 
- Sevinmedin, saymad
ı
n, - dedi, - Seltenet, neolar, can
ı
n sa
ğ
olsun. Döymü
ş
em seni, çox döy-
ş
em, bilirem, yad
ı
mdan
72
ç
ı
xmayib. Geceler bueve piyan
73
gelmi
ş
em, yediyini burnundan ge-tirmi
ş
em, yuxunn
74
zeher elemi
ş
em. Sene bir a
ğ
 gün vermemi
ş
em, Seltenet, ele
75
bilme ki, ya-d
ı
ndan ç
ı
x
ı
b... Ancaq gelmi
ş
dim, qap
ı
na gel-mi
ş
dim, nece gün yol gelmi
ş
dim, heç olmasa bîr yad
76
qonaq
77
hesab eleyeydin, bir xo
ş
üz gös-tereydin, bir stekan çay vereydin... Bir emelli
78
üzüme de baxmad
ı
n, belke
7
" men deyi
ş
mi
ş
dim,Seltenet, ax
ı
men deyi
ş
ş
em, Seltenet, mentamam deyi
ş
mi
ş
em, derdin al
ı
m, Seltenet, gör ovaxtdan nece
80
il
81
keçir...
 
O, birden hiss eledi ki, gözlerinden ya
ş
ax
ı
r,a
ğ
z
ı
 
ş
or 
82
dadmasaydi, helke heç hiss ele-n
ı
eyecekdi. Özüne aa
ğ
ı
83
tutdu, dehlizin qa-p
ı
s
ı
ndan araland
ı
, desmal
ı
n
ı
84
ç
ı
xanb, tez
85
-telesik gözlerinin ya
ş
ı
n
ı
sildi, sonra yene üzünüdehliz lerefe çevirdi barma
ğ
m
ı
n birini oradaki
 
1. sokak 2. geçip 3. do
ğ
ru 4. anlad
ı
5. ka
ğ
ı
da 6. ay
ı
n 7. nerde, nerede 8. çoluk-çoc
ıı
k 9. nas
ı
l 10. çocuk 11.
ş
apkas
ı
n
ı
12- gömle
ğ
ine 13.
 
boyunba
ğ
ı
na 14. yüzüne 15. büsbütün 16. öyle 17. anlam
ı
yorum 18. gönülsüz, isteksiz 19. kendi 20. hepsi, tümü 21. a
ğ
abey, efendi 22.böyle 23. bir acayipsin, bir garipsin 24. sanki bir yerlerini de
ğ
i
ş
tirmi
ş
ler 25. k 
ı
sa boylu 26. uzun boylu 27. içki 28. koridor 29. geri d
 
önüp 30. avlunun 31. yerin, kollu
ğ
un 32. f 
ı
rlatt
ı
33. ta
ş
a benzer kap 34. kova 35. çantas
ı
n
ı
3b. kenara 37. önceden, eskiden 38. büyük, iri39. yass
ı
, düz 40. dikip, çevirip 41. koklad
ı
42. götürüp 43. i
ş
li, i
ş
lenmi
ş
44. lambas
ı
n
ı
n 45. koridorun 46. odan
ı
n 47. önünce48. cam
ı
na
 
49. dayay
ı
p 50. düzgün 51. yolluk, küçük çul-kilim 52. eski 53. ranza, sedir 54. yast
ı
klar 55. pamuk veya ipek ipli
ğ
i 56. dokuma 57.yüzlük, dö
ş
eme 58. dolapta 59. semaverin 60. benzer 61. örtü 62. saks
ı
lar 
ı
63. bir çiçek türü 64. bir tür çiçek 65
.
bir 
 
tür çiçek 66. ekmek 
 
67. pekmezin büyük bak 
ı
r le
ğ
eni 68. küvet, le
ğ
en 69. epeydir 70. kendini 71. ancak 72. hat
ı
ı
mdan 73. sarho
ş
74. uykunu 75. öyle 76.
 
yabana 77. misafir, konuk 78. içten, samimi 79. belki 80. nice, kaç 81-y
ı
l 82. tuz 83. ac
ı
mas
ı
, merhameti 84. mendil 85. alelacele, çabuk 
 
çab
uk 
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elsen Ismayilli liked this
Mehmet Kayasar KAYA liked this
Mehmet Kayasar KAYA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->