Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hikmet Ziya

Hikmet Ziya

Ratings:
(0)
|Views: 1,629|Likes:
Published by Mehmet Kayasar KAYA
Azerbaycan XX.yy Yakın Dönem Türk Edebiyatı
Azerbaycan XX.yy Yakın Dönem Türk Edebiyatı

More info:

Published by: Mehmet Kayasar KAYA on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
 Hikmet Ziya
 
( Seki, 13 May
ı
s 1929 )
 
Sekide do
ğ
an Hikmet Ziya, 1952'de Azer-baycan Devlet Üniversitesi'nin Filoloji fakültesinibitirdikten sonra, çocuk yay
ı
nlar 
ı
nda çal
ı
ş
mayaba
ş
lad
ı
. Halen küçük çocuklar için yay
ı
mlanmaktaolan 'Göyerçi” gazetesinin büyük redaktörüdür.
 
Hem küçükler hem de büyükler için, bir çok siyasi, içtimai, lirik ve mizahi
ş
iirlerin, sahne eser-lerinin, film senaryosu ve opera metinlerinin ya-zand
ı
r. Yirmiyi a
ş
ı
n
ş
iir ve 'Qerip cinler di-yar 
ı
nda' isimli bir nesir kitab
ı
yay
ı
mlanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Edebi çal
ı
ş
malar 
ı
nda temsil a
ğ
ı
rl
ı
k ta
ş
ı
makta ve bir 
ı
s
ı
m eserleri yabanc
ı
dillerde yay
ı
mlanm
ı
ş
bu-lunmaktad
ı
r. 'Atam
ı
n hediyyesi isimli ilk kitab
ı
 l957'de yay
ı
mland
ı
.
 
Ba
ş
l
ı
ca eserleri:
 
Atam
ı
n hediyyesi
, Bak 
ı
, 1957;
Q
ı
satemsiller,
Bak 
ı
, 1965;
Buludlar,
Bak 
ı
, 1963;
Menim misralar
ı
m
, Bak 
ı
, 1976;
Ömrümün pay
ı
,
Bak 
ı
, 1986;
Seçilmi
ş
eserleri,
Bak 
ı
, 1992.
 
Şİİ
RLER 
 
e
ş
itli toplulardan seçmeler)
 
VETEN
 
Men atas
ı
z qalm
ı
ş
am,
İ
ller ovudub meni.Men anas
ı
z qalm
ı
sam,Eller ovudub meni.Ancacj bir an, birce anDo
ğ
ma vetensiz olsam,
 
Torpa
ğ
ı
nda bitdiyimÇölsüz, çemensiz olsam,Heç ne ovutmaz meni,Heç ne soyulmaz meni -Ya buz ba
ğ
lar, donaram,Ya al
ı
ş
ı
b yanaram!
 
1, avutup
 
 
QARABA
G
DA
 
Qaraba
ğ
tebietin servetidir, var 
ı
d
ı
r,Azerbaycan yurdunun solmayan gülzand
ı
r,Hüsnü ya
ş
ı
l ba
ğ
lar 
ı
, vüqan da
ğ
land
ı
r.Ba,
ş
qa etir 
İ
e ac
ı
r qönçeler, Qaraba
ğ
da,Min ilin yorgunu da dinceler 
1
, Qaraba
ğ
da.
 
QEYRET DASTANI
 
Odlar yetirmisen odlu can
ı
nda,Ferize,
İ
lhaml
ı
torpa
ğ
ı
m, ya
ş
a!Müqeddes
Ş
ehidler xiyaban
ı
ndaUnlar sönmek bilmez ulduzlar qo
ş
a.
 
Da
ğ
lar 
ı
n
ı
n ba
ş
ı
nda
Ş
u
ş
a zümrüd tac
ı
dir,Xankendi, Berde, A
ğ
dam... do
ğ
ma qarda
ş
-bac
ı
d
ı
r.Qelbim bu
xo
ş
 
yerlerin hemi
ş
e möhtac
ı
d
ı
r,Her dad
ı
n
ı
görenler dirçeler 
2
Qaraba
ğ
da,Min ilin yorgunu da dinceler, Qaraba
ğ
da.
 
"Leyli ve Mecnun"u nece dühan
ı
nHeyret daslan
ı
sa e
ğ
er dünyan
ı
n,"Ferize ve
İ
lham" sevgi dastan
ı
,Qeyret das tan
ı
d
ı
r Azerbaycan
ı
n!
 
Köksünde her qayas
ı
tarbde
ş
ib tunç olan,
 
Yenilmez abidemdir, yerden göye ucalan3,Ya
ş
ı
yüzü ötse de, yoxdur hurda qocalan,
İ
nsan ömrü cetin ki, köç eyler, Qaraba
ğ
da,Min ilin yorgunu da dinceler, Qaraba
ğ
da.
 
TEMS
İ
LLER 
 
MEN
İ
M SERT
İ
M
 
Nece sesler yelirib bu yerlerin havas
ı
! -Doyurursan dinlemekden nece teze avaz
ı
,Qulaqdan gelmir bir an xo
ş
m
ıı
siqî sedas
ı
...Bülbültek ötür helta serçeler, Oaraba
ğ
da,Min ilin yorgunu da dinceler, Qaraba
ğ
da.
 
Kurda her kes qona
ğ
a
4
hürmetini bol eyler,
Ş
irin sözü, lehçesi üreklere yol eyler.Dünya güzellerini qametile lal eyler Beli üzükden keçen inceler 
5
, Qaraba
ğ
da,Min ilin yorgunu da dinceler, Oaraba
ğ
da.
 
Bu yurdda Vaqifimin müqeddes türbesi var,Nalevanm, Zakirin pozulmayan izi var,Üzeyirin nefesi, Bülbülümün sesi var...Cabbar, Xan, Re
ş
id, Seyid, Zülfü zengtüesi var.Yeli
ş
ibdir gör nece inciler, Qaraba
ğ
da.Min ilin yorgunu da dinceler, Qaraba
ğ
da.
 
Ulu babalar 
ı
m
ı
n min-min illik oyla
ğ
ı
b
!Do
ğ
malardan do
ğ
mad
ı
r her aram
7
, yayla
ğ
ı
,Safl
ı
q çe
ş
meleridir Tur 
ş
su,
İ
sa bula
ğ
ı
...Havas
ı
qocan
ı
da gene eler, Qaraba
ğ
da,Min ilin yorgunu da dinceler, Oaraba
ğ
da.
 
Gözlerine a
ğ
geler bu yerden pay uman
ı
n,Yolunda qurban verer her bir evlad
ı
can
ı
n.Dövünen üreyidir do
ğ
ma Azerbaycan
ı
nGündüzler Oaraba
ğ
da, geceler, Oaraba
ğ
da,
1
'' ,slU
ı
yorgunu da dinceler, Oaraba
ğ
da.
 
1. dinlenir 2 güçlenir 3. yükselen 4. misafire 5 çok ince /arif kad
ı
nlar 6sallamas
ı
ndan 13. yük ve binek hayvan
ı
14. ak 
ı
ls
ı
zl
ı
ğ
ı
ndan 15, kabal
ı
ğ
ı
m20. kepçe 21. te
ş
bihin
 
 
Mene deyenler var: "Doymad
ı
n cana?! -
 
Temsilin da
ş
ı
m daha atsana!
 
El çek Koramaldan, Kertenkeleden,
 
Tülküden, Çaqqaldan, Qurddan, Deleden
8
,
 
Ka
ğ
ı
zdan, Gelemden, yaxud Pozandan",
 
Çömçeden, Nimçeden
l0
, Misden
11
, Qazandan..."
 
- Xeyir! El çekmerem söyleyirem men,
 
Tülkü el çekmese tiilkülüyünden,
 
Çaqqal
Ş
ire quyruq bulama
ğ
ı
ndan
12
,
 
Harda fere görse tez bo
ğ
ma
ğ
ı
ndan,
 
Ula
ğ
13
kütlüyünden
14
, fersizliyinden,
 
Yaxud Büqelemun yüz üzlüyünden,
 
Eyripençe Ay
ı
qanmazl
ı
ğ
ı
ndan
ı
?
,
 
Koramal
10
, liberal larazl
ı
ğ
ı
ndan
17
QnqC[i
ı
qu
ş
u yuva zebt etmeyinden.
 
İ
lan düz yolunu çep
ı
s
getmeyinden,
 
Qelem cjerez ile söz yazma
ğ
ı
ndan,
 
Pozan qerez ile söz pozma
ğ
mdan,
 
F
ı
rf 
ı
ra
11
-
1
yerinde oynama
ğ
ı
ndan,
 
Qazan yerli-yersiz qaynama
ğ
ı
ndan,
 
Küt balta keserden dan
ı
ş
ma
ğ
ı
ndan,
 
Çömçe
20
her bir i
ş
e qansma
ğ
ı
ndan
 
Xülase, q
ı
sa:
 
E
ş
yalar, heyvanlar olmasa adam,
 
Temsilin
21
da
ş
ı
n
ı
esla almaram!
 
. düzlü
ğ
ü 7 ovas
ı
8, sansardan °. silgiden 10. tabak 11. bak 
ı
rdan 12. kuyruk lan 16. y
ı
lana benzeyen ayaks
ı
z kertenkele 17. e
ş
itli
ğ
inden 18. yan !19. f 
ı
ı
ldak 
 
 
 
Ş
VETXOR 
1
VE PROTOT
İ
P
 
ş
vetden, rü
ş
vetxordan temsil yazmaq istedim,
 
Prototip tapmaq üçün heyvanlan izledim. -
 
Göresen bu mexluqu kim temsil ede biler?
 
Ne temsil ede biler?
 
ş
ündümse ne qeder,
 
Tapa bilmedim esla;
 
Bilnürem ne esasla.
 
Dedim: Qoy Q
ı
rxaya
ğ
ı
tesvir edim bu adla.
 
Diz çökerek, yalvar 
ı
b-yaxard
ı
, o inadla:
 
- Düzdür görkemimle
2
menEybeeerem
3
, amma sen
İ
nsaf 
ı
da unutma!
ş
vebcora tay
4
lulmaBineva Q
ı
rxaya
ğ
ı
.Mende el yoxdur ax
ı
,Uzadam ona-buna.
 
Ox
ş
at meni dünyan
ı
n en menfur mexlu
ğ
una,Amma o sözü menim yap
ı
ş
d
ı
rma ad
ı
ma!..
ş
ündüm, ba
ş
cja canl
ı
gelib dü
ş
dü yad
ı
ma:Tülkü!.. Ad
ı
n
ı
çekdim, dayand
ı
qaba
ğ
imda,tjuyru
ğ
un
ıı
oynad
ı
b büzü
ş
dü ota
ğ
ı
mda.
 
- El saxla
5
, - dedi, - dayan!Edim sözümü beyan.Daiun
ı
ram
6
, hiylegerem,Ba
ş
ı
nda turp ekeremMen Toyu
ğ
un
7
, Xoruzun,..Bundan yaz, düzgün olsun.
İ
s teyirsen elinle
 
Dur indi derimi soy.Amma o ad
ı
ayr 
ı
 Heyvan t.
ı
p
ı
b, ona qoy.
 
-
 
Belese, Canavar 
ı
, tesvir edim o adla!Ele bunu demi
ş
dim, gelib co
ş
du feryadlaA
ğ
z
ı
qara Canavar:-
 
El saxla, bir erzim var!Do
ğ
rudur, y
ı
rt
ı
cayam, qanlar ax
ı
tm
ı
ş
am men,
 
Deve de parçalay
ı
b keçirmi
ş
em di
ş
imden.
 
Qoyt
ı
n... quzu...al.., inek...
 
Yaran
ı
mdan beledir tebietim, neylemek?!
 
An
ı
ma bunu bilginen,
 
ş
vebcor deyilem men!
 
Ham
ı
n
ı
n qisas
ı
n
ı
durub menden al, ancaq,
 
Yalvar 
ı
ram o ad
ı
üstüme qoyma heç vaxt!
 
... Bu ada layiq heyvan tapa bilmeyib daha,
 
Temsil yazmad
ı
m, ald
ı
m cjelemi bir q
ı
ra
ğ
a...
 
EYBS
İ
Z MEYMUN
 
İ
lin gözel ça
ğ
ı
nda,Me
ş
enin
8
quca
ğ
ı
ndaMeymun elinde durbin,A
ğ
aca ç
ı
xd
ı
bir gün.Göz gezdirdi her yana,Her qu
ş
a, her heyvanaBax
ı
b, dodaq büzdü o.Doda
ğ
ı
n
ı
büzdü o.Qe
şş
eleyib
g
u
ğ
undu
10
: -Fil ne uzun burundu!Ördek çil-çil üzlüdür.Bayqu
ş
donba
11
gözlüdür.C
ı
rd
ı
r Serçenin sesi.Ele "cik-dk"dir sözüÇox da Qartal iridir,Dimdiyi ki, eyridir.Kimdir o, "tak-tuk" salan? -Gözden uzaq! Ay aman!A
ğ
acdelene bax bir,Utanm
ı
r, a
ğ
aç delir!Ar 
ı
ya bax, Ar 
ı
ya,Cavan ya
ş
da qar 
ı
ya!Birce damc
ı
bal
ı
var,Lov
ğ
a-lov
ğ
ai
2
v
ı
z
ı
ldar.Ay
ı
eyri pençedir,Gör yeri
ş
i necedir! -Ele bil ki, çolaqd
ı
r,
İ
ndi y
ı
x
ı
lacaq
ı
r.Marala "gözel deyen",Mat qalm
ı
ş
am
13
sene men.Onun ki, i
ş
i bitib,Ba
ş
ı
nda a
ğ
aç bitib.Deveye bax, Deveye,Boyu çat
ı
r tepeye,Ne eybecer beli var,Belinde qozbeli var.Qulaqlara qur 
ğ
u
ş
un
14
! -Yöndemsiz
15
Devequ
ş
uNe Devedir, ne de Qu
ş
,Ba
ş
gezdirir yox olmu
ş
!Uçan nedir? Çiçekdir?!He, bildim, Kepenekdir16.Uçursan aram-aramÖzünden raz
ı
-raz
ı
 Deyirsen "men de" yaram?!Ay a
ğ
ara ka
ğ
ı
z
ı
!Zürafe uzundraz
17
,Kergedan Delengevaz,Zebr qal
ı
ndodaqdir,Dov
ş
an palazqulaqd
ı
ı
g
...
 
1
ş
vetçi 2 görünü
ş
ünle 3. kusurluyum 4. denk 5. dur 6.
İ
nkâr etmem 7. tavu
ğ
un 8. orman
ı
n 9
.
bay
ı
l
ı
p 10. kat
ı
larak güldü11. iri, patlak gözlü 12. kas
ı
larak 13. hayret etmi
ş
im 14. kur 
ş
un 15. biçimsiz 16.kelebek 17. çok uzundur 18. iri kemikli 20. irikulakl
ı
d
ı

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ayshan Haydarli added this note
Cox tshkrler melumata gore. Melumatinizdan yararlandim )))
ali liked this
Mehmet Kayasar KAYA liked this
Mehmet Kayasar KAYA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->