Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea Dialogului Social 25-III-2011

Legea Dialogului Social 25-III-2011

Ratings: (0)|Views: 570|Likes:
Published by sspbistrita

More info:

Published by: sspbistrita on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
ProiectLegea Dialogului SocialTITLUL ICapitolul 1DefiniţiiArt. 1
În sensul prezentei legi se definesc următorii termeni:(1)
partenerii sociali
– sindicate sau organizaţii sindicale şi angajatori sau organizaţii deangajatori ce reprezintă interese colective şi care în această calitate interacţionează înprocesul de dialog social;(2)
dialog social
- procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultăşi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun.a)
informare
- transmiterea de date de către angajator către sindicat sau, după caz,către reprezentanţii aleşi ai angajaţilor, pentru a le permite să se familiarizeze cuproblematica dezbaterii şi să o examineze în cunoştinţă de cauză;b)
consultare
- schimbul de opinii în cadrul dialogului social;c)
negociere colectivă -
negocierea între angajator sau organizaţia de angajatori şisindicat sau organizaţia sindicală sau reprezentaţii angajaţilor, după caz, careurmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă sau de serviciu între cele două părţi,precum şi orice alte acorduri în probleme de interes comun;(3)
dialogul social bipartit
– dialogul desfăşurat numai între partenerii sociali.(4)
dialogul social tripartit
– dialogul desfăşurat între partenerii sociali şi autorităţileadministraţiei publice.(5)
angajator
- persoana fizică sau juridică parte la contracte de muncă ori raporturi deserviciu cu angajaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 
(6)
organizaţie patronală denumita şi organizaţie de angajatori
– forma specifică deasociere a angajatorilor definiţi ca atare la alin.(5) şi care se constituie în condiţiile prezenteilegi, asumându-şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de aceasta, pe bazaconsimţământului lor liber exprimat, autonome, fără caracter politic şi patrimonial.(7)
angajat
- persoana fizică, parte a unui contract individual de muncă sau raport deserviciu, care prestează muncă, pentru şi sub autoritatea unui angajator şi beneficiază dedrepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractelor sau acordurilor colectivede muncă aplicabile;(8)
reprezentanţii angajaţilor
– cei aleşi şi mandataţi de către angajaţi să-i reprezinte peaceştia, potrivit legii;(9)
contractul colectiv de muncă
- convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sauorganizaţia de angajatori şi reprezentanţii angajaţilor, prin care se stabilesc clauze privinddrepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare,prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă in vederea asigurării păcii sociale;
1
 
(10)
 
acord colectiv
– convenţia încheiată în formă scrisă între organizaţiile sindicale alefuncţionarilor publici sau reprezentanţii acestora şi reprezentanţii autorităţii sau instituţieipublice;(11)
unitate
- persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă;(12)
grupul de unităţi – 
formă de structurare în vederea negocierii colective la acestnivel. Se
 
poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal deactivitate conform codului din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională, denumit încontinuare cod CAEN.Companiile Naţionale, Regiile Autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constituigrupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine sau în coordonare alte persoanejuridice care angajează forţă de muncă;(13)
depozitar al contractului colectiv de muncă – 
autoritatea publică competentă săînregistreze contractul colectiv de muncă;(14)
conflict de muncă
- conflictul dintre angajaţi şi angajatori privind interesele cucaracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarearaporturilor de muncă sau de serviciu. Conflictele de muncă pot fi colective sau individuale;(15)
conflict colectiv de muncă
- conflictul de muncă ce intervine între angajaţi şiangajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea sau încheierea negocierilor privindcontractele sau acordurile colective de muncă;(16)
conflict individual
- conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturisau îndeplinirea unor obligaţii ce decurg din contractele individuale şi colective de muncăsau din acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici,precum şi din legi sau din alte acte normative.De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de muncă următoarele:a) conflictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzatede părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabiliteprin contractul individual de muncă sau raportul de serviciu;b) conflictele în legătură cu constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă, ori aunor clauze ale acestora;c) conflictele în legătură cu constatarea încetării raporturilor de serviciu, ori ale unor clauze ale acestora.(17)
părţi îndreptăţite să negocieze un contract colectiv de muncă
– angajatori,organizaţii de angajatori sau organizaţii sindicale care întrunesc condiţiile legale pentru aparticipa la negocierea unui contract colectiv de muncă;(18)
sectoare economice
– sectoarele economiei naţionale care grupează domenii deactivitate definite conform codului CAEN. Lista sectoarelor de activitate se stabileşte prinhotărâre de Guvern după consultarea partenerilor sociali;
 
(19)
recunoaştere reciprocă
 
– 
acordul voluntar prin care partenerii îşi recunosc unulaltuia legitimitatea în vederea stabilirii unui demers comun;(20)
reprezentativitate
– atribut al organizaţiilor sindicale sau de angajatori dobândit înbaza criteriilor precizate în prezenta lege care conferă statutul de partener socialsemnificativ în cadrul dialogului social instituţionalizat;
2
 
(21)
patron
- intreprinzătorul, proprietar sau acţionar majoritar al persoanei juridiceinmatriculate care utilizează capitalul privat investit, în scopul obţinerii de profit în condiţiide concurenţă şi care angajează muncă salariată.
TITLUL IISindicateleCapitolul 1Dispoziţii generaleArt. 2
(1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţiisindicale, sunt constituite pe baza dreptului de liberă asociere în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele colective şi individuale de muncă sau înacordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în pactele, tratatele şiconvenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.(2) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidelepolitice şi de patronate.
Art. 3
(1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şifuncţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultoriiîncadraţi în muncă au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituieşi/sau să adere la un sindicat.(2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi dintr-ounitate angajatoare sau de la angajatori diferiţi din acelaşi sector de activitate.(3) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă saunu dintr-o organizaţie sindicală.(4) O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicalăla acelaşi angajator.(5) Salariaţii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizaţiisindicale, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali.
 
Art. 4
Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii, magistraţii, personalulmilitar din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, ServiciulRomân de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe şiServiciul de Telecomunicaţii Speciale, unităţile şi/sau subunităţile din subordinea saucoordonarea acestora nu pot constitui şi/sau adera la o organizaţie sindicală.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Oana Cirjan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->