Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
تتبع تطور تحول كيميائي

تتبع تطور تحول كيميائي

Ratings: (0)|Views: 2,079 |Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
 
ءﺎﻴﻤﻴﻜﻟا
 
سرد 
 
مﻮﻠﻋ
 
ﻰﻟوﻷا
 
ﺔﻨﺴﻟا
 
لاﺰیﺰﻐﻟا
 
ذ 
 
ﻲﺒیﺮﺠﺘﻟا
 
طﺎﺸﻨﻟا
 
ﻲﺋﺎﻴﻤﻴآ 
 
لﻮﺤﺕ 
 
رﻮﻄﺕ 
 
ﻊﺒﺘﺕ 
 
)
ا
 
ﺾﻤﺡ 
 
ﺮﻴﺛﺄﺕ ﻚیرﺪیرﻮﻠﻜﻟ مﻮیﺰﻴﻨﻐﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 ( 
فاﺪهﻷا
: 
ﻟدﺎﻌﻤﻟا
 
ﺔﺑﺎﺘآ ﺔ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟا
 
ﺔﻟﺎﺤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
اﺮﺒﺸﻡ 
 
ﺔﻧزاﻮﺘﻡ 
 
ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴﻜﻟا
 )
زﺎﻏ
 
وأ
 
باﺬﻡ 
 
،
 
ﻞﺋﺎﺳ 
 
،
 
ﺐﻠﺻ 
(
ﻲﺋﺎﻴﻤﻴآ 
 
رﻮﻄﺕ 
 
لوﺪﺟ 
 
ﻂﺧ 
)
ﺔﻟﺎﺤﻟا
 
ﻪﻴﻓ 
 
ازﺮﺒﻡ ،
 
ﺔﻴﺋﺪﺒﻟا
 
ﺔﻟﺎﺤﻟا
 
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا
 
ﺔﻟﺎﺤﻟاو 
 
،
 
لﻮﺤﺘﻟا
 
لﻼﺧ 
 (
يﺪﺤﻟا
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺮﻌﺘﻟا
)
ﺪﺟو 
 
نإ
( 
ﻲﺋﺎﻬﻨﻟا
 
ﺐﻴآﺮﺘﻟا
 
ﺪﻳﺪﺤﺕ 
 
ﻢﺛ 
)
ﻰﺼﻗﻷا
 
مﺪﻘﺘﻟا
 
ﺔﻓﺮﻌﻤﺑ 
.(
ﺎهرﺎﻤﺜﺘﺳاو 
 
ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴﻜﻟا
 
ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ 
 
ةدﺎﻤﻟا
 
ﺔﻴﻤآ 
 
تاﺮﻴﻐﺕ 
 
ﻂﺧ 
.
 
ﺔﻴﺒیﺮﺠﺘﻟا
 
ةﺪﻌﻟا
 
ﻣ 
 
قرود ﻦ ﻢﺠﺣ 
 250ml+
ﻦﻴﺒﻘﺜﺑ 
 
داﺪﺳ 
+
ﻌﻓار 
 
ﺔﺼﻨﻣ ﺔ 
سﺄآ 
 100ml
ﺔﺣﺎﺤﺳ 
250ml
داﺪﺴﺑ 
 
جرﺪﻣ 
 
رﺎﺒﺨﻣ 
ﺔﻗد 
 
وذ 
 
ناﺰﻴﻣ 
راﺮﺤﻣ 
+
طﺎﻐﻀﻣ 
)
ﻪﻠﺥاد 
 
يﻮﺠﻟا
 
ﻂﻐﻀﻟاو 
 
ﺮﺒﺘﺨﻤﻟا
 
ةراﺮﺣ 
 
ﺔﺝرد 
 
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ 
(
ﺰﻴآﺮﺕ 
 
وذ 
 
ﻚیرﺪیرﻮﻠﻜﻟا
 
ﺾﻤﺣ 
 
لﻮﻠﺤﻣ 
C
A
= 0,5 mol.l
-1
 
مﻮیﺰﻴﻨﻐﻤﻟا
 
ﻂیﺮﺷ 
m = 54mg :)M = 24.3
(
ﺔﻟوﺎﻨﻤﻟا
Mg
(s)
+ 2H
3
O
+(aq)
Mg
2+(aq)
+ H
2(g)
+ 2H
2
O
(l)
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا
 
ﺔﻟدﺎﻌﻡ 
:
ﻊﻀﻥ مﻮیﺰﻴﻨﻐﻣ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻂیﺮﺷ 
(4cm) 
ﻪﺘﻠﺘآ 
 
دﺪﺤﻥو 
 m =54,1mg
ﻒﻴﻀﻥ 
 
ﺔﺣﺎﺤﺴﻟا
 
ﺔﻄﺳاﻮﺑو 
 
قروﺪﻟا
 
ﻲﻓ 
 15ml
ﻚﻴﺘیﺮﺒﻜﻟا
 
ﺾﻤﺣ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻂﻴﻠﺨﻟا
 
كﺮﺤﻥ ﻞﺠﺴﻥو جرﺪﻤﻟا
 
رﺎﺒﺨﻤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
حاﺰﻤﻟا
 
ﻢﺠﺤﻟا
 )
ضﻮﺤﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 
ﺲﻔﻥ 
 
ﻮه
 
رﺎﺒﺨﻤﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ءﺎﻤﻟا
 
ىﻮﺘﺴﻣ 
 
نﻮﻜی 
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
سﺮﺤﻥ 
:
غاﺮﻓﺈﺑ 
 
ﻚﻟذو 
 
ﻖﺑﺎﺴﻟا
 
طﺮﺸﻟا
 
ﻖﻘﺤﺘی 
 
ﻰﺘﺣ 
 
ضﻮﺤﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ءﺎﻤﻟا
(V = 72 ml :
ﺎﻬﺑ 
 
يﻮﺠﻟا
 
ﻂﻐﻀﻟاو 
 
ةﺮﺠﺤﻟا
 
ةراﺮﺣ 
 
ﺔﺝرد 
 
أﺮﻘﻥ 
:T = 22°C P =1atm (R =0,082UP)
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاﺎﻬﻟﻼﻐﺘﺳاو 
 
1.
ﻟاﻲﻟﻮﻤﻟا
 
ﻢﺠﺤ 
 
ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا
 
طوﺮﺷ 
 
ﻲﻓ 
P.V
m
= R.T
ﺞﺘﻨﺘﺴﻥ 
 
و 
 
V
m
= 24,1L.mol
-1
.
2.
زﺎﻏ
 
ﻢﺠﺡ ﻦﻴﺝورﺪﻴﻬﻟا
V
T
= V(H
2
) +V
(air)
ﻦﻴﺝورﺪﻴﻬﻟا
 
زﺎﻏ
 
ﻲﻤﺠﺣ 
 
عﻮﻤﺠﻣ 
 
ﻮه
 
حاﺰﻤﻟا
 
ﻢﺠﺤﻟا
 
لﻮﻠﺤﻤﻟا
 
لﺎﺥدإ
 
ﻦﻋ
 
ﺞﺕﺎﻨﻟا
 
ءاﻮﻬﻟا
 
و 
) 15ml(
نذإ
V(H
2
)
exp
= V - 15,0
و 
 
V(H
2
)
exp
= 72,0- 15,0
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو 
 
V(H
2
)
exp
= 57,0mL
 
3.
مﻮیﺰﻴﻨﻐﻤﻟا
 
ةدﺎﻡ 
 
ﺔﻴﻤآ 
:m /M=n(Mg) =2,23.10
-3
mol
4.
ةدﺎﻡ 
 
ﺔﻴﻤآ 
H
3
O
+
 
ﻢﻠﻌﻥ 
 
H
3
O
+
+ Cl
-
.:
HCl + H
2
O
 
ﻪﻨﻣو 
 
[H
3
O
+
]=C
A
نذإ
:
n(H
3
O
+
) =C
A
.V
A
n(H
3
O
+
)
i
= 7,50.10
-3
mol
 
5.
ﻲﻔﺻﻮﻟا
 
لوﺪﺠﻟا
:
 
Équation de la réactionMg
(s)
+ 2H
3
O
+(aq)
Mg
2+(aq)
+ H
2(g)
+ 2H
2
O
(l)
 Etat initial (mol) n(Mg)
i
= 2,23.10
-3
n(H
3
O
+
)
i
= 7,50.10
-3
n(Mg
2+
)
i
= 0,0 n(H
2
)
i
= 0,0Etat à la date tl'avancement est xn(Mg)
t
= 2,23.10
-3
- x n(H
3
O
+
)
t
= 7,50.10
-3
- 2.x n(Mg
2+
)
t
= x n(H
2
)
t
= xEtat final (mol)l'avancement est x
max
(mol)n(Mg)
= 2,23.10
-3
- x
max
n(H
3
O
+
)
= 7,50.10
-3
- 2.x
max
n(Mg
2+
)
= x
max
n(H
2
)
= x
max
 
 
 
ءﺎﻴﻤﻴﻜﻟا
 
سرد 
 
مﻮﻠﻋ
 
ﻰﻟوﻷا
 
ﺔﻨﺴﻟا
 
لاﺰیﺰﻐﻟا
 
ذ 
 
6.
يﻮﺼﻘﻟا
 
مﺪﻘﺘﻟا
:
2,23.10
-3
- x 07,50.10
-3
- 2.x 0=>x 2,23.10
-3
 x 3,75.10
-3
 => x
max
= 2,23.10
-3
mol.
7.
يﺪﺤﻟا
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻤﻟا
: 
يﺪﺤﻟا
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻤﻟا
 
ﻮه
 
نذإ
 
مﻮیﺰﻴﻨﻐﻤﻟا
 8. 8. 
ﻮه
 
ةﺮﻓﻮﺑ 
 
دﻮﺝﻮﻤﻟا
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻤﻟا
H
3
O
+
ﻔﺘﻟا
 
ﺔیﺎﻬﺕ 
 
ﺪﻨﻋ
 
مﺪﻌﻨﺕ 
 
ﻻ
 
ﻪﺕدﺎﻣ 
 
ﺔﻴﻤآ 
 
نﻷ
 
ﻞﻋﺎ 
. 
9.
يﺮﻈﻨﻟا
 
ﻦﻴﺝورﺪﻴﻬﻟا
 
زﺎﻏ
 
ﻢﺠﺡ 
: 
V(H
2
)
the
= n(H
2
)
.V
m
=> V(H
2
)
the
= 2,23.10
-3
x 24,1=> V(H
2
)
the
= 53,7.10
-3
L=> V(H
2
)
the
= 53,7mL
10.
ﻲﺒﺴﻨﻟا
 
بﺎﻴﺕرﻹا
: 
%15,6 10.7.53 10.5710.7,53 )()(
333exp22
===
ththth
 H  H 
 11.
ﻴﻤآ 
 
رﻮﻄﺕ 
 
ﻂﻄﺨﻡ مﺪﻘﺘﻟا
 
ﺔﻟﻻﺪﺑ 
 
تﻼﻋﺎﻔﺘﻤﻟا
 
ةدﺎﻤﻟا
 
تﺎ 
x :
 
n(H
3
O
+
)
t
= 7,50.10
-3
- 2.xn(Mg)
t
= 2,23.10
-3
- x
 
(H
3
O
+
)
t
= 7,50.10
-3
- 2.xn(Mg)
t
= 2,23.10
-3
- x
 
مﺪﻘﺘﻟا
XX
max
 
 
Équation de la réactionMg
(s)
+ 2H
3
O
+(aq)
Mg
2+(aq)
+ H
2(g)
+ 2H
2
O
(l)
 Etat initial (mol) n(Mg)
i
= 2,23.10
-3
n(H
3
O
+
)
i
= 7,50.10
-3
n(Mg
2+
)
i
= 0,00 n(H
2
)
i
= 0,00Etat à la date tl'avancement est xn(Mg)
t
= 2,23.10
-3
- x n(H
3
O
+
)
t
= 7,50.10
-3
- 2.x n(Mg
2+
)
t
= x n(H
2
)
t
= xEtat final (mol)l'avancement est x
max
(mol)n(Mg)
= 0,00
 
n(H
3
O
+
)
= 3,04.10
-3
n(Mg
2+
)
= 2,23.10
-3
n(H
2
)
= 2,23.10
-3
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
abdouss liked this
OusSam X KondAh liked this
OusSam X KondAh liked this
abdouss liked this
Fadoua Aboudrar liked this
Mohamed Akhsay liked this
Mohamed Akhsay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->