Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23083, 29.3.2011]

Oslobođenje [broj 23083, 29.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 264 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Valentin Inzko suspendirao odluke CIK-a
OSLOBO\ENJE
UTORAK
, 29. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.083Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Rusija: Ujedinjene nacijenisu odobrile napade
Izabrani organi FBiH su legalni
DANAS PRILOG
HDZ 1990:
Politi~ki etnocid
SDP i SDA:
Doprinos rje{enju problema
Ambasada SAD-a:
Dobra odlukavisokog predstavnika
2-3. strana
Dok traju `estoke borbe u Libiji
19. strana
Idem uBeograd
4. strana
Selim Be{lagi}
Nebojimose suda!
5. strana
Politika u Luji}evomkabinetu
[ta se krije izaprijetnji hap{enjima
8. strana
Reuters
Ilija Juri{i}
 
OSLOBO\ENJE
utorak, 29. mart 2011. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Ustavni sud Federacije BiH }e u srijedu, 30. marta, u poslijepo- dnevnim satima pisanim putem obavijestiti javnost o donesenoj odluci te pravosudneinstitucije po zahtjevudosada{njepredsjedni- ce FBiH Borjane Kri{to za ut- vr|ivanjem ustavnosti odluke o izboru entitetske vlasti. - OdlukaUstavnogsudaFBiH}e bitisaop}enanakonodr`aneras- prave bez prisustva javnosti, sto- ji u ju~era{njem obavje{tenju o objav ljivanju odluke Ustavnoga sudaFBiHkoje je potpisalaMirja- na ^u~kovi}, sekretar Ustavnoga suda FBiH.
Dostavljeni svi materijali
Naime, dosada{njapredsjednica FBiHBorjanaKri{toobratila se 18. martaUstavnomsuduFBiH sa zah- tjevom za utvr|ivanje ustavnosti odluke o izborupredsjedavaju}eg i do predsjedavaju}eg, te radnihti- jelaDomanarodaParlamentaFBiH, kao i odluke o izborupredsjednika i dopredsjednika FBiH donesenih na sjednicama Doma naroda, odnosnoPredstavni~kogdomaPar- lamentaFBiH17. marta. Kolegij Doma naroda Parla- mentaFederacije BiH na sjednici 23. martaodlu~io je da Ustavnom sudu FBiH u predvi|enom roku od osam dana dostavi tra`enu dokumentaciju na postupanje u skladu sa zahtjevom ove pravosu- dne institucije od 21. marta. Naime, Ustavnom sudu FBiH dostav ljene su sve odlukekoje su donijeli delegati Doma naroda Parlamenta FBiH na konstituira- ju}oj, te sjedniciodr`anoj17. mar- ta u ve~ernjim satima, a koje se ti~uizborarukovodstva tog doma, kao i predsjednika i dopredsjedni- ka FBiH. Tako|er, Ustavnom su- du FBiH dostav ljen je i steno- gram sa sjednice, te zapisnici.
Djelovanje Suda neupitno
Iako je proteklihdanabilopoku- {aja da se dovede u pitanjeodlu~iva- nje u Ustavnom sudu FBiH zbog ~injenice da u radu te pravosudne institucije ne u~estvujutrojicasudi- ja jer nikadanisuimenovani, pred- sjednicaUstavnogsudaFBiHKata Senjak u ranijoj izjavi za Oslobo- |enje je opovrglatakvaspo~itavanja. - Nijejasno ko i zbog~egapote`e to pitanje. U radu Ustavnog suda FBiHu~estvuje{estsudija, a odlu- ke se donoseve}inomglasova, ko- japodrazumijevapodr{kupetoro sudaca. Legitimitet i legalitetodlu- ka Ustavnog suda FBiH koje se donosestoganitko ne mo`eospo- ravati. RadUstavnogsudaFBiHko- ji se ti~eplenarnihsjednicanitije- dnog momenta nije doveden u pitanje, ocjena je Senjak, predsje- dniceUstavnogsudaFBiH. Ona je istakla kako odre|enih problema ima jedino u radu Vi- je}a za za{tituvitalnognacional- nog interesa Ustavnog suda FBiH, zbog nedostatka trojice sudija, kako to tijelo razmatra apelacijekoje se odnose na za{ti- tuvitalnognacionalnoginteresa, ali ne i ove kao {to je podneseni zahtjev za ocjenu ustavnosti.
A. TERZI]
Ustavni sud Federacije BiH
Sutra o izborima
za ~elnikeFBiH
Odlu~uje{estsudija, a odluke se donoseve}inom glasovakojapodrazumijevapodr{kupetorosudaca te tako legitimitet i legalitet odluka Ustavnog suda FBiH niko ne mo`e osporavati
KataSenjak: OdlukeSudavalidne
Amir Zuki} odustao od `albe
Sud BiH obavijestio je ju~erCentralnuizbornukomisiju BiH ka- ko se predmetzastupnika u Skup{tiniKantonaSarajevoAmiraZu- ki}a (SDA) obustav lja na njegovzahtjev. Naime, Zuki} je u pone- djeljakizvijestio Sud BiH da odustaje od `albenogpostupka,s ob- zirom na to da se u rje{avanje slu~aja uklju~io OHR. Ina~e, on je CIK-u BiH podniozahtjev za izdavanjeuvjerenja o dodjelimandata za izbordelegata u Dom narodaParlamentaFBiH, {to je odba~eno kao preuranjeno. Odluka OHR-a osuspendi- ranju odluka Sredi{njeg izbornog povjerenstva o ne- legalnostikonstituiranjaDo- manarodaParlamentaFBiH i izbora predsjednika i pot- predsjednika Federacije do krajarazobli~ujepolitikudi- jelame|unarodnezajednice koja od Federacije pravi en- titet samo jednoga naroda - bo{nja~kog, a od BiH dr`avus dva entiteta i dva naroda s nikakvim {ansama za nje- zin opstanak.Navodi se to u reagiranju HDZ-a 1990na odluku OHR-a kojom se privremeno su- spendiraju dvije odluke SIP- a BiH, a koje se odnose nakonstituiranje novog saziva Doma naroda Parlamenta FBiH te na izbornovihpred-sjednika i potpredsjednika Federacije BiH.
Borba za slobodu
- To je projekt politi~kog etnocida nad Hrvatimakoji- ma se ukida politi~ki subje- ktivitet pod pokroviteljstvom mo}nog dijela me|unaro- dne zajednice. Poru~ujemo hrvatskom narodu da smo mnogim tiranima u BiH u posljednjih pet stotinagodi- na ugledali le|a pa }emo iovodobnima. Na{aborba za slobodu i dr`avu u kojoj }e Hrvatibitiravnopravni s dru- gim narodima mora biti us- trajna, navodi se u reagiranju HDZ-a 1990.U ovoj stranci su mi{ljenja kako je na djelunezakonito i neustavno djelovanje kao i da ve}inski bo{nja~ke stran- ke negiraju izbornu volju hrvatskog naroda, s o~itim blagoslovom mo}nog dijela me|unarodne zajednice. - To potvr|uju na{e davne najcrnje slutnje da je hrvat- skom narodu u posljednjih 15 godina namijenjena su- dbinakolateralne{tete u re- gionalnim preslagivanjima nakon raspada Jugoslavije. HDZ 1990 takvuulogunami- jenjenu hrvatskom narodu ne prihva}a i borit}e se pro- tiv nje svim demokratskim sredstvima, poru~uju iz de- vedesetke. U HSS - NHI-ju, pak, sma-traju kako je visoki predsta- vniktrebaocjelovitijeprou~iti rad SIP-a.
Slu~aj RS-a
- Malo podrobnija analiza pokazala bi, ne samo da je u konkretnomslu~ajuprekr{en UstavFederacijenego da je to u~injeno i prigodom izbora ~lanovaVije}anarodaParla- mentaRepublikeSrpske. Ta- da je pod izravnim utjeca- jempredsjednikaParlamen- taRepublikeSrpske na pred- sjednicu SIP-a, usvojenono- votuma~enjepostupkaizbo- ra ~lanova Vije}a naroda u Parlamentu RS-a koje je sa- svim suprotno ranijim. To je ~injeno s ciljem da se u Vije}u naroda RS-aosigurapotpuna dominacija vladaju}ih poli- ti~kih stranaka i onemogu}i iskazivanjelegitimnihprava i interesa Hrvata koji `ive na tom podru~ju, stoji u pri- op}enju iz HSS - NHI-ja.
Jurica GUDELJ
Politi~ki
etnocid
Reakcije hrvatskih stranaka na OHR-ov nalog 
Hrvatima se ukida politi~ki subjektivitet pod pokroviteljstvom mo}nog dijela me|unarodne zajednice, dr`e u HDZ-u ‘90
Bo`oLjubi}: Hrvatskinarod kolateralna{teta
PORUKA TIRANIMAPoru~ujemohrvatskom narodu da smo mnogimtiranima u BiH u posljednjih petstotina godina ugledali le|a pa}emo i ovodobnima
 
Predsjedni{tvo BiH Ambasada SAD-a
Kom{i} primioambasadore
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Ko- m{i} primio je, u odvojenim susretima, ambasadore[panijeAlejandraEnriquea Alvargonzalesa San Martina, SR Nje- ma~keJoachimaSchmidta i RuskeFede- racijeAleksandraBocanaHar~enka. Raz- govarano je o aktuelnoj situaciji u BiH, nedavnim odlukama visokog predsta- vnika, aktivnostima u Vije}u sigurnosti UN-a i evroatlantskimintegracijama. Is- taknuta je potreba za {to skorijomuspos- tavomvlasti na nivou BiH te reformama u FBiH koje }e se posvetiti klju~nim stvarima poput ekonomije i investicija.
Dobra odlukaValentina Inzka
AmbasadaSjedinjenihAmeri~kihDr`ava sna`nopodr`avaodlukuvisokogpredstavni- ka, donesenu27. marta, kojom se privreme- nosuspendujudvijeodlukeCentralneizbor- nekomisije u Bosni i Hercegovini, donese- ne24. marta2011. godine. Ovomodlukom visokogpredstavnika, otkloni}e se pravnene- jasno}e u pogledustatusaizabranihorgana vlastiFederacije BiH dokUstavni sud FBiH ne doneseodluku o ovimpitanjima. Odlu- kavisokogpredstavnikaosigurava da insti- tucijeFederacije BiH mogufunkcionirati i od- govoriti na hitnepotrebe i va`napitanja od interesa zasve gra|aneFederacije BiH.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak, 29. mart 2011. godine
3
Aleksandar D`ombi} UG Za{to ne CIK-uIvo Toma{evi} HSS - NHI
Ga`enje institucijaBosne i Hercegovine
Nalogom da privremeno suspenduje odlukeCIK-a BiH u vezi sa formiranjem vlasti u FBiH, visokipredstavnik je na naj- grublji na~in iza{ao iz okvira svog man- data i “demonstriraju}isamovolju, poga- zioinstitucije BiH, ocijenio je predsjednik  Vlade RS-aAleksandarD`ombi}. - OHR treba da ode iz BiH, a svojom poslje- dnjom odlukom visoki predstavnik u BiH ValentinInzko, to je vi{enegoikada i potvrdio, rekao je D`ombi}. I predsje- dnik RS-a MiloradDodikje osudioodlu- kuValentinaInzka kao i niz ostalihpoli- ti~ara iz RS-a.
Podnesite ostavke
Ovimputem`elimo da pozovemo~la- nice i ~lanove CIK-a da nakon odluke OHR-a odmah podnesu ostav ke zbog toga {to su uni{tili kredibilitet i dignitet jedne od najzna~ajnijihinstitucija u BiH i doveli u pitanjefunkcionisanjeIzbornog zakona i izbornogprocesa. Ukoliko se to ne desi, pozivamo OHR da ponovno is- koristisvojeovlasti i smijeni~lanice i ~la- nove CIK-a, te bar na taj na~invratidos- tojanstvo ovoj instituciji i poku{a po- vratitipovjerenjegra|ana BiH u nju. Ta- ko|erpozivamo sve nadle`ne da pod hi- tnopokrenuprocesreformeIzbornogza- kona, ka`e se u saop}enju Udru`enjagra|ana Za{to ne.
Dayton legalizirao nepravdu
Politi~ka i drugadoga|anjapokazuju da se u BiH ne ide ka ravnopravnosti, ve} uporno u smjerukojinijedobar za velikibroj ljudi, a pogotovo ne za one koji su u poje- dinom njenom dijelu manjina, izjavio je ju~er za Srnu generalni tajnik Biskupske konferencije BiH Ivo Toma{evi}. On je podsjetio na javnostiodranijepoznatstav  Biskup skekonferencije da BiH treba da bu- dezemlja tri konstitutivnanaroda i svihdru- gihgra|ana sa jednakimpravima u svakom njenom dijelu. “Stav je biskupa da je Daytonom i unutra{njompodjelom legali- zirananeprav da“, dodao je Toma{evi}.
Za{titni{tvo iz RS-a uvreda za Hrvate
HSS- NHI isti~ekakorazgovorilidera HDZ- a BiH i SNSD-a Dragana^ovi}a i Milo rada Dodika i njihovihkoalicijskihpartnera, te izra- vanprenosrazgovoraRTRS-a u Mostaru, jo{ jednompotvr|uju da “lideri iz RS-a obna{a- juulogu tzv. {ti}enikaHrvata, {to je uvreda za svakogHrvatakojidr`i do svognacionalnog dostojanstva i ljudskog ponosa“. “Istodo- bno, izjave pojedinih politi~ara iz FBiH i medija, kao reakcije na spomenuterazgovo- re, ispod su profesionalnihstandarda, {to je na {tetunedovoljnoinformiranih i izmani- puliranih gra|ana zapadne Hercegovine, ali i RS-a”, navodi HSS- NHI.
U @I@I
OHR je ju~er objavio odlukevisokog predstavnika kojim se privremeno suspenduju dvije odlukeCentralneizbornekomisi- jeBosne i Hercegovine. Rije~ je o odluci kojom je CIK utvrdio da izbori za Dom narodaParlamen- taFederacije BiH nisuprovedeni u svih deset kantona u skladu s odredbamaIzbornogzakonaBo- sne i Hercegovine, te da nisubili ispunjeniuslovi za njegovokon- stituiranje, kao i odlukakojom je CIK utvrdio da izborpredsjedni- ka i potpredsjednika FBiH nije proveden u skladu sa Izbornimza- konom BiH i kojom se taj izborpo- ni{tava.
Pravna sigurnost
Inzkovaodluka je privremenog karaktera i njom se izabranimor- ganima u Federaciji BiH potvr|uje legitimitet sve dok Ustavni sud FBiH, eventualno, ne donesedru- ga~ijuodluku.- Konstatiraju}i da se odluke CIK-a ti~u pitanja koja su stvar tuma~enja Ustava FBiH, visoki predstavnik i ambasadoriUpra- vnog odbora Vije}a za pro- vo|enjemiraprocijenili su da bi Ustavni sud trebaoimatipriliku da se odredi u pogleduovihpi- tanja. Odlukom visokom pred- stavnika uklanjaju se pravne nejasno}e u pogledu statusa izabranih organa vlasti u FBiH dok Ustavni sud FBiH ne odgo- vori na zahtjeve koje su uputili Borjana Kri{to i Vjekoslav Be- vanda. Visokipredstavnik i am- basadori PIC-a su zaklju~ili da Ustavni sud FBiH mora imati priliku da se odredi. Ustavni sud FBiH je mjerodavno do- ma}etijelo za pitanjakojaspa- daju u njegovu jurisdikciju. A odluka visokog predstavnika osigurava pravnu sigurnost za vitalne funkcije vlasti u privre- menom periodu, dok doma}i pravosudni organi ne zavr{e svojposao. Ova je odlukauzro- kovanapravnomneizvjesno{}u u Federaciji BiH, koja je dijelom rezultatodbijanjaZapadnoher- cegova~kog kantona, kantona 10 i Posav skogkantona da ispu- nesvojezakonskeobaveze i iza- beru delegate u Dom naroda, ~etirimjesecanakonrokovaut- vr|enih u Ustavu Federacije BiH. Federacija se ne smijedo- vesti u pravnukrizu i zatoodlu- ka visokog predstavnika osigu- rava da institucije FBiH mogu funkcionisati. ^injenica da se nekolikoteku}ihpravnihsporo- va o pitanjima koja uklju~uju i ustavnapitanjakojaproisti~u iz UstavaFBiHparalelnorje{ava- ju pred razli~itim doma}im or- ganima i u razli~itimjurisdikci- jama je doprinijelapravnojne- izvjesnosti. Donesena odluka zna~i da su organivlasti u FBiH oni koji su objav ljeni u Slu`be- nimnovinamaFBiH21. marta, ukoliko Ustavni sud FBiH ne odlu~idruga~ije. Naravno, odlu- ka Ustavnog suda }e se morati po{tivati.
Mirno sa~ekati
Stoga je sadaobavezasvihzva- ni~nikaprethodneVladeFedera- cijeFBiH, svihinstitucija, strana- ka, dr`avnihslu`benika, da po{tu- juodluke i aktetrenutnihizvr{nih i zakonodavnihorgana, pojasnio je ju~er novinarima glasnogo- vornik OHR-a Oleg Mili{i}, po- zvav {i sve da mirno sa~ekaju okon~anje zasjedanja Ustavnog sudaFBiH.Mili{i} je odbacionavode da je OHR svojomprivremenomodlu- kom`eliouticati na odlukuUsta- vnogsudaFBiH.- OdlukuUstavnogsudaFBiH svi }e moratipo{tivati, po{tivat}e je i visokipredstavnika, a o~ekujemo i svi ostali, kazao je Mili{i}. On je dodao da }e Upravniodbor Vije}a za provedbu mira najvjerovatnije i tokomdana{njeg i sutra{njegzasjedanjarazmatra- ti ovo pitanje, kao {to uvijek i ra- zmatraaktuelnupoliti~kusituaci- ju u BiH.
J. F.
Izabraniorgani FBiH sulegalni
- Sve vrijeme smo govorili da je za nas obavezuju}aodluka i jedi- nainstitucijakojamo`edatiocje- nu Ustavni sud Federacije BiH, kazao je ju~er za Fenupremijer Federacije BiH Nermin Nik{i} zamoljen da komentiranajnovi- juodlukuvisokogpredstavnika. - Ukoliko Ustavni sud FBiH prihvatiapelacijuBorjaneKri{to, mi }emo se pona{ati u skladu s tom odlukom, odnosnoukoliko ne prihvati, za nas je taj proces zavr{en. Drago nam je da jeUredvisokogpredstavnikapre- poznao i rije{io ovo pitanje do odlukeUstavnogsudakako ne bismoimali ovu dilemu da li je Vladalegalna ili nije. Za nas ta di- lema ne postoji, ali se u javnos- ti objektivno stvarala ovakvim pristrasnim pona{anjem Cen- tralneizbornekomisije BiH, ka- zao je premijer Nik{i}, dodav {i kako se cijelovrijemegovori da Centralnaizbornakomisijanije nadle`namije{ati se u ove poslo- ve i da je ~ine}i to pokazala da je politi~kiizmanipulirana. Stranka demokratske akcije pozdravila je nalog OHR-a kojim se suspendujuodlukeCentralne izbornekomisije (CIK) BiH, oci- jeni{i ga doprinosomrje{avanju problema u BiH.- Stranka demokratske akcije smatra da }e ova odlukaonemo- gu}itiprovo|enjenezakonite ili, u najmanjuruku, sporneodluke CIK-a te da }e omogu}iti nadl- e`nomorganu- Ustavnomsudu Federacije BiH, da iznesekona- ~an stav o pitanju zakonitosti uspostaljanjavlasti u FBiH, na- vodi se u saop{tenju SDA.
SDP i SDA o nalogu OHR-a
Doprinosrje{enjuproblema
Visoki predstavnik Valentin Inzko suspendovao odluke CIK-a
Odluka visokog predstavnika privremena, sve do odluke Ustavnog suda FBiH, koja }e se morati po{tivati, ka`u u OHR-u
OHR i Vije}e za provedbu mira zaklju~ili da se odluke CIK-a ti~u pitanja koja su stvar tuma~enja Ustava FBiH
OHR svojomprivremenomodlukom ne `eliuticati na odlukuUstavnog sudaFBiH
Foto: D@. KRIJE[TORAC
NerminNik{i}: SamoUstavni sud FBiHobavezuje

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->