Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5594, 29.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5594, 29.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,528|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
SKUP[TINA NSBiH
Dan odlukeza bh.nogomet
MOSTAR
Pedofilu {esti po godinazatvora
Privremeno suspendirane odluke koje se odnose na Dom naroda i na izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH
Osigurano funkcioniranje institucija
^ovi}: Ovo je dokaz da BiH `ele i formalno podijeliti
POTVR\ENO PISANJE AVAZA
Nakon odluke o suspenziji
OHR PONOSAN,
^OVI]OGOR^EN
 22. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 29. 3. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5594
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Hag:Istina o za{ti}enim dokumentima
RAZGOVORI MLADI]AI MILO[EVI]A I DALJE]E OSTATI SKRIVENI
   8 .  s   t  r .   6   4 .  -   6   6 .  s   t  r  a  n  a
S uvi|aja: Nisu poznati motivi Ivanovog o~ajni~kog ~ina
(Foto: M. @ivojevi})
Sarajevo: Vidikovac „Avaz Twist Towera“
Sko~io u smrt s vrhanajvi{e zgrade u regionu
   1   6 .  s   t  r .   1   8 .  s   t  r  a  n  a
U
red visokog predstavni-ka potvrdio je ju~er „Av-azovu“ informaciju da jevisoki predstavnik Vale-ntin Incko privremeno suspendi-rao dvije odluke CIKBiH dok sene o~ituje Ustavni sud FBiH.Odlukom visoki predstavnikuklanja pravne nejasno}e u po-gledu statusa izabranih organavlasti u Federaciji dok Ustavnisud FBiH ne odgovori na zahtje-ve koje su uputili Borjana Kri{toi Vjekoslav Bevanda.
 2., 3. i 4. strana
Italijanski premijer odbacio optu`be za utaju porezaItalijanski premijer odbacio optu`be za utaju poreza
Berluskonina suduBerluskonina sudu
   (    A    P   )
Poklon ~itaocima poster reprezentacije BiH
DANAS PRILOG
Malioglasi na12 strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,29. mart/o`ujak 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Dejvid Enjart, komandant [taba NATO-a u Sarajevu: Bosna i Hercegovina je i dalje stabilna i sigurna zemlja
- Obavezno treba u}i uNATO, jer se on obavezuje {titi-ti dr`avu ~lanicu NATO-a akobude napadnuta od vanjskogneprijatelja. Mi }emo u bu-du}nosti mo}i iza}i nakraj sunutra{njim neprijateljima.
(Edo Pilipovi})
PORTAL - komentar dana
Reakcije
Premijer FBiH Nermin Nik{i}
CIK politi~ki izmanipuliran
Sve vrijeme smo govorili da je za nasobavezuju}a odluka i jedina institucija ko-ja mo`e dati ocjenu, Ustavni sud FBiH.Ukoliko Ustavni sud FBiH prihvati apela-ciju Borjane Kri{to, mi }emo se pona{ati uskladu s tom odlukom, odnosno ukolikone prihvati, za nas je taj proces zavr{en.Sve vrijeme govorimo da CIK nema na-dle`nosti da se mije{a u te poslove i da jeustvari na ovaj na~in pokazao da je poli-ti~ki izmanipuliran - kazao je za Fenu pre-mijer Federacije BiH Nermin Nik{i}.
Adnan Terzi} za „Avaz“
OHR je imao pravodonijeti ovakvu odluku
^lan Predsjedni{tva Saveza za boljubudu}nost BiH Adnan Terzi} ka`e da jevisoki predstavnik u BiH Valentin Incko(Inzko) imao potpuno pravo donijeti odlu-ku o suspenziji odluka CIK-a.- Kao i svaka odluka, i ova ima dobrih ilo{ih strana. Dobra strana je da Vlada FBiH mo`e nesmeta-no raditi dok Ustavni sud FBiH ne donese kona~nu odlu-ku. Lo{a strana je ta {to }e i ova odluka dodatno uslo`nitipoliti~ki ambijent u BiH. Bio bih zadovoljniji da je i visokipredstavnik sa~ekao odluku Ustavnog suda, jer su se i ~elni-ci parlamentarne ve}ine u FBiH opredijelili da }e prihvatitisvaku njegovu odluku - kazao je Terzi} za „Avaz“.
 F. V.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik 
Poni{tavanje institucija BiH
Suspenzijom odluka Centralne izbornekomisije (CIK) BiH, koje se odnose na for-miranje vlasti u FBiH, visoki predstavnikValentin Incko (Inzko) suspendovao je iono malo kredibiliteta koji je me|unaro-dna zajednica imala u BiH. Njegova odlu-ka je besprizorno poni{tavanje doma}egzakonodavstva i institucija BiH, kao i dire-ktno kr{enje Dejtonskog mirovnog spora-zuma.Ukoliko visoki predstavnik ostane u BiH,o~ekujemo da }e njegova sljede}a odluka bitisuspenzija izbora i da }e se vlast tada glatko formirati uOHR-u. Ukoliko do tada BiH pre`ivi - naveo je lider SNSD-a i predsjednik RS Milorad Dodik u pisanoj izjavi za Srnu.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivani}
Nije dobro {to se OHR petlja
Nije dobro {to se OHR petlja u for-miranje vlasti u FBiH. Tim pitanjem tre-bale su se pozabaviti nadle`ne instituci-je. Odluka OHR-a bila je o~ekivana, jerje posredovao u formiranju vlasti uFBiH. Onog trenutka kada dogovor nijepostignut bilo je jasno da }e partije kojebudu imale ve}inu dobiti podr{ku OHR-a - izjavio je za Srnu predsjednik PDP-aMladen Ivani}.
Predsjednik FBiH @ivko Budimir
O~ekivana i logi~na odluka
O~ekivan je nalog visokog predsta-vnika Valentina Incka (Inzko) o privre-menoj suspenziji odluka CIK-a u vezi sformiranjem vlasti u FBiH. Smatram daje nadle`nost o odlukama Parlamentaisklju~ivo na Ustavnom sudu FBiH, a ni-kako na dr`avnoj agenciji. Prema tome,bilo je logi~no o~ekivati ovakav potez In-cka - rekao je za Srnu novoimenovani pr-edsjednik FBiH @ivko Budimir.
Terzi}: Dobra i  lo{a strana Dodik:Suspenzija izbora Budimir: Nadle`nost Ustavnog suda Ivani}: Jasna podr{ka Nik{i}:Obavezuju}aodluka
Reagiranje SDA
Podr{kanalogu
Stranka demokratskeakcije (SDA) pozdravila jenalog OHR-a kojim se su-spendiraju odluke CIK-a,ocijeniv{i ga doprinosomrje{avanju problema u BiH.- SDA smatra da }e ovaodluka onemogu}iti pro-vo|enje nezakonite ili, u na-jmanju ruku, sporne odlukeCIK-a te da }e omogu}iti na-dle`nom organu - Ustavnomsudu FBiH - da iznese ko-na~an stav o pitanju zakoni-tosti uspostavljanja vlasti uFBiH - navodi se u sa-op}enju SDA.
Socijaldemokratska unija BiH
Inckov potezzabrinjavaju}i
Rukovodstvo Socijaldemokratske unijeBiH izra`ava zabrinutost potezom visokog pr-edstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko),„koji je svoju {utnju u do kraja zao{trenomi potpuno zako~enom procesu uspostavevlasti odlu~io prekinuti svega nekoliko da-na prije zasjedanja Ustavnog suda, koji je je-dini nadle`an da da pravno tuma~enje stanjau kojem se nalazi vlast u FBiH, saop}eno jeiz SDU-a.Iznena|eni smo, dodaje se u saop}enju,pona{anjem visokog predstavnika, koji je „sasvojom zakasnjelom reakcijom“ dodatnozakomplicirao daljnji proces uspostave vla-sti u BiH, „grubo naru{avaju}i princip lega-liteta i legitimiteta institucija dr`ave BiH“.
Stranka za BiH
Na djelu suspenzijaDejtonskog sporazuma
Stranka za BiH smatra da je na „djelu su-spenzija Dejtonskog sporazuma, a sada i bh.institucija, {to BiH vodi u anarhiju“. Kome-ntiraju}i odluku visokog predstavnika Va-lentina Incka kojom su suspendirane odlu-ke CIK-a, SBiH je podsjetila na svoja rani-ja upozorenja i stavove kada je u pitanju dje-lovanje OHR-a u posljednje vrijeme.- Podsje}amo da je visoki predstavnik umaju pro{le godine, pozivaju}i se na poli-ti~ke, a ne pravne argumente, zatra`io od Pr-avobranila{tva BiH da prestane s aktivnosti-ma usmjerenim na knji`enje dr`avne imo-vine na ime BiH, suprotno ^lanu 1. UstavaBiH. Pri tome su derogirane i pravomo}nepresude sudova u BiH, {to je bez presedanau demokratskoj praksi - saop}ila je SBiH.Ustavni sud FederacijeBiH sutra }e donijeti odluku pozahtjevu odlaze}e pr-edsjednice FBiHBorjane Kri{toza ocjenu us-tavnosti izb-ora novogpredsjedni-ka i dvojicepotpreds-jednika FBiH te rukovodst-va i radnih tijela Doma na-roda Federalnog parla-menta.Iz Ustavnog su-da ju~er nije bilomogu}e dobiti ni-kakav detalj vi{e,osim da }e raspr-ava biti odr`anabez prisustva ja-vnosti. Kako jesaop}eno, javnost}e o sudskojodluci biti obavije{tena pisa-nim putem u poslijepodne-vnim satima, odnosno nakon15 sati.
Upitan dignitet
Ustavni sud dobio je 18.marta zahtjeve BorjaneKri{to i dosada{njeg za-mjenika federalnog pre-mijera i ministra fina-nsija FBiH Vjekosla-va Bevande.Kri{to je ju~ersaop}ila da OHR-ov nalog kojim sesuspendirajuodluke Centr-alne izbornekomisije (CIK) BiH o po-ni{tavanju izbora ~elnih lju-di ve}eg bh. entiteta smatradirektnim udarom na institu-cije sistema BiH. Smatra da setime dovode u pitanje digni-tet, razlog postojanja, ali isve ranije odluke CIK-a kaojedinog nadle`nog tijela za za-konito provo|enje izbora i je-dinog autenti~nog tuma~aIzbornog zakona BiH.Kri{to je stajali{ta da jevisoki predstavnik VlentinIncko (Inzko) „prekr{io svo-je ovlasti, pokazao pristra-snost i naru{io cijeli demokr-atski sustav u zemlji“.
Dodatni pritisak 
- Ne samo da je doveo u pi-tanje cijeli demokratski sustavnego i opstojnost BiH kao de-mokratski ure|ene dr`avekoja funkcionira na temeljuustava i slobodnih demokra-tskih izbora - reakcija je Bo-rjane Kri{to, koja smatra i daje Inckovim nalogom dovede-no u pitanje i povjerenje u radi valjanost odluka Suda BiH,koji se u redovnoj pravnoj pr-oceduri trebao o~itovati oodlukama CIK-a.Prema njenim rije~ima,na Ustavni sud FBiH„nepotrebno se vr{i dodatnipritisak u kontekstu forme isadr`aja budu}e odluke“.
 M. KUKAN 
NAJAVE
Nakon naloga OHR-a izdatog CIK-u
Ustavni sud FBiH
sutra donosi odluku
Incko je doveo u pitanje cijeli demokratski sustav i opstojnost BiH, ka`e Kri{to
Portal Vijesti.ba ju~erje objavio da iz izvora bli-skih SDP-u saznaje da jeodluka Ustavnog suda Fe-deracije BiH ve} poznata.- Kako nam je rekaona{ izvor, Ustavni sud gla-sat }e omjerom 4:1 u kori-st stranaka potpisnica tzv.platforme te }e time i defi-nitivno kao legalno biti po-tvr|eno konstituiranje Do-ma naroda FBiH i Predsje-dni{tva FBiH na sjedniciod 17. marta - naveo je tajportal.
Odluka Suda u koristplatforma{a?
Vjekoslav Bevanda, mi-nistar finansija u biv{oj Vla-di FBiH, koji je zatra`ioda Ustavni sud da svojami{ljenja o ustavnosti odlu-ka o izboru nove vlasti u Fe-deraciji, ju~er je za na{ listizjavio da je {okiran nalo-gom OHR-a.- Ne kao ministar, negokao gra|anin, jo{ se nadamda je ovo dr`ava. @elim ko-motno da se osje}am u njoji o~ekujem da }e instituci-je raditi svoj posao. Po{tu-jem institucije, znam da jevisoki predstavnik iznadnjih, ali ne znam {ta vi{e vr-ijede i koju svrhu uop}eimaju izbori i Izborna komi-sija BiH - izjavio je Beva-nda.Na pitanje ho}e li doodluke Ustavnog sudaFBiH i dalje dolaziti na po-sao u Ministarstvo finansi-ja FBiH, odgovorio je da on„u `ivotu i ne zna ni{ta dr-ugo nego raditi“. No, Beva-nda je dodao i da su pritiscina njega ogromni te da je,nakon {to mu je ukinutoslu`beno osiguranje, od nje-ga zatra`eno i da predaslu`beni paso{.
Bevanda {okiran nalogom
 Kri{to:Udar na institucije Bevanda: Koja je svrha izbora
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,29. mart/o`ujak 2011.
3
Drama u vezi s uspostavomvlasti, koja ve} mjesecima okupi-ra bh. javnost i zbog ~ega kopljalome politi~ki ~elnici, danas }ena trenutak oti}i u drugi plan.Pozadinski e{alon politi~kihmo}nika, zbrinut u Skup{tiniNogomentnog saveza (NS) BiH,imat }e posljednju {ansu i velikuodgovornost da bh. nogometspasi ponora koji mu prijeti.Izmjene Statuta Nogome-tnog saveza, koje su uvjet zaobustavu najavljene suspenzijebh. reprezentacija iz UEFA-in-ih takmi~enja, mnogima su uBiH va`niji ispit od dr`avneimovine, podjele fotelja, raspor-eda vlasti, reforme Ustava i dru-gih i najte`ih politi~kih pitanja.Odavno je poznato, politolo{kii sociolo{ki dokazano, da sportskiuspjeh ili neuspjeh u identificira-nju i izgradnji jedne dr`ave i naci-je te u kvalitetu `ivota gra|ana unjoj ima ogroman zna~aj. Nogo-met je, na ovim prostorima pose-bno, oduvijek bio vi{e od igre.Osiroma{enim gra|animaBiH, kojima su poharani `ivoti imladost te skoro potro{ena bu-du}nost, reprezentacija u kojojigraju asovi s me|unarodnom re-putacijom zna~i i mnogo vi{e. Za-to }e sve o~i danas biti uprte u de-legate Skup{tine NSBiH. Da sepitaju sportisti, da se mjere njiho-va brzina, spretnost, hrabrost,snaga ili taktika, gra|ani BiHimali bi se ~emu radovati, ba{ kaoi prije nekoliko dana u Zenici.No, ironijom sudbine, o bu-du}nosti najpopularnijeg sporta uBiH odlu~ivat }e drugi svijet - svi-jet politike ili politikantstva, gdjeni{ta nije sveto i gdje se svimemo`e trgovati. A nije mogao bitite`i i lo{iji trenutak za to. Poli-ti~ka kriza u zemlji nikada dublja,razlike izme|u lidera politi~kihstranaka ~ine se nepremostivim.Stoga, nema nikakve sumnjeda }e Skup{tinu pojedinci iz po-zadinskog politi~kog e{alona po-dlo iskoristiti za pritiske i potku-surivanja, iskazuju}i svoju loja-lnost tvrdolinija{kim opcijama.Ali, negativan ishod i suspe-nzija reprezentacije BiH mo`ebiti i ma~ s dvije o{trice, ~ak i zanjih. Jer, ko zna, mo`da to budeinicijalna kapisla za eksplozijunagomilanog narodnog nezado-voljstva. Toga se, ne treba su-mnjati, pribojavaju ve}i isna`niji politi~ki mo}nici odovih koji prijete da }e sahranitibh. nogomet. Zato, ako ve} poli-tika mora odlu~ivati, onda nekai tu ~injenicu ima u vidu.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Ambasada Sjedinjenih Ame-ri~kih Dr`ava (SAD) sna`no po-dr`ava odluku visokog predsta-vnika, donesenu 27. marta, ko-jom se privremeno suspendirajudvije odluke Centralne izbornekomisije (CIK) u BiH, donesene24. marta 2011. godine, saop}enoje iz Ambasade SAD u BiH.- Ovom odlukom visokog pre-dstavnika otklonit }e se pravne ne-jasno}e u pogledu statusa izabra-nih organa vlasti FBiH dok Usta-vni sud FBiH ne donese odluku oovim pitanjima. Odluka Visokogpredstavnika osigurava da institu-cije FBiH mogu funkcionirati iodgovoriti na hitne potrebe i va`napitanja od interesa za sve gra|aneFBiH - ka`e se u saop}enju.Ured visokog predstavnika(OHR) ju~er je potvrdio informa-ciju „Dnevnog avaza“ da je visokipredstavnik Valentin Incko (In-zko) privremeno suspendiraodvije odluke Centralne izbornekomisije (CIK) dok se ne o~itujeUstavni sud Federacije Bosne iHercegovine.
Vitalne funkcije
- Nakon konsultacija s amba-sadorima Vije}a za implementa-ciju mira (PIC), visoki predsta-vnik ju~er (u nedjelju, 28. marta,op. a.) donio je odluku kojom seprivremeno suspendiraju dvijeodluke Centralne izborne komi-sije donesene 24. marta.Ove odluke odnose se na Domnaroda Federacije i na izbor pre-dsjednika i potpredsjednikaFBiH.Odlukom visoki predstavnikuklanja pravne nejasno}e u po-gledu statusa izabranih organavlasti u Federaciji dok Ustavnisud FBiH ne odgovori na zahtje-ve koje su uputili Borjana Kri{toi Vjekoslav Bevanda - kazao jeOleg Mili{i}, portparol OHR-a uju~era{njem obra}anju novinari-ma.Objasnio je da je odluka done-sena zato {to me|unarodna zaje-dnica smatra da se „odluke CIK-ati~u pitanja koja su stvar tu-ma~enja Ustava Federacije, a vi-soki predstavnik i ambasadoriUpravnog odbora PIC-a procije-nili su da Ustavni sud mora imatipriliku da se odredi“.- Odluka visokog predstavni-ka osigurava pravnu sigurnost zavitalne funkcije vlasti dok do-ma}i pravosudni organi ne zavr{esvoj posao - naglasio je Mili{i}.Pojasnio je i da je odluka„prouzrokovana pravnom nei-zvjesno{}u u Federaciji, koja jevelikim dijelom rezultat odbija-nja Zapadnohercegova~kog, Li-vanjskog i Posavskog kantonada ispune svoje zakonske obave-ze i da izaberu delegate u Domnaroda, i to ~etiri mjeseca nakonrokova utvr|enih u Ustavu Fe-deracije i u Izbornom zakonuBiH“.
Bojazni stranaca
Mili{i} je kazao i da ume|unarodnoj zajednici postojibojazan da bi brojni sporovi kojibi uslijedili nakon konstituiranjaFederalnog parlamenta i vlastiFBiH mogli doprinijeti pravnojneizvjesnosti.- Federacija se ne smije dove-sti u pravnu krizu. Zato odlukavisokog predstavnika osiguravada institucije Federacije mogu fu-nkcionirati u interesu svihgra|ana Federacije - rekao je on.Prvi ~ovjek pres-ureda OHR-akazao je i da je obaveza svih zva-ni~nika prethodne Federalne vla-de, svih institucija u BiH, svihpoliti~kih stranaka, dr`avnihslu`benika i drugih da po{tujuodluke i akte trenutnih izvr{nih izakonodavnih organa.- Odluka o suspenziji odlukeCIK-a ni na koji na~in ne pre-dstavlja nepovjerenje me|unaro-dne zajednice u CIK. OHR pozi-va sve da mirno sa~ekajuokon~anje vije}anja Ustavnog su-da FBiH - naglasio je Mili{i}.
S. NUMANOVI]
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
 avaz.ba)
Vi{eod igre
Pojedinci iz pozadinskog politi~kog e{alonaiskoristit }e Skup{tinu NSBiH kako bi iskazalisvoju lojalnost tvrdolinija{kim opcijama
OHR
Pres-konferencija o suspenziji odluka CIK-a
Federacija se ne smijedovesti u pravnu krizu
Odluka ne zna~i nepovjerenje OHR-a u CIK
Privremeno suspendirane odluke kojese odnose na Dom naroda Federacije i na izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH
 Mili{i}: Poziv da nalog visokog predstavnika bude mirno prihva}en
(Foto: J. Brutus)
 Ambasada SAD: Otklanjanje pravnih nejasno}a
Odgovaraju}i na jedno odpitanja, Mili{i} je kazao i da„OHR nema ka{ike da u njihgleda i predvidi {ta bi ko mogaouraditi, pa da reagira“.On je, nadalje, odgovorio i danema roka do kojeg se Ustavnisud BiH mora izjasniti o prigo-vorima te istakao da }e i OHR po{tovati odluku ove pravneinstance, kakva god ona bude.
OHR nemaka{ike
Saop}enje Ambasade SAD
Sna`na podr{ka Inckovoj odluci

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anel Cubara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->