Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Il Rapporto Energia e Ambiente – Analisi e Scenari 2009

Il Rapporto Energia e Ambiente – Analisi e Scenari 2009

Ratings: (0)|Views: 813|Likes:
Il Rapporto Energia e Ambiente – Analisi e Scenari 2009 - dell’ENEA, giunto alla sua 11^ edizione presenta le dinamiche in atto nel sistema energetico nazionale e internazionale ed esplora le possibili evoluzioni del nostro sistema energetico all’interno di un sintetico quadro globale, in una logica di sviluppo economico sostenibile.
Il Rapporto Energia e Ambiente – Analisi e Scenari 2009 - dell’ENEA, giunto alla sua 11^ edizione presenta le dinamiche in atto nel sistema energetico nazionale e internazionale ed esplora le possibili evoluzioni del nostro sistema energetico all’interno di un sintetico quadro globale, in una logica di sviluppo economico sostenibile.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Campagnola Emilia 5 Stelle on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

03/29/2011

pdf

 
YHPPOYZOFCFYNKH F HBIKFCZF
HCHLKWK F WGFCHYK 900;
Co}fbiyf 9080
 
 YHPPOYZO FCFYNKH F HBIKFCZFHCHLKWK F WGFCHYK 900;9080 FCFHHnfcqkh chqkochlf pfy lf cvo}f zfgcolonkf, l
‟ 
fcfynkh f lo w}klvppo fgocobkgo wowzfckiklfLvcnozf}fyf Zdhoc jk Yf}fl, >=008;= YobhKWIC ;>4"44"494="977"=
Kl Yhppoyzo ä wzhzo yfhlkqqhzo jhll 
‛ 
Vmmkgko Wzvjk FCFHYfwpocwhiklf jfl gooyjkchbfczo wgkfczkmkgo1 Ghylo BhcchYfwpocwhiklf jfl gooyjkchbfczo yfjhqkochlf1 Hcjyfh MkjhcqhDhcco gollhioyhzo1 O# Hbfykndk, I# Ihljkwwhyh, N# Ifqdvhwd}klk $ioywkwzh KGZP+,V# Gkoyih, N# Golfzzh, H# Golowkbo, Y# jfl Gkfllo, I# Mflkgk, H# Mkjhcqh,H# Moyck, B# Nhfzh, L#N# Nkvmmykjh, M# Nyhggf}h, G# Bhyzkck, G# Cozhyo,K# Olk}fzzk, J# Phlbh, B# Yho, B#G# Zobbhwkco, H# Qhbhnck 
8
#
8
 
Zvzzk k cobkchzk}k goyykwpocjoco h pfywochlf FCFH, wf coc jk}fywhbfczf kcjkghzo#
 
 
7
Pyfmhqkocf
Kc vc yfgfczf jogvbfczo lh Gobbkwwkocf Fvyopfh jfmkckwgf lh wzyhzfnkh cfgfwwhykh pfygocwfnvkyf l
‟ 
oikfzzk}o jk vc
‟ 
fcfynkh gobpfzkzk}h, wowzfckiklf f wkgvyh pfy k Phfwk jfll
‟ 
Vckocf# Kljogvbfczo kcjk}kjvh lf pykoykzà jk kczfy}fczo pfy l
‟ 
Fvyoph cfk pyowwkbk jkfgk hcck1 lhgowzkzvqkocf jk vc wkwzfbh fcfynfzkgo pkû fmmkgkfczf, vc bfyghzo kczfnyhzo h pyfqqk gobpfzkzk}k fmoyckzvyf wkgvyf, kl gocwolkjhbfczo jfllh lfhjfywdkp zfgcolonkgh f l
‟ 
h}}ko jk cfnoqkhzk goc kphyzcfy kczfychqkochlk#J
‟ 
hlzyh phyzf l
‟ 
Hnfcqkh Kczfychqkochlf jfll
‟ 
Fcfynkh, cfl wvo vlzkbo yhppoyzo wvllf pyowpfzzk}fjfllf zfgcolonkf fcfynfzkgdf hl 9060, wozzolkcfh goc fcmhwk
gobf xvfllh “yk}olvqkocf‒ hvwpkghzh
jh zfbpo pfy ykwpocjfyf hllf pyoilfbhzkgdf jfk ghbikhbfczk glkbhzkgk wkh vc pyogfwwo kc hzzo fgdf vc mvzvyo h ihwwf fbkwwkock jk hckjykjf ghyiockgh wkh hcgdf vch wolvqkocf fmmkghgf pfyhggyfwgfyf kl lk}fllo jk wkgvyfqqh fcfynfzkgh f wowzfcfyf lo w}klvppo fgocobkgo#Lh gyfwgkzh jfll
‟ 
fmmkgkfcqh fcfynfzkgh jfll
‟ 
hyfh OGWF5 l
‟ 
hvbfczo jfnlk kc}fwzkbfczk pviilkgk kcY-W cfllf zfgcolonkf h ihwwo goczfcvzo jk ghyiocko5 lh gobphywh cfk lkwzkck jk kbpoyzhczkgobphnckf hvzoboiklkwzkgdf jk }fkgolk kiykjk fj flfzzykgk5 lh ykpyfwh jfnlk kc}fwzkbfczk cfl wfzzoyfcvglfhyf woco wfnchlk jk vc pyogfwwo oybhk h}}khzo, wowzfcvzo
kc goczyozfcjfcqh ykwpfzzo hllfcfnhzk}f pyf}kwkock gollfnhzf hllo w}olnfywk jfllh gykwk fgocobkgh kczfychqkochlf
jhl ivochcjhbfczo mhzzo wfnchyf jhnlk kc}fwzkbfczk cfllf zfgcolonkf
lo~"ghyioc
gdf cfl 900; dhccogowzkzvkzo olzyf kl =0& jfllh cvo}h ghphgkzà jk nfcfyhqkocf flfzzykgh kc Fvyoph#Lh wzyhjh jh gobpkfyf }fywo lh gowzyvqkocf jk vc wkwzfbh fcfynfzkgo pkû wowzfckiklf ä zvzzh}khhcgoyh bolzo lvcnh# Vc yfgfczf wzvjko yfhlkqqhzo pfy lh Gobbkwwkocf Fvyopfh jh hvzoyf}olkkwzkzvzk jk ykgfygh bowzyh kcmhzzk gdf, pfy gocwfnvkyf nlk kbpfnck hwwvczk hll
‟ 
oykqqoczf jfl 9090,whyfiif cfgfwwhyko zykplkghyf k ykwvlzhzk mkcoyh gocwfnvkzk hzzyh}fywo lf polkzkgdf f bkwvyf mkcoyhhjozzhzf#Hll
‟ 
kczfyco jk xvfwzo xvhjyo l
‟ 
Kzhlkh bhckmfwzh jkmmkgolzà cfllh zfcvzh gobpfzkzk}h jfllh pyopykhihwf kcjvwzykhlf pyopyko cfk cvo}k wfzzoyk jfllf zfgcolonkf
lo~"ghyioc
# Nlk kc}fwzkbfczk kzhlkhck kcxvfwzk wfzzoyk, kcmhzzk, cocowzhczf bowzykco cfnlk vlzkbk hcck vc hppyfqqhiklf zhwwo jk gyfwgkzh,pfywkco wvpfykoyf h xvfllo jfnlk Wzhzk Vckzk, wfgocjo Phfwf kc zfybkck jk kc}fwzkbfczk zozhlk jopolh Gkch, ykwvlzhco wiklhcgkhzk h mh}oyf jk pyonfzzk pfy lh nfcfyhqkocf jk fcfynkh f pyfwfczhco,kc}fgf, xvozf pyhzkghbfczf cvllf jfwzkchzf hll
‟ 
kcco}hqkocf zfgcolonkgh# Wk yfcjf xvkcjkcfgfwwhyko kcjk}kjvhyf polkzkgdf f wzyvbfczk kc nyhjo jk hzzk}hyf vc }fyo f pyopyko pyogfwwo jk
“hggflfyhqkocf zfgcolonkgh‒ jfl cowzyo wkwzfbh fcfynfzkgo#
 Hl gocwfnvkbfczo jk xvfwzo oikfzzk}o gocgoyyoco lf hchlkwk jk wgfchyko gocjozzf jhll
‟ 
FCFH hlmkcf jk kjfczkmkghyf xvfllf zyhkfzzoykf jk w}klvppo jk lvcno zfybkcf kc nyhjo jk yfhlkqqhyf wgfchykgdf ykwpocjhco kcwkfbf hnlk oikfzzk}k jk wkgvyfqqh fcfynfzkgh, wowzfckiklkzà hbikfczhlf fgobpfzkzk}kzà fgocobkgh# Wv xvfwzf zfbhzkgdf lf cvo}f mvcqkock jk Hnfcqkh, gdf wk hnnkvcnocoh xvfllf zkpkgdf jk vc fczf jk ykgfygh, hbplkmkghco lf ghphgkzà wpfgkmkgdf jk kczfy}fczo gdf l
‟ 
FCFHä kc nyhjo jk fwplkghyf wkh }fywo kl jfgkwoyf pviilkgo gdf }fywo kl wkwzfbh jfllh pyojvqkocf f jfkwfy}kqk#Kl Yhppoyzo Fcfynkh f Hbikfczf
 
Hchlkwk f Wgfchyk 
 
jfll
‟ 
FCFH, nkvczo hllh wvh 88
h
fjkqkocfpyfwfczh kc bhckfyh wkczfzkgh kl xvhjyo jfllf jkchbkgdf kc hzzo cfl goczfwzo jfl wkwzfbhfcfynfzkgo chqkochlf f kczfychqkochlf, bfzzfcjo kc lvgf hllo wzfwwo zfbpo k pfygoywk zfgcolonkgkjk bfjko f lvcno pfykojo gdf gocwfczkyfiifyo h lk}fllo Phfwf jk jkyknfywk }fywo vco w}klvppo jkzkpo wowzfckiklf f jk h}}khyf vc pyogfwwo jk yklhcgko jfll
‟ 
kcjvwzykh kzhlkhch cfk jk}fywk wfzzoyk
lo~"ghyioc
#
Nko}hcck Lfllk
Gobbkwwhyko FCFH
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->