Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AbeViet HTVT Dvc1 Ch3 Gsm 1

AbeViet HTVT Dvc1 Ch3 Gsm 1

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by AbeViet

More info:

Published by: AbeViet on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2012

pdf

text

original

 
5/1/20101
1. C
u trúc t
ng quát m
ng GSM2. H
at
ñ
ng & d
ch v
m
ng GSM3. B
ă
ng t
n vô tuy
n m
ng GSM4. L
p vô tuy
n5. Giao th
c trong GSM6. hóa ti
ng và kênh trong GSM
THÔNG TIN DI
ð
NG
Thông Tin Di
ð
ngTrang 1Ch
ươ
ng 3: GSM
Ch
ươ
ng 3: GSM
GSM: Global System for Mobile Telecommunication
C
u trúc m
ng GSM
Thông Tin Di
ð
ngTrang 2Ch
ươ
ng 3: GSM
C
u trúc m
ng GSM
Thông Tin Di
ð
ngTrang 3Ch
ươ
ng 3: GSM
C
u trúc m
ng GSM
Mobile Station (MS)
Mobile Equipment (ME)
Subscriber Identity Module (SIM)
Base Station Subsystem (BBS)
Base Transceiver Station (BTS)
Base Station Controller (BSC)
Transcoding and Rate Adaption Unit (TRAU)
Switching Subsystem
Mobile Switching Center (MSC)
Home Location Register (HLR)
Visitor Location Register (VLR)
Authentication Center (AUC)
Equipment Identity Register (EIR)
Thông Tin Di
ð
ngTrang 4Ch
ươ
ng 3: GSM
 
5/1/20102
Mobile Station (MS)
ME
ðư
c t
o ra b
i nhi
u nhà s
n xu
t
T
t c
các MS ph
i tuân theo các tiêu chu
n chung c
angành
M
i m
t ME
ñư
c nh
n d
ng duy nh
t b
i s
IMEI(International Mobile Equipment Identity).
IMEI
ñư
c s
d
ng cho các
ñ
i
n tho
i m
ng GSM
MS = ME
(Mobile Equipment) +
SIM
(Subscriber Identity Module)
Thông Tin Di
ð
ngTrang 5Ch
ươ
ng 3: GSM
Mobile Station (MS) (2)
SIM (Subscriber Identity Module)
Là m
t card ch
a IMSI (International MobileSubscriber Identity)
S
MSISDN (Mobile Subscriber ISDNNumber)
Khóa xác th
c (K) và gi
i thu
t
ñ
ki
m traxác th
c
ðư
c b
o v
b
i password hay mã PIN
Có th
tháo ráp cho nh
ng máy khác nhau
Thông Tin Di
ð
ngTrang 6Ch
ươ
ng 3: GSM
IMEI
IMEI (International Mobile Equipment Identity)
IMEI do nhà s
n xu
t
ñ
i
n tho
i di
ñ
ng c
p phát, có 15ch
s
 ñư
c s
d
ng b
i EIR
EIR (Equipment Identity Register
) c 
ó ch
c n
ă
ng ki
m tratính h
p l
c
a thi
t b
di
ñ
ng (ME) thông qua IMEI vàch
a các s
li
u v
ph
n c
ng c
a thi
t b
.
M
i ME thu
c m
t trong ba danh sách sau:
Danh sách tr
ng: t
c nó
ñư
c quy
n truy nh
p và s
 d
ng các d
ch v
 
ñ
ã
ñă
ng ký.
Danh sách xám: t
c là có nghi v
n và c
n ki
m tra.
Danh sách
ñ
en: t
c là b
c
m ho
c b
l
i không chophép truy nh
p vào m
ng
EIR th
ư
ng
ñư
c tích h
p trên HLR
ð
bi
t s
 
IMEI
c
a
ñ
i
n tho
i di
ñ
ng nh
n *#06#.
Thông Tin Di
ð
ngTrang 7Ch
ươ
ng 3: GSM
IMSI
IMSI (International mobile subscriber identity)
L
ư
u trong SIM
S
d
ng Max 15 digit theo c
u trúc:
Mobile Country Code (MCC), 3 digits, chu
n qu
c t
Mobile Network Code (MNC), 2 digits, Nh
n d
ngM
ng mobile trong 1 qu
c gia
Mobile Subscriber Identification Number (MSIN),Max 10 digits, s
nh
n d
ng c
a thuê bao trongm
ng
MCC (Mobile country code) c
a Vi
t Nam là 452,
MNC (Mobile network code) c
a Mobifone là 01, c
aVinaphone là 02....
Thông Tin Di
ð
ngTrang 8Ch
ươ
ng 3: GSM
 
5/1/20103
MSISDN
S
mà ta v
n b
m
ñ
g
i máy di
ñ
ng
ñư
c g
i làMSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services DigitalNetwork number)
Là s
c
a thuê bao
ñ
i
n tho
i di
ñ
ng
ñ
ánh s
theo quy
ñ
nh cho m
ng ISDN (nh
m ph
c v
cho
ñ
nh tuy
n v
ibáo hi
uSS7- là báo hi
u kênh chung
ñư
c phát tri
n
ñ
nh h
ư
ng dùng cho ISDN).
ISDN (Integrated Services Digital Network) m
ng
ñ
ad
ch v
s
(Max data bit ~2Mbit/s)
MSISDN = CC + NDC + SN
Country Code (CC), T
i
ñ
a 3 digits (Quy
ñ
nh qu
c t
)
National Destination Code (NDC): 2 / 3 digits;
Subscriber Number (SN): T
i
ñ
a 10 digits.
Thông Tin Di
ð
ngTrang 9Ch
ươ
ng 3: GSM
TMSI
TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) - s
nh
nd
ng tr
m di
ñ
ng t
m th
i
là s
nh
n d
ng mà m
ng cung c
p cho thuê bao m
tkhi thuê bao m
máy.
TMSI có chi
u dài 4 octet,
ñư
c t
o ra m
t cách ng
unhiên và ch
 
mang tính c
c b
trong m
t vùng
ñ
nh v
.
Khi thuê bao di chuy
n sang vùng khác,TMSI s
 
ñư
cc
p nh
t.
TMSI có th
 
ñư
c thay
ñ
i b
t c
lúc nào vì m
c
ñ
íchb
o m
t.
Nh
n d
ng TMSI
ñư
c dùng
ñ
trao
ñ
i gi
a UE vàtr
m g
c thay vì dùng nh
n d
ng IMSI.
Thông Tin Di
ð
ngTrang 10Ch
ươ
ng 3: GSM
LMSI
LMSI (Local Mobile Subscriber Identity) S
nh
n di
nthuê bao di
ñ
ng c
c b
Là s
nh
n di
n mà VLR trong m
ng GSM cung c
pcho các thuê bao t
m trú.
M
c
ñ
ích là giúp VLR tìm ki
m m
t cách nhanh chóngd
li
u liên quan
ñ
n thuê bao t
m trú
Thông Tin Di
ð
ngTrang 11Ch
ươ
ng 3: GSM
LAI (Location Area Identity)
LAI: Nh
n d
ng vùng
ñ
nh v
, là nh
n d
ng duy nh
tc
a m
t vùng
ñ
nh v
trong m
t m
ng
C
u trúc LAI theo quy
ñ
nh qu
c t
bao g
m
MCC (Mobile Country Code
)
, 3 digits
MNC (Mobile Network Code), 2 digits
LAC (Local Area Code), t
i
ñ
a 5 digits hay 2x8bitsd
ng Hex
LAI
ñư
c qu
ng bá (broadcast) th
ư
ng xuyên b
i BTSthông qua kênh qu
ng bá (BCCH)
Cell là nh
n d
ngduy nh
t trên kênh vô tuy
n và MS có th
xác nh
n v
trí thông qua LAI
MS s
l
ư
u gi
LAI trong SIM
Thông Tin Di
ð
ngTrang 12Ch
ươ
ng 3: GSM

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->