Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Artikel Akhlak

Artikel Akhlak

Ratings:
(0)
|Views: 227|Likes:
Published by Uswatun Chasanah
A. AKHLAK TERPUJI / AKHLAK MAHMUDAH Akhlak berasal dari perkataan Al Khuluq. Al-Khuluq bererti tabiat atau tingkah laku. Menurut Iman Al Ghazali, akhlak merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa saja yang lahir dari manusia atau segala tindak-tanduk manusia adalah sesuai
A. AKHLAK TERPUJI / AKHLAK MAHMUDAH Akhlak berasal dari perkataan Al Khuluq. Al-Khuluq bererti tabiat atau tingkah laku. Menurut Iman Al Ghazali, akhlak merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa saja yang lahir dari manusia atau segala tindak-tanduk manusia adalah sesuai

More info:

Published by: Uswatun Chasanah on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

 
A. AKHLAK TERPUJI / AKHLAK MAHMUDAHAkhlak berasal dari perkataan Al Khuluq. Al-Khuluq bererti tabiat atau tingkah laku. MenurutIman Al Ghazali, akhlak merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebatidan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan ataupemikiran. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah lakumanusia. Apa saja yang lahir dari manusia atau segala tindak-tanduk manusia adalah sesuai denganpembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya.Dalam
“Kamus Besar Bahasa Indonesia”
disebutkan bahwa akhlak adalah budi pekerti ataukelakuan. ( Balai Pustaka, 1989 : 267 ). Sebagaimana dikutip oleh Fariq ( 2000 : 13 ) Ibnu Atsir menyebutkan
“alkhulqu”
dan
“alkhulqu”
dalam
AnNihayah
(2/70), berarti dien, tabiat dan sifat.Hakikatnya adalah potret batin manusia, yaitu jiwa dan kepribadiannya.Al-Utsaimin menegaskan bahwa : Akhlak sebagaimana pendapat para ahli , merupakanbentuk gambaran batin manusia. Karena pada manusia ada dua bentuk yaitu bentuk dzahirah danbathinah.a) Bentuk dzahirah ( eksternal ), yaitu bentuk penciptaan yang Allah jadikan pada tubuh.Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa diantara bentuk dzahir ada yang indah danbaik, ada yang jelek lagi buruk, dan ada pula bentuk dzahir yang tengah-tengah atau biasa-biasasaja.b) Bentuk bathinah( internal ), bentuk gambaran ini pun sama ada yang baik dan ada yang buruk.Yang dimaksud adalah gambaran yang melekat kokoh dalam jiwa, yang keluar darinyaperbuatan-perbuatan, baik yang terpuji ataupun tercela yang dapat dilakukan tanpa berfikir ataukerja otak. Dan inilah hal yang biasa disebut sebagai akhlak. Dengan demikian akhlak adalahgambaran bathin manusia yang manusia diciptakan atasnya. “ ( Al Utsaimin
,
2007: 6).Al Jazairi ( 2005 : 217 ) menjelaskan bahwa akhlak merupakan sifat yang bersemayam dalamhati, dimana hati merupakan tempat muculnya tindakan-tindakan secara spontan, baik tindakan itubenar maupun salah. Menurut tabiatnya sifat ini siap menerima pengaruh pembinaan yang baik, ataupembinaan yang salah kepadanya.Tepatlah apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya’ Ulumuddin,“Sesungguhnya semua sifat yang ada dalam hati akan lahir pengaruhnya (tandanya) pada anggotamanusia, sehingga tidak ada suatu perbuatan pun melainkan semuanya mengikut apa yang ada dalamhati manusia”.Menurut Al-Ghazali, Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanyatimbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebihdahulu. Akhlak umumnya disama artikan dengan arti kata budi pekerti, kesusilaan atau sopan santundalam bahasa Indonesia, atau tidak berbeda pula dengan arti kata ethic (etika).Akhlak Terpuji (Al-Mahmudah) atau Akhlak Al-Karimah artinya sikap dan sifat yang muliaatau terpuji, yang terkadang disebut dengan budi pekerti yang luhur. Akhlak mulia suatu sikap atausifat yang terpuji yang pantas melekat pada diri setiap Muslim, sehingga menjadi orang yang berbudibaik atau luhur dan memiliki karakter yang baik pula.Tingkah laku atau perbuatan manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sifat danpembawaan dalam hatinya. Umpama pokok dengan akarnya. Bermakna, tingkah laku atau perbuatan
 
seseorang akan baik apabila baik akhlaknya, sepertimana pokok, apabila baik akarnya maka baiklahpokoknya. Apabila rusak akar, maka akan rusaklah pokok dan cabangnya. Allah SWTberfirman:
“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanahyang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.
(Al- A’raf : 58)Akhlaq yang mulia adalah matlumat utama bagi ajaran Islam. Ini telah dinyatakan olehRasulullah SAW dalam hadits (yang bermaksud), antara lain :
“Sesungguhnya aku diutuskan hanyalahuntuk menyempurnakan akhlaq yang mulia”.
Hal ini ditegaskan lagi oleh ayat al-Qur’an dalam firmanAllah:
“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.
(Al-Qalam : 4)Juga dalam firman Allah SWT :
“Orang –orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yanma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah kembali segala urusan”.
(AlHajj : 41)Firman Allah SWT : “
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatukebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian,malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,anak–anak yatim, orang-orang miskin, (yang memerlukan pertolongngan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan solat, dan menunaikan zakat, danorang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalamkesempitan, penderitaan, peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan merekaitulah orang-orang yang bertakwa”.
(Al-Baqarah : 177)Akhlaq yang mulia adalah merupakan tanda dan hasil dari iman yang sebenar. Tidak ada nilaibagi iman yang tidak disertai oleh akhlak. Sebuah athar menyatakan (antara lain, bermaksud) :
“Bukanlah iman itu hanya dengan cita – cita tetapi iman itu ialah keyakinan yang tertanam didalamhati dan dibuktikan dengan amalan”
Rasulullah SAW pernah ditanya : “Apa itu agama”? Baginda menjawab: “
Kemuliaan akhlaq(Husnul Khulq)”
. Bila ditanya tentang kejahatan, Baginda menjawab : “
Akhlaq yang buruk (Su’ul Khalq)”
.Diriwayatkan dari Annawas bin Sam’an RA berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah SAWtentang bakti dan dosa”, maka jawab Nabi SAW.
“Bakti itu baik budi pekerti, dan dosa itu ialahsemua yang meragukan dalam hati dan tidak suka diketahui orang”.
(HR. Muslim)Abu Darda berkata, “Rasulullah SAW bersabda”,
“Tiada sesuatu yang lebih berat dalamtimbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada husnul Khulq (akhlak yang baik)”.
(HR. AtTirmidzi)Aisyah RA berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnyaseorang mukmin yang dapat mengejar budi pekerti yang baik, darjat orang itu sama seperti orang yang terus menerus berpuasa dan solat malam”.
(HR. Abu Daud)Jabir RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya orang yang sangat saya kasihidan terdekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang terbaik akhlaknya. Dan orang yang sangat aku benci dan terjauh dariku pada hari kiamat nanti adalah orang yang banyak bicara,sombong dalam pembicaraannya, dan berlagak menunjukan kepandaiannya”.
(HR. At Tirmidzi).Kekuatan akhlak lahir melalui proses panjang yang memerlukan kesediaan untuk sentiasa
 
memberi komitmen dengan nilai-nilai Islam. Seorang ulama menjelaskan thariqah (jalan) untuk membina akhlak islami adalah dengan kemahuan untuk melaksanakan latihan (tadribat) dan pendidikan(tarbiyah). Setiap muslim memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi baik atau buruk, masalahnyaadalah sejauh mana usaha kita untuk mendisiplinkan diri dengan nilai-nilai dan amalan Islam bagimelahirkan muslim yang berakhlak ampuh. Malangnya keampuhan akhlak inilah yang seringdilupakan. Malah kian rapuh sehingga hilangnya jatidiri muslim hakiki. Justeru menjadi puncalunturnya sinar Islam pada penghujung zaman. Gejala keruntuhan akhlak yang berlegar di sekelilingkita seperti zina hati, mata, lisan dan seumpamanya meruntun jiwa kita selaku pendokong agama.Keruntuhan yang tidak dikawal pada satu tahap yang minima membawa insan kepada bertuhankannafsu, lantas terus melupakan Allah SWT.Islam adalah ajaran yang benar untuk memperbaiki manusia dan membentuk akhlaknya demimencapai kehidupan yang baik. Islam memperbaiki manusia dengan cara terlebih dahulu memperbaikijiwa, membersihkan hati dan menanamkan sifat-sifat terpuji. Islam benar-benar dapat membawamanusia untuk mencapai kebahagiaan, kelapangan dan ketenteraman.Sebaliknya manusia akan menjadi hina apabila ia merosakkan sifat, pembawaan dan keadaandalam jiwanya. Allah SWT berfirman :
“Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaumsehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Ar-Ra’d: 11)
Berikut adalah indikasi dari akhlaq terpuji :1) Shiddiq 17) Al-Manah2) Tabligh 18) Fathana3) Istiqamah 19) Ikhlas berbuat atau beramal4) Bersyukur 20) Saba5) Iffah 21) Tawadhu, adalah sikap sabar yang dapat22) mengendalikan hawa nafsu6) Syaja23) Hikmah7) Tasamuh 24) Adil8) Qanaah 25) Intiqad atau mawas diri9) Al-Afwu atau pemaaf 26) Anisatun atau bermuka manis10) Khusyuatau tenang dala beribadah 27) Wara’, adalah sikap batin yang yang selalumenjaga dan waspada dari segala bentuk perbuatan dosa,baik itu dosa kecil atau dosabesar 11) Belas kasihan 28) Beriman kepada Allah12) Taawun atau tolong menolong 29) Tadarru atau merendah13) Shalihah 30) Sakhaa14) Nadhief 31) Ihsan15) Malu 32) Uswatun Khasanah16) Hifdu Al-Lisan 33) Hub Al-WathanDi antara ciri-ciri akhlaq yang sewajarnya menghiasi diri seseorang insan supaya ia menjadiseorang muslim yang benar adalah akhlaq-akhlaq berikut:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Etik Marisah liked this
Eldentaamora Moonwalker liked this
Rohizan Ya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->