Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5595, 30.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5595, 30.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,251|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
NAJAVE
Slijedesmjene u’Telecomu’
UPLATE PIO-u
Protesti umaju sveizvjesniji
Nalog visokog predstavnika na tragu zahtjeva dva HDZ-a
Nismo vr{ili pritisak na Ustavni sud
Bilo bi vrlo nesretno ako bi bilo ko pomislio da je ovo prilika za dezintegraciju BiH
INTERVJU
Roderik Mur, prvi zamjenik visokog predstavnika
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 30. 3. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5595
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
   2   4 .  s   t  r  a  n  a   2 .  s   t  r  a  n  a   2 .   i   3 .  s   t  r .
N
alog visokog predsta-vnika Valentina Inc-ka, kojim se privreme-no suspendiraju dvijeodluke CIKBiH dok Ustavni sudFBiH ne donese odluku o usta-vnosti novih vlasti, nisu usmjere-ne protiv hrvatskog naroda uBiH, isti~e prvi zamjenik visokogpredstavnika Roderik Mur.- @ao nam je {to su uslijedileovakve reakcije od nekih hrva-tskih i srpskih stranaka - kazaoje, izme|u ostalog, Mur u ra-zgovoru za „Avaz“.
 5. strana
 
Saznajemo:Ostavlja li udar grane modrice
PRETU^EN ALIJA
BUDNJO?
7. strana
[kola koju poha|a 12-godi{njak: Sa{a Budi{a u vje{ta~koj komi 
Nesre}a:Kobna igra o~evim pi{toljem
Dje~ak pucao
sebi u glavu
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
Ubistvo:Uhap{ena Alisa ^ahtarevi}
TRUDNICA UBOLAMU@A NO@EM U SRCE
INCKOVE ODLUKE SU
UKORIST BH. HRVATA
18. str.
PODIGNUTA OPTU@NICA
Arkanova udovicaprisvojila 11miliona eura
Skup{tina NSBiH odbila novi statut
Smrtnapresudabh. fudbaluSmrtnapresudabh. fudbalu
   6   4 .  -   6   7 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,30. mart/o`ujak 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ako Skup{tina NSBiH izazove suspenziju, FIFA i UEFA prave novi nogometni savez
- O~igledno je da u BiH imaju tri fudba-lska saveza, dva na entitetskom nivou i je-dan dr`avni. Isto tako je o~igledno da jepolitika umije{ala prljave ruke u Fudba-lski savez RS. Automatski bi ovaj savez trebalo staviti pod„non-active“ i zabraniti u~e{}e njihovih klubova na me|unaro-dnoj sceni.
(Bosnjak Bosnjakovic)
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER913077563625
11733373940
 „BH Telecom“: SDP }e upravljati Nadzornim odborom
Nakon formiranja Federalnevlade, SDP i SDA uskoro }e zaje-dni~ki zapo~eti uspostavu punekontrole nad „BH Telecomom“ tese mogu o~ekivati i velike smjeneu toj kompaniji.Kako „Dnevni avaz“ saznaje,SDA bi trebala zadr`ati direktorskufunkciju, dok bi SDP trebao dobitizna~ajniju ulogu u Nadzornom odbo-ru (NO) vode}eg dr`avnog preduze}a.Posve je, naime, sigurno da }e sa~ela NO „BH Telecoma“ biti uklo-njen dosada{nji predsjednik ovogorgana Alden Bajgori}, kao i ~lantog tijela Mugdim Mand`uka, ko-ji su na funkciju do{li po liniji Str-anke za BiH.Tako|er, na udaru }e biti Vjeko-slav Ivankovi} i Sre}ko Mataji}, ko-ji su predstavljali dva HDZ-a. Fu-nkcije bi, eventualno, mogli sa~uva-ti [eval Kova~evi} i dr. MesudHad`iali}, koje je imenovala SDA.Novi predsjednik NO „BH Teleco-ma“ sigurno }e biti kadar SDP-a.Istovremeno, sve vi{e se u poli-ti~kim kuloarima {pekulira da bi iSDA na „svoju“ funkciju genera-lnog direktora mogla predlo`iti no-vu osobu. Umjesto dosada{njeg di-rektora Ned`ada Re{idbegovi}a, natu poziciju uskoro bi trebao zasjestiodaniji kadar ~elnika SDA Sulejma-na Tihi}a. Povod za to mogla bi bi-ti i ~injenica da Re{idbegovi} usko-ro ispunjava uvjete za odlazak u pe-nziju.
 F. V.
Nakon uspostave vlasti u Federaciji BiH
Slijede smjene u„BH Telecomu“
S funkcije predsjednika NO „BH Telecoma“bit }e smijenjen Alden Bajgori}
Na ju~era{njoj sjedniciPredsjedni{tva Stranke zaBiH predsjednik Haris Sila-jd`i} saop}io je odluku da sena predstoje}im strana~kimizborima za organe te stra-nke ne}e kandidirati ni najednu funkciju.Silajd`i} je iznio uvjere-nje da SBiH raspola`e veli-kim brojem sposobnih i pa-triotski opredijeljenih kadr-ova koji su u stanju nastavi-ti djelovanje na principimao~uvanja teritorijalnog inte-griteta i suvereniteta BiH teistinske jednakosti svihgra|ana i naroda u na{ojzemlji. Silajd`i} je naveoda on sam i dalje ostaje pr-ivr`en tim principima teda je spreman dati svoj do-prinos radu SBiH ako tobude potrebno.
Vlada neratnim invalidimaduguje 90 miliona KM
Do sada pokrenuto 5.000 tu`bi, a najvjerovatnije }e ih biti jo{ 10.000
Predsjednik Saveza invalidaFBiH Zijad Arap~i} potvrdio je„Dnevnom avazu“ da Federalnavlada neratnim invalidima du-guje 90 miliona KM za nei-spla}ene naknade od 2006. do2010. godine.- Ljudi su uredno dobili rje{enjaza isplatu tih naknada, ali novac ni-kada nisu vidjeli. Zato smo odlu~ilitu`iti Federalnu vladu, pa je do sa-da pokrenuto oko 5.000tu`bi, a najvjerovatnije }eih biti jo{ 10.000. Sudovidonose presude u koristna{ih ~lanova i Federalnavlada }e taj novac moratikad-tad isplatiti - obja{nja-va Arap~i}.On dodaje da je novi fe-deralni premijer NerminNik{i} nedavno izjavio dau bud`etu za ovu godinunema 50 miliona KM du-ga neratnim invalidima.No, dodaje Arap~i}, to suzastarjeli podaci.- Ako nastave otezati sisplatom, dug bi mogaobiti uve}an za jo{ najma-nje 20 miliona KM, naime sudskih tro{kova izateznih kamata. Ako no-
Zbog nepla}enih naknada za ~etiri godine
 Arap~i}: Pozitivne presude
Nedavno usvojenim bud`etomza 2011. godinu nije predvi|enauplata 45 miliona maraka Federa-lnom zavodu PIO. Bez tog novca,kako tvrde penzioneri, nije mogu}eobe}ano pove}anje aprilskih penzi-ja za pet posto. Stoga penzionerimane preostaje ni{ta drugo nego da umaju iza|u na ulice, ka`e za„Dnevni avaz“ predsjednik Savezaudru`enja penzionera FBiH OmerOmerefendi}.
Prazne pri~e
- Sada nam serviraju pri~u da }erebalansom biti osigurano 45 mi-liona KM, i to navodno za mjesec-dva. Pri~aju da im je ovakav bud`etiznu|en. U te pri~e ne vjerujem.Znam samo da bez 45 milionaKM nema pove}anja penzija, jer sedoprinosima jedva pokriva i sa-da{nja isplata. Direktor ZavodaPIO Zijad Krnji} i dalje tvrdi da }epove}anja biti, ali kako }e tu ko-nstrukciju napraviti, zaista ne znam- ka`e Omerefendi}.On nagla{ava da do sada nije ra-zgovarao s predstavnicima novevlasti.
Omerefendi}: Ne odustaju od protesta
296 KM
najni`a penzija
 1.975 KM
najvi{a penzija
339 KM
prosje~na penzija
370.545
penzionera u FBiH
 136 miliona KM
potrebno za isplatu
BUD@ET
Zavodu PIO FBiH ne}e biti upla}eno 45 mili
MajskiprotsveizvjesniMajskiprotsveizvjesni
Penzioneri tvrde da se ne}ezadovoljiti obe}anjem da }epenzije biti pove}ane zamjesec-dva
U {est kantonapripremaju demonstracijePenzioneri tvrde da se ne}ezadovoljiti obe}anjem da }epenzije biti pove}ane zamjesec-dva
U {est kantonapripremaju demonstracije
Spec
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija krajem ove ipo~etkom naredne sedmice boravit }e u SAD, saop}io je SDP. Ne-posredni povod odlaska je predavanje koje }e odr`ati u Centru zatransatlantske odnose o temi „[ta se de{ava u BiH: Izazov formir-anja dr`avne vlasti {est mjeseci nakon izbora“.
Silajd`i}:Saop}ioodluku
Uo~i predstoje}ih strana~kih izbora
Silajd`i} se ne}e kandidiratini za jednu funkciju u SBiH
Podaciza mart
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,30. mart/o`ujak 2011.
3
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 171.940 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
 Pitanje:
 Podr`avate li inicijativu za uvo|enje dodatne akcize na gorivo od pet feninga politru kako bi se spasile propale entitetske `eljeznice?
Gra|ani ne `ele nove akcizena gorivo, ~ak i ako to zna~ispas propalih `eljeznica
AB
A) Da, svakako 28,05%B) Ne, nikako 69,51%C) Ne znam 2,44%Pedofil iz @itomisli}a kod^apljine, penzioner Jago Paure-vi}, odlukom Op}inskog suda uMostaru nepravomo}no jeosu|en na {est i po godina zatvo-ra zbog krivi~nog djela oralnogspolnog odnosa s trogodi{njomdjevoj~icom. Sudska kazna Pau-revi}a je stigla nakon {to ga jekom{ija uhvatio kako zlostavljanjegovu trogodi{nju k}erku.Obrazla`u}i presudu, pre-dmetni sudija iznio je o~ekivanjada }e, osim zatvorske kazne ko-ju je izrekao Paurevi}u, uslijedi-ti i dru{tvena osuda zla oli~enogu pona{anju ovog pedofila, nada-ju}i se, vjerovatno, da }e se, na-kon {to svijet po~ne upirati pr-stom u njega, pedofil kaniti svogpoganluka i presretanjakom{ijske djece.Prema ocjeni pravnika, visi-na zatvorske kazne izre~ena `it-omisli}kom strvinaru nije mala.Mnogo je ve}a nego {to je praksapri odmjeravanju kazni za kri-vi~na djela silovanja, a pribli`avase minimalnim kaznama za ubi-stva i druga te{ka krivi~na djela.[to se zakona, suda i sudija ti~e,u ovom slu~aju ne bi trebalo bi-ti zamjerki.No, koliko i da li uop}e visi-na izre~ene kazna u ovakvimslu~ajevima mo`e prenebregnu-ti traumu `rtava, a `rtve su, re-dovno, djeca koja ni kriva nidu`na postaju plijen nastranostina{ih doju~era{njih poznanika,ro|aka, prijatelja...Mogu li, ustvari, sudske pre-sude ostvariti dru{tvenu korekci-ju stanja u kojem `ivimo, gdjepsihi~ki poreme}eni ljudi kojimaje mjesto u posebnim ustanova-ma, nesmetano `ive u na{emkom{iluku, a da se niko ne bavinjihovim nadzorom, ili bar daokru`enje javno bude upozorenona njihovu nastranost, kako je tou cijelom svijetu slu~aj.Pedofili, ba{ kao i kleptoma-ni, ka`u stru~njaci, potpuno susvjesni posljedica svog pona{anja.Da je to tako, vidjelo se i u mo-starskoj sudnici, gdje je Paurevi}mrtav hladan slu{ao obrazlo`enjesudije Zadri}a. Na jedno uhou{lo, na drugo iza{lo, rekao bi na-rod.Stoga, krajnje je vrijeme daradi za{tite vlastite djece, i BiH,sli~no SAD i ve}ini evropskih ze-malja, prihvati praksu da u sva-kom gradu budu javno istaknu-ta imena, prezimena i fotografi-je registriranih pedofila.
Komentar dana
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
 avaz.ba)
Kazne zapedofile
Pedofili, ba{ kao i kleptomani, ka`u stru~njaci,potpuno su svjesni posljedica svog pona{anja
Revizija,ali za sve
Komentiraju}i ovogodi{njureviziju neratnih invalida, ko-jom je predvi|eno da taj statusizgubi najmanje 10.000 ljudi,Arap~i} isti~e da je to neprave-dno prema toj populaciji.- Potrebno je provoditi mje-re {tednje, ali reviziju trebaizvr{iti me|u svim bud`etskimkorisnicima i u svim sektorima- kazao je Arap~i}.va Vlada FBiH bude potvr|ena,planiramo dogovoriti s njenim~lanovima kada }e i na koji na~inpo~eti isplata dugovanja, da preki-nemo praksu utu`ivanja i spri-je~imo daljnji rast duga - zaklju~ujeArap~i}.
 M. AVDI]
Visoka predstavnica EU za va-njsku politku i sigurnost KetrinE{ton (Catherine Ashton) gostovat}e na internet-portalu www.reci.bai odgovarati na pitanja koja jojbh. gra|ani mogu postavljati od 30.marta do 6. aprila, saop}io je Uredspecijalnog predstavnika EU(EUSR), prenijela je Onasa.E{ton je izrazila `elju da i naovaj na~in doprinese dinami~nijemkomuniciranju institucija EU sgra|anima BiH, posebno u vreme-nu kada se u zemlji o~ekuje hitnoprovo|enje prijeko potrebnih refo-rmi, ka`e se u saop}enju.
 E{ton: Dinami~na komunikacija
Internet-portal www.reci.ba
E{ton odgovara napitanja bh. gra|ana
C
- O~ekujemo da nas novi premi-jer Nermin Nik{i} pozove da vidi-mo kako }emo prevazi}i probleme.Penzioneri vi{e nemaju kuda. Naivici smo siroma{tva. @alosno je {toje nova vlast sebi odmah pove}alapla}e, a mi 30 mjeseci ~ekamo mi-nimalna pove}anja - isti~e Omere-fendi}.Najni`a penzija u FBiH je296 KM, a taj iznos mjese~no pr-ima oko 60 posto od 370.545 pe-nzionera.
Povrat duga
- ^uo sam podatak da je za`ivot porodice u BiH mjese~nopotrebno oko 1.600 KM, premara~unici Me|unarodnog monetar-nog fonda (MMF). Na{a primanjasu pet puta manja od toga - ka`eOmerefendi}, dodaju}i da se u {estkantona provode pripreme za ma-jske demonstracije penzionera.Iz Zavoda PIO sti`u druga~ijeinformacije.- Istina je da 45 miliona KM ne-ma u nedavno usvojenom bud`etu,jer ih nije bilo ni u nacrtu koji jeprethodna Vlada FBiH pripremi-la, a nova usvojila. Ali, to ne mije-nja ni{ta. Penzionerima poru~uje-mo da }emo penzije pove}ati u na-javljenom roku. O~ekujemo da }erebalansom bud`eta biti osigurandio novca za povrat duga Zavodu- ka`e portparol Zavoda TomislavKvesi}.
 E. HALA]
Isplata martovskih penzija uFBiH po~et }e 4. aprila, prema ra-nijim koeficijentima od 1,65 za re-dovne i 1,48 za beneficirane penzi-onere.- O~ekujemo da }e VladaFederacije BiH do tog datumauplatiti 14 miliona KM za po-vla{tene penzije - ka`u u Zavo-du PIO.
Martovske penzije 4. aprila
 Kvesi}: Plan ostaje isti 
ona KM
estijiestiji

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jjaassoo liked this
Adil Musić liked this
Alden Hodo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->