Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AbeViet Anten Chuong 5 Cac Loai Anten

AbeViet Anten Chuong 5 Cac Loai Anten

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by AbeViet

More info:

Published by: AbeViet on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2014

pdf

text

original

 
CHÖÔNG 5 CAÙC LOAÏI ANTEN
1. Caùc loaïi dipole daûi roäng
2. Anten Yagi3. Anten parabol
.
.
 
1. Caùc loaïi dipole daûi rng
Baêng thoâng cuûa anten laø daûi taàn soá maø coâng suaát böùc xaï theohöôùng böùc xaï chính chöa bò suy giaûm quaù 1/2 so vôùi coâng
suaát böùc xaï cöïc ñaïi.
Trôû khaùng vaøo cuûa anten bò thay ñoåi daãn tôùi khoâng coù söï phoái hôïp trôûkhaùng do ñoù suy giaûm coâng suaát böùc xaï.
Phaân boá tröôøng cuûa anten ít thay ñoåi khi taàn soá thay ñoåi.
Caùc loaïi dipole daûi roäng
Dipole coù ñöôøng kính lôùn
Dipole daïng noùn keùp
Dipole beû voøng
 
Dipole coù ñöôøng kính lôùn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->