Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AbeViet LTTH Ghep Kenh Tin Hieu So

AbeViet LTTH Ghep Kenh Tin Hieu So

Ratings:
(0)
|Views: 248|Likes:
Published by AbeViet

More info:

Published by: AbeViet on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2011

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
GHÉP KÊNH TÍN HI
U S
 
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2007
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
GHÉP KÊNH TÍN HI
U S
 
Biên so
n : TS. CAO PHÁNTHS. CAO H
NG S
Ơ 
N
 
1
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Ghép kênh tín hi
u s
là m
t l
 ĩ 
nh v
c r 
t quan tr 
ng. Kh
ở 
i
đầ
u c
a ghép kênh tín hi
u s
 
đ
i
u xung mã (PCM) và
đ
i
u ch
ế
Delta (DM), trong
đ
ó PCM
đượ 
c s
d
ng
ng rãi h
ơ 
n. T
 PCM, các nhà ch
ế
t
o thi
ế
t b
vi
n thông
đ
ã cho ra
đờ 
i thi
ế
t b
ghép kênh c
n
đồ
ng b
(PDH) vàsau
đ
ó là thi
ế
t b
ghép kênh
đồ
ng b
(SDH). M
ng thông tin quang SDH
đ
ã m
ở 
ra m
t giai
đ
o
nm
ớ 
i c
a công ngh
truy
n thông nh
m
đ
áp
ng nhu c
u t
ă
ng tr 
ưở 
ng
t nhanh c
a các d
ch v
 vi
n thông,
đặ
c bi
t là d
ch v
Internet.V
ớ 
i t
c
độ
bit hi
n t
i c
a SDH là 10 Gbit/s v
n ch
ư
a
đ
áp
ng m
t cách
đầ
y
đủ
cho truy
nl
ư
u l
ượ 
ng Internet
đ
ã,
đ
ang và s
phát tri
n theo c
 p s
nhân. Vì v
y công ngh
ghép kênh theo b
ướ 
c sóng (WDM)
đ
ã xu
t hi
n.
Để
có th
t
n d
ng b
ă
ng t
n truy
n d
n t
i mi
n c
a s
th
haic
a s
ợ 
i quang
đơ 
n mode, k 
thu
t ghép ch
t các b
ướ 
c sóng DWDM
đ
ang
đ
óng vai trò quan tr 
ngtrên m
ng thông tin quang toàn c
u.Tuy nhiên, thông tin quang SDH là công ngh
ghép kênh c
 
đị
nh. Vì v
y
độ
ng b
ă
ng t
nv
n không
đượ 
c t
n d
ng tri
t
để
. Theo
ướ 
c tính thì hi
u su
t s
d
ng
độ
ng b
ă
ng t
n kh
d
ngc
a h
th
ng thông tin quang SDH m
ớ 
i
đạ
t
đượ 
c 50%. Tr 
ướ 
c th
c t
ế
m
t m
t
độ
ng b
ă
ng t
n
đườ 
ng truy
n còn b
lãng phí, m
t khác công ngh
truy
n gói IP và ATM
đ
òi h
i h
th
ng thôngtin quang SDH ph
i tho
mãn nhu c
u tr 
ướ 
c m
t và c
cho t
ươ 
ng lai, khi mà các d
ch v
gia t
ă
ng phát tri
n
ở 
trình
độ
cao. Ch
có th
tho
mãn nhu c
u v
t
c
độ
truy
n d
n và nâng cao hi
u su
ts
d
ng b
ă
ng t
n
đườ 
ng truy
n b
ng cách thay
đổ
i các ph
ươ 
ng th
c truy
n t
i l
ư
u l
ượ 
ng s
li
u.V
n
đề
m
u ch
t
ng d
ng các ph
ươ 
ng th
c truy
n t
i tiên ti
ế
n là k 
ế
t chu
i các cácconten
ơ 
, s
d
ng các ph
ươ 
ng th
c
đ
óng gói s
li
u thích h
ợ 
 p, truy
n t
i gói linh ho
t theo cách táis
d
ng không gian và chuy
n m
ch b
o v
thông minh
để
nâng cao
độ
tin c
y c
a m
ng và rútng
n th
ờ 
i gian ph
c h
i c
a h
th
ng khi có s
c
. Nh
ng v
n
đề
này s
 
đượ 
c phân tích k 
trongcác ch
 
đề
sau
đ
ây:1) Trình bày m
t s
khái ni
m c
ơ 
b
n trong truy
n d
n tín hi
u,
đặ
c bi
t là tín hi
u s
các ph
ươ 
ng pháp ghép kênh s
.2) Các ph
ươ 
ng pháp duy trì m
ng. N
i dung ch
y
ế
u c
a chuyên
đề
này là các ph
ươ 
ng pháp chuy
n m
ch b
o v
m
ng
đườ 
ng th
ng và m
ng vòng SDH.3) Các chu
n Ethernet, m
ng vòng th
bài và FDDI.4) Các ph
ươ 
ng th
c truy
n t
i s
li
u bao g
m các ph
ươ 
ng th
c
đ
óng khung s
li
u, k 
ế
tchu
i,
đ
i
u ch
nh dung l
ượ 
ng tuy
ế
n, các giao th
c tái s
d
ng không gian v.v.Sau m
i ch
ươ 
ng có các bài t
 p ho
c câu h
i
để
sinh viên t
ki
m tra và
đ
ánh giá ki
ế
n th
c c
amình khi
đố
i ch
ng v
ớ 
i
đ
áp s
và tr 
l
ờ 
i trong ph
n ph
l
c.Tài li
u gi
ng d
y này
đượ 
c biên so
n theo
đề
c
ươ 
ng môn h
c "Ghép kênh tín hi
u s
"c
a ch
ươ 
ng trình
đ
ào t
o
đạ
i h
c chính quy hi
n nay c
a H
c vi
n Công ngh
B
ư
u chính Vi
nthông. Tuy nhiên,
đ
ây là l
n biên so
n
đầ
u tiên nên không tránh kh
i thi
ế
u sót v
n
i dung và hìnhth
c. R 
t mong các
độ
c gi
góp ý
để
tài li
u ngày càng hoàn thi
n h
ơ 
n.Ý ki
ế
n
đ
óng góp c
a các
độ
c gi
xin vui lòng g
i tr 
c ti
ế
 p cho Phòng
Đ
ào t
o
Đạ
i h
c t
 xa – H
c vi
n Công ngh
B
ư
u chính Vi
n thông.
Xin chân thành c
m
ơ 
n!
 Nhóm tác gi 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->