Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1 Ph©n tÝch bµi to¸n
1.2 Gi¶i thuËt vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan
1.3.4 KiÓm tra thiÕt kÕ (Design checking)
1.4 LÞch sö ph¸t triÓn cña kü thuËt lËp tr×nh
1.6 Gì rèi ch-¬ng tr×nh (Debugging)
1.7 C¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh sèng cña mét hÖ thèng
2.1 T¹o lËp vµ thùc hiÖn mét ch-¬ng tr×nh C++
3.1 CÊu tróc cña ch-¬ng tr×nh C
3.2.1 §Þnh danh vµ tõ kho¸ (identifier & keyword) (cont)
3.2.3.1 C¸ch khai b¸o, viÕt biÓu thøc vµ phÐp g¸n
3.2.3.3 KiÓu nguyªn (integer)
3.2.3.4 KiÓu dÊu ph¶y ®éng (floating point)
3.2.3.5 C¸ch khai b¸o typedef vµ hµm sizeof()
3.2.3.6 C¸c hµm to¸n häc
3.2.4 C¸c kiÓu h»ng
3.4.1 LÖnh if
3.4.3 LÖnh while
3.4.4 LÖnh do ... while
3.4.5 LÖnh for (...)
3.4.6 LÖnh break tho¸t mét vßng lÆp
3.4.7 LÖnh goto chuyÓn ®iÒu khiÓn ch-¬ng tr×nh
3.5.1 Khai b¸o vµ khëi t¹o m¶ng
3.5.2 Truy cËp c¸c phÇn tö m¶ng
3.5.3 M¶ng nhiÒu chiÒu
3.6 Con trá (pointer) (tiÕp)
3.7 Mèi liªn hÖ gi÷a con trá vµ m¶ng
3.8 CÊu tróc struct
3.9 Hîp Union
3.10 lÖnh typedef
3.11 kiÓu enum
3.12 Bit Fields vµ m¶ng cÊu tróc
3.13 Hµm (function)- Gäi c¸c ch-¬ng tr×nh ngoµi
3.14 Xö lý tÖp (file) víi C ± VÝ dô
3.15 Qu¶n lý bé nhí ± CÊp ph¸t bé nhí ®éng
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CC

CC

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by lao_tru

More info:

Published by: lao_tru on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 9 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 13 to 16 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 20 to 109 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->