Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Volebny program HZDS z roku 1992

Volebny program HZDS z roku 1992

Ratings:
(0)
|Views: 48|Likes:
Published by mirvajova
Volebny program HZDS z roku 1992.
Volebny program HZDS z roku 1992.

More info:

Published by: mirvajova on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

 
POLITICKÝ PROGRAM1992
 
Tézy volebného programu HZDS
_____________________________________________________ 1
OBSAH
Tézy volebného programu HZDS 1Hlavné črty volebného programu HZDS 18Desatoro volebného programu HZDS 23
TÉZY VOLEBNÉHO PROGRAMU HZDS
Hnutie za demokratické Slovensko obracia sa na občanov Slovenskej republiky s tézamivolebného programu v období, v ktorom sa rozhoduje o osude Slovenska.Orgány, ktoré vzídu z volieb, budú rozhodovať o postavení Slovenskej republiky v Európea vo svete a o forme spolužitia s Českou republikou. Štátu musia dať nový ústavný rámec.Zákony a opatrenia, ktoré príjmu, ovplyvnia ďalší priebeh ekonomickej transformácie. Novávláda musí čeliť hrozivým rozmerom nezamestnanosti, pomôcť oživiť hospodárstvo.Ťažko nadobudnutá demokracia potrebuje nové garancie, občianska spoločnosť ďalšierozvojové impulzy, občan sociálne istoty a nové príležitosti uplatniť svoje schopnosti.Štátne inštitúcie a zničenú krajinu môžeme napraviť iba vtedy, ak utvrdíme svoju vieru vseba, ak zveľadíme naše duchovné hodnoty a ak neochabne naša vôľa rozhodovať ovlastnom osude.Chceme získať dôveru ľudí. Preto budeme posilňovať vieru v budúcnosť v súlade sostáročnými tradíciami kresťanskej kultúry našich predkov. Treba nám upevniť odvahu niesť zaseba a svoje skutky plnú zodpovednosť.Našim cieľom je občianska spoločnosť, ktorá bude rešpektovať ľudské práva a slobody adávať rovnaké príležitosti všetkým. Ponúkame program, ktorým chceme zvládnuť prechod nasociálne trhové hospodárstvo a zvŕšiť emancipačný proces získaním medzinárodnoprávnejsubjektivity Slovenska.
I
. Sociálna politika a hospodárstvo
1. Efektívnosť práce a zamestnanosť
Zvýšenie efektívnosti všetkej práce poklanaše hnutie za jednu z rozhodujúcichstrategických transformácie spoločnosti.
Náš najväčší kapitál je v
ľuďoch, v ich pracovitosti,zručnosti a kvalifikácii. Doteraz sa však namiesto odbornosti, profesionality, príliš častostretávame s protekcionárstvom a presadzovaním straníckych hľadísk pri zapájaní občanovdo vedúcich miest najmä v štátnych orgánoch a štátnych podnikoch.Naše hnutie bude podporovať moderné, vo svete osvedčené formy zefektívňovania práce.Zmena musí byť komplexná.
Dôraz budeme klásť na zmenu situácie vo vlastníckychvzťahoch.
Nepôjde iba o procesy odštátňovania, privatizácie, zrovnoprávňovania všetkýchforiem vlastníctva, ale i o podporu zamestnaneckej spoluúčasti na majetku podnikov. Štátmusí väčšinu týchto procesov vhodne podnecovať, ovplyvňovať a nepriamo usmerňovať.
 
Tézy volebného programu HZDS
_____________________________________________________ 2
Tézy volebného programu HZDS
_____________________________________________________ 3
Právo človeka na prácu patrí medzi základné ľudské práva.
Považujeme za povinnosťštátu vytvárať podmienky, v ktorých občania pri vlastnej iniciatíve môžu pracovné príležitostinájsť alebo si ich sami vytvárať. Pre tých, ktorí dočasne nenájdu primeranézamestnanie,treba zdokonaliť efektívne fungujúci sociálny systém.Ide nám o to, aby zamestnaný člen rodiny, resp. domácnosti zabezpečil svojím príjmom jejzákladný štandard. To zároveň umožní ženám slobodnejšie sa rozhodnúť medzi napĺňanímsvojho poslania v rodine a profesijným uplatňovaním sa v spoločnosti.Stratégiou nášho hnutia v nasledujúcom období bude
presadzovanie aktívnej politikyzamestnanosti.
Budeme ju uskutočňovať pri uplatňovaní trhového mechanizmu najmä:
štátnou politikou stimulujúcou hospodársky rozvoj
financovaním verejných investícií
ochranou domáceho trhu práce a domácej produkcie
vytvorením fondu zamestnanosti (na financovanie podpory v nezamestnanosti,tvorbu záruk zamestnanosti a nových pracovných miest, kvalifikáciu a rekvalifikáciua sociálnu starostlivosť o zamestnancov).Treba dobudovať, stabilizovať a zdokonaliť systém sprostredkovania práce, vytvoriťpodmienky na regionálnu i medziregionálnu spoluprácu s partnermi na trhu práce, posilniť ichsprostredkovateľskú a rekvalifikačnú úlohu.
2. Sociálna politika: od štátneho paternalizmu k sociálnej spravodlivosti
Budeme sa usilovať o odštátnenie sociálneho zabezpečenia. To však neznamenázníženie zodpovednosti štátu. Štát bude najmä v prechodnom období naďalej plniť svojefunkcie (v zdravotníctve, sociálnom poistení, pomoci rodinám s deťmi, v orientácii na niektoréskupiny a vrstvy obyvateľstva atď.). Aj pri postupnom odštátňovaní sa bude uplatňovať účasťštátnych inštitúcií v sociálnej oblasti, posilňovať sa však bude jej verejnoprávny charakter (verejnoprávne fondy, účasť sociálnych partnerov atď.).Náš sociálny program je inšpirovaný pápežskou encyklikou "Centesimus annus",sociálnymi učeniami cirkví a náboženských spoločností i humanistickým odkazom európskejcivilizácie.Doterajšiu sústavu sociálneho zabezpečenia považujeme za potrebné zmeniť tak, abybola schopná riešiť dôsledky ekonomických, politických a sociálnych zmien.
Chcemevybudovmoderné sociálne poistenie, zdravotnícke poistenie
, vytvoriť komplexnýsystém štátnej sociálnej pomoci, vybudovať doplnkové poistenie, fond zamestnanosti, systémštátnej podpory rodinám s deťmi a zavieúrazopoistenie. Budeme demokratizovaťsociálne činnosti, udržiavať valorizáciu a indexáciu dávok a služieb atď. Budeme proti tomu,aby sa s ohľadom na terajší priemerný vek ľudí predlžoval čas odchodu do dôchodku umužov zo 60 na 65 a u žien z 55 na 60 rokov.Chceme odstrániť neodôvodnerovnostárstvo, budeme rešpektovať a podporovaťpodnikateľské aktivity. Budeme však potláčať nelegálne obohacovania a predchádzaťchudobe a zbedačovaniu niektorých sociálnych skupín, napríklad dôchodcov alebo rodín smalými deťmi. Myšlienka sociálnej spravodlivosti má v našej krajine hlboké tradície. Na jejzáklade budeme hľadať spoločenskú dohodu v priebehu celého transformačného procesu.Rodinu pokladáme za základnú a najvýznamnejšiu sociálnu jednotku spoločnosti a štátu.Úlohu rodiny vidíme nielen v reprodukcii spoločnosti, ale aj v zabezpečení harmonickéhovývinu a rozvoja dieťaťa, v zdravom vývine celej spoločnosti. Najdôležitejšiu úlohu vovýchove, najmä v citovej výchove dieťaťa, plní matka. Pokladáme za žiadúce vytvárať takémateriálne podmienky rodiny, aby rodina nebola nevyhnutne odkázaná na zárobkovú činnosťmatky. Nemienime však zanedbať predškolskú prípravu detí. Ženám-matkám chcemevytvárať rovnocenné podmienky s mužmi na uplatnenie sa v práci mimo rodiny. Sociálnapomoc štátu sa zameria predovšetkým na ohrozené rodiny (mladé rodiny s deťmi, neúplnérodiny, rodiny so zdravotne postihnutými členmi). Budeme presadzovať také zákonnéopatrenia, ktoré ženám s malými deťmi umožnia 10 dní v roku zotrvať pri svojich deťoch beznutnosti preukázania lekárskeho potvrdenia.Solidaritu zdravých s telesne a duševne postihnutými podporíme prehĺbením sústavystarostlivosti o invalidov.Súčasťou štátnej politiky bude starostlivosť o mladých ľudí. Musíme im vytvoriť žičlivýpriestor v spoločnosti, aby neupadli do apatie a dezilúzie. Preto vytvoríme podmienky navýrazné zvýšenie počtu študujúcich na vysokých školách a na nadstavbových zariadeniach,riešenie sociálnych podmienok mladých ľudí (najmä bývania) a zvyšovanie ich aktívnej účastina verejnom živote.Za neodmysliteľnú zložku sociálneho prostredia pokladáme bývanie. Ide o kľúčovú otázkupredovšetkým pre mladé rodiny, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie a preklenutiesúčasného nepriaznivého stavu. Jedným z riešení je urýchlene zaviesť inštitút bytovéhosporenia vychádzajúci z princípu zvýhodnených, účelovo viazaných pôžičiek a pojaťznovuoživenie bytovej výstavby ako jeden z rozhodujúcich prvkov stabilizačnej a rastovejhospodárskej politiky. Vlastná problematika bytovej výstavby zostane v právomoci, záujmovejoblasti a realizovateľnosti miest, obcí aj súkromných iniciatív občanov a ich združení. Budemepodporovať rýchly, nebyrokratický odpredaj družstevných a štátnych bytov užívateľom a to ajna dojednané splátky.Považujeme za nevyhnutné zastaviť a zvrátkrízovývoj úrovne zdravia národa.Dôslednou zmenou systému zdravotníctva zabezpečíme vyššiu úroveň starostlivosti ozdravie občanov, posilníme úctu k životu vo všetkých jeho štádiách a podobách, dosiahnemezmenu postoja občanov k svojmu zdraviu, spôsobu života, ale i k životnému a pracovnémuprostrediu.Základným krokom v tomto smere bude rozvinutie poisťovacieho systému na celom

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->