Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai Bat Dang Thuc Bunhiacopxki Hinh Hoc

Giai Bat Dang Thuc Bunhiacopxki Hinh Hoc

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by lvdoqt

More info:

Published by: lvdoqt on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2012

pdf

text

original

 
 Bt ñng thöùc Bunhia coápxki
Cho
u
=(a;b) vaø
v
=(x;y)Ta coù :
u
.
v
= ax +by hoc
u
.
v
=
u
.
v
.cos(
u
;
v
)Do ñoù :
u.v
u
.
v
maø :
u
=
2 2
a b
;
v
=
2 2
x y
 Suy ra :
ax by
 
2 2
a b
.
2 2
x y
 Bình phöông hai veá : (ax+by)
2
 
(a
2
+b
2
) (x
2
+y
2
)
( Baát ñaúng thöùc Bunhia coápxki )
Daáu bng xaûy ra khi
xa
=
yb
 Môû rng : (ax+by+cz)
2
 
(a
2
+b
2
+c
2
)(x
2
+y
2
+z
2
)Ví duï1: Cho a>c >0 ; b>c >0. Chöùng minh rng :
c(b c)
+
c(a c)
 ab 
Gii : p duïng bt ñng thöùc Bunhia coápxki cho 4 soá :(
c
;
a c
) vaø(
b c
;
c
)Ta coù : (
c(b c)
+
c(a c)
)
2
 
(c+a
c)(c+b
c) =ab<=>
c(b c)
+
c(a c)
ab
Du bng xy ra khi :
cb c
=
a cc
<=> ab=c(a+b)Ví duï 2: Cho x, y >0 vx+y =5 . Tìm GTLN vGTNN cuûa M= x
2
+y
2
 Giaûi : + töø giaû thieát
x y 5x 0;y 0
=>
0 x 50 y 5
=>
22
x 5xy 5y
 => x
2
+y
2
 
5(x+y) =25 . Vy max M =25 khi x=0 ; y=5 hoaëc x=5 ; y=0+ Ta coù (1
2
+1
2
)(x
2
+y
2
)
(1.x+1.y)
2
=25 => (x
2
+y
2
)
 
252
 Vy min M =
252
khi x=y=5/2Ví duï 3: Cho 4x+y
1 . Chöùng minh rng : 4x
2
+y
2
 
 
15
 Gii : (2
2
+1
2
) [ (2x)
2
+y
2
]
(2.2x+1.y)
2
 
1 => 4x
2
+y
2
 
 
15
 
 
 Du bng xy ra khi :
2x y2 14x y 1
<=> x=y=
15
 Ví duï 4: Cho x
2
+4y
2
=1 . Cùng minh rng :
3x 4y
13 
Gii : (3x
4y)
2
 
[3
2
+(
2)
2
] [ x
2
+(2y)
2
]
13.1=13=>3x 4y
13
Daáu baèng xaûy ra :
2 2
x 2y3 2x 4y 1
<=>
3 1x ;y13 133 1x ;y13 13
  
 Ví duï 5: Cho 2x
2
+3y
2
=5 . Chöùng minh rng :
2x 3y
≤ 5
 
Gii :(2x+3y)
2
 
[(
2
)
2
+( 3)
2
] [ (
2
.x)
2
+( 3.y)
2
] =(2+3)(2x
2
+3y
2
)=25=> 2x 3y
5
Daáu baèng xaûy ra :
2 2
2.x 3.y2 32x 3y 5
<=>
x 1;y 1x 1;y 1
 Ví duï 6: Cho x, y lhai soá ông thoûa : x
2
+y
3
 
x
3
+y
4
 Chöùng minh rng : x
3
+y
3
 
x
2
+y
2
 
x+y
2Gii :
Ta chöùng minh x
2
+y
2
 
x
3
+y
3
 Thaät vaäy töø giaû thieát x
2
+y
3
 
x
3
+y
4
<=> x
2
 
x
3
+y
4
 
y
3
 <=> x
2
+y
2
 
x
3
+y
3
+y
4
 
2y
3
+y
2
= x
3
+y
3
+ (y
2
 
y)
2
 
x
3
+y
3
 Vaäy x
2
+y
2
 
x
3
+y
3
( ñpcm)
Aùp duïng bt ñng thöùc Bunhiacoápxki(x
2
+y
2
)
2
=
23 3
x. x y. y
(x+y)(x
3
+y
3
)
(x+y)(x
2
+y
2
)=> (x
2
+y
2
)
x+yMt khaùc : (1.x+1.y)
2
 
(1
2
+1
2
)(x
2
+y
2
)
2(x+y)=> (x+y)
2Ví duï 7: Cho x
2
+y
2
=9 .
 
 a) Tìm GTLN cuûa K= x+yb) Tìm GTLN cuûa Q= 2x
3yGii : Aùp duïng bt ñng thöùc Bunhiacoápxkia) (x+y)
2
 
(1
2
+1
2
)(x
2
+y
2
) = 18 <=> K
2
 
18 <=>
18
K
 
18
 Vy max K =
18
khi x=y =
32
 b) (2x
3y)
2
 
[2
2
+(
3)
2
](x
2
+y
2
) = 117 <=> Q
2
 
117<=>
3 13
K
 
3 13
 Vy max K =
18
khi
x y2 32x 3y 3 13
<=>x=
613
;y=
913
 Ví duï 8: Cho ñöôøng trn (C): (x+1)
2
+(y
2)
2
=16 vaø ñöôøng thaúng
: 3x+y
6 =0 .a) Tìm M
(C) sao cho d(M;
) lôùn nhaátb) Ñöôøng thaúng (d) : 2x +y
5=0 caét ñöôøng troøn (C) ti hai ñieåm A, B. Tìm M
(C) sao cho din tích tam gic MAB lôùn nhaát .Gii : M(x
0
;y
0
)
(C) => (x
0
+1)
2
+(y
0
2)
2
=16a)+ Khoaûng caùch töø M ñeán ñöôøng thaúng
 d(M;
) =
0 02 2
3x y 63 1
=
110
.
0 0
3x y 6
 + Ta coù : [ 3(x
0
+1)+1(y
0
2)]
2
 
(3
2
+1
2
)[(x
0
+1)
2
+(y
0
2)
2
] = 160<=> (3x
0
+y
0
+1)
2
 
160 <=>
4 10
3x
0
+y
0
+1
 
4 10
 <=>
7
4 10
3x
0
+y
0
6
 
7+
4 10
 => 0
 
0 0
3x y 6
 
7+
4 10
 Do ñ: d(M;
)
 
110
(7+
4 10
)Vd(M;
) lôùn nhaát baèng
7 4 1010
khi
0 00 0
3x y 1 4 10x 1 y 23 1
 
 Suy ra M(
1210
1 ; 2
410
)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->