Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HD on thi ly TN THPT 2011 de thi co dap an

HD on thi ly TN THPT 2011 de thi co dap an

Ratings:
(0)
|Views: 5,479|Likes:
Published by Vnmath dot com

More info:

Published by: Vnmath dot com on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2015

 
ướ 
ng d 
ẫ 
n Ôn thi T 
ố 
t Nghi 
ệ 
p THPT n
ă
m 2011 ............................................. THPT Chuyên Hùng V 
ươ 
ng, PleiKu, Gia Lai 
Th
y
Phan H
Ngh
ĩ 
a
,
Website: DayHocVatLi.Net * eMail: nghiaphan@DayHocVatLi.Net ……................
Trang
1
 
H
ƯỚ 
NG D
N ÔN THI T
T NGHI
P THPT N
Ă
M 2011, MÔN V
T LÝ 12A. M
C TIÊU1. Lí thuy
ế
t:
 - Nêu
đượ 
c các hi
n t
ượ 
ng; khái ni
m, ý ngh
ĩ 
a v
t lí c
a các khái ni
m; các thuy
ế
t.- Phát bi
u
đượ 
c các
đị
nh lu
t v
t lí; vi
ế
t
đượ 
c công th
c tính các
đạ
i l
ượ 
ng, nêu tên và
đơ 
n v
 
đ
ocác
đạ
i l
ượ 
ng có m
t trong công th
c.- V
n d
ng ki
ế
n th
c
đ
ã h
c
để
gi
i thích
đượ 
c các hi
n t
ượ 
ng v
t lí, gi
i các bài t
p
đị
nh tính
đơ 
ngi
n.- K 
n
ă
ng tr 
l
ờ 
i câu h
i tr 
c nghi
m khách quan.
2. Bài t
p:
- N
m
đượ 
c ph
ươ 
ng pháp và có k 
ĩ 
n
ă
ng gi
i các lo
i bài t
p d
ướ 
i d
ng tr 
c nghi
m trong ch
ươ 
ngtrình.
 
- V
n d
ng n
i dung ki
ế
n th
c
đ
ã h
c
để
gi
i
đượ 
c các bài t
p trong sách giáo khoa, sách bài t
pvà nh
ng bài t
p t
ươ 
ng t
.- K 
n
ă
ng gi
i bài t
p d
ướ 
i d
ng câu h
i tr 
c nghi
m khách quan.
 B. N
I DUNG (N
ă
m 2009)
N
i dung ôn t
p bám sát theo chu
n ki
ế
n th
c, k 
n
ă
ng c
a ch
ươ 
ng trình giáo d
c ph
thông mônV
t lí c
p THPT,
đặ
c bi
t là l
ớ 
p 12 theo ch
ươ 
ng trình chu
n và nâng cao.Thí sinh ph
i bi
ế
t v
n d
ng các ki
ế
n th
c thu
c các n
i dung nêu d
ướ 
i
đ
ây
để
tr 
l
ờ 
i các câu h
itr 
c nghi
m khách quan.
I. PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH [32 câu]Ch
 
đề
N
i dung ki
ế
n th
ứ 
c S
câuDao
độ
ng c
ơ 
 
 
Dao
độ
ng
đ
i
u hoà
 
Con l
c lò xo
 
Con l
c
đơ 
n
 
N
ă
ng l
ượ 
ng c
a con l
c lò xo và con l
c
đơ 
n
 
Dao
độ
ng t
t d
n, dao
độ
ng duy trì, dao
độ
ng c
ưỡ 
ng b
c
 
Hi
n t
ượ 
ng c
ng h
ưở 
ng
 
T
ng h
ợ 
p hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
. Ph
ươ 
ngpháp gi
n
đồ
Fre-nen
 
Th
c hành: Chu kì dao
độ
ng c
a con l
c
đơ 
n
 
6Sóng c
ơ 
 
 
Sóng c
ơ 
. S
truy
n sóng. Ph
ươ 
ng trình sóng
 
Sóng âm
 
Giao thoa sóng
 
Ph
n x
sóng. Sóng d
ng
4Dòng
đ
i
nxoay chi
u
 
Đạ
i c
ươ 
ng v
dòng
đ
i
n xoay chi
u
 
Đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u ch
có R, L, C và có R, L, C m
c n
i ti
ế
p.C
ng h
ưở 
ng
đ
i
n
 
Công su
t dòng
đ
i
n xoay chi
u. H
s
công su
t
 
Máy bi
ế
n áp. Truy
n t
i
đ
i
n n
ă
ng
 
Máy phát
đ
i
n xoay chi
u
 
Độ
ng c
ơ 
không
đồ
ng b
ba pha
 
Th
c hành: Kh
o sát
đ
o
n m
ch RLC n
i ti
ế
p
7Dao
độ
ng và
 
Dao
độ
ng
đ
i
n t
. M
ch dao
độ
ng LC
2
www.VNMATH.com
 
ướ 
ng d 
ẫ 
n Ôn thi T 
ố 
t Nghi 
ệ 
p THPT n
ă
m 2011 ............................................. THPT Chuyên Hùng V 
ươ 
ng, PleiKu, Gia Lai 
Th
y
Phan H
Ngh
ĩ 
a
,
Website: DayHocVatLi.Net * eMail: nghiaphan@DayHocVatLi.Net ……................
Trang
2
 
sóng
đ
i
n t
ừ 
 
 
Đ
i
n t
tr 
ườ 
ng
 
Sóng
đ
i
n t
 
 
Truy
n thông (thông tin liên l
c) b
ng sóng
đ
i
n t
 
Sóng ánhsáng
 
Tán s
c ánh sáng
 
Nhi
u x
ánh sáng. Giao thoa ánh sáng
 
B
ướ 
c sóng và màu s
c ánh sáng
 
Các lo
i quang ph
 
 
Tia h
ng ngo
i, tia t
ngo
i, tia X
 
Thang sóng
đ
i
n t
 
 
Th
c hành: Xác
đị
nh b
ướ 
c sóng ánh sáng
5L
ượ 
ng t
ử 
ánhsáng
 
Hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n ngoài.
Đị
nh lu
t v
gi
ớ 
i h
n quang
đ
i
n
 
Thuy
ế
t l
ượ 
ng t
ánh sáng. L
ưỡ 
ng tính sóng
h
t c
a ánh sáng
 
Hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n trong
 
Quang
đ
i
n tr 
ở 
. Pin quang
đ
i
n
 
Hi
n t
ượ 
ng quang
phát quang
 
S
ơ 
l
ượ 
c v
laze
 
M
u nguyên t
Bo và quang ph
v
ch c
a nguyên t
hi
đ
4H
t nhânnguyên t
ử 
 
 
C
u t
o h
t nhân nguyên t
. Kh
i l
ượ 
ng h
t nhân.
Độ
h
t kh
i. L
c h
tnhân.
 
N
ă
ng l
ượ 
ng liên k 
ế
t, n
ă
ng l
ượ 
ng liên k 
ế
t riêng
 
H
th
c gi
a kh
i l
ượ 
ng và n
ă
ng l
ượ 
ng
4
 
Phóng x
 
 
Ph
n
ng h
t nhân
 
Ph
n
ng phân h
ch
 
Ph
n
ng nhi
t h
ch
T
ừ 
vi mô
đế
nv
ĩ 
 
Các h
t s
ơ 
c
p
 
H
M
t Tr 
ờ 
i. Các sao và thiên hà
T
ng 32II. PH
N RIÊNG [8 câu]A.
 
Theo ch
ươ 
ng trình Chu
n [8 câu]
(Dành riêng cho thí sinh h
c theo ch
ươ 
ng trình chu
n)
Ch
 
đề
S
câu
Dao
độ
ng c
ơ 
 
4
Sóng c
ơ 
và sóng âmDòng
đ
i
n xoay chi
uDao
độ
ng và sóng
đ
i
n t
 Sóng ánh sáng
4
L
ượ 
ng t
ánh sángH
t nhân nguyên t
 T
vi mô
đế
n v
ĩ 
www.VNMATH.com
 
ướ 
ng d 
ẫ 
n Ôn thi T 
ố 
t Nghi 
ệ 
p THPT n
ă
m 2011 ............................................. THPT Chuyên Hùng V 
ươ 
ng, PleiKu, Gia Lai 
Th
y
Phan H
Ngh
ĩ 
a
,
Website: DayHocVatLi.Net * eMail: nghiaphan@DayHocVatLi.Net ……................
Trang
3
 
T
ng 8B.
 
Theo ch
ươ 
ng trình Nâng cao [8 câu]
(Dành riêng cho thí sinh h
c theo ch
ươ 
ng trình nâng cao)
Ch
 
đề
S
câu
Độ
ng l
c h
c v
t r 
n
4
Dao
độ
ng c
ơ 
 
4
Sóng c
ơ 
 Dao
độ
ng và sóng
đ
i
n t
 Dòng
đ
i
n xoay chi
uSóng ánh sángL
ượ 
ng t
ánh sángS
ơ 
l
ượ 
c v
thuy
ế
t t
ươ 
ng
đố
i h
pH
t nhân nguyên t
 T
vi mô
đế
n v
ĩ 
T
ng 8C.
 
C
Ơ 
B
N KI
N TH
Ứ 
C
ĐỘ
NG L
Ự 
C H
C V
T R 
N1. CHUY
N
ĐỘ
NG QUAY C
A V
T R 
N QUANH M
T TR 
C C
 
ĐỊ
NH1.1. To
 
độ
góc
 Khi v
t r 
n quay quanh m
t tr 
c c
 
đị
nh (hình 1) thì :- M
i
đ
i
m trên v
t v
ch m
t
đườ 
ng tròn n
m trong m
t ph
ng vuônggóc v
ớ 
i tr 
c quay, có bán kính
b
ng kho
ng cách t
 
đ
i
m
đ
ó
đế
n tr 
cquay, có tâm
O
ở 
trên tr 
c quay.- M
i
đ
i
m c
a v
t
đề
u quay
đượ 
c cùng m
t góc trong cùng m
t kho
ngth
ờ 
i gian.Trên hình 1, v
trí c
a v
t t
i m
i th
ờ 
i
đ
i
m
đượ 
c xác
đị
nh b
ng góc
φ
 gi
a m
t
m
ặ 
t ph
ẳ 
ng 
độ
ng 
 
g
n v
ớ 
i v
t và m
t
m
ặ 
t ph
ẳ 
ng c
ố 
 
đị
nh
 
0
 
(haim
t ph
ng này
đề
u ch
a tr 
c quay Az). Góc
φ
 
đượ 
c g
i
to
 
độ
góc
c
av
t. Góc
φ
 
đượ 
c
đ
o b
ng
ra
đ 
ian
, kí hi
u là
rad 
.Khi v
t r 
n quay, s
bi
ế
n thiên c
a
 
φ
theo th
ờ 
i gian
th
hi
n quy lu
tchuy
n
độ
ng quay c
a v
t.
1.2. T
c
độ
góc
T
c
độ
góc là
đạ
i l
ượ 
ng
đặ
c tr 
ư
ng cho m
c
độ
nhanh ch
m c
a chuy
n
độ
ng quay c
a v
t r 
n.
th
ờ 
i
đ
i
m
, to
 
độ
góc c
a v
t
φ
.
th
ờ 
i
đ
i
m
t +
Δ
, to
 
độ
góc c
a v
t
φ
+
Δφ
. Nh
ư
v
y,trong kho
ng th
ờ 
i gian
Δ
, góc quay c
a v
t là
Δφ
.
ố 
c
độ
góc trung bình
ω
tb
 
c
a v
t r 
n trong kho
ng th
ờ 
i gian
Δ
là :
tb
 
(1.1)
ố 
c
độ
góc t 
ứ 
c th
ờ 
i
ω
 
ở 
th
ờ 
i
đ
i
m
(g
i t
t là t
c
độ
góc)
đượ 
c xác
đị
nh b
ng gi
ớ 
i h
n c
a t
s
 
 
 khi cho
Δ
d
n t
ớ 
i 0. Nh
ư
v
y :
 
0
lim
hay)(
'
  
(1.2)
Đơ 
n v
c
a t
c
độ
góc là
rad/s
.
1.3. Gia t
c góc
P
0
P
 
A
 
z
 
Hình 1
 
φ
 
 
O
www.VNMATH.com

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tam Duong Tran liked this
kimsojisun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->