Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Volebny program strany SMK z roku 2002

Volebny program strany SMK z roku 2002

Ratings:
(0)
|Views: 107|Likes:
Published by mirvajova
Volebny program strany SMK z roku 2002.
Volebny program strany SMK z roku 2002.

More info:

Published by: mirvajova on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

 
 VOLEBNÝ PROGRAM
STRANY MAARSKEJ KAOLÍCIE2002
 
2
 
3
HOSPODÁRSKA POLITIKA
Vláda pri svojom nástupe zdedila márnotratne zadenú tátnu pokladnicu a zlefungujúce, nevyrovnané a meiarovskou privatizáciou vytunelované hospodárstvo sozastaralou truktúrou a nízkou efektivitou.V záujme zastavenia neefektívneho hospodárenia a obnovenia rovnováhy vládaprijala v roku 1999 balík retriktívnych opatrení, cieom ktorého bolo zníenie výdavkov (nahospodárstvo, tátnu správu, kolstvo, zdravotníctvo, sociálne zabezpeenie, obranuat.)tátneho rozpotu, respektíve zabrzdenie alieho zvyovania výdavkov.Vláda prijala tieto opatrenia preto, aby zabránila aliemu zvyovaniu vnútornej avonkajej zadenosti tátu a zhorovaniu hospodárskej nerovnováhy.Súasne s rozpotovými obmedzeniami vláda zaala pripravova a zrealizovahospodárske a rozpotové reformy tak, aby boli v súlade s právnou harmonizáciou as vytvorením systému intitúcií v súvislosti s európskou integráciou.Retriktívne hospodárske opatrenia boli nepríjemné pre obyvatestvo, avakz hadiska Älieenia³ hospodárstva sa ukázali ako úinné. V dôsledku zvyovania importu azniovania exportu sa znioval deficit finannej a obchodnej bilancie. V dôsledkuzniovania výdavkov tátneho rozpotu sa zníila aj poiadavka na úverové financovanie,dôsledkom oho sa oslobodili niektoré úverové zdroje pre hospodárstvo a zníil sa aj tlakinflácie. Výsledkom tohoto procesu sa zlepilo zahraninopolitické a hospodárskehodnotenie Slovenska a bol stabilizovaný i kurz slovenskej koruny.ia, po potrebných rozpotových retriktívnych opatreniach nenasledovalis dostatonou rýchlosou a dôslednosou reformy v oblasti tátnej správy, kolstva,zdravotníctva, sociálnej sféry, dôchodkového systému, obrany, ktoré boli zakotvené aj vovládnom programe, a v dôsledku ktorých by bolo moné dosiahnu efektívne a lacnejiefungovanie týchto systémov.Nepodarilo sa dôsledne a úplne zrealizova opatrenia hospodárskej reformy:- nebolo dokonené plánované privatizovanie tátnych monopolov,- nefunguje, respektíve zle funguje burzový trh, neposkytuje dostatoné mnostvokapitálu na neruené fungovanie hospodárstva, neumouje fungovanie alokanéhosystému kapitálu a tým ani uskutonenie plynulej zmeny hospodárskeho s ystému,- neexistuje skutoný trh nehnuteností, a preto nefunguje dostatone ani systémhypotekárnych úverov,- neexistuje skutoný trh ponohospodárskych pozemkov a to prekáa vytváraniu arozvíjaniu súkromných firiem v ponohospodárstve,- nefunguje efektívne intitút konkurzov, preto je vea podnikov v hospodárstve, ktorénie sú ivotaschopné a svojou existenciou zníujú efektivitu fungovaniahospodárstva,- je vemi vysoká zadenos v podnikovej sfére,- truktúra hospodárstva je zlá a zastaralá, v dôsledku oho je vemi nízka schopnosSlovenska na vývoz a je vysoká závislos na dovoz,- nízky je sortiment výrobkov a sluieb, ktoré sú konkurencieschopné tak navnútornom, ako na zahraninom trhu a majú vysokú pridanú hodnotu,- nefunguje dostatone finanný trh, podniky -- a predovetkým malí a strednípodnikatelia -- môu dosta úver vcelku za nevýhodných úrokových podmienok a poprekonaní viacerých administratívnych prekáok,- nie je dostatone efektívny bankový dozor a dozor finanného trhu; v dôsledku tohoje ohrozená bezpenos úspor a investícií, ím sa obmedzuje kapitalizáciafinanných prostriedkov,- nízka úrove vymoitenosti práva, ako napríklad zdhavos súdnych konaní, otázkazákonnosti rozsudkov, respektíve ich nedostatoné uplatnenie at. zhoruje stavpodnikateského prostredia,- na vetkých úrovniach tátnej administratívy rozrástla korupcia,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->