Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23085, 31.3.2011]

Oslobođenje [broj 23085, 31.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 2,242|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Zukan Helez,
ministar za bora~ka pitanja FBiH
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 31. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.085Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Prioritet revizija
beneficiranih penzija
DANAS PRILOG
BiH treba hitnu
ustavnu reformu
Upravni odbor Vije}a za provedbu mira
5. strana
Foto: Amer KAJMOVI]
3. strana
Ustavni sud FBiH
Uskra}eno
o~itovanje oizboruvlasti
Kri{to seprepalaUstavnog suda
@ivko Budimir
2. strana2. strana
Radon~i}unestalonovca
TUZLA:
Zaustavljena izgradnja tornja
6. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 31. mart 2011. godine
U @I@I
2
Pismo Bakira Izetbegovi}a Blatteru i Platiniju
Pomozite fudbalerima i gra|anima BiH
^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbe- govi}je ju~eru povodunovonastalesitu- acije u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovineuputiopismopredsjedniku FIFASeppuBlatteru i predsjednikuUEFA Michelu Platiniju. Upismu se, izme|uostalog, navodi: “Kao {to sigurno znate, Bosna i Hercegovina je komplek sna zemlja po mnogim osnova- ma. Sport je jedna od oblastipremakojoj svi njenigra|aniosje}ajujednakafnitet, a u- dbalposebno. Ne vjerujem da }u pretjerati ako ka`em da od svihsportovagra|aniBo- sne i Hercegovine udbal najintenzivnije osje}aju. Te{ko je uop}eopisatio~ekivaniste- pen rustracije Bosanaca i Hercegovaca, ukolikona{areprezentacija i na{iklubovibu- dublokirani u nastupima van zemlje. Bez `elje da se kao ~lanPredsjedni{tva BiH mije{am u Va{eaktivnosti, izra`avam svojedubokouvjerenje da }etena}iod- govaraju}e rje{enje za uspostav ljanje kvalitetnijeorganizacijeudbalskogspor- ta u Bosni i Hercegovini, kao i za omo- gu}avanjedaljnjegu~e{}areprezentaci- jeBosneiHercegovine i na{ihklubova u evropskim takmi~enjima. Bilo bi `alosno da neodgovornopona- {anje ~lanova na{eg saveza onemogu}i udbalskimreprezentativ cima i udbale- rima i klubovima u Bosni i Hercegovini u~e{}e na pomenutim takmi~enjima. Mladiljudikoji se baveudbalskimspor- tom, kao i stotine hiljada njihovih navi- ja~a, to zaista nisu zaslu`ili. Uvjeravam Vas da }eteimatimojupu- nu podr{ku u Va{im aktivnostima na uspostav ljanjukvalitetneorganizacijeu- dbalskogsporta u BosniiHercegovinili- {enusvihpoliti~kih i drugihuticaja.
VIJESTI
Ustavni sud FBiH jednoglasno je ju~er donio rje{enje kojim se obustav lja postupak po zahtjevu predsjedniceFBiHBorjaneKri{to za utvr|ivanje usagla{enosti konsti- tuiraju}e sjednice Doma naroda ParlamentaFBiH- izborapredsje- datelja i zamjenikapredsjedatelja, te njegovihradnihtijela kao i odlu- ke o izborupredsjednika i dopred- sjednikaFBiH. Kao razlog za ovakvo rje{enjenavedeno je da je podno- siteljica zahtjeva u toku postupka zahtjevpovukla.
Neprimjerene izjave
- Ne ulaze}i u ciljeve koji su se htjeliposti}ipovla~enjemovihzah- tjeva i uskra}ivanjemmogu}nosti da jedina institucija koja je na- dle`naiznesesvojepravnostajali- {te o nastalojsituaciji, smatramo da je Ustavni sud do sada, a tako}e bi- ti i ubudu}e, djelovao isklju~ivo {tite}i ustavni poredak FBiH. To svakako podrazumijeva da nije i ne}ebitipodlo`anbilokakvimutje- cajima, bez obzirana to odakle oni dolazili, saop}ila je Kata Senjak, predsjednicaUstavnogasudaFBiH. Naglasila je kako Ustavni sud FBiH „sa indignacijomodbijabilo kakvemogu}nostiuticaja na njego- voneovisno i nepristrasnoodlu~iva- nje u bilo kojem predmetu koji se vodipred tom pravosudnominsti- tucijom, bez obzira na to da li oni dolazili od politi~kih partija ili me|unarodnezajednice“. - Smatramo da su izjavekojim se to dovodi u pitanjepotpunonepri- mjerene i neutemeljene. Sa stano- vi{taUstavnogasudaFBiH oba pre- dmeta(BorjaneKri{to i Vjekoslava Bevande) imala su identi~an tre- tman kao i svakidrugi{to }e svaka- kobitislu~aj i u budu}nosti, ocije- nila je Senjak. Podsjetili su, tako|er, da je ta pravosudna institucija u sli~nimpostupcima za ocjenuusta- vnosti na javnim raspravama ut- vr|ivala ~injenice va`ne za ko- na~nuodlukuSuda.- S obzirom na to da u zahtjevu predsjedniceFBiHnijebilospornih ~injenicakoje je neophodnonepo- sredno utvrditi na javnoj raspravi, Ustavni sud FBiH je odlu~io da ni- jepotrebnootvaratiistu u ovompre- dmetu. U pogleduzahtjevadopre- mijeraFBiH za davanjemi{ljenja o navedenimaktima, sudskapraksa Ustavnoga suda FBiH je bila da Sud u takvimslu~ajevimapredmet posmatra u {irokomkontestuokol- nostiva`nih za njegovodavanje. Us- tavni sud FBiH je u ovompredme- tudoniointernuodluku da po nje- muodr`ijavnuraspravuimaju}i u vidusvojudosada{njusudskupra- ksu kod na~inaodlu~ivanjaSuda upostupku davanja mi{ljenja, jer smo smatrali da postojeodre|ene ~injenicekoje je neophodnonepo- srednoutvrditi, istakla je Senjak.
Va`niji Bevanda
No, javnerasprave u slu~ajuzah- tjevadopremijeraFBiHne}ebiti, s obzirom na to da je zahtjev povu- kao. Stoga}e Ustavni sud FBiHu na- knadnom rje{enju donijeti istu odluku kao i u slu~ajupredsjedni- ceFBiH- obustavompostupka. IzvorblizakUstavnomsuduFBiH za Oslobo|enje je ocijeniokako je za- pravozahtjev za mi{ljenjemederal- nogdopremijera „bio va`niji~ak od podneska predsjednice FBiH za ocjenomustavnosti“. To se vidi i iz do- kumentacije koju je Ustavni sud FBiH pribavio 28. marta od Doma narodaParlamentaFBiH za davanje mi{ljenjakojasadr`estenograme- zapisnike s konstituiraju}esjednice od 17. marta, kao i doneseneodlu- ke, ali i one nakonizboraprovedenih 2006. i 2002. Pribav ljeni su i precizni podaci o sastavuDomanarodaPar- lamentaFBiH po klubovimakonsti- tutivnihnaroda i ostalih i po kanto- nalnimskup{tinama iz kojih su de- legiraniizaslanici u sada{njisastav, kao i pro{la dva saziva.
A. TERZI]
Ustavni sud FBiH
Uskra}eno
o~itovanje oizboruvlasti
Otklonjenasvakamogu}nostuticaja na neovisno i nepristrasnoodlu~ivanje u bilokojempredmetu, bez obzira na to da li dolaze od politi~kih partija ili me|unarodne zajednice
KataSenjak: Odbacujeuticaje na odlu~ivanje
Dva HDZ-a trebala bi bitisvje- sna da nisupovuklamudarpo- liti~kipotezkada su odbilasudje- lovanje u vlasti u FBiH, kazao je ju~er na konerenciji za novina- repredsjednikFBiH@iv koBudi- mir. On se osvrnuo na odlukebiv {epredsjedniceFBiHBorja- neKri{to i biv {egederalnogdo- premijeraVjekoslavaBevande o povla~enju zahtjeva za ocjenu ustavnostiodluka o izboru~elni- kaFBiH i ormiranjaDomana- roda FBiH kod Ustavnog suda FBiH dan prijesjednice te pravo- sudneinstitucije na kojoj su tre- balibitirazmatranizahtjevi.
Dodatno zbunjivanje?!
- Nisam taj kojitrebaodlu~iva- ti o tome{to je ustavno, a {to ne, no da sam sumnjao u ustavnost postupka,ne bih u njemu ni su- djelovao. Me|utim, mojemi{lje- nje da je konstituiranje vlasti proteklo u okvirimaUstava, o~i- glednodijele i biv {apredsjedni- ca i biv {idopremijer. Pla{e}i se odlukeUstavnogsudaFBiH, oni supovuklisvojzahtjev za ocjenu ustavnosti, zaklju~io je Budimir. Prema njegovom mi{ljenju, presuda Ustavnog suda FBiH umirila bi cjelokupnusituaciju, ali “mir inapredakna{ezemlje o~itonisuciljsvihpoliti~ara i po- liti~kihstranaka u BiH”. Dodao je kakoipak ne `elivjerovati da je “njihovanamjerastvaranjedo- datnog stanja kaosa u FBiH i dr`avi BiH.- Nadam se da odluka o po- vla~enjuzahtjeva za ocjenuus- tavnosti nije s ciljem dodatnog zbunjivanjajavnosti u BiH, uno- {enjanereda, stvaranjadvojakos- ti pravnih odluka, prebacuju}i cjelokupnusituacijuponovo na Sredi{njeizbornopovjerenstvo kojenije i ne mo`ebitinadle`no donositiodluke o ustavnosti i po- ni{tavati odluke zakonodavne vlasti, naveo je Budimir. Kazaoje i kako se ne osje}aod- govornim{to dva HDZ-a nisu dio parlamen tarneve}ine na ederal- nojrazini, jer “oni su samiodbi- lisudjelovati u vlasti“. Budimir je potompodsjetio da je novaederalnavlastkonstitu- iranavi{e od pet mjesecinakon op}ihizbora u BiH, “unato~broj- nimopstrukcijama“. - ^injenicakako je ovimzaus- tav ljeno kr{enje Ustava FBiH i Izbornog zakona, te sprije~en ekonomski kolaps u FBiH, pa i mogu}ete`eposljedice, nijego- dilaonimakoji su se krozposti- zbornorazdobljeslu`ilisvimza- konitim i nezakonitimsredstvi- makako bi sprije~ilikonstituira- nje vlasti, te time i normalno unkcioniranje FBiH, odnosno dr`ave BiH, kazao je predsje- dnikFBiH.
Sprije~en kolaps
Napomenuo jekako je “zastra- {uju}e da su dvijepoliti~keopci- je zbog svoje dobrobiti dr`ale FBiH pet mjeseci bez unkci- onalnevlasti, odbijaju}iproves- tiizborizaslanika iz `upanijskih skup{tina“.- Posljediceovakvognjihovog djelovanja su moglebitinesagle- divihrazmjera po unkcioniranje FBiH i BiH. Odlu~nim i hrabrimpotezimaodgovornihpoliti~kih subjekata i pojedinaca, u zadnji tren, sprije~en je potpuni ko- lapsFBiH i egzistencijalnopoto- nu}enjezinihnaroda i gra|ana, zaklju~io je Budimir, dodav {i kakojam~i da }e ~elniciizvr{ne vlastiFBiH, kao i Vlada, “djelo- vati jednako u za{titi interesa svihnaroda i gra|ana, a napose u isprav ljanju nejednakopra- vnostihrvatskognaroda, kome ja s ponosompripadam“.
S. [e.
Kri{to se prepala
Ustavnogsuda
Predsjednik FBiH @ivko Budimir
Presuda bi umirila cjelokupnu situaciju, ali mir i napredak na{e zemlje o~ito nisu cilj svih politi~ara i politi~kih stranaka u BiH, dr`i Budimir
Zaustavljenokr{enjeUstava FBiH
Foto: D`. KRIJE[TORAC
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 31. mart 2011. godine
3
Predsjedni{tvo BiH
Radmanovi} - Rittler
SADHSS - NHI
BiH i EU oupravljanju krizama
Predsjedni{tvo BiH je ju~er, poredosta- log, odlu~ilo o pokretanju postupka za vo|enjepregovoraradizaklju~ivanjaspo- razumaizme|u BiH i EU ouspostaviokvi- ra za u~e{}e BiH u operacijama Unije za uprav ljanjekrizama i o pokretanjupostup- ka za vo|enjepregovoraradizaklju~ivanja sporazuma o readmisijisa vi{edr`ava. Do- nesena je i odluka o pristupanju BiH Spo- razumu o povlasticama i imunitetimaMe|- unarodnogkrivi~nogsuda. Primljen je po- ziv premijera Italije predsjedavaju}em Predsjedni{tva, vezano za odr`avanje Me|unarodneizlo`be u Milanu.
Interes za saradnju s Peruom
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Neboj- {aRadmanovi}primio je akreditivnapisma novoizabranogambasadoraPerua za BiH Er- nestaPintoaBazurcoaRittlera. okomsusre- taistaknuto je da i poredvelikegeogra ske udaljenostidvijuzemalja, postojezajedni~ki interesi za unapre|enjesaradnje, posebno na poljima trgovinske razmjene, kulture, obrazovanja, turizma i za{titeokoli{a. U ko- ntek stuunapre|enjaodnosadvijuzemalja na me|unarodnomplanu, razgovarano je o saradnji u UN-u.Radmanovi} je zahvalioPe- ruu za podr{kunestalnom~lanstvu BiH u Vi- je}usigurnosti UN-a.
Burns umjestoSteinberga
Sada{nji politi~ki direktor State De- partmentaWilliamBurnspostat}e dru- gi~ovjekameri~kediplomatijekadaza- mijeni sada{njeg pomo}nika dr`avne sekretarkeJamesaSteinberga, izjavila je ju~erdr`avnasekretarkaHillaryClinton. Burns je bio ambasador u Jordanui Ru- siji, tedr`avnipodsekretar za Bliskiistok. Govori ruski, arapski i rancuski. James Steinbergje {estputaboravio u BiH, a po- sljednji put koncemebruara ove godine kada je poru~io da SADnemajukonkre- tanplan ili prijedlogkakorije{itiproble- me s kojima se susre}eBiH.
Blama`a Borjane Kri{to i HDZ-a
Povla~enjeapelacijekoju je biv {apred- sjednica FBiH podnijela Ustavnom sudu BiH samo je jo{ jedna u nizublama`aBor- janeKri{to i njezinestrankepredjavno{}u, navodi HSS - NHI u saop}enju. Smatrajuka- ko su to u~inilinakon{to su postalisvjesni ~injenice da ne moguosiguratiutjecaj na ~lanoveSuda, na {to su ra~unali, kao {to su to u~inilipremaCIK-u. Znali su, dakle, da nestru~niuradakkoji su nazvaliapelacijom nemanikakve{anse, zbog~ega su ga povu- kli iz procedurekako ne bi moralipogaziti obe}anjekako}e po{tivatisamoodlukeUs- tavnogsudaFBiH.
U @I@I
UpravniodborVije}a za pro- vedbumira (PIC) odr`ao je u Sa- rajevu dvodnevno zasjedanje na nivou politi~kih direktora, na kojem je zaklju~eno da BiHnijeostvarilaskoronikakavna- predak u provedbi pet ciljeva i dva uvjeta.
Puna podr{ka
- Detaljno smo razmatrali ozbiljnepoliti~ke, ekonomske i socijalne te{ko}e sa kojima se BiH suo~ava. Upravni odborPIC-a je izrazionezadovoljstvo da vlasti nisu ormirane {est mjesecinakonizbora. Od pro{le sjednice PIC-a napredak u pro- vedbi programa 5+2 ostvaren je samo u pogleduBr~kodistri- kta. Vlasti u RS-u, kojim domi- niraSNSD, poduzele su korake da bi ote`alepostizanjedogovo- ra o dr`avnojimovini. ^uli smo i prezentacije~elnihljudiVSV- a, Suda BiH, UIO i RAK-a. e suinstitucije dobile podr{ku za svojuneovisnost i politi~kinapa- di na njihmorajuprestati, izja- vio je visokipredstavnikValen- tinInzko.On je kazao i to da je Upravniodbor PIC-a podr`ao njegoveodlukedonesene u januaru, kao i nalogekojim je prijenekoliko danasuspendiraoodlukeCen- tralne izborne komisije (u ko- munikeudatomnakonsjednice navedeno je da podr{kuInzko- vimodlukamanije dao ambasa- dorRuskeFederacije,op.a). - Upravni odbor je ponovio svoju punu podr{ku OHR-u u rje{avanju bilo kojeg poku{aja da se osporiDejtonskisporazum ili institucije BiH, rekao je Inzko. On je potvrdio da je PIC naju~era{njem dijelu zasjedanja dao punu podr{ku poja~anom prisustvuEvropskeunije u na{oj zemljiputemkancelarijespeci- jalnogpredstavnika. - Li~no sam podr`ao razdva-janjeUredaspecijalnogpredsta- vnika EU od OHR-a, te da se ovajmandatprebaci na budu}eg{e- a Delegacije EU u BiH. Nare- dnih sedmica znat }emo imenovog{eadelegacije EU u BiH. On }e preuzeti od meneunkci- juspecijalnogpredstavnika EU, a to je u skladu sa Lisabonskim sporazumom. On }e dobitido- datnih20 ~lanovaosoblja. [to se ti~e samog OHR-a i njegovog prisustva, o tomenismorazgo- varaliimplicitno. Jer poznato je da sve dok ne bude ispunjenprogram5+2, nematranzicije ili zatvaranja OHR-a, istakao je vi- sokipredstavnik. UO je zaklju~io da su nedavni politi~ki sporovi pokazali da je potrebnahitnaustavnareorma koja}e zemljiomogu}iti da nor- malnounkcionira. - o ne zna~ija~anjecentraliza- cije, ve} ja~anje efkasnosti. I to trebabitiprioritet. Lideri BiH su dovelizemlju u pozicijugdje se in- stitucije osporavaju ili slabe, a program za evropskuintegraciju zanemaruje, rekao je Inzko.
Do daljnjeg
Inzko je ju~erkazao da mu jepoznato da je Ustavni sud FBiH obustaviopostupak o ocjenius- tavnosti konstituisanja vlasti, nakon{to je BorjanaKri{topo- vuklasvoju`albu. No, prijene- go dobije slu`benu odluku Us- tavnog suda FBiH, Inzko ne}e govoriti o svojimnarednimko- racima po tom pitanju. On je ponovio da je njegova odluka do daljnjeg na snazi, odnosno da ederalnaVladaos- taje na snazi, sve do eventualnog dono{enjanoveodluke. Inzko je kazao da su odluke CIK-a suspendovane ne zbog nepo{tivanja te institucije ve} zato{to je on, donose}iodluke o ustavnostiormiranjaDoma narodaFBiH i imenovanja~el- nikaFBiH, dirnuo u ustavnapi- tanja.- Mi smo htjeli da se nadle`nai najzna~ajnijainstitucijaizjasni o tom pitanju, kazao je Inzko. Visokipredstavniksmatra da bi sankcije za one kojepodriva- juinstitucije BiH bilekorisne, te potvrdio da EU razmatra uvo|enje odre|enih restrikti- vnihmjera, no o kakvim je mje- ramarije~, nijeprecizirao.
J. FETAHOVI]
Hitnaustavna
reforma BiH
Okon~ana sjednica Upravnog odbora Vije}a za provedbu mira
Zemlji treba omogu}iti da normalno funkcionira
[ef delegacije EU u BiH, ~iji se izbor o~ekuje, od Valentina Inzka }e preuzeti funkciju specijalnog predstavnika
CIK je dirnuo u pitanje ustavnosti
Nezadovoljstvo{to vlastinisuformirane{estmjesecinakonizbora
Fo to: A. KAJ MO VI]
Supervizija u Br~kom pred okon~anjem
Supervizor za Br~ko i zamjenikvisokogpredstavnikaRode- rickMoorepotvrdio je da je UP PIC-a razgovarao i o budu}em me|unarodnom anga`manu u distriktu. Moore je pohvalio gra|ane i lidereBr~kog na rezultatima u izgradnjizajednice koja je ne takodavnobilarazorena. - Danas(srijeda op.a.) nijedonesenaodluka o okon~anju supervizije u Br~kodistriktu. Ali postojioptimizamme|u~la- novima UO i u OHR-u da mo`emodo}i u tu azu u skorojbu- du}nosti, izjavio je Moore.
Countryman:Sje}anje na Beograd
TomasCountryman, zamjenik  pomo}nika dr`avnog sekretara Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava HillaryClinton, sino} je, gostuju}i u Dnevniku BHR-a i odgovara- ju}i na pitanjekakav je njegovstav  o tome da li oni koji su sadazas- tupljeni u VladiFBiHmogubitile- gitimni predstavnici Hrvata, ka- zao da on ne `eligovoriti o tome ko je praviHrvat, a ko nije.- Ne bih nikad izgovorio ko je praviHrvat, a ko nije. akverije~i su opasne. o sam vidio u vrijeme raspadaJugoslavije. U Beogradu su se vodiletakvedebate ko je pravipredstavnikSrba, a ko nije. Ne mogu da na|em u Us- tavuFBiH da jednastranka ima ek skluzivnopravo da predstav - ljajedannarod, rekao je Countryman.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->