Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uttaradi Math Sri Sudha Monthly Magazine - Feb 2011 Edition

Uttaradi Math Sri Sudha Monthly Magazine - Feb 2011 Edition

Ratings: (0)|Views: 135|Likes:
Published by rrachuri
Uttaradi Math Sri Sudha Monthly Magazine - Feb 2011 Edition
Uttaradi Math Sri Sudha Monthly Magazine - Feb 2011 Edition

More info:

Published by: rrachuri on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2011

pdf

text

original

 
 babababababababababababababab
g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á ÊÜááS±Ü£ÅPæ ÊÜááS±Ü£ÅPæ ÊÜááS±Ü£ÅPæ ÊÜááS±Ü£ÅPæ ÊÜááS±Ü£ÅPæ 
ÓÜ íÓݧ±Ü PÜ ÃÜ á :
±ÜÃÜ ÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜ ñܠ±ܠÅÊæ ãà¨Ü £à¥Ü ì]à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜ ñÝÂñܾ £à¥Ýì®Ýí PÜ ÃÜáOÝÃÜÓÜ ±æ äàÑñÝ > Óæ àÊÜÂñÝí ÃÜ ÔPæ çÊÜ Þì«æÌ $ç@ ]àÓÜ á«ÝÊÜÞÓÜ ±Ü £ÅPÝ >>
ÓÜ í±Ü âo 14 ËPÜê£ ÓÜ íÊÜ ñÜ Õ  ÃÜ 
 
ÊÜÞZÊÜÞÓÜ ´æàŸÅÊÜ Ä 2011
ÓÜ íbPæ 11
KKKKKK
]àÓÜ á«Ý ÓÜ í±Ý¨Ü Qà¿á ÓÜ ÆÖÝ ÊÜ áívÜ Ú 
KKKKKK
±Ü í. ÃÝÊÜ ÞaÝ¿áì PÜ qr   
(]à±Ý¨Ü ±Ü âñÜ ÅÃÜ á)
±Ü í. ÃÜ íWÝaÝ¿áì WÜ áñÜ ¤Æ
 
(]à±Ý¨Ü ±Ü âñÜ ÅÃÜ á)
±Ü í. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜ ÞÖÜ áÈ ±Ü í. ±Ü íyÜ Äà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜ ÆWÜ È ±Ü í. Ë. ±Ü Å»Ü íg®ÝaÝ¿áì ±Ü í. ÊÜ á«ÝÌ aÝ¿áì Êæ ãTÝÎ ±Ü í.ÓÜ ñܠ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜ qr 
WèÃÜ ÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜ áÙÜ X
ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜ áñܤÆ
¯ÊÜìÖÜ Oæ @ ]à G. ¹. ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì---
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á «ÜÊÜáì¨ÜÎìÊÜáívÜÈ «ÜÊÜáì¨ÜÎìÊÜáívÜÈ «ÜÊÜáì¨ÜÎìÊÜáívÜÈ «ÜÊÜáì¨ÜÎìÊÜáívÜÈ «ÜÊÜáì¨ÜÎìÊÜáívÜÈ 
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,
A«ÜÂPÜÒÃÜá
]à ÊæíPÜ oÃÝÊ…
PÝ¿áì¨Ü Îì
]à G®.¹.Öæa.PÜáÆPÜ~ì ]à q.GÓ.ÃÝZÊæ àí¨ÜÅ®…]à Wæ ãàËí¨Ü ÊÜ áã£ì ¨æ àÓÝÀá
ÓÜÆÖææWÝÃÜÃÜá
&
]à Pæ.BÃ…. WÜ ívÜ ÊÜ ÞÈ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 
]àÓÜ á«Ý
ÊÜ ááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæ ãà±ÝÆPÜêÐÜ ¡ ¨ÝÊÜ|Wæ àÄ
60/02- uttaradimath.org
 Free SMS
  
 Free SMS
  
ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜá«Ý
ÎÅàÊÜásÜ ©í¨Ü 
SMS
 
ÊÜ áãÆPÜ ñÜ ÊÜ á¾ Êæ ã¸æ çÈW栱ܠţ¯ñÜ Â EbñÜ ÊÝX ±Ü íaÝíWÜ ÖÝWÜ ã ÎÅà±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ ©XÌ g¿á ÊÝñæ ì,ÓÜ í¨æ àÍÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° PÜ ÙÜ á×ÓÜ ÇÝWܠᣤ¤¨æ . ÓÜ í¨æ àÍÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° A±æ àQÒ  ÓÜ áÊÜ ÃÜ á ñÜ ÊÜ á¾ Êæ ã¸æ çȯí¨Ü 
 
ON UMQUOTES
 
Gí¨Ü á pæ ç±… ÊÜ Þw
 0987080707009870807070098708070700987080707009870807070
Wæ  
SMS
ÊÜÞw. DWÝWÜ Çæ à 24,356 PÜ ãR Öæ aÜ ác g®Ü C¨Ü ÃÜ ÇݻܠÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¿áᣤ¨Ýª Ãæ . ñÝÊÜ ä ÓÜÖÜ  aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝX ÎÅàÊÜ ásÜ¨Ü ÓÜí±Ü PÜì, ÎÅàWÜÙÜ ÊÜÃÜ ©XÌg¿á ÓÜí¨æàÍÜ ±Ü væ ÀáÄ. ñÜ ÊÜ á¾ B±Ü ¤ CÐÜ ÄWÜ ã D ËÐÜ ¿áÊÜ ®Ü á° £ÚÔ ÎÅàÊÜ ásÜ ¨Ü ÓÜ í±Ü PÜ ìÊÜ ®Ü á° Pܠȳ ÔPæ ãw.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->