Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AbeViet KTS kts4a

AbeViet KTS kts4a

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by AbeViet

More info:

Published by: AbeViet on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2011

pdf

text

original

 
________________________________________________________ 
Ch
ươ 
ng 4
 
M
ch t
h
ợ 
p
 
IV - 1
 ___________________________________________________________________________ ____________________ 
________________________________________ 
Nguy
n Trung L
p
CH
ƯƠ 
NG 4: M
CH T
H
Ợ 
P
M
CH MÃ HÓA
M
ch mã hóa 2
n
 
đườ 
ng sang n
đườ 
ng
M
ch t
o mã BCD cho s
th
p phân
M
CH GI
I MÃ
M
ch gi
i mã n
đườ 
ng sang 2
n
 
đườ 
ng
M
ch gi
i mã BCD sang 7
đ
o
n
M
CH
Đ
A H
P VÀ GI
I
Đ
A H
P
Khái ni
m
M
ch
đ
a h
ợ 
p
 
Ứ 
ng d
ng c
a m
ch
đ
a h
ợ 
p
M
ch gi
i
đ
a h
ợ 
p
M
CH SO SÁNH
M
ch so sánh hai s
m
t bit
M
ch so sánh hai s
nhi
u bit
M
CH KIÊM / PHÁT CH
N L
 
M
ch phát ch
n l
 
M
ch ki
m ch
n l
 ___________________________________________________________________________ ____ Các m
ch s
 
đượ 
c chia ra làm hai lo
i: M
ch t
h
ợ 
p và M
ch tu
n t
.- M
ch t
h
ợ 
p: Tr 
ng thái ngã ra ch
ph
thu
c vào t
h
ợ 
p các ngã vào khi t
h
ợ 
p này
đ
ã
n
đị
nh. Ngã ra Q c
a m
ch t
h
ợ 
p là hàm logic c
a các bi
ế
n ngã vào A, B, C . . ..Q = f(A,B,C . . .)- M
ch tu
n t
: Tr 
ng thái ngã ra không nh
ng ph
thu
c vào t
h
ợ 
p các ngã vào màcòn ph
thu
c tr 
ng thái ngã ra tr 
ướ 
c
đ
ó. Ta nói m
ch tu
n t
có tính nh
ớ 
. Ngã ra Q
+
c
am
ch tu
n t
là hàm logic c
a các bi
ế
n ngã vào A, B, C . . . . và ngã ra Q tr 
ướ 
c
đ
ó.Q
+
= f(Q,A,B,C . . .)Ch
ươ 
ng này nghiên c
u m
t s
m
ch t
h
ợ 
p thông d
ng thông qua vi
c thi
ế
t k 
ế
m
ts
m
ch
đơ 
n gi
n và kh
o sát m
t s
IC trên th
c t
ế
.
4.1. M
CH MÃ HÓA
Mã hóa là gán các ký hi
u cho các
đố
i t
ượ 
ng trong m
t t
p h
ợ 
p
để
thu
n ti
n cho vi
cth
c hi
n m
t yêu c
u c
th
nào
đ
ó. Thí d
mã BCD gán s
nh
phân 4 bit cho t
ng s
c
a s
th
p phân (t
0
đế
n 9)
để
thu
n ti
n cho máy
đọ
c m
t s
có nhi
u s
mã; mã Graydùng ti
n l
ợ 
i trong vi
c t
i gi
n các hàm logic . . .. M
ch chuy
n t
mã này sang mã khác g
ilà m
ch chuy
n mã, c
ũ
ng
đượ 
c x
ế
p vào lo
i m
ch mã hóa. Thí d
m
ch chuy
n s
nh
phân 4bit sang s
Gray là m
t m
ch chuy
n mã.
THU
T S
 
 
________________________________________________________ 
Ch
ươ 
ng 4
 
M
ch t
h
ợ 
p
 
IV - 2
 ___________________________________________________________________________ ____________________ 
________________________________________ 
Nguy
n Trung L
p
4.1.1 M
ch mã hóa 2
n
 
đườ 
ng sang n
đườ 
ng
M
t s
nh
phân n bit cho 2
n
t
h
ợ 
p s
khác nhau. V
y ta có th
dùng s
n bit
để
cho 2
n
ngã vào khác nhau, khi có m
t ngã vào
đượ 
c ch
n b
ng cách
đư
a nó lên m
c tác
độ
ng,
ở 
ngã ra s
ch
báo s
nh
phân t
ươ 
ng
ng.
Đ
ó là m
ch mã hóa 2
n
 
đườ 
ng sang n
đườ 
ng.(H 4.1) là mô hình m
t m
ch mã hóa 2
n
 
đườ 
ng sang n
đườ 
ng.- (H 4.1a) là m
ch có ngã vào và ra tác
độ
ng cao : Khi các ngã vào
đề
u
ở 
m
c th
p,m
ch ch
ư
a ho
t
độ
ng, các ngã ra
đề
u
ở 
m
c th
p. Khi có m
t ngã vào
đượ 
c tác
độ
ng b
ngcách
n khóa K t
ươ 
ng
ng
để
 
đư
a ngã vào
đ
ó lên m
c cao, các ngã ra s
cho s
nh
phânt
ươ 
ng
ng.- (H 4.1b) là m
ch có ngã vào và ra tác
độ
ng th
p. Ho
t
độ
ng t
ươ 
ng t
nh
ư
m
ch trênnh
ư
ng có m
c tác
độ
ng ng
ượ 
c l
i. (trong mô hình (H 4.1b) ký hi
u d
u o
ở 
ngã ra
để
ch
m
ctác
độ
ng th
p, còn
ở 
ngã vào không có d
u o vì là m
ch th
t)Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
p ngã ra có m
c tác
độ
ng th
p, mu
n
đọ
c
đ
úng s
nh
phân
ở 
ngã ra,ta ph
i
đả
o các bit
để
 
đọ
c.(a) (b)(H 4.1)D
ĩ 
nhiên, ng
ườ 
i ta c
ũ
ng có th
thi
ế
t k 
ế
theo ki
u ngã vào tác
độ
ng th
p và ngã ra tác
độ
ng cao hay ng
ượ 
c l
i. Trên th
c t
ế
, ta có th
có b
t c
lo
i ngã vào hay ra tác
độ
ng theo b
tc
ki
u nào (m
c cao hay th
p).Ngoài ra,
để
tránh tr 
ườ 
ng h
ợ 
p m
ch cho ra m
t mã sai khi ng
ườ 
i s
d
ng vô tình (hayc
ý) tác
độ
ng
đồ
ng th
ờ 
i vào hai hay nhi
u ngã vào, ng
ườ 
i ta thi
ế
t
ế
các m
ch mã hóa
ư
utiên: là m
ch ch
cho ra m
t mã duy nh
t có tính
ư
u tiên khi có nhi
u ngã vào cùng
đượ 
c tác
độ
ng.
4.1.1.1 Mã hóa
ư 
u tiên 4
đườ 
ng sang 2
đườ 
ng
Thi
ế
t k 
ế
m
ch mã hóa 4
đườ 
ng sang 2
đườ 
ng,
ư
u tiên cho mã có tr 
cao, ngã vào và ratác
độ
ng caoB
ng s
th
t và s
ơ 
 
đồ
m
ch (H 4.2)0 1 2 3 A
1
A
0
1 0 0 0 0 0
THU
T S
 
 
________________________________________________________ 
Ch
ươ 
ng 4
 
M
ch t
h
ợ 
p
 
IV - 3
 ___________________________________________________________________________ ____________________ 
________________________________________ 
Nguy
n Trung L
pxxx1xx01x001011101B
ng 4.1Nh
n th
y bi
ế
n 0 trong b
ng s
th
t không
nh h
ưở 
ng
đế
n k 
ế
t qu
nên ta ch
v
b
ngKarnaugh cho 3 bi
ế
n 1, 2 và 3. L
ư
u ý là do trong b
ng s
th
t có các tr 
ườ 
ng h
ợ 
p b
t ch
p c
abi
ế
n nên
ng v
ớ 
i m
t tr 
riêng c
a hàm ta có th
đế
n 2 ho
c 4 s
1 trong b
ng Karnaugh.Thí d
v
ớ 
i tr 
1 c
a c
2 hàm A
1
và A
0
 
ở 
dòng cu
i cùng
đư
a
đế
n 4 s
1 trong các ô 001, 011,101 và 111 c
a 3 bi
ế
n 123.T
b
ng Karnaugh, ta có k 
ế
t qu
và m
ch t
ươ 
ng
ng. Trong m
ch không có ngã vào0,
đ
i
u này
đượ 
c hi
u là m
ch s
ch
báo s
0 khi không tác
độ
ng vào ngã vào nào.(H 4.2)
4.1.1.2 Mã hóa 8
đườ 
ng sang 3
đườ 
ng
Chúng ta s
kh
o sát m
t IC mã hóa 8
đườ 
ng sang 3
đườ 
ng.Trên th
c t
ế
khi ch
ế
t
o m
t IC, ngoài các ngã vào/ra
để
th
c hi
n ch
c n
ă
ng chínhc
a nó, ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng d
trù thêm các ngã vào và ra cho m
t s
ch
c n
ă
ng khác nh
ư
chophép, n
i m
ch
để
m
ở 
ng ho
t
độ
ng c
a IC.IC 74148 là IC mã hóa
ư
u tiên 8
đườ 
ng sang 3
đườ 
ng, vào/ ra tác
độ
ng th
p, cácngã n
i m
ch
để
m
ở 
ng mã hóa v
ớ 
i s
ngã vào nhi
u h
ơ 
n.D
ướ 
i
đ
ây là b
ng s
th
t c
a IC 74148, trong
đ
ó E
i
ngã vào n
i m
ch và cho phép, E
o
 là ngã ra n
i m
ch và G
s
dùng
để
m
ở 
ng cho s
nh
phân ra.D
a vào b
ng s
th
t, ta th
y IC làm vi
c theo 10 tr 
ng thái:- Các tr 
ng thái t
0
đế
n 7: IC mã hóa cho ra s
3 bit- Các tr 
ng thái 8 và 9: dùng cho vi
c m
ở 
ng, s
gi
i thích rõ h
ơ 
n khi n
i 2 IC
để
m
ở 
 
ng mã hóa cho s
4 bitTr 
ngthái E
i
Ngã vào0 1 2 3 4 5 67Ngã raA
2
A
1
A
0
 G
s
E
o
987654100000x x x x x x xx1 1 1 1 1 1 11x x x x x x x01 1 11 1 10 0 00 0 10 1 00 1 11 11 00 10 10 10 1
THU
T S
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->