Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5596, 31.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5596, 31.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,418|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2011

pdf

text

original

 
PRIJAVWENDDrolU
Saradnja"M:lela"
i
bh.zvijezde
ovaIfesmaDineMerlina1.ala
!
Vrijednoslugovurazamubilneitelefonskeapa.rateiznosila
43,19
miliunaU
2009.
godinirealiziranu
13,5
milionaKM
S
Ir,a,
na"c,"ko
v
u,pr.
',<IV,lianie1'0,"
a!?j,e
z,a,
Po,s!j,e,d,
i"e,U
s,kla,P,',.anjebro,,",feder,alnireV,iZo,
ri"U"iZV
jeS.lajU,
~,a
decimdrzavnimkompani-jnihugovorabez
znanja
J3VDOSU.
2009.godinu,aza~!a
najvecu
jarna,prijesvegau
,,BHTeo-
Drasticneslucajeve
krsenj'a
odgovornostsnosigeneralnidir-lecornu";
"Elekrroprivred;
Zakona
0
javnirnnabavkamaektortogpreduzecaNedzadRe-
BiH",uprotekleceririgcdineim-BiHu"BHTelecornu"otkrili
SU
sidbegovic,2.;3.
slralla
"Avat'saznaje:Duguvor
SNSn-sns
SPIRICRAnOIDAT,ZADIRERTORA
UDliH?
,Bludnicionadrelardiranim~mladicem
!
 
PreokretnarelacijiSNSD-SDS
S
--·M.d-d
t
Dlr
c__anI_a
za
dlraMtoraUIOBIH?
PredsiedavalucernVijecamintstaraizmaklafoteljadriavnogministrafinansija
PredsiedavaiuciVijeeamini-
stara
BiH
Nikola
Spirit
jedanieodkan
di
datazadirektoraUpra-ve
zaindirektnooporezivanie(UlO)
BiH,saznaje
"Avaz~..
Iakoje
drzavni
prernijerjo'.
donedavnopretendiraonapozi-
cijuministrafinansijaBiH,
to
mjesto
!TIU
se,kakonezvanicnosaznajerno,izrnaklozbogpreokr-
"Avaz"saznaje
eta
US11l.VU
SDS-auvezisrasp
0-
dielornpozicijaunarednomsa-
zivuVijecaministara
BiH.MiloradDodik,naime,na
pocetkupregovora
sa
SDS-orn
MI
a
denaBosida
!OJ
strancije
ve-
Iikodusnoponudiomjestosefabh,diplornatije,Kako
je
[0
lider
SDS-a
odbio,napravljen
je
novi
!;I1.nprernakoiern[eNikola
Spirictrebaobitizbrinutnarnje-stoministrafinansijaBiH.Ipak,Bosicsenakoncu
pre-
domisliore
ie
odluciozairaziti
pozicijuministravanjskihposlo-
va.Tako
je_SNSD
izgubiome-
gUCnOSI
daSpiricuosiguraade-kvatnuministarskupoziciju,
-Nije
nernoguceda
NikolabudenOVidi
rek
[or
U
PIa
ve
"aindirektnooporezivanje,SDS[eizraziozelju
d.
dobiiernjestominisrravanjskihposlova
i
toznatnomiienjaniegovudosa-dasniupoziciiu-rekaonamje
izvorblizak
SNSD-u.
Napozicijuprvog
iXovjeka
UIO,kakosaznajerno.prerendi-ra
i
aktuelnivrsilacduznostidi-
rektora
Miro
Dzakula,
S.R.
Promjeneuvrhudiplomatije
Stalnbergnapustlo
StBltdepartment
Drzavnatajmca
Siedinjen
ih
AmerickihDrzavaHilariKlimon(HillaryClinton)izvijestilaiesvo-je
uposlenikekasnosinoc
cia
[enjen
zamjenik
Dzeims
Stajnberg(lames
Steinberg)cdsrupiosduznosti,
-SazaljenjemVasmoraminfo-rmiraridagospodinSmjnbergni-
[evise
diorima
Steildepartments
~napisalajeKLimonu
e-
mailuupo-
slenicirna,Onajenavelada
je
Stajnbergpr-ihvatioduznostdekanafakulreta
Maksvel
uSirakuzi,usaveznoi
drzaviNiu
j
0
rk.N
a
S
taj
n
bergovomiestoimeno-
van
ieVilijamBrus
(Williem
Bru-
ce),kojijedosada
biotree!
coviekStejtdepartmenra,
S.N.
VojniciizBiHstiglinaprvoodrediste
preMODanSMe
dO
Alganistana
Drugaroraciiaod45pripadnikaOruzanihsnaga(OS)BiHprijedvadanaotpurovalajellAfganistan,alijos
ni
jestiglana
odrediste,
Nasiyo"jnici,naime,
nekolikodan.zadr'blt
Ce
seuDanskoj,gdje
Ce
dodamobiti
pr·
iprernlienizaopasnumisijuujuhloj
afganistansko]provincijiHelmand,
OvojenoviriarimajuceruSa-rajevuiljavi
0
nacelnikZajednickogSl.baOSBiHgeneralpukovnikMi·bdioMi1ojcic.
S.R,.
PORTAL·.komentardana
VahidHalilhodiic
0
sratnnoj
odluci
NSBiH:Perfidna.
politii3ka
igra
da
se
razbije
BiH
C~~..
or-,:!:.-
DragimojiBosanci,poslije8vih[rage-,!lijakojesuvaszadesile
nij
e
m.i
jasno
zbog
cega
senikone
pita
katoSv.ajcarcimogu,avi
ne.
Zarje
takolclkopr-episari
njihov
ustav
i
zakone
i
drlilti
setoga?
J
e
Ii
pmb!emulOmeda
0.
raj
zemlji
Italijanaimasarnodeserposro,anjih01'llso.pravajedna-
ka
pravimaNijernac:aiFrancuza.
Zapam
ri
Ie!(hojanrabzelj)
2
Ulllwnlavaz,eeTYnak,
aktuelno
31.martloiujak2011.......
-
-
nezaHonllosll1
U
2008..gOdlnl
...U
red
til
revizijuinstitucijaFBiHjos
2008.
godineu
tvrdio
j
edajerukovo-
dstvo"BHTelecoms",
s
aktuelnirndirektorornNedZadomResidbegovicemaacelli,poslovalouz
niz
nezakonitostikoj
ima
jeaanesenaogromnafinansijska~Ietaovojdrzavnojkompaniji.Zaovaj
sluca]
svojevremenoillse
zainteresira-
Ii
i
!srnniorgani,
Celnici
uBH
Telecoma"tadasusupremozakonusklapaliugovoresdoba-
vljacima
bezjamognadmetania,
0000800
direkmompogodbom,
Sporneugo-
"ore,ukupnevriiednosti93miltonaKM,
Residbegovie
i
njegovprethodnikHamdoKaticasklapalisu,takoder.zanabavkumobilnih
relefona,
ali
i
dr-ugi
b
us!uga.
Posljedlcestranackoqupravljanja
-
anu
Ukupnavrijednostugovorazamobilneitelefonskeaparateiznosila43,1g.miliona,
Suanacko
upravljanje
vodecim
drzavnimkompanijama,prijesve-gau
"BHTelecornu"
i
"Elektro"
privrediBiH",uproteklecetiri
go"
dine
imalojezaposljedicusklapa-
njebrcinihugovorabezznanjaja-
vnosti.Toostavljaozbiljnesumnie
da
susporniposloviugovaranipona-ipriiezadzeppojedinaca
i
kornpa-
nijaveomabliskihvlasti,
Velikiugovori
DrastieneslucaievekriieoiaZa-kona
0
javoimnabavkamaBiH
II
"BHTelecomu"otkrilisufedera
In
i
reviloriui~vieSta"ju
za
2009.godinu,azaSiaoajvecu
odgovornostsnosigcneralnidireklor
togpreduzecaNedzadReiiidbegovic.Od2.568lIgovoraskloplienih
Ie
godine,vrijednibukupno149milionaKM,»BHTe-lecom"je73,99milionail.iskoro50posteugovoriobezobjaveobavjesren
j
a
0
nabavkarnalRevizorisuotkri-
Iidasu
take
kupova-nimobilni
i
relefo-nskia
para
ti,
ugova-ranereklamno-pro-
pagandneusluge,
nabavljanelicence
i
dcgovaranerazne
uslugeodrzavanja,
podrskeoprerne
i
aplikacijs.Uradeno
jeto
iako
jeUredza
reviziju
FBiH»BH
Telecornu"
i
ranije
sugeriraodanabav
ke
viiiuskladusazakonom.
-Tokom
2009.godine
izvrsenieizbordoba-
vljaCa
mobilnih
i
fiksnih
telefonanaosnovupro-vedenogpregovarackogpostupkabezobjavliivania
obavjestenja
0
nabavci
Sa
 
aktuelno
O~Bv~1avaz,~BIY~ak,
31:.m~rtlozu",k20
j
1_
8
dokjeodtogiznosau2009..godinirealizirano13,5milionaKM
nabauMe
DisD
usMladusa
la8onom
Pregovarackipostupakbez
cbjavljivanjaobaviesten]a
0
naba-
vci
niie
provedenuskladusaZa-
konom
0
iavnirnnabavkarnau
BiH,.
iernisuispunieni
uslovi
samojednimdistributerornza
odredenu
mar
kuapara
tao
Za
svak
umark
II
apara
ta0
dreden
je
sarno
j
e-
dandobavl
jae-
n
avo
diseurevizo-
rskomizviesiaiu,
Trusenie
novca
Izmeduostalog,naosnovuugo-
vora
iz
2009.go
dine,
abez
0
ba-vjestenia
0
nabavci,nabavlianisube-Lien
i
relefonivri
j
ednosti1,2mi-lionaKModIirrne"Simko~,mo-
biteliLGvriiednipetrnilionarna-raka,kojejedobavilakompanija"StanieTreade",vlasnistvoSvjetla-
ria
Stanica,
temobiteli"SonyEri-cson"ko]ejeza7,3milionaKMdo-
bavilafirma
"Teloptic".T"koder,
po
OSllOVU
ugovoraiz2008.ia
neksa
u
govor.
iz
oaredneko
j
imab
i
sedokazalodasenaba-
vkamose
izvrsiti
samoodjednog
dobavljaca-navodiseurevizor-
skomizvjestajuza"BHTele-com"
iz.septern
bra20
IO.
godine,za5,3rnilionaKMod
fir-
me
"Mibo
Kornunikacije"naba-
vljenisu"Motorolini~~mobiteli,doksuputern
"Mobis
Electronic."
iz
Sarai
evaza24,29milionamara-
kakupljeni"Nokijjni"mobiteli,
Ilkupnavriiednostugovora
satih
pelkompaniiaje43,19miliona,dokjeod109iznosa
U
tretiranoj2009.gcdinirealizirano13,5
miltona
KM.
-Ugovorizanabavkurnobilnih
i
relefonskihaparatsuvrijednosti
ad
13,5milionaKMzakljucenisuna
osnovu
p
rovedenihpregovarackih
postupakabezobisv1jivanjaobavi
ie-
sti
0
nabavcisasamojednimpo-
nudaeem.zakJ
j
u
eu
i
ure.vizori,koi
i
sumnjajuuefikasnostovakvog
naCina
trosenja
nOVell.
F.VELE
Siallie
;'Ieliki
dobavljat
Zadeveraniborbomzafotelje,bosnjackipoliticari,izgleda,nisu
ni
primijetllivijestizHaskogtribunala
0
broiuzrtavauratuuBiH
3
Objavliivanjemizviestaiana
svojojinternet.
man
iciukojem
jeiznesena
"procjena~
(!.?)
0
"tacnam~
(!
?)brojuhtavarata
U
BiR
Haskitribunalsame
je,
Cini
se,doliouljenaicnako
rasp
la-rnsalubh,vatru,[erukupnibrojzrtavakoji,prernaHaskorntribunalu,izno-
si"t"Cno«104.732osobeitekako
jeupitan.
N.
toupozoravajuIju-
di
POPUl
Arnora
Masovica,
koji
i
du~-od12godina,kolikosupodatkeprikupljaliuHagu,br-
ai
i
iskasapfenatiielapomaso-
vnimgrobnicamadiljem
BiR.
On,alinitiiiednadrugainsti-
tucijau
BiR
jos
se
De
usuduju
tvrditikojijetacanbroj7.uava.
Tvrdijedinodaihirnaviseod150.000.
Sdrugestrane,"sta-tisticari"
iz
Hagaiznose
u
javno-
51
podatkekojisunajpribliznijipodacima
"slatistic"no
izInfor-
maciono-dokurnentacionogce-
ntra
MirsadaTokace,
Kome
vj
erovati?Ljudimako-ji
ir!Vebroienapapiru
iii
onima
kojinjinoveposmreneosratkeva-
de
izzemlie?
J
edni
iznoseprocie-
ne
i
rvrdedaneznajutacanbr-ci,drugineodgovornojavno
objavljujupcdatke
do
koiihsu
doslikrajnjeupimimmetodarna.Spekulaeije
0
broju
zetava
agresijena
BiH,
njihovojvojno-
civilnoj,nacionalnoj,dobno]
i
spolnoikategorizacijimogusepr-
ekinutijedinoozbiljnirn
naucnimistrazivanjernkojebiuradilarelevantna
insutucija.
J
ednomzasvagda.Timecese,s
j
ednestrane,izb
jet!
stva
ran
j
e
mitova,a,sdruge,zaustavi
t
i
zlo-aamiernosmaniivaniebroiazrra-
va~ijiieglavnicilirelativiziranjepocinjenihzloeina
i
iziednacava-njekrivnie,Zbogtoga
objavljivanjem
po-
datakakoi
i
nisunaucnoverifici-
raniHaski
tribunal,
svjesno
iii
ne,idenarukustalnimnastojan]
rna
iz
Srbije
i
RepublikeSrpskedasebroj
ZetaV"
agresijenaBiR,
narocitociviluih
i
narocito
bosnjackih,StO
vise
umanji,
Ti-
mesepuse
ujedra
cnima
koji
zeledaprekrojenoviiunistori]u
ovi
h
p
rostora
i
izjednace
irtvu
i
zlocinea..
Reakcuana
izvieiitaiHaskog
II·
ibunala,
izuzmu
li
seudruzenia
po-
rodicaznava,gotovo
da
i
nema
Za-deveraniborbomzaforelje,bos-
njackipoliticari,izgleda,
i
nepri-
mjecujusrasedogadaokonjih,
f)OkONIIiKOVIC/TO
JETO
,
8
'0
I
,.
.f!IN1fJf
~tWgf
drzavnimkompanijama
,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->