Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AbeViet MDT1 C4a Diode

AbeViet MDT1 C4a Diode

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by AbeViet

More info:

Published by: AbeViet on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

 
Taøi lieäu giaûng daïy moân: Linh kieän Ñieän Töû
 
CHÖÔNG 4: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CHAÁT BAÙN DAÃN
( SEMI CONDUCTOR )
Ngöôøi ta chia caùc vaät lieäu ñieän ra laøm 3 nhoùm chính laø : chaát daãnñieän, chaát caùch ñieän vaø chaát baùn daãn.
 
Taøi lieäu giaûng daïy moân: Linh kieän Ñieän Töû
 
Ngöôøi ta baûo raèng, chaát baùn daãn (Semi – conductor) laø chaát coùñieän trôû suaát trung bình giöõa chaát daãn ñieän (kim loaïi) vaø chaát caùch ñieän(ñieän moâi)
-
Chaát daãn ñieän coù ñieän trôû suaát
ρ
= 10-6  
÷
10-4 
Ω
m.
-
Chaát baùn daãn coù ñieän trôû suaát
ρ
= 10-4 
÷
10+4 
Ω
m
-
Chaát caùch ñieän coù ñieän trôû suaát
ρ
= 10+4 
÷
10+10 
Ω
m
 
Taøi lieäu giaûng daïy moân: Linh kieän Ñieän Töû
 
21W
Hình 4-1-1:
Ñoà thò naêng löôïng cuûa chaát raén
 Mieàn (1) ñöôïc goïi laø mieàn hoaù trò hay mieàn ñaày: laø mieàn bò laáp hoaøn toaønbôûi caùc e.Mieàn (2) mieàn daãn: laø mieàn naêng löôïng chöa bò caùc e chieám heát.ÔÛ giöõa laø mieàn caám: laø mieàn naêng löôïng khoâng coù caùc e chieám giöõ.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->