Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AbeViet MDT1 C6 FET

AbeViet MDT1 C6 FET

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by AbeViet

More info:

Published by: AbeViet on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
Linh kin ñin töûChöông 6: FET1
CHÖÔNG VI:
TRANSISTOR TRÖÔØNG (FET – Field Effect Transistor):
BJT ( Trans löôõng ïc, löôõng haït) söû duïng caû 2 loi haït dn ña soá vthieåu soá, ñiu khin
baè ng doø ng 
, coù toång soá trôûngoõvaøo rt nhoû (
2k
) nn coù ting oàn thöôøng lôùn vbt lôïi ôû  caùc mch khueách ñi dng nguoàn tín hieäu ctoång trôû ra lôùn. Xuaát hin FET ( hay coøn gi ltransistor tröôøng öùng) llinh kin hoaït ñoäng döïa trn söï ñieàu khieån ñdn ñin cuûa phin bn dn baèng
ñin tröôø ng ngoaø 
, chæ duøng 1 loaïi haït daãn(ht ña soá) do ñoùthuoäc loaïi ñôn cöïc tính (unipolar).
Caùc öu ñim cuûa FET
Coùtoång trôû ngoõ vaøo lôùn (
100M)Coùñoän thaáp (i
vaøo
0), thích hôïp cc tng khuch ñaïi tín hiu nhoû.Fet n ñònh n BJT.Coùkích thöôùc nhoûhôn BJT nn khaûnaêng thích hôïp cao hôn => Ngaøy caøng ñöôïc söû duïng rng ri.Transistor tröôøng gm 2 nhoùm: Loaïi noái ( JFET: Junction Fet); Loaïi coù cöûa caùch ñinMOSFET ( Metal- Oxide-Semiconductor field effect transistor). Khi noùi FET yù chæloaïi JFET.
1.
 
JFET:
a.
 
Caáu to JFET
 Loaïi FET noái goàm 1 thoûi Si loaïi N hay P coù 2 vng bn dn khc loi ñt ôû 2 bn tothaønh 1
thoâ ng lo 
ä hay
keân
(Channel) vaønh thaønh lôùp tip xuùc P-N .S: Soure (cöïc ngun)D: Drain (cöïc thoaùt)G: Gate (ïc cöûa )/ SDG
vng khim khuyet
 
Thoângloä 
JFEN keânh N (daãn = ñ.töû) p
 
pNGSDKyù hiuJFET knh N
FET N
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
Linh kin ñin töûChöông 6: FET2/ SDG
Thoângloä 
JFEN keânh P (dn = ltroáng) N N
 
PGSDJFET knh P
FET P
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
Linh kin ñin töûChöông 6: FET3
b.
 
Ñaëc tuyeán kthuaät cuûa JFET
Xt JFET knh N, vôùi caùc nguoàn phaân cöïc nhö hình veõ
Nguyeân lhoaït ñng
xt JFET knh N. Nguoàn V
DD
thoâng qua ñin trôûR
D
ñaët ñieän aùp V
DS
ln giöõa ïc maùng vïc nguoàn, gy ra doøng chuyeån ñoäng cuûa cc ñieän töû ( chính lht ti ña soácuûa thoûi bn dn N) qua knh daãn, taïo thnh
dng ñin maùng
.
 Mt khaùc , nguoàn V
G
taïo ñieän aùp giöõa cöïc cöûa vïc ngun. Xeùt cc gitrò ca V
GS
 
Nu
GS 
= 0 
: I
D
= I
DSS
(ñgl doøng baûo hoøa)
Nu
GS 
> 0 
:hay: lm cho lôùp tip xuùc P-N phn cöïc thuaän
ð
 
Vng ngheøo gim tng roäng thoâng loä, neân I
D
taêng.
Tuy nhieâ n tröôø ng hôï p naøy tôø ng laøm hoû ng FET neân khoâ ng û duïng.
Nu
GS 
< 0 
:hay: lm cho lôùp tip xc P-N (nh thaønh giöõa cöïc ûa vkeânh daãn) bò phn cöïc nghòch.
ð
 
Vng ngheøo taêng, thu heïp thoâng l, nn I
D
gim.Coøn doøng giöõa ïc G vS chæ laødoøng nôïc cuûa lôùp tieáp xuùc P-N thöôøng rt nhoû 
ð
 
I
G
 
0 , chính vì theá FET coù toång trôûngoõ vaøo lôùn.
Ñaëc tuyeán truyeàn ñaït:
= f (V 
G
): 
Xeùt maïch nhö nh v:G = (+) , neân ñy ltroángS = (-), neân ñaåy e/ SDG
ppN
+-
VGSRG
+
VDDRD
I
D
0
G = (-) , neân huùt ltrngS = + neân huùt e
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->